|| ஶ்ரீபஞ் சமுகி₂ ஹனுமத் பஞ் சரத்னம்

-
ஶ்ரீவேங் கடாசார்ய க்ருதம் ||
Sri Panchamukhi Hanumat Pancharatnam – Sri Venkatacharya

The following is a rare hymn on on Lord Hanuman (Panchamukhi – Five Faced) by Sri
Venkatacharya. The brief Phalashruti mentions that one who recites this hymn with devotion
will get their rightful wishes fulfilled by the grace of Sri Bhagavan.

ஶ்ரீராம-பாத₃-ஸரஸீருஹ-ப் ₄ருங் க₃ராஜ
ஸம் ஸார வார்தி₄ பதிததாத்₃த₄ரணாவதார |
ததா₃: ஸாத்₄ய ராஜ் ய த₄னதயாஷித₃த₃ப் ₄ர-பு₃த்₃தத₄
பஞ் சானதனஶ மம தத₃ஹி கராவலம் ப₃ம் || 1 ||
ஆப் ராதராத்ரிஶகுனாத₂ நிதகதனாலி
ஸஞ் சாரக்ருத்ய படுபாத₃ யுக₃ஸ்ய நித்யம் |
மானாத₂ தஸவிஜன ஸங் க₃ம நிஷ்க்ருதம் ந:
பஞ் சானதனஶ மம தத₃ஹி கராவலம் ப₃ம் || 2 ||
ஷட்₃வர்க₃-வவரி-ஸுக₂-க்ருத்₃ ப₄வ-து₃ர்கு₃ஹாயாம்
அஜ் ஞான கா₃ட₄ திமிராதி ப₄ய-ப் ரதா₃யாம் |
கர்மானிதலன வினிதவஶித தத₃ஹத₄ர்து:
பஞ் சானதனஶ மம தத₃ஹி கராவலம் ப₃ம் || 3 ||
ஸச்சா₂ஸ்த்ர-வார்தி₄ பரிமஜ் ஜன ஶுத்₃த₄-சித்தா:
த்வத்-பாத₃-பத்₃ம-பரிசிந்தன-தமாத₃-ஸாந்த்₃ரா: |
பஶ்யந்தி தநா விஷய தூ₃ஷிதம் மானஸம் மாம்
பஞ் சானதனஶ மம தத₃ஹி கராவலம் ப₃ம் || 4 ||
பஞ் தசந்த்₃ரியார்ஜித மஹாகி₂ல பாப கர்மா
ஶக்ததா ந தபா₄க்தும் இவ தீ₃னஜதனா த₃யாதலா |
அத்யந்த து₃ஷ்ட மனதஸா த்₃ருட₄-நஷ்ட-த்₃ருஷ்தட:
பஞ் சானதனஶ மம தத₃ஹி கராவலம் ப₃ம் || 5 ||
|| ப₂லஶ்ருதி: ||
இத்த₂ம் ஶுப₄ம் ப₄ஜக தவங் கட பண்டி₃ததன
பஞ் சானனஸ்ய ரசிதம் க₂லு பஞ் சரத்னம் |
ய: பாபடீ₂தி ஸததம் பரிஶுத்₃த₄ ப₄க்த்யா
ஸந்துஷ்டிதமதி ப₄க₃வான் அகி₂தலஷ்டதா₃யீ || 6 ||

|| இதி ஶ்ரீவேங் கடாசார்ய க்ருதம் ஶ்ரீபஞ் சமுகி₂ ஹனுமத்
பஞ் சரத்ன ஸ்வதாத்ரம் ஸம் பூர்ணம் ||

K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 1