1

Stihuri la Ds, glas 1 Macarie ierom.
QV
Pe 10. T T
S Dq
coa !11'
te din tem !
ni!1'
ţă su !
fle!1a
tul meuvV
g ca să se măr tu
00001

ri 1a
1 seas #
că a3
nu zU
u US
me !
e _1"
e lu u s!
ui0a
Tău vV

T T
P D0
e q!01q!1@vV
mi ne mă aş teap tă drep ţii
g pî nă ce-mi!
002' vei !0
răs plă

3z
ti U
i US
mi !i )si 1i "s!i 0avV
e

Pe 8. T
D D0
in 011'!
tru a dîn curi ! ! 100q!
am stri w! 1
gat că tre Ti ne Doamne Doam

T
@vV
ne
g a u u u \0!S
01`PS u uziP
gla S!
a _1"
a su u s!
ul 0avV
meu

T T
F Dq
i !110!0!0011@vV
e u re chi le Ta le lu înd a min te
g spre
0

q!111a
gla sul ru gă ciu U
nii \!A
me)s1"
e e s!
e 0avV
le

Pe 6. T
D D0
e 0011000001@1@
Te vei ui ta la fă ră de legi Doam ne Doam ne

T T
2'
ci !
ne!000
va su fe
s că la Ti ne es te vV 03z
ri vV 01q!1@
g mi los U
ti
+

\!Avi)is1"
i s!i 0a
rea vV

T
P D0
en 11'
tru nu !
me!q ! 000q
le Tău Te-am aş tep tat Doam!011
ne aş tep ta

T
0q!01' ! !1'
t-a su fle tul meu spre cu vîn !
tul !vV
Tău
s nă dăj du i t-a1@
001q! su fle

T
0vV
tul
g
3z
meu U
spre \!A
Do )s1"
o o s!
om0a
nul vV

www.stavropoleos.ro

2 T D D0 in q!01101' stra ja di mi ne ţii pî ! nă!1@110 în noap te din stra ja T T 0!0!0vV di mi ne ţii să s nă dăj du ias că 0011@vV g Is ra il U 003z spre \! DoA )s1" o o s! om0a nul vV T C D0 ă 1100!0!0q!001' la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i ! re! la T T 111' El şi El ! va!11' iz bă vi ! pe!!1vV Is ra il s 02' din toa ! te!0 g de fă răvV 0 3z le U e US gi !i _1" i le e s!e 0avV lui T T L D0 ă 110q u daţi pe Dom!0! nul toa te 1' nea ! mu!0vV ri le s lă u 01 T 1' daţi ! pe!vV El g toa te U 30a po US poa ! a _1" a re e s!e 0a le vV T T C D0 ă 00111@1' s-a în tă rit mi la Lui ! pes!q!vV te noi şi s a de 01 T q! vă rul1'! Dom nu !vV lui gră mî U 03z î US ne ! e _1" e î î s! în0a veacvV www.ro .stavropoleos.

stavropoleos. T D 0 D in 00000000000 tru a q! dîn curi am stri gat că tre Ti ne Doam ne T q ! m<? Doamne g a 1 0x u '! u !u !\1!S uzi gla a1 a 1a sul 0 meu a m<? T T F 0 D i 0000000000q!m< e u re chi le Ta le lu înd a min te ? g 02' !US spre gla sul ru ! u\!S gă ă 1 ă O' ciu ! u !!A u nii0 me os e 0le a m<? Pe 6.ro . 1 Stihuri la Ds. T T S 0 D coa 000000000a te din tem ni ţă su fle g ca să tul meu m<? 00 00011' se măr tu ri sea ! as!A că1nu '!u!!\1!S u u me e1e 1a lui 0 Tău a m<? T T P 0 D e 000000q! g pî nă ce-mi ! mi ne mă aş teap tă drep ţii m<? 011' vei ! 01' răs plă ti !i!!0os i i mi i 0 e a m<? Pe 8. T D 0 D e 000000000q Te vei ui ta la fă ră de legi Doam! q! ne Doam ne T 2' ci ! ne!000 va su fe ri m<? g0 că 1q!1@00' la Ti ne es te mi lo ! os!A ti \1!S vi i 1i 1a i 0 rea a m<? T P 0 D en 000000000q tru Nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam!00 ne aş tep T 1~00001' ta t-a su ! !1' fle tul meu spre cu vîn ! s nă dăj du i ! m<? 0011 tul Tău T @ g su fle tul me ! t-a m<? 2'!!0' !A \1!S eu spre Do o 1 o 1a om 0 nul a m<? www. Wt Pe 10. glas 2 Macarie ierom.

stavropoleos. 2 T D 0 D in 000000000q!00 stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T !111@00011@ ja di mi ne ţii să g Is ra i !il nă dăj du ias că m<? 001' \!\1!S spre Do o 1 o 1a om 0 nul a m<? T C D ă 00000000q!001' 0 la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i T T !!1 s şi El va iz bă vi ! re la El m<? 00!111' pe!!1 Is ra il m<? g0q! din toa te 0000' fă ră de le !e!A gi0le os e 0lui a m<? T T L0 D 00000q!1' !!0n ă u daţi pe Dom nul toa te nea mu ri le s lă u daţi r 111' T !! pe El m<? g toa ! 0' a !0\1!S te no roa a 1 a 1a de 0 le a m<? T T C D ă 00000010@1a 0 s-a în s şi A tă rit mi la Lui pes te noi m<? 00 T 1q! de vă rul 1'! Dom nu !m< g ră mî !î !!A lui ? 0P' î neO î S! înOS vea ! acAm<? www.ro .

<V s ca să se 000 T g sea !a !!`O\!P' măr tu ri . glas 3 Macarie ierom. eN Pe 10.<V P' 000 as că ă nu me e e ! Tă ău:vV nN lu:!uS"\0\0! ui T T P D e 00000110 0 g pî nă ce-mi ! mi ne mă aş teap tă drep ţii .ro . T D D0 e 0000000001010 Te vei ui ta la fă ră de legi Doam ne Doam ne T 2' ci ! ne!000 va su fe g că la Ti ne e !e !!!A ri . T T S 0 D coa 00000OS te din tem ni ţă su @ fle 11a tul meu.stavropoleos. T T D D in 001' 0 tru !! a dîn curi am110010 stri gat că tre Ti ne q !.< e u re chi le Ta le lu înd a min te g V 0 spre 2' gla ! a \!\!S su ul ru u 1 u 1`PS gă ă ciu 0 u y' nii ! me le e vV nN :!eS"\0\0!: e Pe 6. 1 Stihuri la Ds.<V 00P' ve! ei US răs ! ăs !`0` plă ă ti i P' i ! e e K vVnN mi:!i S"\0\0! i Pe 8.<V Doamne g 2' !U' Doa am ne !e!!`O\!P' e a a uzi gla a a ! su :!uS"\0\0!: ul me eu vVnN T T F D0i 00q!1q!0111@.<V 00000000110 g nă 0 0x 1 dăj du 1' !U' i t-a su ! u !!A u fle1`1' tu ul me 0! euU!: !oS"\0\0!: spre Do om nu ulvV nN www.<V 01q!1' mi `i PS e es te1 lo os yYS 0 ti vi \0!S i i \0\0!: i rea avV nN T P D0 en 0000000000000 tru nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne aş tep T ta t-a su fle tul meu spre cu vîn tul Tău a.

2 T D D0 in 0000000000000 stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T 00110 ja g să nă dăj du ia !asU' di mi ne ţii .<V 0O te ! e US fă !ă US ră ! ă !`0`P!: de e le e e gi!iS"\0\0!: le lu uivV nN T T L0 D 0000000q !11.<V 00011' că !ă!!A ra ` ă Is1 a 1' i !il U!: spre Do!oS"\0\0!: om nu ulvV nN T C D ă 000000000000q 0 la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i T !1100!111' re la El şi El va iz bă vi ! pe!!1 g din toa YS Is ra il .< te noi g şi 0 V 0x A 11' ! Dom de vă rul !A US nu ! uUS lu ! ui!`0`P!: ră ă mî î vea ac:vV î ne!e S"\0\0! în www.ro .stavropoleos.<V ă u daţi pe Dom nul toa te nea mu ri le g lă u 01 1' daţi ! pe!P' El toa ! a !!`OS a te e no !o\0!P!: le e:vV nN roa a a de!eS"\0\0! e T T C D0000000q! ă s-a în tă rit mi la Lui pes11.

ro . 1 Stihuri la Ds. T S 0000001'!! 1bB coa te din tem ni ţă su fle tul meu s ca să se măr 1~000 tu ri O@1' !1 seas că nu ! me! !AbB luiTău T P00001q!1'!bB e mi ne mă aş teap tă drep ţii s pî nă ce-mi!0!! 1~0qz vei ră plă ti O@k mi e bB Pe 8. T D000q! !0010q! bB in tru a dîn curi am stri gat că tre Ti ne s 1~0 Doam ne q !!O' Doam !! ne a uzi gla !AbB sul meu T F 00000000000q!bB i e u re chi le Ta le lu înd a min te s 1 spre O!A!1p_O@k gla sul ru gă ciu nii me le bB Pe 6. Pe 10.stavropoleos. D0000000000q ! 0 !2' e Te vei ui ta la fă ră de legi Doam ne Doam ne ci T !!!11 ne va su fe ri b a B s că la Ti ne es te mi los ti vi rea bB 0110O@0!!O@a P 00000000000000 en tru nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne aş tep T 000000!11 ta t-a su fle tul meu spre cu vîn @1a tul Tău bB s 111 !X nă dăj du i 0O@0! t-a ! O@a su fle tul meu spre Dom nul bB www. glas 4 bB Macarie ierom.

ro .stavropoleos. 2 D00000000000000 in stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T 00000bB s !0111a să nă dăj du ias 0 că a! Is01@ e ja di mi ne ţii ra il spre O@a Dom nul bB T C 00000000000000 D ă la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i T 000000000!111m< re la El şi El va iz bă vi pe Is ra il s din C 0 q!0!1OS toa te fă ră de le ! e !!!A gi le luibB T T L0 D 00000000000bB ă u daţi pe Dom nul toa te nea mu ri le s lă 0 020\!!110' u da ți-L toa a te po poa ! re!A lebB T T C0 D 0000000000bB ă s-a în tă rit mi la Lui pes te noi s şi a 00 110q de vă rul Dom!0!O' nu lui ră mî ! ne! în !A bB veac www.

RV Pe 10.ro . glas 4 stihiraric Macarie ierom.stavropoleos. T S 0000001'!! 1vV coa te din tem ni ţă su fle tul meu g ca să se măr 0000 011' tu ri sea ! as !A că1nu a@ me !e_1" u 3PS u lu u s! ui0a Tău vV T P00001q!1'!!0vV e mi ne mă aş teap tă drep ţii pî nă g 30\!\! ce-mi vei ră ăs plă ă 3z ti ! i 2\!A i mi )s1" i i s!i 0a e vV Pe 8. D0000000000w ! 0 !1' e Te vei ui ta la fă ră de legi Doam ne Doam ne ci T !!001 ne va su fe ri v a V g că la Ti ne e !es!01a 01q!1' te mi los @ ti 3PS i vi !i )si 1" i s!i 0a rea vV P 00000000000000 en tru nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne aş tep T 100000001' ta t-a su fle tul meu spre cu vîn tul g nă dăj du i !vV 001q ! Tău !1' t-a su !!01a u fle tul meu @ spre3 Do ! e PS o )s o 1" o s! om0a nul vV www. T D000q!00100q! q !bB in tru a dîn curi am stri gat că tre Ti ne Doamne g O Doam 0a ne \!\!3z a a u uzi gla ! a 2\!A a su )s1" u u s! ul 0a meu vV F 00000000000q!0q i e u re chi le Ta le lu înd a min te spre gla T !vV sul g ru gă ciu @ 001a ni 3PS ii me !e )s e 1" e s!e 0a le vV Pe 6. 1 Stihuri la Ds.

ro .stavropoleos. 2 D 0100000000q !01~ in stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T 00!0! ja di mi ne ţii bB g să 0001' 0 nă dăj du ias ! că!01a Is ra il @ spre3 e Do ! PS o )s o 1" o s om ! 0a nul vV C 000000000q!00q! ă la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i re T 000q!111' la El şi El va iz bă vi ! pe!!1abB Is ra il s din toa te fă 01@0 T 00vV ră de g le @ 1a e 3 gi !i _1" e PS le e s!e 0a lui vV T L000000011'!!0vV ă u daţi pe Dom nul toa te nea mu ri le s lă u 00 T q!0vV daţi pe El g toa @ 1a te 3 poa ! po PS a _1" re e s!e 0a le vV T C00000q!1'!!1vV ă s-a în tă rit mi la Lui pes te noi s şi A de vă 001q T ! 1' rul !vV ! lui Dom nu g ră mî @ 01a î 3 ne ! î PS e _1" î î s! în 0a veac vV www.

T D D e 0003000001000 0 Te vei ui ta la fă ră de legi Doam ne Doam ne T 1' ci ! ne! va 001a su fe ri .stavropoleos. T D D0 in 00300000000q tru a dîn curi am stri gat că tre Ti ! ne Doamne T q !m< Doam ne C g a u !uUUS 01' uzi gla !a_1" su u s! ul 0a meu vV T T F D3 i 0000000000q!m< e u re chi le Ta le lu înd a min te C g 01' spre gla ! a! )s 1o10' su ul ru u u U\!A gă ciu ! nii me )s1" e e s!e0a le vV Pe 6.ro . 1 Stihuri la Ds. glas 5 Macarie ierom. HqV Pe 10.<V !011 00000000100a nă dăj du i @1' t-a su !u!)sOO me !S u u fle tul p e eu\0!S spre e O e S]\Do !A )s1" o o s! om0a nul vV www. T T S D3 coa 000000000a te din tem ni ţă s ca 00 su fle tul meu m<C 0 să se T g măr tu ri 1' m<C 000 sea !! as că )să `X ă1nu 11" u u s!uUS u U me S!e_lu 1" u s! ui 0a Tău vV T T P D0 e 300000q!m< g pî nă ce-mi vei răs mi ne mă aş teap tă drep ţii C 011! ! 01' plă ti ! i U\!A i mi )si 1" i s!i0a e vV Pe 8.<V ! g că0 la OS Ti @ ne 1' e !e !e )sOO es te mi plo !S o os P vi)i s1" ti \!A i s!i 0a rea vV T P D0 en 030000000q tru nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam!00 ne aş tep T ta g t-a su fle tul meu spre cu vîn tul Tău .

ro .stavropoleos. 2 T D0 D 3000000001001 in stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T 00!1@m< ja di mi ne ţii g să nă dăj du ia !a ! C 00001' scă)s1a ă I ois 0 s ra q!S i i ilP spre \! DoA )s1" o o s! om0a nul vV T C 0 D ă 03000000q!001 la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i T @110q!001' re la El şi El va iz bă vi ! pe!!1 g din toa !a !te 0 Is ra il m<C 0OS fă US ră ! ă _`111" de e le e e s! e US e Ugi S!i_1" i le e s! e 0a lui vV T T L D0 ă 0300000q!00m< u daţi pe Dom nul toa te nea mu ri le g lă C 0 11' u daţi ! pe!US El toa !a _1111" te po poa a a s!aUS a \!A re )s1" e e s! e 0a le vV T T C 3 D ă 0000q!1'! s-a în tă rit mi la Lui pes!1m< s şi a de te noi C 001 T q! vă rul1'! Dom nu !m< g ră mî !î UUS lui C 01' î ne !e _1" î î s! în0a veac vV www.

T D D0 e 0003000000000 Te vei ui ta la fă ră de legi Doam ne Doam ne T q!0000a ci ne va su fe g că la Ti ne e !e !!!o1 ri mM 011@1' e es te e mi q ti !S o os \0 lo !S i1 vi !i )s1" i PS i i s!i 0a rea v? T T P D0 en 03000000000mM tru nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne ! s aş T 110q tep ta t-a su !010!1' ! Tău fle tul meu spre cu vîn tul g dăj 0OS !A mM !X nă1 du i @ t-a 1' su !u!!! e 1q u u fleo e eu\0!S tul me !S spre e O e S]U Do S! o )s1" o o s! om0a nul v? www. T T S g ca să se măr D coa te din tem ni ţă su fle tul meu amM 0000 3000000@11 001' tu ri sea ! a !!!o11' a as că ă ă nu ! u UUS u me !e_1" e lu u s! Tăuv? ui0a T T P D0 g pî nă ce-mi@ mi ne mă aş teap tă drep ţiimM 00OS e 300000q! vei0 răs 01' plă ti !i U\!A i mi )is 1i "s!i 0a e v? Pe 8. 1 Stihuri la Ds. Hwg Pe 10. T D0 D 00300000000q ! in tru a dîn curi am stri gat că tre Ti ne Doamne T OS@ Doam ne mM g a u '!uUUS 01' uzi gla !a_1" su u s! meu v? ul 0a T T F D3i 00000q!00 e u g a 1@ re chi le Ta le lu înd mM 1 min te 01' spre gla ! a !!! u 1q su ul ruo u uP gă ciu !S nii \!A me )s1" e e s!e 0a le v? Pe 6. glas 6 Macarie ierom.stavropoleos.ro .

2 T D D0 in 300000000q!11 stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T 00!1@0 ja g nă dăj du ia ! di mi ne ţii să mM 0001' as !!!o11 că ă I is ra i ' !ilU spre \! DoA )s1" o o s! om0a nul v? T C 0 D ă 0300000000000 la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i T @110q!011' re la El şi El va iz bă vi ! pe!!1 g de toa P Is ra il mM 0PS a S] @0001' te fă ră de le !e!10s e e e [U gi S!i _1" le e s! e 0a lui v? T L D0 ă 0300000q!0001 u daţi pe Dom nul toa te nea mu ri le lă u T 1' daţi ! pe!mM El g toa te 01' O@ po poa ! a U\!A a re )s1" e e s! e 0a le v? T C D0 ă 01110!1@11001 s-a în tă rit mi la Lui pes te noi şi A de T q! vă rul1'! Dom nu !mM lui g ră mî !î UUS 01' î ne ! e _1" î î s! în0a veac v? www.stavropoleos.ro .

T D D e 0000000001000 0 Te vei ui ta la fă ră de legi Doam ne Doam ne T 1' ci ! ne!001a va su fe g că la Ti ne e '!e !!!`1a ri m<C 00q!1' e es te e mi U lo S !_a os ti 1 vi o1!A i i rea n> T P D en 0000000000000 0 tru Nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne aş tep T 00100000q!0 g nă 0 ta t-a su fle tul meu spre cu vîn tul Tău m<C 0x dăj 0O du i S @1' t-a su ! u !!!`1a u u fle e tul aU me S! eu_a spre1 Do o1!A o om nul n> www. T T S 0 D coa 000001@11a te din tem ni ţă su fle tul meu m<C g0 ca 0 să 000!1a se măr tu ri sea 1 a x0 )s 1 a as că `1' ă nu a ! meA !A lui\0!: Tă ău n> T T P 0 D e 000001q mi ne mă aş teap tă drep! g pî nă ce !e ţii m<C 001' ! ! !`1a e e-mi ve ei răs U plă S! ă _a ti 1 mi oOS i i \!: e e n> Pe 8. Pe 10.ro . 1 Stihuri la Ds. glas 7 EN Macarie ierom. T D0 D 0000000000010 in tru a dîn curi am stri gat că tre Ti ne Doam ne T gDoa 1 m<C 0a a x0 am @1`1a ne a a uzi ' ! glaA !A sul\0!: me eu n> T T F D i 000000000010 0 e u re chi le Ta le lu înd a min te m<C g 01' spre gla ! a !!!`1a su ul ru u gă U ciu S! u _a nii 1 me o1!A e e le n> Pe 6.stavropoleos.

ro .stavropoleos. 2 T D D00000000000001 in stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T 000q!0m< ja di mi ne ţii să g nă dăj du ia !as!!!`1a C 0001' că ă I is ra Ui S !_a il spre 1 Do o1!A o om nul n> T C D ă la Dom nul es te mi la şi mul tă mîn tu i 00000000000001 T @1100!111' re la El şi El va iz bă vi ! pe!!1m< Is ra il g din toa PS C 01 a ] @00a te fă ră 1 ă x0 ă @1oa de le e '! gi A! leA\0!: lu ui n> T T L0 D 00000001000m<C ă u daţi pe Dom nul toa te nea mu ri le s lă 0 T 11' u daţi ! pe!m< g toa 1 El C 1a a x0 a )sa1 te `1' e po a poa !A !A re\0!: le e n> T T C 0 D ă 0000001@11 s-a în tă rit mi s la Lui pes te noi am<C !1 şi A T 1q! de vă rul 1'! Dom nu !A g mî oa luim<C !A ră1 î '! neA!înA\0!: vea acn> www.

stavropoleos. HrC Pe 10. T T S D coa te din tem ni ţă su @ 000000OS tul meubB fle 11 g ca să se măr a 0000 0!OS tu ri sea ! as_a că 1 u !S nu o uP me S! e _1" lu u s! Tău cC ui0a T T P D0 e p!+ mi ne 1 mă 110q aş teap tă drep! g pî nă ce-mi! ţiibB 00P' ve!US ei ră !1a ăs plă 0 ti `PS i i \0!S i i \0a)s mi i 1 i "s! i 0a e cC Pe 8.ro . T D D e 0011@0011a 0 Te vei ui ta la fă w !ne p ră de legi Doam Doam!1' ne ci T va su fe ri bB !!001 ne g că la Ti ! 011' e es te e mi los Y e !!!o11a neU' ti S \0!S i i \0a)s1" vi i i s!i 0a rea cC T P0 D 0000q ! 0011001 en tru nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne aş tep T 10q!01' ta !! t-a su fle tul meu spre cu 1' vîn ! tul Tău g dăj 11' ! A bB !X nă1 du i ! t-aU' su !!! e 1`1a u u fle` tu ul meu Y spre S\0!S e e \0a)s1" Do o o s! om0a nul cC www. glas 8 Macarie ierom. 1 Stihuri la Ds. T T D0 D 001' ! ! 110010bB in tru a dîn curi am stri gat că tre Ti ne g 2'! Doamne U' ! Doam ne!US e a !aOS!0`qz u uzi gla a a '! a S\0a su ) us1 u "s! ul0a meu cC T T F Dqi !1100q!000bB e u re chi le Ta le lu înd a g min@0 O te spre 2' gla ! a !!!A u s1 su ul ruo gă 1a ciu Y ni S\0!S i ii\0a)s1" me e e s!e0a le cC Pe 6.

2 T D D0 in 000110000q!11 stra ja di mi ne ţii pî nă în noap te din stra T ja di mi ne ţii bB 00!0! g să nă dăj du ia ! 00011' as!!!o11 că ă I is ra il a YS spre \0!S e e \0a)s1" Do o o som ! 0a nul cC T C 0 D ă 0q la Dom !01100q!000@ nul es te mi la şi mul tă mîn tu i re T 1100!+ la El şi El va1 iz 11' bă vi ! pe!!1 g de toa !aUUS Is ra il bB 02' te fă !_a ă ră 1 de a0 le `PS e e \0!S e ePgi S! i _1" le e s!e0a lui cC T L D0 ă 1100000q! u daţi pe Dom nul toa te nea mu0001 ri le lă u T 1' daţi ! pe!bB El g toa !a_ PS te 01`qz po poa a a '!aS\0a re )es1 e "s!e 0a le cC T C 0 D ă 001100q!00!11q s-a în tă rit mi la Lui pes te noi şi A de vă T ! bB rul g1 Do '! om!!! nu u lui01`PS ră mî î î \0!SPS î î ne !e_1" î î s ! în 0a veac cC www.stavropoleos.ro .