�મદદમમ આવવ શકક તકવમ નનબર�

1-> પપલવસ -: 100

2-> આગ - 101

૩-> એમબયયલનસ - 102

4-> એમબયયલનસ (Emergency)- 108

5-> ઓટપરરકશમ તરફથવ હક રમનગતવ થતવ

હપય તપ

ટટરમરફક પપલવસનપ નનબર -: 1095

6-> એનટવ કરપશન અનગક

ફરરયમદનપ નનબર 180023344444

એનપ બવજપ નનબર વપટસએપ -:

9586800870

(આન મમ શકય હપયતપ ઓરડયય , રવડવઓ

કક ફપટપ મપકલવપ )

7-> આપઘમત નમ રવચમરપ આવતમ હપય તપ

તકમ આપઘમત કરશપ નહવ તક મમટક

1096 નનબર ઉપર ફપન કરપ.

પપલવસ સભ 12-> સમઈબર ગયનમ મમટક નનબર -: 9820810007 13 -> રકલવક પટરવમસ દરરમયમન કમનઈ પણ સમમમન ખપવમય તપ નનબર જપડપ -: 9833331111 આ હક લપલમઇન નનબર નક વધય નક વધય ફપરવડર કરપ .9969777888 11-> આપણવ આન ખ સમમક કમનઈ અજગતય થતય હપય પરનતય આપણક આપણવ ઓળખ પપલવસ નક આપવવ ન હપય તપ આ નનબર : 7738133144 અનક 7738144144 ઉપર પપલવસનક એસએમએસ કરપ. ન મળવ લકશક. જકથવ કપઈનક સક ન ટ .8-> મરહલમ હક રમન થતવ હપય તપ નનબર -: 1019 9-> વરરષ નમગરરકપ અનક બમળકપ અનગક મદદનવ જરરરયમત મમટક નનબર 1090 10-> જપ પટરવમસ દરરમયમન કમનઈ તકલવફ થમય તપ નનબર .

� Aa post tamara Darek group ma send karjo jethi badha ne help mali sak .સમયક કમમ આવવ જય.