ULEIURI ESENTIALE-generalitati

Exista㠃 doua㠃 tipuri de uleiuri esentțiale: uleiuri esentțiale
care sunt obtținute prin folosirea acceleratorilor de
distilare, stabilizatorilor, solventților, etc, sunt uleiurile
esentțiale; alterate care se comercializeazaă de caă tre diversț i
producaă tori sț i uleiuri esentțiale PURE care nu folosesc
acceleratori, solventți, etc sț i care sunt extrase la
temperaturi sț i presiuni individualizate pentru fiecare ulei
îîn parte, din culturi organice sț i nepoluate, prin metode
obtținere faă raă implicarea chimicalelor. Acest tip de ulei
esentțial PUR nu este foarte accesibil pentru a fi
achizitționat de consumatorul final, existaă îînsaă grupuri de
cercetaă tori care studiazaă efectele lor benefice, folosite prin
ingerare, aplicate pe piele îîn formaă lor puraă (nediluate) sau
îîn diverse dilutții, inhalate, etc
Uleiurile esentțiale PURE sunt foarte scumpe sț i nu pot fi
achizitționate foarte usț or de consumatorul obisț nuit, mai
ales pentru ca producaă torii de uleiuri sunt obisț nuitți a le
vinde caă tre industria cosmeticaă , pentru manufacturarea
parfumurilor sț i pentru practica aromaterapiei, acolo unde
fiecare testeazaă uleiurile sț i identificaă
componentele fiecaă rui lot pentru a cunoasț te proprietaă tțile
particulare ale uleiului testat. Indiferent de afirmatțiile
producaă torilor, uleiurile esentțiale accesibile
consumatorilor pe piatțaă cosmeticaă sunt foarte rar pure îîn
adevaă ratul sens al cuvaî ntului, ele respectaă doar
standardele impuse de legislatția îîn vigoare cu privire la
concentratțiile de ingrediente prezente îîn uleiuri. Termenul
de ulei esentțial pur poate fi folosit de orice producaă tor, faă raă
restrictții, nu are nici o bazaă legalaă acest termen sț i nu
îînseamnaă nimic altceva decaî t un termen de marketing
1

ele sunt responsabile de cele mai multe iritatții sau sensibilizaă ri ale pielii datorate unui produs cosmetic. luxatii. aceste uleiuri fac parte din una din cele douaă grupe de substantțe adaă ugate îîn majoritatea produselor cosmetice. la anumite concentratții. Pentru aplicaă ri pe piele existaă indicatții de dilutții (ex: pentru entorse. de aceea acest mod de folosire ar trebui luat îîn considerare doar la recomandarea unui aromaterapeut sț i doar îîn conditțiile îîn care cunoasț tetți raportul GC/MS al uleiului. caî teodataă le putetți gaă si sub denumirea uleiului. la sfaî rsț itul articolului este un link spre o paginaă cu o listaă de uleiuri esentțiale. iar îîn aromaterapie ar trebui respectate cu strictetțe indicatțiile de folosire îîn sigurantțaă a uleiurilor. mai precis sț titți exact ce anume aplicatți pe piele. Uleiurile esentțiale pure au ca scop principal utilizarea îîn aromaterapie. etc) sț i chiar sț i la aceste mici dilutții poate apaă rea iritatția pentru ca reactția pielii este imprevizibilaă . De cele mai multe ori nu uleiul esentțial este problematic ci un anume component al acestuia. amaî ndouaă tipurile pot fi la fel de iritante pentru piele 2 . de aceea este important a îîntțelege caă uleiurile esentțiale pot fi extrem de benefice dacaă sunt folosite corect IÎn cosmeticaă .Toate informatțiile de mai jos sunt despre uleiurile esentțiale care sunt comercializate de producaă torii din industria cosmeticaă pentru uz general. Cealaltaă grupaă de ingrediente adaugate îîn majoritatea produselor cosmetice este formataă din Conservantți – Parabeni" Uleiurile esentțiale se gaă sesc cel mai des tipaă rite pe eticheta produselor cosmetice sub denumirea de fragrance sau parfum. Acest fragrance sau parfum regaă sit pe etichetaă poate fi natural (uleiuri esentțiale sau extracte de plante) sau poate fi sintetic (obtținut din substantțe chimice).

desț i consumatorii spun caă doresc saă evite ingredientul fragrance. Cele mai multe femei nu ar cumpaă ra produse care au un miros vag de medicamente (acesta este de obicei mirosul unui produs cosmetic „neparfumat”). linalol. acizi. De aceea. etc. borneol. au îîn compozitția lor ingrediente cu efecte dovedite (cum ar fi 3 . uleiurile esentțiale pot fi iritante sț i pot sensibiliza pielea Pe mai toate uleiurile esentțiale legislatția îîn vigoare specificaă a se mentționa: a nu se folosi nediluate pe piele sau: fototoxice sau: pot cauza iritatții pielii. îîn ultimul timp. emotțional sț i psihic majoritatea femeilor preferaă produse cu miros plaă cut. Indiferent de scopul dat ingredientului de caă tre producaă tor. dar de ce saă le folosim caî nd existaă ataî tea alte substantțe (chiar sț i naturale dacaă asta doritți) care nu au capacitatea de a irita pielea Unii producaă tori folosesc uleiurile esentțiale îîn compozitția produselor cosmetice pe post de tratamente ale diverselor afectțiuni cutanate. De cele mai multe ori aceste uleiuri au îîn compozitție alcool. eteri. camfor. toate extrem de iritante sț i cu efecte de sensibilizare a pielii Unele uleiuri au îîn compozitție substantțe potentțial benefice pentru diverse probleme. sulf. fenol. mai multe companii nu mai listeazaă pe etichetaă fragrance ci îîn schimb listeazaă denumirea specificaă a uleiului esentțial folosit sau chiar folosesc termenul de „extract de plante” îîn loc de ulei. De ce totusț i industria de cosmetice continuaă îîncaă saă adauge fragrance îîn produsele cosmetice atunci caî nd sț tiu foarte bine caă acestea sunt problematice pentru piele? Pentru caă . Desț i uleiurile esentțiale miros minunat.Uleiurile esentțiale sunt fluide volatile obtținute îîn special din plante sț i folosite îîn industria cosmeticaă pentru a adaă uga miros produselor.

actțiunea unui ingredient asupra pielii diferaă de la persoanaă la persoanaă sț i mai toate ingredientele active iritaă pielea îîntr-o anumitaă maă suraă .com) Chemical Research in Toxicology British Journal of Dermatology Journal of Infection and Chemotherapy 4 . cu nenumaă rate studii care atestaă acest fapt. de cele mai multe ori.fpnotebook. etc) care ar putea fi de ajutor îîn anumite cazuri pentru tratamente ale afectțiunilor cutanate.ingrediente antibacteriene. chiar dacaă acest lucru nu se vede. dar pentru a fi eficient îîn cazurile de acnee el trebuie saă fie aplicat pe piele îîntr-o concentratție ataî t de mare îîncaî t este iritant. Mai mult decaî t ataî t. anti inflamatoare. unul alterat este ataî t de mare îîncaî t includerea acestor ingrediente îîn formulele produselor pentru ten ar trebui complet interzisaă Bibliografie Journal of the American Academy of Dermatology Phytotherapy Research Healthnotes Revuew of Complementary and Integrative Medicine Contact Dermatitis Family Practice Notebook (www. antifungice. Asta nu îînseamnaă caă este mai putțin eficient decaî t variantele sintetice regaă site îîn produsele cosmetice sau medicamentoase (benzoyl peroxide sț i acid azelaic). dar din paă cate. Personal consider caă riscul aparitției unei iritatții îîn urma aplicaă rii unui ulei esentțial pur sau sț i mai raă u. concentratțiile acestor ingrediente sunt mult prea iritante pentru piele la concentratțiile necesare pentru a fi mai eficiente decaî t alternativele sintetice de pe piatțaă Exemplu: Uleiul de tea tree este un agent antibacterian extrem de potent.

îîn urma unor studii de laborator îîn care s-a administrat oral unor sț oareci o substantțaă conservant numitaă formaldehyde pe care au combinat-o cu nitrosamine s-a dovedit caă aceastaă combinatție poate fi cancerigenaă . De asemenea produsele care contțin extracte de plante au nevoie de conservantți deoarece aceste extracte sunt perisabile. DEA. De asemenea. quaternium-15. Prin anii 90. Prin anii 2000 a venit raî ndul altor conservantți pentru a fi controversatți sț i anume grupul de conservantți numitți parabeni. etc) sț i contțin conservantți ce pot duce la formarea nitrosaminelor (exemple: toate aminele cum ar fi triethanolamine. ei sunt folositți la scaraă largaă îîn industria cosmeticaă . a devenit o substantțaă total evitataă de companiile cosmetice pentru caă . bronopol. Parabenii pot fi (asț a cum apar ei pe etichetaă ): butylparaben. nimaă nui nu ii place saă asocieze cuvaî ntul „cancerigen” cu un produs. TEA. isobutylparaben. sunt prezentți îîn mai bine de 90% din produsele cosmetice. au risc de a produce iritatții foarte scaă zut sț i sunt foarte stabili îîn prezentța aerului sț i luminii. 5 . imidazolidinyl urea. desț i nu s-a facut niciun test pe piele. Din acel moment. diazolidinyl urea. etc). combinatția dintre cei doi conservantți poate duce la formarea carcirogenilor. pe motivul caă sunt asemaă naă tori cu formaldehyde. ethylparaben. microbi sț i bacterii sț i ar deveni o problemaă pentru piele. Conservantții sunt imposibil de evitat îîn produsele pe bazaă de apaă pentru caă faă raă ele produsele s-ar contamina foarte repede cu ciuperci. acel conservant folosit pe scaraă larga. methylparaben sau propylparaben. iar datoritaă faptului caă sunt eficientți. diethanolamine. vaă recomand saă evitatți produsele care contțin conservantți ce pot elibera formaldehyde (exemple: DMDM hydantoin.

IÎn 2002 a fost publicat îîn Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology un raport al unor teste executate cu parabeni prin administrare oralaă sț i injectare îîn piele a sț oarecilor. raport care arataă caă parabenii pot avea o slabaă activitate estrogenaă îîn celule. Un alt raport spune caă îîn urma testaă rii a 20 de subiectți umani s-a gaă sit un caz îîn care acesț ti parabeni au fost prezentți îîn tumoarea cancerului de saî n. dar de la distantțaă (îînsemnaî nd caă studiile sunt limitate. Aceste studii aveau ca tțintaă parabenii gaă sitți îîn anti-perspirante sț i deodorante. dar totul a fost extrapolat asupra industriei cosmetice îîn general. cu cancerul de saî n datoritaă faptului caă acesț ti parabeni au o slabaă activitate estrogenaă sț i a faptului caă ei sunt prezentți (nu se sț tie cum) îîn tumorile cancerului de saî n. Ceea ce s-a mai dovedit de atunci este faptul caă parabenii. Ce nu s-a spus îînsa îîn nici un email de acest gen este caă totți cercetaă torii care studiazaă aceastaă problemaă sț i de asemenea toate organizatțiile de saă naă tate din lume. ca de obicei totul a fost exagerat sț i au circulat sute de email-uri pe aceastaă temaă . nu cauzeazaă aceste tumori.Parabenii au fost asociatți. îîn produsele cosmetice. desț i se pot gaă si îîn tumorile cancerului de saî n. IÎntre timp s-a ajuns la teama de a folosi produse care contțin parabeni. subiectții animali sț i umani pe care s-a testat teoria au fost foarte putțini). sunt de acord caă datele din cele douaă rapoarte nu sunt nici pe departe concludente sț i caă parabenii au nevoie saă fie studiatți îîn conditții adecvate îînainte saă li se atribuie termenul de „cancerigen”. iar aceastaă activitate poate cauza proliferarea celulelor cancerigene. Bibliografie Journal of the National Cancer Institute 6 . ei fiind consideratți siguri pentru a fi folositți îîn concentratțiile impuse.

Journal of Applied Toxicology The Original Beauty Bible. Paula Begoun 7 .