සසසේල චචෛතත්‍යය

සසසොසළසොසස්මසස්ථථානයන්හි පහසළසොසස්වවැනි සස්ථථානය සලස සඳහන්ව
ඇත්සත් සසසේල චචෛතත්‍යයය. අප මීට ප්‍රථමසයන් තිසස්ස මහථා විහථාරය
පිළිබඳව කතථා කසළම. එය සසසොසළසොසස්මසස්ථථානයන්සගේ අටවන
සස්ථථානයය. නවවන සස්ථථානසයේ සිට දථා හතර වවැනි පූජනීය සස්ථථානයන්
පිළිබඳව මීට ප්‍රථමසයන් අටමසස්ථථාන යටසත් හඳුනථා ගත් නිසථා ඊළඟට
ඇති සස්ථථානය සසසේල චචෛතත්‍යය නම් සවය.
අද අසපේ කථිකථාවතට භථාජනය වන සසසේල චචෛතත්‍යය පිහිටථා ඇත්සත්
ඓතිහථාසික මිහින්තලථා පුද බිසමහිය. සස්ථිර වශසයන්ම සසසේල චචෛතත්‍යය
නිර්ණය කිරීමටද ඓතිහථාසික සහ පුරථාවිදත්‍යථාත්මක සථාධක මත
විනිශස්චෛයකට එළඹීසම් දී ප්‍රශස්නකථාරී තත්ත්වයක් පවැන නග.
සමය නිරථාකරණය කර ගවැනීම උසදසථා ඉතිහථාසගත කරුණු සමඟ වඩථාත්
නිවවැරැදිව එකඟ වීමට පුරථාවිදත්‍යථාත්මක කවැණීම් වලින් මතු කරගන්නථා ලද
සථාධකයන් සමඟ එය සසඳථා බලථා වඩථාත් නිවවැරැදි තවැනකට එළඹීමට අපි
උත්සථාහ කසළම. එතවැනදී වඩථාත් නිවවැරැදි දත්තයන් සපයථා ගවැනීමට
මහථාචෛථාර්ය සසනරත් පරණවිතථායන්සගේ ‘පුරථාවිදු පරිසයේෂණ’ නම්
පර්සයේෂණථාත්මක ග්‍රන්ථසයේ අඩඩංගු කරුණු පථාදක කර ගවැනීමට සිදු විය.
එහි සඳහන් වන්සන් සමසසසේය.
කුටකණ්ණතිසස්ස රජතුමථා (ක.පූ. 41 – 91 ) සචේතියපබ්බතසයහි තමථා
විසින්ම පිහිටුවන ලද මහථා උසපපෝසථථාගථාරයක් ඉදිරිපිට සසල්මවථා
දථාගවැබක් කරවූ බව මහථාවඩංශසයේ (34 වවැනි පරිචේසඡේදසයහි) කියවැසවය.
ඔහු එම භූමිසයේ සබපෝධියක් සරපෝපණය කරවූ බවද සඳහන් කර තිසබ්.
මිහින්තසල් වට දථා සගය අසල ඉතථා පවැරැණියය සවැළසකන සබපෝ
වවෘක්‍ෂයක් අදත් දක්නට ඇත. සමය කුටකණ්ණතිසස්ස රජු සරපෝපණය
කරවූ සබපෝධියම යවැය කිව සනසොහවැකි බව සවැබබෑව. එසහත් එක් සබපෝ ගසක්
මළ කල එතවැන තවකක් සිටුවීම සිරිතකි. සකසසසේ සවතත්
කුටකණ්ණතිසස්ස රජු විසින් සිය චශලමය සස්තුපය ඉදි කරනු ලවැබූ
භූමිසයේ දථාගවැබටත් සබපෝධියටත් අමතරව විශථාල උසපපෝසථථාඝරයක් ද පිහිට
සහයන් එය එතරම් කුඩථා බිමක් විය සනසොහවැකිය. වටදථාසගය අද පිහිටථා
තිසබනු දක්නට ඇති තලවුව සම් අවශත්‍යතථාවය සපුරථාලය. මිහින්තසල්

එය සනථාථ කිරීම සඳහථා මහථා වඩංශසයේ සඳහන් කරුණුත් කවැණීම් වලින් මතු කරගත් සථාධකත් ඒ බව සනථාථ කරන හබරණ දිග ගල් සන්නසසහි සඳහන්ව ඇති සටහන්ද මහථාචෛථාර්ය පරණවිතථානයන් විමර්ශනය සඳහථා පථාදක කර සගන තිසබ්. පුදුමයක් ද? සම්බුදු පහසින් ආසලපෝකවත් වුණු චශල කලථාව සදවන වරටත් අනුබුදු පහසින් ඔපවත්වන විට සම් අසහථාය පථා කමල් පිළිගත් රථ කළු ගල් පවථා මදු සමසලක් සනසොවන්සන් ආසලපෝවත් සනසොවන්සන්ද? එවන් සුපචිත්‍ර වූ තවැනකදී දරදඬු සිතක් වුව මදු සමසොසළසොක් වී නිවී පහන් වී සවැනසසනවථා සහතිකමය. ඒ අනුසථාරසයන් අපට සිතථාගත හවැක්සක් මිහින්තලසයේ ඇති අම්බසස්ථල දථාගවැබද සසසේල චචෛතත්‍යයද එකක්ම බවය. සම්බුදු දහමින් තුන්සලපෝකයම ආසලපෝකවත් කළ අප සගබෞතම බුදුපියථාණන් වහන්සසසේසගේත් ඒ සද්ධර්මසයන් අප මථාතවෘභූමිය ආසලපෝකවත් කළ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සසසේසගේත් පථාදසස්පර්ෂසයන් පිවිතුරු වූ බිසමක සම් සසසේල චචෛතත්‍යය සගසොඩනවැඟී තිබීම සබබෞද්ධයන් වූ අපට සුවිසශසේෂී වූ කථාරණයකි. . පූජථාවලිය සහ සද්ධර්මථාලඩංකථාරය වවැනි සිඩංහල සථාහිතත්‍යය ග්‍රන්ථවලින් පවැහවැදිලි වන මහථා වඩංශ විසස්තරය අනුව සම් අනුව සමය සබබෞද්ධයන් ඉතථා පූජනීය සලස සලකන සසසොසළසොසස්මසස්ථථානසයන් එකකි. චෛන්ද්‍ර කථාන්තී පථාෂථාණය කියන්සන් එයටය.සමම භූමිසයේ ඇති වටදථාසගේ ඇතුළත ඇති දථා ගවැබ ඓතිහථාසික ලියකියවිලිවලත් තුන්වවැනි සියවසසහි ශිලථා සල්ඛනසයේත් සඳහන් සිලථාසචේතියම විය යුතු යවැය පිළිගත යුතු සව. ඓතිහථාසික කරුණු අනුව අම්බසස්ථල චචෛතත්‍ය පිහිට සස්ථථානය අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සසසේට සද්වථානම්පියතිසස්ස නසර්න්ද්‍රයථාණන් සම්මඛ වූ සස්ථථානය වශසයන්ද හඳුන්වති. එසසසේ නම් සමම සස්ථථානය මහථා ආශස්චෛර්යවත් බවක් රැඳී පවිත්‍ර වූ ද අති පූජනීය වූ ද බිම්කඩක්ම ය. චෛන්ද්‍රථාසලපෝකසයන් බවැබසළන චශලමය තලථාව ඇත්සත් ද එතවැනය.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.