සුරපුරට........ කියලලා නනේද .

01. කිලි කුනු නනැති වදිනගේ පුනතෙක
02. ඇද නගෙන නිල් වලලාකඩක
03. මිරිඟුදිනයනේ නලානය කර
04. පනැලඳ දිඹඹූල් මල් වඩමක
05. තුරඟඅගිනේ රතෙය තෙනලා
06 අඹරලා ඉබි නලලොමනේ නයලොතෙක
07. කුහුඹු අගිනේ නකවිට තෙනලා
පනැදවිය සුරපුරට උදක.........
බලනේන නකලොච්චර ලසස්සනට නබලොරැ 7 ගෙලපලලා තිනයන හනැට. සලාහිතෙත්‍යශුරී පට්ටම් ගෙහපු අනපේ අයට බනැරැව ඇති
කියලයි මට හිනතෙනේනනේ.