*ગગજરરતત ભરષરનત 25 ઉપયયગત વવ બસરઈટય

*

નમસકરર મમતતરય...

મરતતભરષર એ આપણત ઓળખ છવ . પણ હરલ અનય ભરષરઓનર ચલણનવ લતધવ આપણત મરતતભરષર મવસરરતત જય છવ .
બતજ બરજગ તમનવ ઈનટરનવટ પરથત ગગજરરતત ભરષરનત અનવ ગગજરરતત શતખવતત ઘણત ઉપયયગત વવબસરઈટય મળત
રહવ શવ. અમરર ર કરમ પણ તમનવ ગગજરરતતમરર મરમહતત પહયચરડવરનગર છવ . તય આવય એવત 30 વવ બસરઈટય મવશવ જણતએ.
નતચવ આપવલ વવ બસરઈટ પર સતધગ જવર તવમનર નરમ પર મકલક કરજય.

[1] Readgujarati.com :-

- ટટરકત વરતરર, પતરવરસવણરન, મનબરધ, હરસય-લવખ, કરવય, ગઝલ, બરળસરમહતય, લઘગકથર, મવજરનકથર સમહત મવમવધ
પતરકરરનર ગગજરરતત સરમહતયનય રસથરળ. રયજવરયજ પતરકરશશત થતત બવ કતમતઓ સરથવ 3000 થત વધગ લવખયનય સગર તરહ.

[2] Tahuko.com :-

- ગગજરરતત સગગમ સગ
ર તત, લયકગતત, ગઝલ તવમજ કરવયનય સમનવય. મનગમતર ગતતય સરળતરથત શયધવર મરટવ

કકરવરર અનગકરમણણકર. 300 થત વધગ કમવઓ, 75 થત વધગ સગ
ર તતકરરયનત 1500 થત વધગ કતમતઓ.

[3] Layastaro.com :-

- રયજવરયજ કમવતર, કમવતરનય આસવરદ અનવ મવમવધ પતરકરરનર પદત યસરમહતયનગર રસપરન કરરવતત વવ બસરઈટ.
સગપતરશસદ કમવઓ તવમજ ગઝલકરરયનત ઉતમ રચનરઓ.

[4] Aksharnaad.com :-

ર વ લર સરમહતય-લવખય, વરતરરઓ, ગતરનર પતરવરસવણરનય, પગસતક સમતકર તવમજ અનગવરદતત કતમતઓ સમહત પતરરથરનર-
ચટટ
ગરબર-ભજનનગર મનનતય સપ ર રદન.

[5] Gujaratilexicon.com :-

- આશરવ 25 લરખ શબદય ધરરવતય ઓનલરઈન ગગજરરતત શબદકયષ. ગગજરરતતથત અરગતરવજ અનવ અરગતરવજથત
ગગજરરતત શબદરથર શયધવરનત સગમવધર. ગગજરરતત જયડણત તપરસવર સમહત મવમવધ પતરકરરનત અનય ઉપયયગત
સગમવધરઓ.

ઈનટરનવટ પર 24 કલરક પતરસરરતત થતય ગગજરરતત રવમડયય.com .ડડ. ગતત. ભમકતગતતય. [7] Vmtailor. લગનગતત. [10] Sheetalsangeet.૮૧ લરખ શબદય અનવ ૮. મવવવ ક ટવ લરનર સવરશચત કરવયયનત સસપતરથમ બલયગ પતરકરરનત વવ બસરઈટ. ભજન.com :- . [8] Vicharo. દર સપતરહવ એક નવત કતમતનગર પતરકરશન.com :- .પતરરચતન-અવરરચતન ગતતય. મફલમત ગતતય તવમજ અનય સગપતરશસદ રચનરઓ. સગદ ર ર ગઝલય. [11] Rankaar.com :- . જવનપતરસગ ર અનવ હરસયલવખનય સમરવવ શ.૨. હરલરડરર સમહત મનયમમત પતરકરશશત થતત સગર તતબદ રચનરઓનય સમનવય.કરવય અનવ સગ ર તત સવરપવ ગગજરરતત લયકગતતય. કરવય. શસયરગતતય.ગઝલયનગર સપ ર રદન.ર એ સરથવ કમવતર. વવ જરમનક અનવ ઉતમ ખજનય. મડણજટલરપમરર ઇનટરનવટ અનવ સતડત મરધયમ દરરર ઉપલબધ. ગઝલય.com :- . બરળગતતય.com :- .com :- .વયરખયરતર શતરત કલપવશ સયનતનર સવરશચત શચત ર નલવખયનગર સરનરમગ. ગતતય. [9] Mitixa. [13] Cybersafar. સપ ર ટણર રતતવ યગમનકયડમરર ઓનલરઈન મન:શગલક ઉપલબધ.૨૨ લરખ અથયરનવ સમરમવષ કરતય ગગજરરતત ભરષરનર સરરસકતમતક સતમરસતભ ર રપ જરનનય વયરપક. સશચતતર ગઝલય સરથવ પતરતયવક સપતરહવ એક નવત કતમતનગર આચમન.સવરશચત ઊમમરકરવયય તવમજ ગગજરરતત સરમહતયનર કવટલરક ચટટ ર વ લર કરવયય. ગઝલય. હરઈકગ અનવ કરવયય.[6] Bhagwadgomandal.com :- . સતગમત. [12] Urmisaagar.

com :- .com :- . [16] Anand-ashram.com :- .in :- .કમવશતરત મનયજ ખડ ર વમરયરનત વવબસરઈટ.સત ર સરમહતય કવતતરવ કરયર કરનરર ડડ.કમવશતરત રમવ શ પરરવખનત વવ બસરઈટ.રરષત રતય શરયર શતરત ઝવવ રચદ ર મવઘરણતનત વવ બસરઈટ..com :- . [19] Manojkhanderia.com :- . [14] Saurabh-shah. . મનરરજન રરજયગગરનત વવ બસરઈટ.કમવ શતરત આમદલ મનસટરતનત વવ બસરઈટ.com :- .જણતતર કમવ-ગઝલકરર શતરત રરજવનદત ર શગકલનત વવ બસરઈટ.કમવયતતરત પનર નરયકનત વવ બસરઈટ.com :- . [15] Jhaverchandmeghani. [21] Rameshparekh. [20] Pannanaik. ર વરણત અનવ સત [17] Adilmansuri. [18] Rajendrashukla.જણતતર પતતરકરર-લવખક શતરત સસરભ શરહનત વવ બસરઈટ.કયલમમસટ શતરત મહમરરશગ શકકરણતનત ટવ કનયલયજનર મવષયયનવ સરળ ભરષરમરર સમજવતત વવ બસરઈટ.

[25] Vicharvalonu. [24] Nirmishthaker.જણતતર સરમરશયક ‘મવ .[22] Harilalupadhyay. કરટટરમનસટ અનવ હરસયલવખક શતરત મનમમરશ ઠરકરનત વવ બસરઈટ.org :- .સરમહતયકરર શતરત હમરલરલ ઉપરધયરયનત વવ બસરઈટ.સગપતરશસદ કમવ.com :- .ગગજરરતત સરમહતય પમરષદનત વવબસરઈટ.org :- .com :- . [23] Gujaratisahityaparishad.