4/24/2017 SPEC

Ovo je HTML inačica datoteke http://mef.unizg.hr/wp­
content/uploads/2016/06/Bosak_Tamara_Univ_spec_01_dopuna.doc.
G o o g l e automatski izrađuje HTML inačice dokumenata dok pretražujemo web.

UNIV.SPEC.­01 PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA[1]

Podaci se u obrazac mogu upisivati u samo za to predviđena mjesta. Molimo Vas da se za kretanje kroz upitnik koristite tipkom „tab“.

OPĆI PODACI I KONTAKT SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTA/SPECIJALISTICE
Ime i prezime sveučilišnog
TAMARA BOSAK
specijalista/specijalistice

Nositelj studija MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv studija POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ OBITELJSKE MEDICINE

Matični broj sveučilišnog
07Z14039
specijalista/specijalistice

   

Ime i prezime majke i/ili oca VESNA I MIRKO BOSAK

Datum i mjesto rođenja 26.6.1974.VARAŽDIN

Adresa RADNIČKA 36, HRAŠĆICA

Telefon/mobitel 098379988

E­mail tamara.bosak@vz.t­com.hr

ŽIVOTOPIS SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTA/SPECIJALISTICE
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,2000.godina
Obrazovanje
CUO Varaždin­1992.
(kronološki od novijeg k starijem datumu)
II OŠ Varaždin ,1988.godina
Dom zdravlja Varaždin­2000­2002.
Radno iskustvo
Hitna medicinska pomoć ­2002­2010.
(kronološki od novijeg k starijem datumu)
Ordinacija opće medicine T.Bosak­2010.­
1.        Cikač T, Sambol K, Bosak T, Škvorc B. Propisivanje antibiotika: izazov za
liječnike obiteljske medicine. U: Zbornik, Metabolički sindrom I
polipragmazija. 22. Kongres liječnika obiteljske medicine. Varaždin:
graphing.hr, 2015
2.        Bosak T, Ognjanović Z. Napredno održavanje života odraslih/ALS/u
ordinaciji obiteljske medicine. U: Zbornik, Metabolički sindrom I
Popis radova i aktivnih sudjelovanja na polipragmazija. 22. Kongres liječnika obiteljske medicine. Varaždin:
stručnim i znanstvenim aktivnostima graphing.hr, 2015
(ako ih je bilo) 3.       Bušić N,Cikač T,Bosak T,Sambol K. Bradikardije, tahikardije, fibrilacija atrija,
sinkopa, elektrostimulatori. U:Postupnik za dijagnostiku i liječenje
kardiovaskularnih bolesti u ambulanti liječnika obiteljske medicine
(suplement). Varaždin: graphing.hr, 2015

4.        Cikac T, Fijacko B, Bosak T, Potrebica S, Cop R. Multiple benefits of
Oswestry questionnaire implementation in GP. WONCA, Istambul 2015

NASLOV PREDLOŽENE TEME
Hrvatski IZAZOV HITNIH STANJA U OBITELJSKOJ MEDICINI

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jzTKX6nPyB8J:mef.unizg.hr/wp­content/uploads/2016/06/Bosak_Tamara_Univ_spec_01_dopuna.… 1/5

unizg. It requires integrated and complex knowledge with a large range of clinical skills.SC. ime i   Ustanova. Sažetak na hrvatskom jeziku (maksimalno 1000 znakova s Reorganizacija zdravstva  u Republici Hrvatskoj dovela je do odvajanje hitne praznim mjestima) medicinske pomoći od Domova zdravlja i formiranja Zavoda za hitnu medicinu koji preuzimaju zbrinjavanje hitnih stanja u izvanbolničkim uvje ma. a neki su definirani karakteris kama liječnika.DR.com/search?q=cache:jzTKX6nPyB8J:mef. Posljednjih godina dogodile su se  važne promjene u zbrinjavanju  hitnih stanja koje su utjecale  na pristup i koncepciju rada liječnika u ordinacijama obiteljske medicine. Prepoznaje se važnost osposobljenos  liječnika obiteljske medicine.hr/wp­content/uploads/2016/06/Bosak_Tamara_Univ_spec_01_dopuna. U hitnim stanjima ugrožen je život bolesnika pa su potrebne hitne mjere koje će uspostavi  i sačuva  osnovne životne funkcije bolesnika do predaje na daljnje zbrinjavanje. First‐line help of emergency pa ents is one of the most demanding and challenging medical tasks in Family Medicine. Zbrinjavanje hitnih stanja u ordinacijama obiteljske medicine  za liječnika koji nije specijalist hitne medicine predstavlja novi izazov  koji zahtjeva  dodatnu edukaciju zbog sigurnos  rada samog liječnika i brzine njegovog djelovanja koje je potrebno u hitnim situacijama kako bi se hitni bolesnici adekvatno zbrinuli.… 2/5 .   Sažetak na engleskom jeziku Urgent situa on is unexpected and usually dangerous situa on that requires (maksimalno 1000 znakova s immediate ac on. Zah jeva objedinjeno i kompleksno znanje uz  vladanje čitavim nizom kliničkih vješ na. osposbljenost cjelokupnog  ma obiteljske medicine. osobito važna za promptno odlučivanje i djelovanje u zbrinjavanju bolesnika. Zbrinjavanje hitnih bolesnika u ordinacijama obiteljske medicine jedan je od najzahtjevnijih  i najizazovnijih liječničkih poslova. a također ne manja važna je i psihička stabilnost koja  je. država E­pošta prezime MEDICINSKI FAKULTET PROF.googleusercontent. Rezulta  dosadašnjih istraživanja govore  kako se s hitnim stanjima koja ugrožavaju život bolesnika liječnik obiteljske medicine susreće u jednog do deset bolesnika godišnje.4/24/2017 SPEC Engleski THE CHALLENGE OF FAMILY MEDICINE EMERGENCY CASES Naslov na jeziku na kojem će se pisati rad   (ako nije na hrvatskom ili engleskom) Obrazloženje (ako se rad piše na stranom   jeziku) Područje/polje OBITELJSKA MEDICINA PREDLOŽENI ILI POTENCIJALNI MENTOR Titula. Urgent situa ons represent lives threatened health praznim mjestima) problems and required emergency measures to restore and preserve the vital func ons of pa ents as long as advance life‐support is establishing. Na način zbrinjavanja hitnog bolesnika utječe mnogo čimbenika od kojih su neki definirani karakteris kama koje se odnose na ordinaciju obiteljske medicine. uz odlučnost.hr HRVOJE TILJAK ZAGREBU. Mental stability of staff confron ng to urgent situa on is at least equal important as clinical http://webcache. kao i adekvatana opremljenost ordinacija primarene zdravstvene zaš te kako bi  se hitna stanja mogla riješi  "pravodobno i pravilno".    Hitna stanja dovode  do osjećaja nelagode i  staha jer predstavljuju situacije  koje nisu svakodnevnica liječnika obiteljske medicine. Mentor SVEUČILIŠTA U htiljak@snz.HRVATSKA OBRAZLOŽENJE TEME Hitno stanje je neočekivana i obično opasna situacija koja zah jeva neodgodivo djelovanje.

4/24/2017 SPEC staff confron ng to urgent situa on is at least equal important as clinical mastery.SVT).a definirana su kao ona stanja koja ugrožavaju život bolesnika pri kojima su potrebne hitne mjere u cilju stabilizacije bolesnikovih osnovnih funkcija. akutna respiratorna insuficijencija (egzacerbacija KOPB‐a i astmatski napad). hipertenzija (hipertenzivna emergencija i urgencija).hr/wp­content/uploads/2016/06/Bosak_Tamara_Univ_spec_01_dopuna. Od ukupnog broja liječnika koji se planiraju uključi  u istraživanje. related to Family Prac ce premise specific characteris cs as well as related to physician characteris cs. due to important demand for immediate decision making and ac on in the management of pa ents.… 3/5 . It is necessary for adequate and rapid response when confron ng to emergency pa ents because only that kind of capacity can guaranty safety for pa ent in need. competence of en re Family Prac ce team as well as appropriate Primary healthcare equipment in establishing safety condi ons for resolving emergency care in best manner and in  me. Predmet istraživanja su hitna stanja u ordinacijama liječnika obiteljske medicine  jekom redovnog radnog vremena.googleusercontent. but when emerge they raise discomfort and fear of all par es involved.   One can no ce importance of Family Prac oner competence. U istraživanju  će dobrovoljno sudjelova  50 liječnika obiteljske medicine od kojih je 30 specijalista obiteljske medicine (SOM) i 20 liječnika obiteljske medicine koji nisu specijalis  (LOM). akutni koronarni sindrom.com/search?q=cache:jzTKX6nPyB8J:mef.    Cilj završnog rada (preporučeno 700 znakova s praznim mjestima) Glavni cilj rada je procijeni  učestalost i vrstu hitnih medicinskih stanja koji se prezen raju u ordinacijama obiteljske medicine  jekom redovitog radnog vremena u Varaždinskoj županiji.unizg. Desetero liječnika ima iskustvo rada u Hitnoj medicinskoj službi i/ili dežurstvu. Svrha istraživanja je steći uvid u edukacijske potrebe liječnika obiteljske medicine vezne uz zbrinjavanje hitnih stanja kako bi se unapijedila stručna oposobljenost liječnika obiteljske medicine u medicinskim problemima koji zah jveju hitnu intervenciju. glavobolja. te stručno usavršavanje i prethodno radno iskustvo vezani uz osjećaj sigurnos  liječnika kad se susreće sa potrebom hitne medicinske intrevencije.  moždani udar. Plan i metodologija (preporučeno 4000 znakova s praznim mjestima) Istraživanje će se proves  u ordinacijama liječnika obiteljske medicine u Varaždinskoj županiji. Popis uključuje slijedeća hitna stanja: kardijalna dekompenzacija. duboka venska tromboza. paroksizmalna tahikardija (FA. U pripremi za istraživanje metodom konsenzus konferencije definirana su hitna medicinska stanja koja će bi predmetom istraživanja. Istraživanjem će bi  obuhvaćeno ukupno oko 80. Urgent care situa ons are not frequent in everyday prac ce of Family Medicine team. http://webcache.   There have been important changes in the management of emergencies affec ng the approach and concept of the work of Family Medicine teams in recent years. iznenedni gubitak svijes .000 pacijenata koji se nalaze u skrbi anke ranih liječnika. vrtoglavica. which is responsible for care of emergencies in outpa ent health service. Tijekom niza peer‐review sastanka 15 iskusnih liječnika obiteljske medicine Varaždinske županije definiran je popis medicinskih problema u kojima se može javi  potreba za hitnom intrevencijom i koja se mogu javi  u ordinacijama obiteljeke medicine u  jeku redovitog radnog vremena. polovina radi u gradskim ambulantama. Survey data suggest that one to ten pa ents with emergencies that threaten the lives per year encountered in Family Medicine se ngs.    Reorganiza on of Health in Croa a has led to the separa on of the emergency medical services from Primary Health Centers and the forma on of the Department of Emergency Medicine.  Emergency care performance in Family Medicine is affected by many factors.    Emergency cases in Family Medicine for the doctor who is not an emergency medicine specialist represent challenge that requires addi onal training and competence. Specifični cilj istraživanja je procjeni  u kojoj su mjeri karakteris ke liječnika. a polovina u ordnicaijama na selu. stanje opremljenos  ordinacije.

 Hitna stanja.  Upitnik koji će se koris  u istraživanju sastoji se od 4 dijela. boce s kisikom. Istom metodom će se istraži  i rezultat.o. 2002. Will changes in primary care improve health outcomes?Modeling the impact of financial incen ves intoduced to improve quality of care in UK.13:191‐7 7. Zabilježena hitna stanja iz e‐kartona pacijenta u skrbi   jekom redovnog rada liječnici u svojstvu ispitanika će osobno unije  u upitnik. Edwards R. Ispitanici će pregledom zdravstvene dokumentacije u posjedu ordinacije utvrdi  učestlost pojednih hitnih stanje. kronične boles . Vnuk V.   Obrazloženje mentora o prihvaćanju ili odbijanju teme Glavninu problema zdravlja s kojm se u svakodnevno radu susreću liječenici obiteljske medicine čine kratkotrajne.  obradit će se deskrip vnom sta s čkom analizom. hipoglikemija. psihoza. Drugi dio upitnika odnosi se na karakteris ke ordinacije obiteljske medicine ‐ broj pacijenata u skrbi.  Istraživanje će se proves  u skladu sa načelima E čkog kodeksa istraživanja. Značajke strukture i procesa rada liječnika opće medicine u Hrvatskoj(disertacija).  moždani udar. Harrison. C‐djelomično zbrinut‐pozvana HMS. Podaci dobiveni opisanim upi nikom. izazov ili nesigurnost vezano za zbrinjavanje pojedinih hitnih medicinskih stanja. udaljenost ordinacije od bolnice u kilometrima. Zagreb: Alfa.. Hitna medicina. 2013 2. a za koji se predmijeva da će osigura  dovoljno zasićenje podacima (zadovoljavajući broj pojave hitnih stanja koji će bi  dovoljan za planiranu analizu). Ispitanici će moći obilježi  rezultat/intrevenicju koristeći ponuđenu shemu: A‐kompletno zbrinut u ordinaciji te poslan kući. i‐gela. Tiljak H. defibrilatora. stanje opremljenos  uz izdvajanje podataka o posjedovanju EKG uređaja.NN090‐04 Pristupljeno: 18. vrtoglavica. Degoricija V i sur. lokacija ordinacije grad/ selo tj.googleusercontent. odnosno odgovori  na pitanje koliko često su se oni našli u situaciji da moraju zbrinjava  pojedina hitna stanja. Split: Placebo d. Razvoj pokazatelja kvalitete rada u obiteljskoj medicini(disertacija). Sović S. odnosno intrevencije pri susretu sa hitnim stanjem u ordinaciji obiteljske medicine.o. rad u Hitnoj medicinskoj službi. godine do 31. akutni abdomen. airway‐a. Urgentna medicina – prethospitalni postupak. Oedema Quinke).o. melena.. specijalističko obrazovanje. Prvi dio upitnika odnosi se na karakters ke samog liječnika sudionika u istraživanju: dob. Qual Saf Health Care. Grmec Š. 2013. epistaksa. 10.2004. Zagreb: Libar d. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučičišta u Zagrebu. hipotenzija.čl. Škola hitne medicine modul 1. 13. a kronične boles  se mogu komplicira  i povremeno pogoršava  do mjere koja zahtjeva akutnu http://webcache. D‐nije uspješno zbrinut u ordinaciji pozvana HMS.unizg. laringealne maske (LMA) i glukometra. Dostupno na www. McElduff LG. Obiteljska medicina. Bošan ‐Kilibarda I. panični napad. 9. B‐kompletno zbrinut pozvana ekipa Hitne medicinske službe (HMS). alergijska reakcija (generalizirana ur karija. 2000.com/search?q=cache:jzTKX6nPyB8J:mef. Podaci o broju hitnih stanja dobit će se retrospek vnom analizom elektronskih kartona pacijenata za period od 1. godine. Akutne boles  mogu nasta  naglo i ima  burni početak. Heller RF.o. Pitanja će se tes ra  korištenjem Likeretove skale sa 10 stupnjeva. prosinca 2015. Nesek AV.. Principi interne medicine. Istom metodom definiran je i vremenski period koji će bi  obuhvaćen istraživanjem. 8. Prethodno opisanom metodom konsenzus konferencije definiran je i upitnik vezan uz zbrinjavanje hitnih stanja u ordinacijama sudionika u istraživanju.hr/wp­content/uploads/2016/06/Bosak_Tamara_Univ_spec_01_dopuna.4/24/2017 SPEC akutna respiratorna insuficijencija (egzacerbacija KOPB‐a i astmatski napad). Zagreb: Alfa.2001 6. pohađanje tečaja trajne medicinske edukacije za izvanbolničku Hitnu medicinsku službu i slično. generalizirano anksiozno stanje.siječnja 2015. samoširećeg balona s rezervoarom.… 4/5 . Ka ć M. Zagreb: Alfa. 2014 5.     Popis literature koja će se koristiti (barem 10 referenci) 1. Švab I i sr. kao i između gradskih i seoskih liječnika upotrijebit će se hi‐kvadrat test za kvalita vna obilježja te neparametrijski Mann‐Whitney test za kvan ta vna i ordinalna obilježja. pulsnog oksimetra. spol. NN90‐04. siječnja 2013. Četrvrĕm dijelom upitnika ispitat će se procjene ispitanika u kojoj mjeri su osje li strah. Zagreb:Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. a za usporedbu između specijalista obiteljske medicine (SOM) i liječnika obiteljske medicine (LOM). Trećim dijelom upitnika tes rat će se učestalost prethodno definiranih hitnih medicinskih stanja u ordinacijsma ispitanika. 2011 4. godine rada u ordinaciji obiteljske medicine. 2011 3. glavobolja.i sur. ukupni radni staž. epizodne boles  i dugotrajne.

 a kronične boles  se mogu komplicira  i povremeno pogoršava  do mjere koja zahtjeva akutnu reakciju liječnika.SPEC.hr/wp­content/uploads/2016/06/Bosak_Tamara_Univ_spec_01_dopuna. 30. dr. dr. potpisano.sc.dr. Kada se govori o hitnim stanjima u djelatnos  obiteljske medicine obično se opisuje problema ka rada izvan redovitog radnog vremena: dežurstvo. http://webcache. rad liječnika obiteljske medicine u različi m ustanovama koje se bave hitnom medicinskom pomoći i slično. Tiljak.              Potpis Tamara Bosak.googleusercontent. med. Istraživanje koje se planira proves  je upravo na tragu stjecanja uvida u zbrinjavanje hitnih medicinskih stanja u obiteljskoj medicini za vrijeme redovitog radnog vremena.­01 – Prezime Ime studenta poslijediplomskog specijalističkog studija.­01 pošaljete u elektroničkom i tiskanom obliku.     Potpis Tamara Bosak.   U Zagrebu. Istraživanjem se nastoji ispita  učestalost pojedinih problema za koje je prethodnom analizom utvrđeno da se javljaju u djelatnos  obiteljske medicine.unizg. što predloženo istraživanje ćini posebno aktualnom i potencijalno vrlo vrijednim. med. U konačnici istraživanje bi moglo ponudi  odgovor na nivo osposobljenos  liječnika obiteljske medicine u zbrinjavanju hitnih stanja u ordinacijama u kojoj rade  jekom redovitog radnog vremena.   [1] Molimo datoteku nazvati: UNIV. Daljnji cilj je ispita  čimbenike koji mogu utjeca  na primjerenost reakcije liječnika obiteljske medicine prigodom susreta sa hitnim stanjima. Manje je poznato kako se liječnici obiteljske medicine nose sa hitnim medicinskim stanjima koja se javljaju  jekom redovitog radnog vremena.05.doc Molimo Vas da ispunjeni obrazac UNIV. H. Suglasnost predloženog mentora i kandidata s prijavom teme Odgovorno izjavljujem da sam suglasan s temom koja se prijavljuje. pripravnost.   IZJAVA Odgovorno izjavljujem da nisam prijavio/la završni specijalistički rad s istovjetnom temom ni na jednom drugom sveučilištu.SPEC. u nadležnu referadu.   M.P. Stučna literatura  međunarodne i domaće publicis ke obitejske medicine obiluje tekstovima koji se bave kroničnim boles . Aktualna situacija hrvatskog zdravstva snažno je obilježena upravo  m problemom.usmjerenost istraživanja na probleme rješavanja medicinskih hitnos  u vanbolničkim resursima i van posbeno organiziranih službi osobito je korisno u svjetlu planirane reforme zbrinjavanja medicinkih hitnos  u Republici Hrvatskoj. Štoviše. spec.2016.4/24/2017 SPEC početak. opće med.   Potpis Prof.com/search?q=cache:jzTKX6nPyB8J:mef.… 5/5 . Predloženo istraživanje potencijalno predstavlja značajan doprinos u rješavanju problema ke organizacije zdravstvene djeatnos  na polju hitne medicinske pomoći.

Related Interests