ROMÁNIA ROMÂNIA

CSÍKSZEREDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
ÖNKORMÁNYZATA MIERCUREA CIUC
Piaţa Cetăţii 1, Miercurea Ciuc 530110
Vártér 1, Csíkszereda 530110 Tel +40-266-315120, www.szereda.ro
CF: 4245747;
Tel: +40-266-315120, www.szereda.ro
CONT: RO 66TREZ35124510220xxxxx
Adószám: 4245747;
Ikt. szám/Nr. Înregistrare: 8365 Dátum/Data 15.05.2017

BIZOTTSÁGI VITÁRA JAVASOLVA: CSÍKSZEREDA FŐJEGYZŐJE
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE SECRETARUL MUNICIPIULUI
LA COMISIA:JURIDICĂ WOHLFART RUDOLF
BUGET
__________________

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor
care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

Határozattervezet az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról

Având în vedere art.3 a Decretului – Lege nr.61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de
locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare, care
prevede ”odată cu locuinţa se transmite cumpărătorului acesteia şi dreptul de folosinţă asupra terenului
aferent, pe durata existenţei construcţiei”, cumpărate în temeiul art.1 Decretului – Lege nr. 61/1990,
conform căruia ”întreprinderile pentru vânzarea locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către
populaţie locuinţe construite din fondurile statului”.
Luând în considerare adresa nr.80/2017 a S.C. CIVIS HARGHITA SRL., înregistrată la
Municipiul Miercurea-Ciuc sub nr.7492/2017, prin care se solicită atribuirea terenurilor aferente
locuinţelor în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile statului;
Pentru atribuirea terenurilor aferente locuinţelor, legiuitorul impune efectuarea intabulării în
cartea funciară. Prin cadastrul general se evidenţiază destinaţia, categoriile de folosinţă a parcelelor,
precum şi elementele necesare stabilirii valorii economice, respectiv se realizează identificarea
proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin publicitatea imobiliară.

Pe baza celor prezentate se propune - adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea în folosinţă a
terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din
fondurile statului, conform anexei.

Nr. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura
Crt.
1. Aprobat pt.şedinţa din 26.05.2017 Füleki Zoltán-Ladislau
Viceprimar
2. Elaborat: Nr. 2 Nr.ex. 1 15.05.2017
Salamon Ildikó pag.

administrarea domeniului public şi privat. În temeiul art.80/2017 a S.7492/2017. Având în vedere prevederile art. 45 alin.c. prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor.36 alin.de studii.(3).8342 din data 15. apărarea ordinii publice.ro CONT: RO 66TREZ35124510220xxxxx Adószám: 4245747.115 alin. prognoze economico-sociale. Csíkszereda 530110 Tel +40-266-315120.pentru administraţia publică locală. înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc sub nr.2017 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul de evidenţă a patrimoniului. ROMÁNIA ROMÂNIA CSÍKSZEREDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ÖNKORMÁNYZATA MIERCUREA CIUC Piaţa Cetăţii 1. www. buget. respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. republicată.(2) lit. . Luând în considerare adresa nr. juridică. Tel: +40-266-315120.b.2016 VIZAT PENTRU LEGALITATE CSÍKSZEREDA FŐJEGYZŐJE SECRETARUL MUNICIPIULUI WOHLFART RUDOLF __________________ PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei. întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017. art. Miercurea Ciuc 530110 Vártér 1.2017. 8365 in data 15.C. înregistrate cu nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie. concesionări şi închirieri. prin care se solicită atribuirea terenurilor aferente locuinţelor în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile statului. HOTĂRĂŞTE .CIVIS HARGHITA SRL.szereda. Înregistrare: 8342 Dátum/Data 15. în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc. szám/Nr. art.05. 14 din Decretul – Lege nr.123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat. agricultură. finanţe. Számlaszám: RO 66TREZ35124510220xxxxx Ikt. Analizând Expunerea de motive nr. cu modificările şi completările ulterioare.(1) lit. precum şi art. alin.(5).215/2001. Pe baza rapoartelor comisiei pentru: . cu modificările şi completările ulterioare.ro CF: 4245747.3 şi art. www.05.szereda.05.

închirireri. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán Ladislau. închirieri.2017 Füleki Zoltán-Ladislau Viceprimar 4. f) Persoanelor fizice interesate. Nr. conform tabelului anexat. Elaborat: Nr.2.1. b) Primarului municipiului c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau. 2 Nr. Art. Art. . Aprobat pt. Art. în favoarea persoanelor fizice.05.05. 1 15. Se aprobă atribuirea în folosinţă pe durata existenţei construcţiei. prin Biroul evidenţa patrimoniului şi concesionări. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune. Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. e) Compartimentului financiar contabil şi control financiar de gestiune.2017 Salamon Ildikó pag.ex.3. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 3. d) Biroului evidenţa patrimoniului şi concesionări.şedinţa din 26. Crt. suprafeţele de teren aferente locuinţelor.

05. Elaborat: Nr. Nr. Anexă la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local nr. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 5.2017 TABEL NOMINAL privind proprietarii apartamentelor din Miercurea-Ciuc. strada Revoluţia 2 9/442 9 907 a 220/2/2/1. din _26. Cota Teren Nr. etc.şedinţa din 26. cărora li se atribuie terenul proprietate de stat pe durata existenţei construcţiilor Nr. localităţii apartamentul 36 M-Ciuc Nr. Crt.ex. Aprobat pt. top crt. 1 Nr.05. .15. CF.05. parte atribuit teren (mp) 1 Inczefi Éva M-Ciuc. Numele şi Adresa Nr. din Decembrie nr.2017 Füleki Zoltán-Ladislau Viceprimar 6. prenumele cam. 1 15.2017 Salamon Ildikó pag.

15.80/2017 a S.Lege nr. 14 din Decretul . Pentru atribuirea terenurilor aferente locuinţelor.115 alin. înscris în Cartea Funciară nr.3 a Decretului – Lege nr. motiv pentru care se propune . republicată cu modificările şi completările ulterioare. cota parte teren 9/442.. 215/2001 privind administraţia publică locală.R. cu 2 camere. apartamentul 36.ROMÂNIA. CIVIS HARGHITA S.2017 RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei. prin adresa sus-menţionată solicită adoptarea hotărârii de atribuire de teren din proprietatea de stat. Având în vedere prevederile art.36 alin. art.3 şi art. P-ţa Cetăţii nr.adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor. înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc sub nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie.C.8342/15.(3). precum şi elementele necesare stabilirii valorii economice. conform căruia ”întreprinderile pentru vânzarea locuinţelor şi oficiile specializate pot vinde către populaţie locuinţe construite din fondurile statului”. sub nr. 61/1990. categoriile de folosinţă a parcelelor. prin care se solicită atribuirea terenurilor aferente locuinţelor în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile statului.123 din Legea nr. în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat Határozattervezet az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról Luând în considerare adresa nr.(2) lit. legiuitorul impune efectuarea intabulării în cartea funciară. Top.(5). alin. Prin cadastrul general se evidenţiază destinaţia. Societatea are în vedere faptul că aceste persoane au intrat în proprietatea acestor apartamente prin cumpărarea lor din fondul locativ de stat În anexa alăturată se înşiră persoanele interesate. JUDEŢUL HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC Biroul evidența patrimoniului concesionări și închirieri 530110 Miercurea-Ciuc.C. etc. În temeiul art. care prevede ”odată cu locuinţa se transmite cumpărătorului acesteia şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent.907 a localităţii M- Ciuc. conform anexei. şi anume: Inczefi Éva domiciliată în Miercurea-Ciuc. 45 alin. 220/2/2/1. pe durata existenţei construcţiei”. cu modificările şi completările ulterioare. Birou evidența patrimoniului Salamon Ildikó . precum şi art. cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere art.61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie. 1 Nr. S. cumpărate în temeiul art. strada Revoluţia din Decembrie nr. CIVIS HARGHITA SRL.7492/2017.L.05. respectiv se realizează identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin publicitatea imobiliară.c. care au cumpărat apartamente din fondul locativ. care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat pe durata existenţei construcţiilor. în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile statului. persoanelor prevăzute în tabelul nominal anexat.1 Decretului – Lege nr. art. proprietarii apartamentelor din municipiului Miercurea-Ciuc.b.(1) lit.