UPUTE AUTORIMA ZA PRIPREMU RADA ZA ZBORNIK RADOVA

Za objavu rada potrebno je poštivati sljedeće kriterije:
- u pisanju rada koristiti font Times New Roman, veličine 12, teksta valja napisati
proredom od 1,5 retka obostranim poravnanjem

- naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku s imenima autora, njihovim akademskim
titulama i ustanovama ili ordinacijama u kojima rade

- navesti kontakt (e-mail) jednog od autora koja će biti objavljena u članku kao kontakt
adresa

- sažetak dužine pola stranice sadržava uvod, cilj, metode, rezultate i zaključak, na kraju
sažetka izdvojiti ključne riječi; sažetak i ključne riječi potrebno je prevesti na engleski
jezik

- rad je potrebno započeti uvodom iza kojeg slijede cilj, metode, rezultati rada,
zaključak i rasprava

- ako se koriste kratice potrebno je navesti njihovo puno značenje pri prvom
spominjanju

- tablice i slike potrebno je označiti rednim brojem i opisom

- objavljuju se crno-bijele slike i grafikoni

- na kraju rada navesti literaturu prema Vancuverskom načinu citiranja

Svi radovi prolaze stručnu recenziju akreditiranih recenzenata te molimo autore da postupe
u skladu sa navedenim preporukama.

Stručne radove možete poslati na e-mail 24kongres@gmail.com ili direktno na e-mail
predsjednika znanstvenog odbora htiljak@snz.hr do 1.ožujka 2017.