1 #include <iostream>

2 #define N 5
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7 int x[N];
8 int y[N];
9 int z[N];
10 int i=0,j=0,k=0,l=0,m=0,n=0, may=-1000,a=0,b=0,c=0,men=1000,ap=0,de=0,al,el;
11 float prom;
12
13 cout<<"primer examen"<<endl;
14 while(i<N)
15 {
16 do{
17 cout<<endl<<"ingrese la nota del alumno #"<<a+1<<"\t";
18 cin>>x[i];
19 }while(x[i]<0 || x[i]>20);
20
21 i++;
22 a++;
23 }
24 cout<<"SEGUNDO EXAMEN "<<endl;
25 while(j<N)
26 {
27 do{
28 cout<<endl<<"ingrese la nota del alumno #"<<b+1<<"\t";
29 cin>>y[j];
30 }while(y[j]<0||y[j]>20);
31 j++;
32 b++;
33 }
34 cout<<"tercer EXAMEN "<<endl;
35 while(k<N)
36 {
37 do{
38 cout<<endl<<"ingrese la nota del alumno #"<<c+1<<"\t";
39 cin>>z[k];
40 }while(z[k]<0||z[k]>20);
41 k++;
42 c++;
43 }
44 cout<<"promedio de cada alumno\n";
45 for(l=0,m=0,n=0;l<N;l++,m++,n++)
46 {
47 prom=(x[l]+y[m]+z[n])/3;
48
49 if(prom>10)
50 {
51 ap=ap+1;
52 cout<<"el promedio del alumno # "<<l+1<<"es :\t"<<prom<<"\testa aprobado"<<endl;
53
54 }
55 if(prom<=10)
56 {
57 de++;
58 cout<<"el promedio del alumno # "<<l+1<<"es :\t"<<prom<<"\testa desaprobado"<<endl;
59 }
60
61 if(prom>may)
62 {may=prom;
63 al=l+1;
64 }
65 if(prom<men)
66 {

67 men=prom. 69 } 70 } 71 cout<<"el mayor promedio es "<<may<<"\tpertenece al alumno #\t"<<al<<endl. de desaprobados :\t "<<de. 68 el=m+1. 74 cout<<endl<<"cant. 75 } . 73 cout<<"cantidad de aprobados : "<<ap. 72 cout<<"el menor promedio es "<<men<<"\tpertenece al alumno #\t"<<el<<endl.

Related Interests