*ગગજરરતત ભરષરનત 25 ઉપયયગત વવ બસરઈટય

*

નમસકરર મમતતરય...

મરતતભરષર એ આપણત ઓળખ છવ . પણ હરલ અનય ભરષરઓનર ચલણનવ લતધવ આપણત મરતતભરષર મવસરરતત જય છવ .
બતજ બરજગ તમનવ ઈનટરનવટ પરથત ગગજરરતત ભરષરનત અનવ ગગજરરતત શતખવતત ઘણત ઉપયયગત વવબસરઈટય મળત
રહવ શવ. અમરર ર કરમ પણ તમનવ ગગજરરતતમરર મરમહતત પહયચરડવરનગર છવ . તય આવય એવત 30 વવ બસરઈટય મવશવ જણતએ.
નતચવ આપવલ વવ બસરઈટ પર સતધગ જવર તવમનર નરમ પર મકલક કરજય.

[1] Readgujarati.com :-

- ટટરકત વરતરર, પતરવરસવણરન, મનબરધ, હરસય-લવખ, કરવય, ગઝલ, બરળસરમહતય, લઘગકથર, મવજરનકથર સમહત મવમવધ
પતરકરરનર ગગજરરતત સરમહતયનય રસથરળ. રયજવરયજ પતરકરશશત થતત બવ કતમતઓ સરથવ 3000 થત વધગ લવખયનય સગર તરહ.

[2] Tahuko.com :-

- ગગજરરતત સગગમ સગ
ર તત, લયકગતત, ગઝલ તવમજ કરવયનય સમનવય. મનગમતર ગતતય સરળતરથત શયધવર મરટવ

કકરવરર અનગકરમણણકર. 300 થત વધગ કમવઓ, 75 થત વધગ સગ
ર તતકરરયનત 1500 થત વધગ કતમતઓ.

[3] Layastaro.com :-

- રયજવરયજ કમવતર, કમવતરનય આસવરદ અનવ મવમવધ પતરકરરનર પદત યસરમહતયનગર રસપરન કરરવતત વવ બસરઈટ.
સગપતરશસદ કમવઓ તવમજ ગઝલકરરયનત ઉતમ રચનરઓ.

[4] Aksharnaad.com :-

ર વ લર સરમહતય-લવખય, વરતરરઓ, ગતરનર પતરવરસવણરનય, પગસતક સમતકર તવમજ અનગવરદતત કતમતઓ સમહત પતરરથરનર-
ચટટ
ગરબર-ભજનનગર મનનતય સપ ર રદન.

[5] Gujaratilexicon.com :-

- આશરવ 25 લરખ શબદય ધરરવતય ઓનલરઈન ગગજરરતત શબદકયષ. ગગજરરતતથત અરગતરવજ અનવ અરગતરવજથત
ગગજરરતત શબદરથર શયધવરનત સગમવધર. ગગજરરતત જયડણત તપરસવર સમહત મવમવધ પતરકરરનત અનય ઉપયયગત
સગમવધરઓ.

ર એ સરથવ કમવતર. [9] Mitixa. ગઝલય. ગતતય.[6] Bhagwadgomandal. હરઈકગ અનવ કરવયય. મફલમત ગતતય તવમજ અનય સગપતરશસદ રચનરઓ.com :- .૨૨ લરખ અથયરનવ સમરમવષ કરતય ગગજરરતત ભરષરનર સરરસકતમતક સતમરસતભ ર રપ જરનનય વયરપક.કરવય અનવ સગ ર તત સવરપવ ગગજરરતત લયકગતતય.com :- . ભજન. મડણજટલરપમરર ઇનટરનવટ અનવ સતડત મરધયમ દરરર ઉપલબધ.com :- .com . લગનગતત. જવનપતરસગ ર અનવ હરસયલવખનય સમરવવ શ. ભમકતગતતય. [10] Sheetalsangeet.૮૧ લરખ શબદય અનવ ૮. મવવવ ક ટવ લરનર સવરશચત કરવયયનત સસપતરથમ બલયગ પતરકરરનત વવ બસરઈટ.પતરરચતન-અવરરચતન ગતતય.ડડ. ગતત. [7] Vmtailor. ગઝલય.સવરશચત ઊમમરકરવયય તવમજ ગગજરરતત સરમહતયનર કવટલરક ચટટ ર વ લર કરવયય. શસયરગતતય. સતગમત. [13] Cybersafar. કરવય. [12] Urmisaagar. હરલરડરર સમહત મનયમમત પતરકરશશત થતત સગર તતબદ રચનરઓનય સમનવય. વવ જરમનક અનવ ઉતમ ખજનય.૨.com :- . સશચતતર ગઝલય સરથવ પતરતયવક સપતરહવ એક નવત કતમતનગર આચમન. [11] Rankaar. દર સપતરહવ એક નવત કતમતનગર પતરકરશન.ગઝલયનગર સપ ર રદન.ઈનટરનવટ પર 24 કલરક પતરસરરતત થતય ગગજરરતત રવમડયય.com :- . સગદ ર ર ગઝલય.વયરખયરતર શતરત કલપવશ સયનતનર સવરશચત શચત ર નલવખયનગર સરનરમગ.com :- . સપ ર ટણર રતતવ યગમનકયડમરર ઓનલરઈન મન:શગલક ઉપલબધ. બરળગતતય. [8] Vicharo.com :- .

કમવશતરત મનયજ ખડ ર વમરયરનત વવબસરઈટ.com :- .રરષત રતય શરયર શતરત ઝવવ રચદ ર મવઘરણતનત વવ બસરઈટ. [21] Rameshparekh.in :- .com :- . મનરરજન રરજયગગરનત વવ બસરઈટ.જણતતર પતતરકરર-લવખક શતરત સસરભ શરહનત વવ બસરઈટ. [18] Rajendrashukla. [16] Anand-ashram. ર વરણત અનવ સત [17] Adilmansuri.કમવ શતરત આમદલ મનસટરતનત વવ બસરઈટ.. [20] Pannanaik.કમવયતતરત પનર નરયકનત વવ બસરઈટ.com :- . [15] Jhaverchandmeghani.જણતતર કમવ-ગઝલકરર શતરત રરજવનદત ર શગકલનત વવ બસરઈટ.com :- .સત ર સરમહતય કવતતરવ કરયર કરનરર ડડ. [19] Manojkhanderia. .com :- .com :- .com :- . [14] Saurabh-shah.કમવશતરત રમવ શ પરરવખનત વવ બસરઈટ.કયલમમસટ શતરત મહમરરશગ શકકરણતનત ટવ કનયલયજનર મવષયયનવ સરળ ભરષરમરર સમજવતત વવ બસરઈટ.

[25] Vicharvalonu. [23] Gujaratisahityaparishad. [24] Nirmishthaker.[22] Harilalupadhyay.સરમહતયકરર શતરત હમરલરલ ઉપરધયરયનત વવ બસરઈટ.જણતતર સરમરશયક ‘મવ .com :- .સગપતરશસદ કમવ.com :- .org :- .ગગજરરતત સરમહતય પમરષદનત વવબસરઈટ.org :- . કરટટરમનસટ અનવ હરસયલવખક શતરત મનમમરશ ઠરકરનત વવ બસરઈટ.