Introducere

Pentru dezvoltarea societății și profit a persoanelor fizice cu interese comune a fost creat un
produs al raporturilor dintre oameni sau, altfel spus, un instrument juridic de realizare a
scopurilor acestora. Pentru a face un subiect de drept, altul decît omul, jurisprudenţa a recurs la o
ficţiune a legii, inventînd şi punînd în circuit un mecanism juridic util, denumit persoană juridică

Persoana juridică este definită de Codul civil al Republicii Moldova ca fiind organizația care are
un ptrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să
dobîndească și să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-
și asume obligații, poate fi reclamant și pîrît în instanța de judecată1 iar Codul fiscal al Republicii
Moldova definește persoana juridică ca fiind orice societate comercială, cooperativă,
întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine,
şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de
patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei 2.

Deci persoana juridică desfășurînd o anumită activitate impozabilă obține un anumit profit care
suplinește patrimoniul acesteia și astfel devine subiect al impunerii și prin urmare conform
legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe,
penalităţile şi amenzile respective, pentru a-și executa însă corect obligațiile pe care le are față de
stat persoana juridică trebuie să ducă o evidență contabilă a rezultatelor obținute din activitatea
desfășurată, prin urmare evidența contabilă reprezintă înregistrarea sistematica a informatiilor
privind situația patrimonială și a rezultatelor obținute de către un agent economico-social, atît
pentru necesitățile acestuia cît și pentru relațiile cu asociații sau acționarii, clienții, furnizorii,
băncile, organele fiscale și alte persoane juridice sau fizice. Conatbilitatea fiind un sistem
complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor
contabile şi de raportare financiară3, mai exact este forma principală a evidenţei economice. Ea
înregistrează, urmăreşte şi controlează în mod documentar complect, neîntrerupt acele fenomene
şi procese economice care se pot exprima valoric.

1
Cod civil RM Nr. 1107 din 06.06.2002, în vigoare 12.06.2003 art. 55
2
Cod fiscal RM Nr. 1163 din 24.04.1997 art. 5 aln (4)
3
Legea contabilității nr 113 din 27.04.2007, în vigoare din 01.01.2008 art. 3

bunurile cu potențial economic. 2014 pag. Administrarea patrimoniului persoanei juridice destinat activității de întreprinzător cere subiectului cunoașterea tuturor operațiunilor economice (procurarea și desfacerea mărfurilor. hîrtiile de valoare. veniturile și rezultatele obținute. de regulă persoanele juridice. mijloacele banești. Obiectul contabilității patrimoniului persoanei juridice îl constituie bunurile mobile și imobile.5 4 Vlad Vlaicu. pe conturile trezoreriale respective ale bugetului4.2008 art.04. să calculeze și să achite de sine stătător sumele impozitelor ce urmează a fi plătite. Chișinău. Aureliu Rotaru Drept fiscal. Noțiuni generale despre contabilitatea persoanei juridice Persoanele care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să organizeze și să țină contabilitatea în modul stabilit de legislație.2007. potrivit standardelor de contabilitate. efectuării decontărilor. cheltuielile. Fr. 111-112 5 Legea contabilității nr 113 din 27. Plata impozitelor în acest caz se efectueză prin prezentarea la instituțiile financiare a ordinelor de plată în vedere transeferării sumelor impozitelor și taxelor de pe conturile curente ale acestora. sunt obligate potrivit legislației fiscale. precum și circulația și modificările intervenite în urma efectuării operațiunilor patrimoniale. 8 . drepturile și obligațiile patrimoniale. deschise în societățile bancare. Contabilitatea este principalul instrument de gestiune a patrimoniului persoanei juridice și reprezintă un sistem complex de evidență.iar persoanele juridice avînd în vedere că desfășoară și ele o activitate de întreprinzător care duce la obținerea de profit de aceea și aceasta este obligată să țină contabilitatea. a altor documente utilizate în vederea calculării și achitării impozitelor.consilierul prezentului și ghidul indispensabil al viitorului" J.01. Contabilitatea faptelor economice efectuate în valută se ţine atît în monedă naţională. în calitate de contribuabili. în vigoare din 01. informare și gestiune în baza cărora se determină indicatorii necesari pentru întocmirea declarațiilor. Schär I. executarea lucrărilor și prestarea serviciilor). prelucrarea materiilor prime. Evidența operațiunilor economice în documentele contabile este ținută în expresie naturală și în expresie bănească în monedă națională. Contabilitatea se ține în limba de stat. cît şi în valută străină. reflectată în expresie naturală și bănescă. Această cunoaștere presupune evidența operațiunilor ."Contabilitatea este judecătorul drept al trecutului.

în vigoare din 01. Multitudinea operațiunilor. . diversitatea partenerilor de afaceri și necesitatea cunoașterii situației ptrimoniale curente a firmei au impus instituirea unui sistem de evidență simplu.Cînd o marfă este vîndută. obligaţiile.2008 art. în care se investesc acești bani. întocmite şi prezentate în conformitate cu cerinţele legislației în vigoare şi ale standardelor de contabilitate. Evidența contabilă se ține în modul stabilit de Legea contabilității. furnizorii. în locul ei în activul patrimoniului intră prețul încasat. cît şi în relaţiile cu acţionarii. Recomandările metodice priind tranziția la noile standarde naționale de contabilitate . băncile.2007. SNC “Prezentarea situațiilor financiare” . organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice. Participînd la viața economică prin efectuarea operațiunilor comerciale. care la rîndul său. pierderea) contabil. cheltuielile de fabricare şi circulaţie. dobîndind același regim juridic. decontările. controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate de către persoana juridică. modificări ale estimărilor contabile. erori și evenimente ulterioare” 6 Roșca Nicolae. valoarea intrată în patrimoniu se subrogă celei ieșite. de Planul general de conturi contabile de Standardele Naționale de Contabilitate și anume : . indiferent de forma lor6. înregistrarea cronologică şi sistematică.7 astfel ducîndu-se evidența contabilă. furnizarea informaţiei necesare determinării patrimoniului persoanei juridice. reflectat în situaţiile de profit şi pierdere. obținînd rezultate diferite de la o operațiune la alta. 5 . aceasta este necesar să asigure: .04. Planul general de conturi contabile . drepturile şi rezultatele obţinute. Drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităţilor care utilizează sistemul contabil în partidă simplă serveşte rezultatul financiar calculat conform normelor aprobate de Ministerul Finanţelor. Prin urmare. . SNC “Politici de contabiliatate. prelucrarea şi păstrarea informaţiei cu privire la patrimoniu. Drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităţilor serveşte rezultatul (profitul. persoanele juridice intră în relații cu alți agenți economici.precum și a procedeelor de prelucrare utilizate şi al exactităţii datelor contabile. va fi înlocuit de marfă . spt de a fi aplicat unitar întreprinderilor. Chișinău 2004 pag 72 7 Legea contabilității nr 113 din 27.01. clienţii. volumul I. utilizate atît pentru necesităţile proprii ale persoanei juridice. Deci datele contabile ajustate în conformitate cu prevederile Codului fiscal servesc drept bază pentru întocmirea declaraţiilor fiscale. Baieș Sergiu Dreptul afacerilor.

Contabilitatea financiară reprezintă o generalizare a datelor contabile din rapoartele financiare. 8 Roșca Nicolae. sub formă de raport financiar. SNC “Venituri” . . fondatorul și după caz asociații sau membrii persoanei juridice. Baieș Sergiu Dreptul afacerilor. SNC “Investiții” . Aceste date sunt de uz intern și interesează. SNC “Imobilizări necorporale și corporale” . putem avea mai multe tipuri de contabilitate și anume contabilitate financiară și contabilitate de gestiune. SNC “Contracte de leasing” . Contbilitatea de gestiune se organizează după metode și procedee elaborate de întrprinzător în vederea administrării corecte a afacerilor8. serviciilor) și rentabilității activității de întreprinzător. administratorul. costul producției ( lucrărilor. etc. SNC “Cheltuieli”. de regulă. volumul I. se ține în conformitate cu actele normative aprobate de organele competente. Ea se întocmește cu o anumită regularitate și se prezintă periodic. Contabilitatea de gestiune (managerială) reprezintă un sistem de colectare și prelucrare a datelor aferente cheltuielilor de producție. SNC “Stocuri” . organelor de stat competente . SNC “Capital propriu și datorii” . Chișinău 2004 pag 74-75 . În funcție de destinația informației și de categoria de utilizatori. SNC “Depreciera activelor” . SNC “Creanțe și investiții financiare” .

(2) lit. contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform formelor și modului stabilit de legislație.Contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să-şi primească certificatul de atribuire a codului fiscal. să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său. deasemenea să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător. standardele de contabilitate sînt obligatorii. indiferent de dispoziţiile legislaţiei fiscale privind stabilirea şi stingerea obligaţiilor fiscale. respectînd reglementările aprobate de Guvern. precum şi despre alte obiecte ale impunerii.(2) lit. Persoana căreia nu i s-a atribuit cod fiscal. II. Codul fiscal reprezintă numărul personal de identificare al contribuabiluluipentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidente care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale. codul fiscal atribuit de organul fiscal. c). să asigure integritatea documentelor de evidență contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei. inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control. să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar.c) că. sediul subdiviziunilor sale.8 aln.04.d) . nu poate fi înregistrată ca plătitor pe tipuri de impozite şi taxe. de planul de conturi contabile şi de alte acte normative . 9 Cod fiscal RM Nr. 1163 din 24. să întocmească și să prezinte organului fiscal și srviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislație. Persoana juridică este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească situaţiile financiare în modul prevăzut de lege. codul fiscal se atribuie o singură dată. să asigure integritatea documentelor de evidență contabilă.9 Standardele de contabilitate constituie baza ţinerii contabilităţii şi raportării financiare de către entităţi şi sînt parte componentă a cadrului juridic al Republicii Moldova. precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor. Obligația ținerii evidenței contabile de către persoana juridică Codul fiscal al Republicii Moldova prevede în art. 8 aln. de standardele de contabilitate.1997 art. Pentru entitate.

Prezentrea acestora se efectuează. precum şi modificările lor. informațiile. de regulă. documentele de evidență contabilă. 113 12 Cod fiscal RM Nr. reținerea impozitelor. inclusiv documentele confirmtive. metode automatizate de raportare electronică.2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor pct. cele referitoare la efectuarea plăților aferente acestor operațiuni. precum și orice alte documente justificative legate de activitatea persoanei juridice. componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora. taxelor. achitarea. Chișinău.denumirea şi sediul instituţiilor financiare din străinătate în care sînt deschise conturi. În categoria documentelor necesare a fi prezentate de persoana juridică în calitate de contribuabil se includ documentele de evidență. Aureliu Rotaru Drept fiscal. notă infrmativă. Scopul rapoartelor financiare cu destinaţie generală îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor reali şi potenţiali: privind situaţia financiară a entităţii. 5 . II. 4.12 darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd. privind calcularea.11 Darea de seamă este un document fiscal prevăzut de legislația fiscală care trebuie prezentat de către contribuabil în termenele indicate expres de legislația fiscală prevăzută pentru aceste plăți fiscale. datele contabile. majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau amenzilor. 129 pct. în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat.04. Evidenţa contribuabililor persoane juridice se efectuează prin atribuirea codului fiscal. informație. dările de seamă financiare. fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice. (9) . 2014 pag. Rapoartele financiare reprezintă o informaţie financiară sistematizată despre evenimentele care influenţează activitatea entităţii şi operaţiile economice. 299 din 02. Obligația de raportare include și prezentarea de către contribuabilul persoana juridică și a altor documente decît dările de seamă fiscle.1997 art. 1163 din 24. în mod obligatoriu. registrele contabile. titlurile de creanță.1 Rapoartele financiare și dările de seamă fiscale Legislați Republicii Moldova include în categoria dărilor de seamă fiscale orice declarație.10 Contribuabilul în cazul dat persoana juridică prezintă dările de seamă fiscale organului fiscal unde este la evidență. calcul. alt document. doar în scopul confirmării sau în scopul infirmării datelor și informațiilor din dările de seamă fiscale prezentate de către contribuabil sau au ca scop verificarea de către organul fiscal a altor circumstanțe ce țin de respectarea de către contribuabil sau au ca scop verificarea de către organul fiscal a altor circumstanțe ce țin de de respectarea de către contribuabil a legislației fiscale. Rapoartele financiare trebuie să cuprindă informaţii: 10 Ordin IFPS nr. care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal. cum ar fi cele referitoare la operațiuni economice efectuate. privind resursele economice şi datoriile entităţii. indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti.05. 11 Vlad Vlaicu.

d) raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. c) privind profitul net al entităţii (care reprezintă modificările resurselor economice şi datoriilor entităţii de la o perioadă de gestiune la alta. cu excepţia instituţiilor publice. Lista rapoartelor financiare Entităţile. cu excepţia cotelor proprietarilor şi plăţilor efectuate acestora). d) privind fluxul mijloacelor băneşti în perioada de gestiune (în calitate de indicator al fluxului eventual de mijloace băneşti în viitor). e) notele explicative. inclusiv anexele la rapoartele financiare.13 13 Ghidul de asistență în lansrea afacerilor. b) privind pasivele entităţii (acestea constituind surse ale unor eventuale refluxuri (retrageri) de mijloace băneşti sau ale altui avantaj economic în viitor). Această informaţie este utilă pentru utilizatorii rapoartelor financiare în aprecierea capacităţii entităţii de a plăti dividende şi dobînzi şi a achita datoriile în termenele stabilite. b) raportul de profit şi pierderi. c) raportul privind fluxul capitalului propriu. Chișinău 2014 pag. a) privind activele controlabile de entitate (acestea constituind surse ale unor eventuale afluxuri de mijloace băneşti sau ale altui avantaj economic în viitor). întocmesc şi prezintă rapoarte financiare anuale care cuprind: a) bilanţul contabil. 23-24 .

sunt prevăzute următoarele etape ale evidenţei contabile:  întocmirea documentelor primare şi centralizate. Organizarea contabilității persoanei juridice Organizarea contabilității este pusă în sarcina administratorului ( director. întocmirea și prezentarea în termen a obligațiilor financiare. Ei sînt obligați să creeze condiții pentru ținerea corectă a contabilității. a exigențelor șefului de serviciu contabil privitor la modul de întocmire a documentelor de furnizare a informției pentru evidență . în mod obligatoriu. care asigură evidența contabilă cuvenită.  evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile. de efectuare a inventarieirii este șeful serviciului contanbil (contabil șef. volumul I. 76 .) persoanei juridice. Baieș Sergiu Dreptul afacerilor. Chișinău 2004 pag. contabilul) sau directorul firmei de audit14. Potrivit Legii contabilităţii nr. întreprinzătorul poate angaja un salariat specializat în domeniul contabilităţii sau poate încheia un contract de prestare a serviciilor de audit cu o companie de audit. 113/2007. III.  întocmirea registrelor contabile. 14 Roșca Nicolae.  inventarierea elementelor contabile. să asigure executarea riguroasă în toate subdiviziunile și serviciile care au atribuție la evidență. trebuie să reflecte date veridice privind operaţiunile exercitate în cadrul unei afaceri. director financiar. Pentru întocmirea corectă a documentelor contabile. manager etc.  reflectarea informaţiilor în conturile contabile.  întocmirea balanţei de verificare a Cărţii mari şi a rapoartelor financiare. Persoanele juridice formează servicii contabile ori încheie contracte cu firme de audit. Responsabil de legalitatea operațiunilor contabile de elaborarea în termen a dărilor de seamă. Evidenţa contabilă.

de planul de conturi contabile şi de alte acte normative . majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau amenzilor. Concluzii: În urma efectuării prezentului referat am ajuns la următoarele concluzii și anume că contabilitatea este principalul instrument de gestiune a patrimoniului persoanei juridice și reprezintă un sistem complex de evidență. astfel legile menționate mai sus stabilesc modul de organizare a documentelor contabile. de standardele de contabilitate. care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal. Administrarea patrimoniului persoanei juridice destinat activității de întreprinzător cere subiectului cunoașterea tuturor operațiunilor economiceîn baza evidenței contabile se întocmesc dările de seamă fiscale care permit achitatrea corectă a taxelor și impozitelor stabilite de legislație. întocmite şi prezentate în conformitate cu cerinţele legislației în vigoare şi ale standardelor de contabilitate. în baza cărora se efectuează calcularea. Persoana juridică este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească situaţiile financiare în modul prevăzut de lege. calcul. efectuării decontărilor. manager etc. reținerea impozitelor. alt document. reflectat în situaţiile de profit şi pierdere. Deci persoanele juridice sunt sînt obligate să organizeze și să țină contabilitatea în modul stabilit de legislație iar drept bază pentru determinarea venitului impozabil al persoanelor juridice serveşte rezultatul (profitul. informare și gestiune în baza cărora se determină indicatorii necesari pentru întocmirea declarațiilor. pierderea) contabil. achitarea. taxelor. notă infrmativă. Iar organizarea contabilității este pusă în sarcina administratorului ( director. informație.) a persoanei juridice . deasemenea am ajuns la concluzia că persoana juridică este necesar să se conformeze normelor din Codul fiscal și din Legea contabilității 113/2007 privind ținerea evidenței contabile. Iar dările de seamă fiscale reprezintă orice declarație. a altor documente utilizate în vederea calculării și achitării impozitelor.

Related Interests