/

EXAMEN MALALTIES DE L'APARELLDIGESTIU juny 2016

1. En una pacient de 70 anys, a la que en el decurs d'una exploració ecogrMica, per un problema ginecologic,
7. Quin és el tractament d'elecció d'una neoplasia de recte baix T3N1?:
se li diagnostica una colelitiasi osimpromóticc. la indicació tercpeuticc ha de ser:
a) Resecció endoanal
a) Dissolució deis cólculs
b) Resecció anterior alta
b) Litotrícia c) Quimioterapia
e) Colecistectomia oberta d) Radioterapia
d) Colecistectomia lcpnroscópic e) Quimioterapia + Radioterapia i posteriorment cirurgia
e) Abstenció
8. Quina d'aquestes exploracions complementér-ies ens dóna el diagnostic de certitud de la presencia de
2. Davant la trobada, en un TC realitzat durant una revisió, d'unc vesícula de porcellana, en una pacient diverticles colónics>:
amb una colelitiasi asimptomOtica, la conducta tercpeuticc ha de ser: a) Ecografia abdominal
a) Colecistectomia b) TAC abdominal
b) Seguiment e) Arteriografia del tronc celíac
c) Tractament amb ócid ursodeoxicólic d) Fibrocolcnoscópic
d) Litotrícia e) RMN pélvico
e) RM
9. En el cas d'una neoplasia de colon, la fibrocolonoscópio no és útil per:

3. Una pacient de 75 anys, amb antecedents de cólics hepñtlcs, va a urgencies amb un quadre de febre, a) Prendre biópsies de la lesió neoproliferativa
b) Descartar la presencia de necplósies sincróniques
dolor continu a I'hipocondri dret, nóusees i vémits. A la radiografia d'abdomen s'evidencia una imatge
c) Estadificació local
calcificada a I'hipocondri dret. L'analítica posa de manifest leucocitosi moderada i una mínima elevació
d) Realitzar polipectomia
d'enzims hepOtics i amilasa. Quina sera la sospita diagnostica?:
e) Localització de la lesió (distancia al marge anal)
a) Coledocolitiasi
b) Pancreatitis aguda
10. Són factors de mal pronóstic en I'hemorragia digestiva baixa (assenyali la resposta falsa):
c) Colecistitis aguda
a) Elevada pérduo sanguínia
d) Colangitis b) Inestabilitat hemodinámicc
e) Hepatitis aguda e) Restrenyiment habitual
d) Edat ovcnccdo
4. La dissolució deis cñlculs biliars potestar indicada en pacients, amb colelitiasis molt simptomOtiques, e) Comorbilitat del pacient
que rebutgen el tractament quirúrgic:
a) Obesos 11. Una pacient de 47 anys acudeix a urgencies per un quadre d'icterícia moderada, amb una bilirubina
b) Amb célculs pigmentaris total de 6 mg/dL. A més a més presenta dolor abdominal intermitent i colúria. Com antecedent destaca
e) Amb cólculs menors d'I cm una colecistectomia per lcpcroscópio realitzada fa 2 meses. sense incidéncies en el postoperatori
d) Amb cálculs de colesterol de més d'Icm immediat, és donada d'olto a les 24 hores. Entre el dicqnóstic diferencial possible, I'opció més freqüent
e) Amb hipercolesterolémio en aquest cas seria:
a) Lesió de la via biliar principal durant la cirurgia previa,
5. En la coledocolitiasi és cert que: b) Hepatitis tóxico aguda pel consum de paracetamol en dosis elevades
a) Es presenta en més del 20,"0 de les colelitiasis e) Coledocolitiasi residual
b) S'acompanya sempre d'icterícia d) Tumor periampular

e) L'ecografia és I'exploració d'elecció e) Síndrome hemclltico-urémico
d) El tractament d'elecció és la CPRE amb extracció deis cólculs de colédoc
12. Davant un quadre de colangitis aguda a causa d'uno coledocolitiasi en un home de 39 anys, iniciem
e) La colecistectomia lcporoscópicc amb extracció deis cólculs del colédoc és el tractament d'elecció
reposició hidroelectrolítica i tractament antibiOtic endovenós. Acte seguit, I'actitud rercpéuticc més
adequada és:
6. Quina és la localització més freqüent de les diverticulitis agudes?:
a) Sol·licitar un T AC abdominal per descartar l'existéncio d'una pancreatitis aguda d'origen biliar
a) Cec
incipient
b) Colon dret
b) Sol·licitar una CPRE per realitzar una esfinterotomia endoscópico i aconseguir un drenatge biliar
c) Colon transvers
e) Realitzar una coledocotomia quirúrgica i col·locar un tub de Kehr
d) Sigma d) Sol·licitar un llit de cures intensives per a control estricte
e) Recte e) Programar una colecistectomia per lapcroscópic

: 20.5 mg/dL e) És a causa de la trombosi a nivell deis vasos de les hemorroides internes grau III i IV d) 7-8 mg/dL d) 501 ser reductible amb el tacte digital e) El valor de bilirubinemic no esta relacionat amb la icterícia e) Mai hi ha ulceració ni necrosi 14.13. vómirs. Dona de 50 anys inicia després d'una ingesta clcohólicc dolor abdominal en hemiabdomen superior amb li fem una analítica de sang.. La icterícia clínica es comencc a observar quan la bilirubinémic té un valor de: 19. En aquesta pacient. Assenyali I'asserció correcta: e) Cirurgia a) El símptoma més freqüent de les hemorroides es la rectorr-éqic b) Les hemorroides sempre son doloroses 23.8mg/dL. Assenyali I'enunciat fals en relació al tractament de les hemorroides: a) Dolor abdominal. Quina de les següents afirmacions no és certa en pacients amb pancreatitis aguda?: c) Primer es produeix la trombosi i posteriorment. leucocitosi amb desviació a I'esquerra. La trombosi hemorrotdcl: e) Hemorragia a) Sol ser la primera manifestació de la pato logia hemorro"idal b) Sol ser una complicació de las grans hemorr-ordcls prolapsades 24. amb un quadre d'icterícia moderada instaurada fa 3 dies.00). FA 450 (VN 90-290). 21.1 febre >38°. i és típica del quadre de . a causa de la inflamació. es prolapsa a) La pancreatitis aguda greu es correlaciona amb una necrosi de la glandula d) No sol ser dolorosa i el que fa anar el pacient al metge és la sensació d'ocupació de I'ampolla b) Els factors etiolóqics més freqüents són la litiasi vesicular i l'clcohol rectal e) La proteína C reactiva permet discriminar entre una pancreatitis aguda lIeu i una pancreatitis e) Sol ser reductible greu d) La complicació més freqüent en la primera setmana de la pancreatitis greu és la necrosi infectada e) La mortalita! de la pancreatitis aguda lIeu és <l'Yo . presenta transaminases elevades. nóusees.20-1. febre i icterícia / neoplasia de cap de pñncrees b) En l'escleroterópic la injecció es realitza per sota de I'hemorroide interna c) Dolor abdominal. El prolapse hemorr-oidcl trombosat: a) 2-3 mg/dL a) Té lIoc en hemorroides internes de grau II b) 4-5 mg/dL b) Té lIoc en els vasos del plexe hemorro"ídal extern c) 1-1.0-40. Assenyali I'asserció correcta: a) Les venes hemorro"idals superiors desemboquen en la vena mesenrerlcc superior 22.00). el primer dicgnóstic GOT 80 (VN 5.. bilirubinc 3 mg/dL (VN 0. quina seria la següent exploració que ens caldria realitzar per confirmar el b) Les venes hemorro"idals inferiors desemboquen en la vena hipogastrica dicqnósric? e) Les venes hemorro"idals mitjanes són tr-ibutúrIes del sistema porta a) T AC abdominal d) No existeixen anastomosis entre el sistema arteria! i venós a nivell del canal anal b) Colangio ressonóncic magnetica e) Les venes hemorro"idals superiors manquen de vñlvules c) Colangiografia endoscópico retrograda (CREP) d) Eco-endoscópic 17. A més.0-40. amilases 200 U (VN 60-400). El dicqnóstic clínic inicial de sospita seria: b) Quist de colédoc conqénit tipus I a) Hepatitis tóxico e) Coledocolitiasi residual b) Colecistitis aguda d) Estenosi benigna de la via biliar e) Pancreatitis aguda e) Coledocolitiasi de novo d) Colangitis aguda e) Tumor periampular 16. La causa més freqüent de mort en un pacient amb una pancreatitis aguda greu dins de la primera e) El prolapse hernor-rofdnl es el símptoma més freqüent setmana de I'accident inflamatori agut és: d) En moltes ocasions el dolor és el que ens porta a la sospita clínica d'hemorroides a) Necrosi infectada e) Davant I'escapament mucós no ens trobem davant unes hemorroides i buscarem una altra b) 5epsia sistémico patologia c) Pseudoquist trencat d) Alteració cardio-vascular 18. febre i hipotensió / colecistitis aguda e) En l'escleroterúpic no es recomanen les injeccions repetides d) Dolor abdominal. shock i febre / pancreatitis aguda greu e) 5'utilitza el fenol al 5'Yoen olí d'ametlles 15. sent la bilirubina directa de 5. icterícia i hipotensió / colangitis aguda <. La tríada de Charcot es defineix com . de sospita que cal descartar és: Ecografia abdominal mostra vesícula biliar distesa amb augment de gruix de les parets amb microcélculs a) Adenocarcinoma de pñncrees a !'interior. Davant aquest quadre.. GPT 70 (VN5. A un pacient colecistectomizat fa 24 anys. a) L'esclercterépic es basa en produir una fibrosi de la sub mucosa rectal b) Dolor abdominal.20).. mg/dL. de 154/172. febre i icterícia / colangitis aguda d) L'ús repetit de l'esclerosi pot ser causa de fibrosi e) Dolor abdominal. que mostra una bilirubina totalde 6.

Un pacient de 64 anys ha estat diagnosticat de tumor mucinós papil·lar intraductal (TPMI) de 4 cm localitzat al cap de pñncrees. Dona de 28 anys. Quina de les següents I afirmacions és incorrecta?: febre. No b) El prcnóstic depén de leí transformació maligna. Quina de les següents proves diagnostiques no és utilitzada per al dicqnóstic de I'abdomen agut 29. Segons la classificació de I'OMS. L'exploració abdominal mostra un abdomen globulós sense signes d'irritació 27. 31. Pacient. Quina de les següents malalties endocrines pot ser causa d'una pancreatitis aguda?: a) Hiperperistaltisme intestinal a) Hiper-tirordisme b) Irritació peritoneal b) Hipotir-oidisme e) Colic hepñtic e) Hiperpcrc+ir-oúfisme d) Origen pcncredtic d) Hipopururirordisme e) Colic nefrític e) Cap de les anteriors 32. Home de 89 anys d'edat amb cardiopatia ísquemicc i EPOC que presenta dolor i distensió abdominal d'alguns dies d'evolució. a) hem de pensar. sense antecedents potolóqics d'interés. Quin és el dicqnósric més probable?: b) Tumor solid pseudopapil·lar a) Neoplasia de sigma e) Quist enreróqen b) Diverticulitis complicada d) Cistoadenoma serós c) Impactació de fecaloma e) Tumor quístic mucinós d) Vólvul de sigma e) Colitis Inftcmctéric 28. com primera opció diagnostica. Assenyali la resposta incorrecta: c) EL TPMI pot produir simptomatologia clínica de pancreatitis aguda o crónicc a causa de a) Per la clínica de la pacient. per evitar una apendicitis perforada e) Molt rarament el TPMI pot presentar disseminació mucinosa peritoneal (pseudomixoma e) Col·locaria una via periferica per hidratació parenteral peritoneal) 35. El dolor abdominal que se alleuja inclinant-se el pacient eap endavant és característic de: 25. quina de les següents asseveracions no és correcta?: 34. En un pacient ancia amb historia d'estrenyiment crónic que presenta dolor a la fosa ilíaca esquerra i 26. Quin deis següentsfactors no és predictiu de malignitat en relació al tumor mucinós papil·lar quirúrgic?: intraductal (TPMI)?: a) Tránsit esofago-gastro-duodenal amb contrast baritad a) Tumor de rama principal (Main "Duct-type") b) Rx simple d'cbdomen b) Localització en cos-cuc de pcncrees c) Rx estándcrd de tórcx c) Mida del tumor> 3 cm d) Tomografia axial computaritzada sense contrast endovenós d) Nóduls murals e) Ecografia abdominal e) Clínica: icterícia 30. A I'exploració física presenta dolor en hipogastri i fosa ilíaca duodenopancreatectomia cefñlicc dreta. Quina de les següents afirmacions és incorrecta?: a) És la lesió quística més freqüent del póncrees ja que representa >80'i'o de totes b) Presenta una paret fibroso sense lamina epitelial e) Quan la lesió presenta septes és indistingible deis tumors quístics d) Presenta un risc de transformació maligna del 3'i'o e) Si es fa una punció del contingut presenta amilases elevades. Cancer de colon en: a) És un tumor benigne que afecta a dones a partir de la cinquena década de la vida b) Poliposi degenerada b) Apareix orllat o associat a la síndrome de Von Hippel Lindau e) Tsquémic mesentéricc e) La presentació clínica és inespecífica o relacionada amb I'efecte de pressió sobre les estructures d)~iverticulitis adjacents e) Diverticulosi d) La predilecció pel cap poncreátic no implica la presencia d'icterícia e) Presenta un potencial maligne >5'i'o 33. heme de 55 anys. quina de les següents entitats no és considerada un tumor quístic peritoneal amb meteorisme a la percussió. acudeix a urgencies per un quadre de dolor a) S'aconsella control rndiolóqic i no intervenció quirúrgica abdominal de 18 hores d'evolució. sospitaria como primera opció diagnostica una apendicitis aguda I'excessiva producció de mucina b) Sol·licitaria una analítica sanguínia i sediment urinari d) Macroscopicament la dada característica és la dilatació seqmentóric o difusa del conducte c) Seria important realitzar una valoració ginecologica principal o secundari sense estenosi d) Indicaria una apendicectomia lopcroscópico sense demora. sensació distérrnicc i diversos vómirs. En el tacte rectall'ampolla és buida sense productes pctológics. baixa viscositat cito logia compatible amb origen inflamatori . pel que en aquest cas esta indicada la recorda la data de I'última menstruació. primari de páncrees>: La radiografia simple d'cbdomen mostra una gran distensió colonice amb cbsencic de gas en el recte i el a) Cistoadenoma mucinós signe del gra de ccfé. aeompanyat d'cnorexic. es diagnosticat de un pseudoquist en cos-cuo del púncrees. amb antecedents de pancreatitis crónico. Un pacient ha estat diagnosticat de cistoadenoma serós de páncrees.

36. amb orifici d'entrada a la e) La presencia d'cdheréncies intraabdominals fosa ilíaca i orifici de sortida a nivel! del gluti esquerre. una arteriografia d'arteria mesentéricc superior per veure les d) La reaeció peritoneal crréries intestinals e) L'cbséncic de sorolls intestinals 39. El pacient no duia el casc posat en el moment de conseqüencic deis vómits>: I'impacte. amb certa desorientació parcial espacial. pero no crítica?: 47. Rep a urgencies un pacient amb una ferida a I'abdomen per arma de foc. pero: a) El traetament medie pretén restablir la pressió de I'esfínter esofóqic inferior a) El cóncer gastric és el que pateix oclusió amb més freqüencic b) El traetament quirúrgie restableix I'anatomia de la barrera anti reflux b) El leimioma intestinal n'és la causa més habitual e) La disminueió de pes en oeasions millora la clínica de reflux e) El cáncer de colon és la primera causa en que cal pensar d) Els fñrmccs i aliments que disminueixen la pressió de I'esfínter escfñqic inferior empitjoren la d) Elliposarcoma retroperitoneal es la que amb més freqüencic afecta a la lIum intestinal clínica de reflux gastroesofagie e) Cap deis citats es presenta amb freqüéncic com a causa d'oclusió e) L'elevació del ccpcol del IIit 30° pot millorar el reflux . A I'exploració destaca la presencia d'equimosi i erosions sobre la zona abdominal. Assenyali quin deis següents factors és més determinant quan es produeix una lesió per arma de foc: e) Asearis a) Direcció de I'agent traumOtic d) Anisakis b) L'energia cinericc de I'agent agressor e) Angiodisplasia c) Saber si el pacient esta de cara o d'esquena d) Estat de contracció del diafragma 44 L'etiologia més freqüent de I'oclusió intestinal en I'adult és: e) Saber-si. d'entrada. Dins de les causes d'oclusió intestinal hi són totes les següents exeepte: e) Radiografia directa d'abdomen a) Trieobezoar b) Fitobezoar 37.ínflcmctór!o intestinal b) La neoplasia de colon 38. En la seva opinió quina de les següents conductes d) L'existéncic d'una hernia inguinal seria incorrecta?: e) El vólvul de sigma a) Intervenció quirúrgica només si existeixen signes de peritonisme o deteriorament hemodinámic b) Laparotomia exploradora precoc i exploració de totes les vísceres abdominals perque la 45. Quina és la prova més sensible i específica en el diagnostie de la malaltia per reflux gastroesofagie?: a) Monitorització en la planta d'urqéncies i vigilancia per part d'un metge a) Fibr-oqcstroscópic b) Realització d'un TAC urgent seguit de cirurgia immediata b) Trúnsit esOfago-gastroduodenal c) Realització d'un TAC urgent. Al servei d'urgencies rep un pacient de 22 anys que ha patit un accident de circulació amb impacte 42. l. diagnostic de la lesió i utilització de I'arteriografia amb embolització e) pHmetria esofñqicc per tractar de cloure el vas sagnant d) T AC abdominal d) Si existeix una lesió hepOtica no s'ha d'operar d'immediat e) Ecoendoscópio e) No s'ha de perdre temps. Quina és la conducta més encertada en els casos de traumatisme abdominal tancat situació hemcdinórnicc inestable. Quina afirmaeió respecte al traetament de la malaltia de reflux gastroesofagie és falsa?: 41. Esta somnolent. El tumor maligne és una causa freqüent d'oclusió a partir deis 60 anys. Quin és el trastorn hidroeleetrolítie més earaeterístie davant una oclusió intestinal eom a directe a l'cbdomen del manillar de la motocicleta. Quina de les següents pot ser causa de malaltia per reflux gastroesofagie?: a) T AC abdominal a) Hipotonia EEI (N 12-30 mmHg) b) Arteriografia de tronc celíac b) Hernia d'hiatus e) Punció rentat peritoneal e) Defieient buidatge gastrie d) Ecografia d) Alteraeió en els moviments esofñqlcs. Quina és la primera exploració b) La pérduc de clor i ealci complementaria que faria?: e) La perduc d'hidrogenions i de sodi a) T AC cranial d) La pérduc sobretot de clor b) T AC abdominal e) La perduc sobretot de potassi c) Ecografia abdominal a urgencies d) Punció rentat peritoneal 43. TA 100/60. e) Ressonáncic mcqnéticc abdominal e) Totes les anteriors 40. Quina és I'exploració inicial d'elecció en un traumatisme abdominal tancat?: 46. T? 37. Cal fer cirurgia immediata 48. a) La pérduo de sodi i potassi FC 80. la víctima du una roba que es pugui incrustar a la ferida a) La mclcltíc. Un deis aspeetes fonamentals per diferenciar entre una oclusió simple o complicada és: possibilitat de lesió vascular o lesió visceral és molt elevada a) Distensió abdominal e) S'han de col·locar accessos venosos que permetin una reposició rópidc de líquids b) La presencia de nanses de budell prim amb edema d) S'ha de fer una reserva de sang per si la transfusió és necessório e) La presencia de cieatrius a la paret abdominal e) No es necessóric.

que codifica un receptor tirosina. Un home de 65 anys explica epigastralgia de 6 mesos d'evolució. En un pacient diagnosticat del seu primer episodi de diverticulitis aguda. empitjora amb la cinasa ingesta. Existeix sobrecreixement bacteria intestinal en tots els següents processos Ilevat d'un. localitzats sobretot a nivel! de la mucosa del tub digestiu b) És característic d'aquests tumors la mutació del gen e-kit. les técniques de resecció endoscópiques es poden considerar curatives baixa?: a) Enema opac 53. A la manometria esofúqico destaca aperistalsi esofégico i obsencic de a) Com que és una dlsplésío de baix grau no necessita control endoscópic relaxació de I'esfínter esofúqic inferior amb la deglució. 55. Quina de les següents opcions no es considera una complicació de la mcilaltia per reflux gastroesofagic?: a) EsOfag de Barrett b) Estenosi esofúqicc c) Úlceres de Cameron d) Hemorragia digestiva alta e) Úlcera esofúqicc . Pel que fa ulsfumors de I'estroma gastrointestinal (GIST). quin?: 49. no irradiada. és cert que: e) Miotomia d'~eller + intervenció antireflux a) Es tracta de tumors d'origen epitelial. assenyali quina és la falsa: e) Eradicar Helicobacter pylori a) Operat té bon pronóstic. pel que fa a la supervivencia. en els darrers 6 meses ha empitjorat la disfagia. A un pacient diagnosticat d'esOfag de Barret amb displésic de baix grau confirmat amb dues explica una perduc de 8 kg de peso L'endoscópic digestiva alta observa restes climentdries a l'esOfag i fibrogcstroscópies. Entre les següents afirmacions sobre el carcinoma gastric precoc. amb quina periodicitat se li han de fer fibrcgcstrccóples de control?: cbséncio de lesions mucoses. Quina d'aquestes exploracions complementéries no s'utilitza en el diagnostic de I'hemorragia digestiva e) En alguns casos. quina seria la conducta més e) Poliposi cólico familiar adequada?: a) Colonoscopia urgent per a confirmar el dioqnóstic 54. Un heme de 30 anys és visitat per disfagia progressiva de 2 anys d'evolució per sólids i líquids. Quina és la técnico quirúrgica d'elecció en el tractament quirúrgic de la malaltia per reflux a) Estenosis intestinals múltiples per brides gastroesofagic?: b) Fístula gastrointestinal a) Funduplicatura de Nissen (360°) e) Hiper-rirordisme amb diarrea motora b) Funduplicatura de Toupet (270°) d) Diverticles múltiples al budell prim c) Funduplicatura anterior de Door (180°) e) Esclerodermia d) By-pass gastric e) Esofaguectomia 56. presenta repetits episodis de tos mentre esta dormint i 50. tots els anteriors b) Tractament antibiOtic i colonoscópic al cap d'un mes de solucionat el quadre excepte: e) No cal fer més exploracions i s'ho d'indicar la sigmoidectomia urgent a) L'estodi tumoral cvoncct (classificació TNM) d) Un cop solucionat el quadre clínic amb antibiOtics. 57. En el cáncer gastric són factors de mal pronóstic. amb supervivencia de fins al 95'}'o deis casos als cinc anys d) Provar mesures dietérioues durant un mes b) No sobrepassa la submucosa e) Cal fer una endoscópic digestiva alta e) No té capacitat per a produir merástcsis ganglionars d) Existeix una clara correlació entre la profunditat de la invasió del tumor i la taxa de supervivencia 58. cal programar colonoscópic cada 6 mesos per b) La falta d'experiencio del cirurgia control deis diverticles e) La localització distal del tumor e) Iniciar tractament anti-inflamatori amb un corticoide endovenós d) La linitis plástico e) La cneuplordio 60. Quina de les següents entitats no s'ossocio amb un major risc de cáncer gastric que el de la població b) Colonoscópic general?: e) Angiografia selectiva de I'arteria mesentertcc superior a) Gastrectomia per ulcus d) Enteroscópic b) Síndrome de Lynch e) Capsula endoscópicc e) Anemia perniciosa d) Acclósio 59. Assenyali I'opció tercpéutico de primera elecció b) Cada 6 mesos pel quadre clínic que presenta aquest pacient: e) Cada any a) Prociné+ics i mesures dierétiques d) Cada 5 anys b) Injecció endoscópicc de toxina botulínica al cardias e) Cada 10 anys c) Dilatació pneumOtica del cardias d) Esofaguectomia + gastroplastia 51. en ocasions ha presentat vómits postprandials i mai es presenta durant el descans nocturno c) El tractament deis tumors localitzats menors de 2 cm és fonamentalment medie Assenyali quina és la opció correcta en el maneig d'aquest pacient: d) Són tumors que només sagnen excepcionalment a) Provar la resposta a un inhibidor de la bomba de protons durant 4 setmanes i decidir segons e) Disseminen per vio limfútico en estadis precoces I'evolució b) Prescriure alcalins a demanda per a controlar els símptomes 52.

tenesme i dolor abdominal tipus cólic de dues setmanes d'evolucié. En el cas anterior. a) Metronidazol mantingut durant 3 mesos a la dosi de 15 mg/kg/dia quina de les següents troballes s'ho associat amb un major risc de perforació?: b) Infliximab com a tractament d'inducció i manteniment a) Protéina C reactiva superior a 45 mg/dl c) Mesalazina en escuma rectal d) Enemes d'esteroides b) Hemoglobina inferior a 8 g/dI e) Cirurgia amb exeresi del trajecte fistulós e) Presencia de sang en les deposicions d) Hipoclbuminémic 71. Quina de les següents alteracions és més característica de la colitis ulcerosa que de la malaltia de 62. pero que no sagna en el moment actual. En els dos e) Tuberculosi intestinal darrers dies s'hi afegeix afectació de I'estat general i anorexia. totes les opcions següents són correctes excepte 66. l'endoscópio urgent Crohn?: posa de manifest una úlcera gastrica amb un vas visible al fons. amb empitjorament del drenatge purulent i dolor en abandonar aquest tractament.61. Actualment. perforació).o. e) Antidepressius 67. quin deis següents porémetres biolóqics reflecteix a) Ates que I'afectació és exclusiva del recte s'hauria d'iniciar tractament tópic amb mesalazina la gravetat del brot?: escuma rectal 19/12h a) Recompte absolut de leucócirs b) Descartar sobreinfecció per citomegalovirus i en cas que el resultat sigui negatiu iniciar b) Nombre absolut de neutrOfils tractament amb prednisona oral a dosis de 30 mg/ d e) Valor d'hemoglobina c) Realitzar colonoscópio per adequar el tractament medie en funció de I'extensió i la gravetat de d) Temps de cefalina la malaltia e) Temps de protrombina d) En aquest cas estaria contraindicat realitzar una colonoscópic per risc de complicacions (meqccólon. L'esrudi microbiológic de la femta descarta sobreinfecció. Un pacient amb malaltia de Crohn de 6 anys d'evolució va desenvolupar.o. Quin deis següents factors incrementa el risc d'aparició de displósio en la colitis ulcerosc>: e) Diametre de colon transvers superior a 6 cm en la Rx simple d'cbdomen a) Inici de la malaltia després deis 40 anys b) Existencia de colangitis esclerosant primaria associada 65. c) Colitis ulcerosa '\ refereix augment del nombre de deposicions (fins a 15 al dia) diürnes i nocturnes. una malaltia perianal fistulitzant. estant sota tractament amb e) Iniciar tractament combinat amb mesalazina oral 2 g/d conjuntament amb esteroides d'aplicació azatioprina. En el tractament de la síndrome del budell irritable. diagnosticat el 2002 de colitis ulcerosa amb afectació exclusiva del recte b) Colitis col-lóqenc (proctitis). Quina opció terupeutico considera més adequada?: 64. Va presentar una discreta millora sota tractament amb rectal (tractament tópic) cada 12 hores ciprofloxacino i metronidazol durant 4 setmanes. si no respon al tractament de primera línea. amb sang barrejada d) Malaltia de Crohn en la major part. En un pacient amb malaltia inflcmctór-ic intestinal. el següent tractament hauria de ser: una: a) Iniciar azatioprina 2. quina de les següents opcions és la més adequada?: 69. urgencia. pero hem de repetir l'endoscópic a les 12 hores 68. Davant un pacient amb sospita de meqccólon tóxic en el context d'un brot greu de colitis ulcerosa. a) Reducció del nombre de cél-lules mucoides Quina seria la conducta més adequada?: b) Hiperplósic deis fol-licles limfoides a) Cirurgia urgent per I'elevat risc de recidiva c) Extensió de I'infiltrat inflamatori a la submucosa b) Omeprazol via oral i alta precoc d) Presencia de granulomes c) Tractament endoscópic hemcstátic e) Distribució focal deis canvis histolóqics d) Prescripció de dosis alte~d'omeprazol per via oral e) No cal fer res. El tractament d'elecció per a induir la remissió en cas de brot moderat de colitis ulcerosa esquerra e) Existencia de manifestacions extraintestinals cutñnies associades en un pacient que mai no ha rebut tractament immunosupressor i10 biologic és: d) Tractament perllongat durant més de 4 anys amb azatioprina a) Mesalazina oral a dosis de 2 g/d e) Tractament amb fñrmccs anti.TNF durant més de un any b) Mesalazina oral a dosis de 2 g/d més corticoides tópics c) Mesalazina oral a dosis de 3-4 g/d més mesalazina tópico d) Prednisona oral a dosis d'L mg/kg pes e) Prednisona oral a dosis de 30 mg/d ja que es tracta d'un brot moderat la dosi maxima d'esteroides s'hc de reservar per als brots greus .o. La presencia d'abscessos de cripta s'associa predominantment a: a) Colitis Irmfocítica 63. Home de 52 anys.5 mg/kg a) Augment de I'aportament de fibra a la dieta b) Suspendre la mesalazina i iniciar prednisona a dosis de 30 mg/d v. En aquest cos. En un pacient ingressat per hemorragia digestiva alta en forma d'hemctémesi. En remissió clínica sense tractament de manteniment en els darrers 4 anys. c) Laxants osmótics d) Mantenir la mesalazina oral i tópica i iniciar prednisona a dosis d'1 mg/kg v.v. d) Corticoides e) Ingressar el pacient per tractament amb esteroides e. 70. b) Espasmolítics c) Augmentar la dosis de prednisona de 30 a 60 mg/d v.

i un germa de 37 anys al que se li ha extirpat un pólip • e) Cap colónic. 78. una a) HBsAg i IgM anti-core colonoscópic mostra una lesió plana extensa de 4 cm de diámetre amb patró de criptes aberrant a colon b) HBsAg i Ig G anti-core descendent i les biópsies mostren la presencia de displésio d'cl+ grau. A un pacient de 42 a~:ws se li diagnostica un adenocarcinoma de colon ascendent. Quan s'ho de sospitar l'existéncic d'unc poliposi adenomatosa familiar cléssico>: d) Entecavir a) Quan es detecten més de 100 adenomes en una colonoscópic e) Lamivudina b) Quan es detecten més de 20-30 pólips en una colonoscópic e) Quan hi ha dos familiars afectes de cáncer colorectal. Quina actitud recomanaria?: e) IgG anti-core a) Nova presa de biópsies en 3 mesos i resecció de la lesió si es confirma d) HBsAg b) Ecoendoscópic per avaluar la invasió de la paret intestinal e) HBsAg i HBeAg c) Resecció del sigma d) Colectomia total 79. amb independencia del grau de parentiu 80. A quina de les següents entitats és me probable que pertanyi aquest pacient?: a) Poliposi adenomatosa familiar 81~uina de les següents alteracions analítiques defineix la insuficiencia hepOtica aguda: b) Síndrome de Lynch a) Augment de les transaminases superior a 40 vegades el valor normal c) Síndrome de Peutz-J eghers b) Temps de protrombina (Quick) inferior al 40% d) Cancer colorectal associat a malaltia inflcmctór-io intestinal e) Augment de la bilirubina per sobre de 30 mg/dl e) Síndrome de Turcot d) Disminució de la concentració sérícc d'albúmina e) Colesterol inferior a 100 mg/dl 75. Quins marcadors són indicatius d'una hepatitis aguda B?: 72. genotipus lb és: a) Interferó pegil·lat i ribavirina 84. una germana d) Ressonóncic moqnéticc hepOtica diagnosticada de cóncer d'endometri als 39 anys. Les alteracions analítiques consisteixen en augment de la fosfctcsc a) Existeix un risc augmentat de desenvolupar carcinoma hepatocel·lular alcalina (x 2. La primera exploració que cal fer per arribar al dicqnós+ic és: e) No és necessari el tractament antiviral ja que no influeix en el pronóstic a IIarg termini a) Biopsia hepático percutúnic d) S'ho de tractar sempre amb lamivudina b) TAC abdominal e) Cap afirmació és certa e) Fibrocclonoscópic d) Ecografia abdominal 77. En un pacient de 38 anys diagnosticat de colitis ulcerosa extensa (fins angle hepñtic) als 18 anys. Entre els seus c) Ecografia abdominal antecedents familiars déstaca el pare mort per una neoplasia de colon als 52 anys. Per realitzar el dioqnóstic presimptomatic en els membres d'uno família afecta de síndrome de Lynch. Quina prova ens cjudoré a diferenciar una elevació de les transaminases d'origen viral (hepatitis) d) Quan es detecten més de 20-30 adenomes en una colonoscópic d'una hiper-tronsomincsémic secundaria a obstrucció de les vies biliars?: e) Quan es diagnostica un cñncer colorectal a una edat inferior a 50 anys a) T AC abdominal b) Prcternoqromc 74. Una pacient de 47 anys consulta per estudi d'alteració de les proves hepOtiques detectada en una 76. El tractament d'elecció de I'hepatitis C crónico en un pacient amb fibrosi cvoncodc i transaminases e) Cateterisme hepOtic elevades. Quina de les següents afirmacions és certa en relació a la historia natural de I'hepatitis B crónico>: analisi de rutina. Quins deis següents fñrrnccs són inhibidors de la polimerasa del virus de I'hepatitis C?: e) Quimioterapia con 5-fluorouracilo i revaluació d'cquí a 6 mesos a) Telaprevir b) Sofosbuvir e) Tenofovir 73. Una de les següents situacions no és causa d'encefalopatia hepOtica a la cirrosi: a) Analisi deis gens reparadors deis errors de replicació de I'ADN a tots seguit de colonoscópio als a) Administració d'albúmina portadors de la mutació responsable b) Pneumónio b) Colonoscopia a tots e) Hemorragia digestiva e) Anólis! del gen APC a tots seguida de colonoscópio en els portadors de la mutació responsable d) Tractament amb benzodiazepines d) Sigmoidoscopia a tots e) Tractament amb diüré+ics e) Detecció de sang oculta a la femta a tots 83. Indiqui quina d'aquestes proves de laboratori esta inclosa dins de la escala pronostica MELD per la b) Sofosbuvir i ledipasvir cirrosi hepático: c) Interferó pegil·lat i ribavirina associats a un inhibidor de la proteasa viral (boceprevir o a) Fosfatasa alcalina telaprevir} b) Albúmina séricc d) Entecavir e) Excreció urinaria de creatinina e) Tenofovir d) Creatinina sericc e) Colesterol . No té símptomes.5 vegades el valor normal) i de la gamma-glutamil transpeptidasa (x 7 vegades el valor b) És molt poc freqüent el desenvolupament de cirrosi normal). quina és l'estrcteqic més adequada que els proposaria?: 82.

En una malalta amb cirrosi hepático per alcoholisme es detecta un nódul de 12 mm hipoecoic i sense captació arteria!. Un malalt de 45 anys amb diabetis mellitus tipus 1. ja que I'AFP és normal és: e) Si és hiperecoqenic i amb AFP normal. Quan la venografia suprnhepútico mostra vasos petits amb patró "aracniforme": anys va realitzar tractament mitjcncont interferó associat a ribavirina que no va aconseguir I'eradicació a) El pacient té una cirrosi per déficit d'alfa-l-antitripsina vira/. Quina d'aquestes proves d'imatge s'aconsella per al dinqnósfic de la colangitis esc/erosant primaria?: a) Pot patir un carcinoma hepctocel-lulcr i s'ha de confirmar el dinqnós+ic per biopsia abans de a) Tomografia computaritzada abdominal decidir si s'indica un trasplantament b) Radiografia simple d'abdomen a peu dret per observar nivells aeris a la zona hepñticc b) Pot patir un carcinoma hepctocel-lular i s'hc de confirmar el diegnósfic per la imatge abans de c) No cal cap prova d'imatge perqué el diagnostic sempre es fa per biopsia hepático decidir si s'indica un trasplantament d) Colangioresonancia e) Encara que fos un carcinoma hepctocellulor. hiperpigmentació cutónio i amb a) El flux sanguini pcr-tc-colkrterol esta molt elevat una cirrosi hepáticc. És un nódul únic segons estudi d'extensió. probablement té una: b) La contracció de les cél-lules estelades contribueix a elevar la resistencia intrahepcltica a) Malaltia de Wilson per trastorn del metabolisme del coure c) La resistencia porto-col. deu ser un angioma a) 6 mm Hg b) 9 mm Hg c) 10 mm Hg d) 15 mm Hg e) 18 mm Hg . Fa 95. El tractament d'inici de I'hepatitis outoimmunitéric es basa en: b) Trasplantament hepcltic a) Tacrolimus e) Ablació percuténic b) Prednisona sola o associada a azatioprina d) Quimioembolització arterial c) Acid urscdecxicólic solo associat a azatioprina d) Bezafibrat e) Sorafenib e) Ciclosporina \ 93. L'clfcfetoprotetnc (AFP) e) El pacient té una síndrome de Budd-Chiari és de 15 ng/dL. 91. hipogonadisme. lateral es pot calcular dividint el gradient de pressió portal pel flux sanguini b) Hemocromatosi del sistema portal e) Amilofdosi primaria d) La producció hepático d'óxid nítric esta augmentada d) Cirrosi biliar e) Es desenvolupacirculació col·lateral quan el gradient de pressió portal augmenta per damunt de 10 e) Síndrome de Budd-Chiari mmHg 90. Es tracta d'un pacient de 50 anys d'edat. b) És un signe radiologic de rebuig post-trasplantament hepátic L'analítica hepático és normal amb excepció d'un increment de transaminases. La funció hepcltica esta molt deteriorada: Child-Pugh C i MELD 24: 85. cal avaluar si és candidata a trasplantament per e) Ecoendoscópic insuficiencia hepcltica d) La cirrosi hepático olcohólicc contraindica el trasplantament 86. La cirrosi hepcltica és la causamés freqüent de: 88. La hialina de Mallory és una lesió que s'observo freqüentment a: a) Hipertensió portal post-sinusoidal post-hepcltica -n) Malaltia de Caroli b) Hipertensió portal per increment de flux portal b) Colangitis esclerosant primaria e) Hipertensió portal prehepcltica c) Hepatitis aguda vírica d) Hipertensió portal sinusoidcl intrahepcltica d) Hemocromatosi e) Hipertensió portal preslnusotdcl intrahepcltica e) Hepatitis olcohólico 94. El tractament d'elecció és: a) Resecció quirúrgica 87. pero amb hipertensió d) Antiendomisi portal (varices esofñqiques) presenta un carcinoma hepatoceHular de 22 mm en el segment 7 diagnosticat e) Anticitoplasma deis neutrOfils per biopsia. Un malalt de 73 anys amb cirrosi hepcltica per hemocromatosi compensada. ja que tot és molt anodí e) És un signe indirecte de carcinoma hepctocel-lulcr b) Un carcinoma hepatoceHular c) Afectació hepática de tipus merostúsic i dentració de CEA 96. Quina ha de ser la primera sospita dicqnósticc>: d) Indica l'existéncio d'unc fístula arteriovenosa a) Cap en concret. El gradient de pressió portal necessari perque la hipertensió portal pugui donar manifestacions clíniques d) Deuen ser nóduls de regeneració. A I'hepatitis cu+oimmunitér-ic tipus Ir és característica la presencia de anticossos anti-tissulars tipus: e) Encara que es tracti d'unc cirrosi clcohólicc s'ho de fer un trasplantament com tractament del a) Anti ronyó-ferqe (LKM) seu cáncer de fetge b) Antinuclears lit) Antimitocondrials 92. La fisiopatologia de la hipertensió portal inclou els següents fenómens (assenyali el fals): 89. portador de cirrosi hepñtico per virus de I'hepatitis C. Durant el seguiment mitjoncont ecografia s'hc detectat 1 lesió focal de 22 mm de didrnetre.

Indicaria un trasplantament hepOtic en un pacient amb?: a) Cirrosi hepOtica olcohólicc i ingesta activa de 200 g/dia b) Cirrosi hepático clcohólicc compensada. Quant s'ha de reduir la pressió portal peroué el tractament fcrmecolóqic sigui eficcc?: a) Per sota de 10 mmHg b) i/o més del 10'10 Per sota de 10 mmHg c) i/o més del 20'10 Per sota de 12 mmHg d) Per sota de 15 mmHg i/o mis del 15'10 e) Més de 12 mmHg 98. ascites i episodis d'encefalopatia hepOtica d) Cirrosi hepOtica per VHC compensada i hemangioma e) Cirrosi hepático per VHB Child A en tractament amb tenofovir 100. amb icterícia. abstinent des de fa 6 meses ( c) Cirrosi hepOtica cr-iptoqenéticc. 97. Quina de les següents malalties no recidiva després del trasplantament hepótic>: a) La malaltia de Wilson b) La colangitis esclerosant primaria e) La infecció pel virus de I'hepatitis C d) L'clcoholisme e) L'hepatitis autoimmune . Quina de les següents patologies és indicació de trasplantament hepñtic urgent (alerta O)?: a) Cirrosi hepático molt ovonccdc b) Hepatitis fulminant c) Hemocromatosi d) Malaltia de Wilson amb afectació neurolóqico greu e) Hepatitis clcohólico aguda 99.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.