සිකුරු තරුව sikuru tharuwa

February 3 at 9:04am ·

"උද්භිද විදදද්‍යාවට සරදම් කල හිමද්‍යාලයයේ දඹගස"

සසැබවින්ම යමය අවනඩුවක. සසැබබෑ උරුමයකට කල සරදමක.
පුරද්‍යා සියවසස් එකහමද්‍යාරක් ඉක්මවද්‍යා එනම් වසර 152 ක්(ක. ව.1796-1948) රට සුරද්‍යා කබෑ සුදු මිනිසස්සු කුඩද්‍යා
දිවයිනක උරුමය හරසස්යකකොට එය තව යකකුට පවරද්‍යාදී නසැව්නසැග යන්නට ගියහ. ඉන් දශක 6 කට පමණ පසු තර්ක
කරීමට, විමසද්‍යා යසකොයද්‍යා බසැලීමට බුද්ධියක් ඇති නසැණවත් මිනිසස්සු සිය සසැබබෑ උරමය යවනුයවන් සටනට බසැස සිටිති.
ඔවුන් යගේ සටයන් යත්මද්‍යාව දඹදීව යනු යහලදිවයි. එයහත් ඉපසැරණි යපකොත පත යනකොකයවන, තර්කද්‍යානුකුලව
යනකොසිතන , ගිරව් යමන් සුද්දන් ලියද්‍යා දුන්, කයූ යද් කට පද්‍යාඩම් කරමින් සසැමයද් කයන ලියන උන්ට නම් යමම
සටයන් තහනම් වචනය යහළදීවයි.

බුදුන් උපන් රට දඹදීව නමින් නම් කල අරුත කීම?

1.“යම් දඹයක් නිසද්‍යා යම් දිවයිනට දඹදිව” යයි කයද්ද ඒ දඹගස කරද්‍යා යගකොසින් දඹයගන වුත් අනූ යකළක් මහණ
ගණයද්‍යා හද්‍යා සමග සිද්ධද්‍යාර්ථර බුදුන් වළඳවද්‍යා ……….. .( සූවිසිවිවරණය, සද්ධර්මරත්නද්‍යාවලිය, wiki books )

2. පිළිසිඹියද්‍යා පත් රහත් සත් හසැවිරිදි චුන්දල නම් යතරණ යකණකුන්ද බුදුන් වසැඳලද්‍යා යදමවුපියන්ට බද්‍යාලදරුවන්
කරණ යලස නම් සුරතලක්යසසේ යව්ද, මම යපළහරකරම’ කී යසසේක. යපළහරකරන්යන් කවර යලසදසැයි

.“යම දඹදිව නම් දඹ රුකන් පසැයණයි. "කද්‍යාශදපය. අමද්‍යාවතුර. එයසසේ නම් එම දඹ ගස කුමක්ද? එය කද්‍යායගේ උරුමයක්ද යයි යසකොයද්‍යා බලමු. wiki books) 5.විචද්‍යාළකල්හි‘ මම සස්වද්‍යාමන. යගකොතම බුදුන් උපන් දවස ද. ඔබ කසැමති නම් යමය වලඳව" යි තථද්‍යාගතයන්වහන්යසසේ වදද්‍යාළහ……… ……… (පුරිසදම්මසද්‍යාරතිගුණය "සුවිස මහද්‍යා ගුණය" යර්රුකද්‍යායන් චන්දවිමල හිමි.. මම ඔබ පිටත් යකකොට යම් දඹගසක් නිසද්‍යා යම් දිවයිනට දඹදිව යි කයත්ද. …..) 6. උන්වහන්යසසේ කසි දිනකත් ඉන්දියද්‍යායව් වන්දනද්‍යායව් යනකොගියහ. (මද්‍යාණවකදමනය. අපටම උරුමවූ දඹ ශද්‍යාකය වඳවී යද්‍යායම් තර්ජනයට ලක්වී ඇති බව යලහෝක සසංරක්ෂණ යමයහයුම් මධදසස්ථද්‍යානය විසින් සටහන් තබද්‍යා ඇත්යත් යමයලසය. යබකොයහහෝ විට සතද එලිවන්යන් කද්‍යාලද්‍යානු රුපවය.. එකල යමය එලිවූවද්‍යා නම් යකකොටි ත්‍රසස්ත වද්‍යාදීන් යම්වද්‍යා විනද්‍යාස කරන්නට ඉඩ තිබුණි. wiki books) 4. යම් ගමකට පත්හුද.) classification Kingdom plantae (රද්‍යාජධද්‍යානිය) (ශද්‍යාක) Phylum Tracheophyta (කද්‍යාණ්ඩය) (සනද්‍යාල ශද්‍යාක) Class Magnoliopsida (වර්ගය) (පුෂස්ප හට ගන්න ශද්‍යාක) Family Myrataceae (කුලය) Botanical Name Syzygium assimile ssp (උද්භිදවිදදද්‍යාත්මක නද්‍යාමය) Native Sri Lanka (මව්බිම) Range Sri Lanka (වයද්‍යාපේතිය) උපුටද්‍යා ගසැනම යලහෝක සසංරක්ෂණ යමයහයුම් මධදසස්ථද්‍යාන (World Conservation Monitoring Centre http://www. යහසේ මඬිව”යි කයද්‍යා ගම් වදිති.ඉක්බිති පහන්වු කල්හි උරුයවල කද්‍යාශදප යතම සර්වඥයන්වහන්යසසේ කරද්‍යා යගකොසස්“ අපි ඔවුන් හිඳුවූ දඹ අත්ත මසැඩසැපියන්නට බම්හ” යි කයද්‍යා දසැන්වූ කල්හි. . දඹගස (වර්ගීකරණය. (බුත්සරණ. 2012) (යර්රුකද්‍යායන් චන්ද විමල හිමි නිවන් අවයබහෝධකර ගත් අයපේ කද්‍යාලයයේ හිමි නමක.wiki books ) 3. බුදුන් උපන් රට දිවයිනක් බව උන්වහන්යසසේද දසැන සිටි බවක් යපයන්. එගම් යදකොරැ පසස් රැයසක යහහෝ දඹ අත්ත ධජයක් යකකොටහ හිඳුවද්‍යාලද්‍යා“ යයමක් වද්‍යාදයට නිසියව්ද. දඹ නම් ශද්‍යාක වියශසේෂය බුදුන් උපන් යද්ශයයේ තිබුණු බවත් සහ දඹදිව යනු දිවයිනක් බවත්ය. . 14 වන මුද්‍රණය."කද්‍යාශදප. එයව්යලහි සිටද්‍යායණහෝ (අයන්පිඬුසිටු) ඉතද්‍යා සතුටුව රද්‍යාජ කුමද්‍යාරයන් කසැඳවද්‍යායගන උයනට යගකොසස් උයයනහි නිෂස්ප්‍රයයහෝජන වූ විහද්‍යාරයට යනකොකරම් ගසස් මුලින සිඳුවද්‍යා දම්මවද්‍යා සඳුන් කපුරු සපු නද්‍යා අඹ දඹ යදකොඹ ආදීවූ මද්‍යාහසැඟි ගසස් රඳවද්‍යා උයන් බිම යබර ඇසක්යසසේ තනද්‍යා …… (යජේතවනද්‍යාරද්‍යාම පූජද්‍යාකථද්‍යා. පූජද්‍යාවලිය. දඹදිවට සලකුණුවූ මහ දඹගස අල්වද්‍යා යගන යසකොල්වද්‍යා මහදිය කළසද්‍යා දඹ වගුරුවද්‍යා යගන අවුත් ………. අප දඹදිවට වද්‍යාදකරන බව් හඟවම්හ”යි දඹ අත්තක් හිසට යකකොම යගණ සසැරිසරමින් ගියයකො.unep-wcmc.. පිටුව 226. (යමද්‍යා මහ යපළහර වත සද්ධර්මරත්නද්‍යාව ලිය.org/) දත්ත වලිනි. යම් දඹ ඵලය මනද්‍යා වර්ණයයන් හද්‍යා සුවඳින්ද රසයයන්ද යුක්තය. wiki books ) යමයින් පසැහසැදිලි වන්යන් දඹදිවට එනම ලසැබී ඇත්යත් එම යද්ශයට සසංයක්තයක් වූ දඹගස නිසද්‍යා බවත්. ඒ දඹ ගසින් පලයක්ද යගන යමහි පසැමිණ හිඳ ගතිමි" යි කීහ.

උණ (bamboo). . හිමද්‍යාලයයේ ශද්‍යාක වසැඩීම අනුව කලද්‍යාප 4 කට යවන් කරයි. යදවසැනි කලද්‍යාපය එනම් කඳු පද්‍යාමුලට තරමක් ඉහලින් පිහිටි යපයදයසසේ ඇත්යත් ඇල්පයින් (alpine) වර්ගයයේ පඳුරුය. අයන් මිනිසුයන් මහද්‍යාසුවිසල් දඹ ගසක් තබද්‍යා කුඩද්‍යා දඹ ගසක්වත් වසැයවන්යන් නසැති තසැනකය හිමද්‍යාලපව්ව. හිමද්‍යාලයයේ ශද්‍යාක වියශසේෂ 1900 ක් පමණ යවතයි සසැලයක්. ඒවද්‍යා ද යකටි කද්‍යාලීන ශද්‍යාක යව්. දිවයිනක් වූ දඹදිව දිවයිනක් යනකොවූ ඉන්දියද්‍යාව විසින් පසැහර යගන යගකොසස් තියබ. යදවසැනි කලද්‍යාපයට ඉහලින් පිහිටි තුන්වන කලද්‍යාපයයේ තවදුරටත් ඇල්පයින් වර්ගයට අයත් පඳුරු වසැයවන අතර යමම කලද්‍යාපය පද්‍යාසි වියශසේෂ (lichen . In: IUCN 2012. පලයවනි කලද්‍යාපය වන කඳු පද්‍යාමුල ඇසුරු කරගත් යපයදයසසේ ඇත්යත් කසැලසැවය. දඹ ගසක් නසැති රටකට අතදිගු යකකොට අන්න දඹදිව යයි කයන. තමන්ට ආයව්නික වූ දඹ ගස නිසද්‍යා දඹදිව යලසින් නම තසැබූ දඹදිව ඉන්දියද්‍යාවට භද්‍යාරයකකොට තමන්යගේ උරුමයක් වූ දඹ ගස යම් මහ යපකොලයව් වවෘක්ෂලතද්‍යාදියයන් සමුයගන වඳවී යන්නට ඉඩහසැර අත පිස දමද්‍යාගත් නරුම ජද්‍යාතියක්ද අප යන්නය. යමය පඳුරු වලින් යුත් යපයදසයි. බුදුන් උපන් යද්ශයයේ හිමවත දඹ. අයසහෝක (rhododendrons) වසැනි ගසස් වලින් ගහනය. දිඹුල් යන ශද්‍යාක තිබුණු බව ජද්‍යාතක කතද්‍යා වලින් දසැක්යව්. යදකොඹ. නිසද්‍යා හිමද්‍යාලයයේ ශද්‍යාක යම් පමණකට යහහෝ යහකොඳින් වසැයවන්යන් හිමද්‍යාල පද්‍යාමුලට ආසන්න යපදසස්වලය. එම ගස යමරට උරුමයක් මිස උන්යගේ උරුමයක් යනකොයව්මය. ඉහත කී සියලු කරුණු යකටියකකොට ලියන්යන්නම් ලිවිය හසැක්යක් යමයසසේය. මින් යබකොයහකොමයක් හිමද්‍යාලයට පමණ ආයව්නික වූ ශද්‍යාකය. acuminata . යපර එක දවසක හිමද්‍යාලයයේ මහද්‍යා සුවිසල් දඹගසක් තිබුණු බසැවින් ඉන්දියද්‍යාවට දඹදිව කයූ බව ගිහි පසැවිදි ඇත්යතහෝ ගුවන් විදුලියට රූපවද්‍යාහිනියට යගකොඩවී අපට යමයලස බන යදසති. යමය නම් අපුරු නද්‍යාඩගමක. 4 වන කලද්‍යාපය අඩි 1800 ට ඉහලින් පිහිටද්‍යා ඇති අතර යමම කලද්‍යාපය හියමන් සහ අයිසස් වලින් වසැසී ඇති බසැවින් ශද්‍යාක වද්‍යාසසස්ථද්‍යානයට නුසුදුසු තත්වයක්ව පවත. දිවයිනකට උරුම වූ දඹ නමින් යම් ගසක් වීද එයද ඉන්දියද්‍යාව විසින් පසැහර යගන විත් තියබ. moss ) වලින් ගහනය. List of all threatened forest occurring single country endemics. දඹ නසැති රටක් වන ඉන්දියද්‍යායව්දී බුදුන්වහන්යසසේ දඹ වසැළඳුයව් යකයලස ද යන්නය. යමහි පයින් (pine ) යද්වදද්‍යාර (fir). කබෑල. ලසංකද්‍යාවට උරුමවූ ලසංකද්‍යායව් පමණක් වදද්‍යාපේත වුණු දඹ ගස නිසද්‍යා ඉන්දියද්‍යාවට එනම ලසැබුයන් යකලසද යන්නය. සුළයගේ යව්ගවත් භද්‍යාවයද. ශද්‍යාක ශස්වසනයට අවශදවන ඔක්සිජන් අඩු ප්‍රතිශතයක්ද. ශද්‍යාක වසැඩීමට අපහසු දුෂස්කර පද්‍යාරිසරික තත්වයන් වන අයිසස් මියදන උෂස්ණත්වයක්ද. මිනිසුන් මුලද්‍යාකරන යම් මිනිසුන් නිවන් දකන්යන් කවදද්‍යා දසැයි යනකොදනිමි. දසැන් අපි අයපන් ඇසිය යුතු පසැනයක. දඹදිවද කලඹද්‍යා දඹ ගසද පසැහර ගත් ඉන්දියද්‍යානු සනුහයර් නද්‍යාඩගමයි යම්.World Conservation Monitoring Centre 1998 Sizygium assimile ssp. IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List of Threatened Species Version 2012. Species Country Sizygium assimile ssp Sri Lanka යමයින් යපන්වන්යන් ලසංකද්‍යාවට උරුමවූ දඹ ශද්‍යාකය වඳවීයද්‍යායම් තර්ජනයට මුහුණපද්‍යා ඇතය යන්නය එයසසේ නම් දසැන් නිතරඟයයන් පසැන නගින පසැන කහිපයක. හිමවතට හිමද්‍යාලය යයි ලියද්‍යාගත් අමන මිනිසුයන් දඹ යදකොඹ කබෑල දිඹුල් හිමද්‍යාලයයේ වසැයවන ගසස්ද? යම්වද්‍යා නිවර්තන කලද්‍යාපීය රටවල වනද්‍යාන්තර වල බහුලව වසැයවන ශද්‍යාක මිස උතුරු ඉන්දියද්‍යායව් වසැයවන ගසස්ද? යමයසසේ යම්වද්‍යා ලියද්‍යා ගන්නද්‍යා මිනිසුන් සිතද්‍යා සිටින්යන් යම් රයටේ සියලු මිනිසුන් යකකොළ කන එළුවන් කයද්‍යාද? සුද්දන්යගේ බුදුන් උපන් යද්ශය සනද්‍යාථ කරන්නට සුද්දන් සතුටු කරවනු පිණිස උන්ට යදකොළ පියද්නිය යදනු වසස් හිමවතට හිමද්‍යාලය යයි ලියද්‍යා ගත් ධීන වහල් මිනිසුයන් හිමවතහි සසැබබෑ අර්ථය කසැලබෑවය.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.