Bilo koja prizma

O=2B+P
V=B*v
P=P1+P2+P3+...

KOCKA
O=6a2
V=a3
D=a
d=a
B=a2

KVADAR
O=2(ab+ac+bc)
V=a*b*c
B=a*b
P=2ac+2bc
Pdp=d*c
d=
D=
PRAVILNA ČETVEROSTRANA PRIZMA
B=a2
V=B*v
P=4*a*v
O=2B+P

d1=a

d2=

TROSTRANA PRIZMA
Jednakostraničan B=

Pravokutan B=

Raznostraničan B= s=

Ptrokuta= = =

V=B*v

O=2B+P

P=4*(a+b+c)
ŠESTEROSTRANA PRIZMA

B=

V=b*v

P=6*a*v

O=2B+P

BILO KOJA PIRAMIDA
V=

O=B+P

P=P1+P2+P3+...

PRAVILNA 4-STRANA PIRAMIDA

B=a2

V=

P=

O= B+4P = a2 + 4

PRAVILNA 3-STRANA PIRAMIDA
B=

P=3*

O=B+P

V=

VALJAK
V=B*v

V= r2 pi * v

B= r2 pi

O=2B+P

O=2 r2 pi+2r*pi*v

P=2r*pi*v