HUBUNGAN TEKANAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA

DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI: SATU
KAJIAN DI IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA
MALAYSIA

GNANA SEKARAN DORAISAMY

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2007

HUBUNGAN TEKANAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA
DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI: SATU
KAJIAN DI IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA
MALAYSIA

Disertasi Penyelidikan Ini Dikemukakan Kepada Fakulti Pengurusan

Perniagaan (FPP) Universiti Utara Malaysia Sebagai Memenuhi Syarat

Keperluan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia

Oleh :

GNANA SEKARAN DORAISAMY

© Gnana sekaran Doraisamy, 2007.
Hak cipta Terpelihara.

DEKLARASI Saya mengaku bahawa tesis ini tidak pernah dimajukan untuk mendapatkan ijazah-ijazah lain di Universiti Utara Malaysia atau institusi-institusi lain. Gnana Sekaran Doraisamy S88825 Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Utara Malaysia 06010 Sintok Kedah Darul Aman November 2007 . Saya juga mengaku bahawa tesis ini adalah hasil kerja saya yang asli kecuali petikan dan sedutan yang telah dinyatakan sumbernya dalam tesis ini.

Saya juga bersetuju bahawa sebarang bentuk salinan samada secara keseluruhan atau sebahagian daripada tesis ini untuk tujuan akademik adalah dibenarkan dengan kebenaran penyelia tesis atau Dekan Fakulti Pengurusan Perniagaan. Saya bersetuju membenarkan pihak perpustakaan Universiti Utara Malaysia mempamerkannya sebagai bahan rujukan. Kebenaran untuk menyalin atau menggunakan tesis ini samada secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya hendaklah dipohon melalui: Dekan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Utara Malaysia 06010 Sintok Kedah Darul Aman . Sebarang bentuk salinan dan cetakan bagi tujuan komersil adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis penyelidik. Pernyataan rujukan kepada penulis dan Universiti Utara Malaysia perlulah dinyatakan jika sebarang rujukan dibuat ke atas tesis ini. Universiti Utara Malaysia. KEBENARAN MERUJUK TESIS Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi keperluan pengijazahan program Sarjana Sains Pengurusan.

untuk meningkatkan komitmen terhadap organisasi dikalangan pegawai dan kakitangan JKR. Teknik analisis deskriptif dan inferensi ANOVA. kepuasan kerja yang sederhana dan tekanan kerja yang rendah. ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji tahap. Gaji Yang Diterima dan Rakan Sekerja dan Penyeliaan Dalam Pekerjaan) terhadap komitmen organisasi di kalangan pegawai dan kakitangan teknikal di Ibu Pejabat JKR Malaysia di Kuala Lumpur. Keadaan Pekerjaan. Daripada 550 borang soal selidik yang diedarkan. Peluang Kenaikan Pangkat. Sebanyak 550 responden diberikan borang soalselidik di kalangan pegawai dan kakitangan teknikal Gred Jawatan 17 sehingga 54 di Ibu Pejabat JKR Malaysia untuk memberikan respon terhadap kajian. Namun. didapati faktor Penyeliaan Dalam Pekerjaan. Dapatan ujian regresi linear berganda juga menunjukkan faktor pembolehubah bebas ini hanya menyumbang sebanyak 42% sahaja manakala 58% lagi adalah disumbangkan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam kajian ini. usaha-usaha yang lebih kemas perlu dibuat bagi memastikan pembahagian tugas mengikut kepakaran dan juga memberi peluang kepada pegawai dan kakitangan teknikal menggunakan segala pengalaman dan kemahiran yang dimiliki bagi melaksanakan kerja pengurusan projek. Berdasarkan kajian ini. Kajian menggunakan borang soalselidik berstruktur yang mengandungi 80 soalan sebagai alat kajian. Suasana Kerja. Data kajian telah dianalisis dengan Statistical Package For Social Science (SPSS) Vesi 12. Begitu juga melalui ujian regresi linear berganda. sebanyak 409 borang telah dikembalikan. Keputusan ujian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara faktor Kekurangan Sumber. Dapatan kajian menunjukkan sebilangan besar responden mempunyai tahap komitmen terhadap organisasi yang tinggi. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif iaitu ujian deskriptif dan inferensi dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari borang soalselidik. hubungan dan pengaruh faktur tekanan kerja (Limpahan Beban Kerja dan Kekurangan Sumber) dan faktur kepuasan kerja (Keadaan Pekerjaan. di mana bersamaan dengan kadar respons 74%. Suasana Kerja. . hanya 399 sahaja borang soalselidik yang dapat diterima untuk analisis kajian disebabkan 10 borang soalselidik tidak dijawab sepenuhnya dan terpaksa ditolak. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan tahap komitmen terhadap organisasi berdasarkan ciri umur. Korelasi Pearson-r dan Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji 3 hipotesis yang dibentuk. Gaji Yang Diterima dan Rakan Sekerja dengan komitmen terhadap organisasi. Peluang Kenaikan Pangkat. Suasana Kerja dan Keadaan Pekerjaan amat mempengaruhi komitmen organisasi. tempoh perkhidmatan dan jurusan perkhidmatan di kalangan pegawai dan kakitangan teknikal Gred Jawatan 17 sehingga 54 Ibu Pejabat JKR Malaysia. Pegawai dan kakitangan yang mempunyai tahap kepuasan dan komitmen yang rendah perlu dikenalpasti bagi mendapatkan idea dan pandangan mereka supaya langkah penambahbaikan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

only 399 questionnaire forms were found completely answered for the analysis. . 409 were returned which means to say that the response rate was 74%. correlations and influence of work stress attributes (Workload and Resource Inadequacy) and job satisfaction attributes (Working conditions. Supervision. Quantitative methods were used in this research which includes descriptive and inferential test through data collection from the questionnaires. the management of JKR Malaysia must properly plan and assign tasks based on individuals ability and need to allow them to fully utilize their expertise to perform the job of project management. length of service and field of service of the technical personnel in JKR Malaysia. Working conditions. Out of the 550 questionnaire forms given out. Research has been conducted through well structured questionnaire consisting of 80 questions as a research tool. Based on the research finding in order to increase the level of commitment among technical personnel. Descriptive and inferential techniques were applied which includes frequency test. The results also showed there was significant difference towards organizational commitment based on age. Work itself. ANOVA Test. Work itself. ABSTRACT This analysis has been conducted to analyze levels. Carrier Promotions. Co-workers and Pay) towards organizational commitment among the technical personnel in JKR Malaysia Headquarters in Kuala Lumpur. However. medium level of satisfaction and low levels of job stress. Research also found that there was significant correlations between Resource Inadequacy. The data was analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 12. There were 550 respondents who were given the questionnaire forms and the respondents consist of technical personnel from Grade 17 to Grade 54. while the remainder of 10 questionnaire forms were incompletely answered and were rejected. Supervision. The result of multiple linear regression shows all the variables in this study contributed only 42% and the remainder 58% were contributed by other factors which were not tested. Carrier Promotions. The research finding shows that personnel in JKR Malaysia Headquarters of having high level of job involvement. Pearson Correlation-r and Multiple Linear Regression to test the 3 hypothesis formed. Co-workers and Pay towards organizational commitment in JKR Malaysia. Employees with low level of satisfaction and commitment need to be identified to get their ideas and view for better improvement action to be taken effectively.

Buat anak-anak. Tesis penyelidikan ini tidak akan dapat disiapkan tanpa bantuan dan sokongan daripada pelbagai pihak. Tanisha dan Keshaav. Ketahuilah bahawa kesetiaan dan kesabaran kalian amat disanjungi dan dikagumi. PENGHARGAAN Saya bersyukur kepada Tuhan kerana kajian ini dapat disiapkan dengan jayanya. Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih buat Dr. Ucapan terima kasih yang teristemewa buat isteri tersayang. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Warga UUM. tunjuk ajar dan nasihat di sepanjang beliau menyelia tesis ini. serta sentiasa menjadi azimat pembakar semangat untuk terus berjuang mengapai kejayaan ini. Akhir sekali. Tak lupa juga buat rakan-rakan sepengajian. . terima kasih di atas dorongan. INTAN Bukit Kiara. Semoga kalian mendapat balasan yang lebih baik di sisi Tuhan. Muthamilarasy Sinnan yang begitu tabah menghadapi pelbagai dugaan sepanjang pengajian ini. Rakaman penghargaan juga ditujukan kepada pihak pengurusan dan semua kakitangan Jabatan Kerja Raya Malaysia yang telah memberikan sepenuh kerjasama dan bantuan yang diperlukan sepanjang kajian ini dijalankan. setiakawan dan semangat juang sepanjang satu setengah tahun proses pembelajaran yang penuh suka duka ini. Amer Darus di atas kesabaran memberikan bimbingan. Juga sekalung penghargaan buat Profesor Madya Dr Abu Bakar Hamed yang sentiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan dalam kajian yang dilaksanakan. Vasant. 9 November 2007. Warga INTAN Bukit Kiara dan pelbagai pihak yang lain yang telah memberikan bantuan kepada saya di mana saya tidak menyebut nama mereka di sini. Gnana Sekaran Doraisamy. kejayaan ayah ini adalah sebagai dorongan untuk anak- anak ayah terus menguatkan semangat dan azam untuk mencari ilmu sebanyak yang boleh.

Pengenalan 1.8. KANDUNGAN vi. 1.8. Persoalan Kajian 5. Kepentingan Kajian 8. PENDAHULUAN 1.4.8.2. KEBENARAN MERUJUK TESIS ii. 1. 1. 1. Organisasi 14. Latarbelakang Organisasi dan Rational Kajian 2. SENARAI SINGKATAN xiii. Objektif Kajian 6.3. 1.2. PENGHARGAAN v. SENARAI RAJAH xii.3. ABSTRAK iii. 1. ABSTRACT iv.5. Pernyataan Masalah 3. 1.8.6. Komitmen Organisasi 13. Tekanan 10. BAB 1. Skop dan Batasan Kajian 9.9. 1. Definisi Konsep 1. 1. .1. 1.4. 1. Rumusan 15.8.1. KANDUNGAN Muka Surat DEKLARASI i. Kepuasan Kerja 11.7. SENARAI JADUAL x.

2.1. Teori Kepuasan 18. Pengukuran Tekanan Kerja 54. Instumen Kajian 3. 2. Terdapat Kaitan antara Komitmen Terhadap 39 Organisasi Dengan Dimensi Tekanan Kerja dan Dimensi Kepuasan Kerja 2.2. 3. 3. Kaedah Pengumpulan Data 47.4. Analisis Data Kajian 57. 3. Rumusan 42.BAB 2.8. .3. Andaian Kajian 48.4.1 Terdapat Perbezaan Komitmen Terhadap 37 Organisasi Berdasarkan Ciri-ciri Demografi 2.1.5. Komitmen Terhadap Organisasi 25.9. 3.7.2.3 Populasi dan Pemilihan Sampel Kajian 46. Ujian Rintis 58. Tekanan Kerja 16.8. Struktur Instumen Kajian 49.3.6.2.7. Perbezaan Kepuasan Kerja dan Komitmen 30.6. Terhadap Organisasi 2.6.7.3.6. Pengukuran Kepuasan Kerja 55 3.7.7. 2. Terhadap Organisasi Berdasarkan Ciri-ciri Demografi 2. Pengenalan 16.3. Teori Motivasi 19. Ujian Kebolehpercayaan Dan Normality Data 60.2.7.4.10. 2. Pengaruh Kepuasan Kerja dengan Komitmen 34. 2. Kepuasan Kerja 22. Pengenalan 44. 3. 3. 3.4. Terhadap Organisasi 2.1. BAB 3. 3.9.1. 2.8. 3. Terdapat Pengaruh Dimensi Tekanan Kerja 40 Dan Dimensi Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Kepada Organisasi 2.8. Hipotesis Kajian 2. 2. Kerangka Kerja Teoritikal 42.6. Terhadap Organisasi 2. Pengukuran Komitmen Terhadap Organisasi 52. SOROTAN KARYA 2.8. 3. Hipotesis Kajian 2.5. 2. METODOLOGI KAJIAN 3. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Komitmen 32. Hubungan Tekanan Kerja Dengan Komitmen 29. Kaedah dan Reka Bentuk Kajian 44.6.

Tahap Komitmen Organisasi 69 4.2. Perkaitan Antara Dimensi Tekanan Kerja Dan Dimensi 85. Implikasi Hasil Penyelidikan 106.1. Rumusan 92.2.4.10. Kerja Mempengaruhi Komitmen Terhadap Organisasi 4. ANALISA KAJIAN 4. 4. 4. 5. Tahap Kepuasan Kerja 76.2. Perbezaan Komitmen Terhadap Organisasi 96.5. Tahap Kepuasan Kerja 95. Tahap Komitmen terhadap Organisasi 93. Perbezaan Komitmen Berdasarkan Ciri-ciri Demografi 78.2.4. 5.4. 5. 4. 5. PENUTUP DAN CADANGAN KAJIAN 5.3.7.2. Faktor Penyeliaan Dalam Pekerjaan 110.5. BAB 5.1. 5.3.3. 5. Cadangan Kajian Akan Datang 111. 3.4.9. 4. Penutup 111.5. Faktor Keadaan Pekerjaan 107.4.2. Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi 4. 4.4.4 Cadangan Kepada Organisasi 5.2. Latarbelakang Penyelidikan 63.3. Rumusan 62.6. Dengan Komitmen Terhadap Organisasi 5. Hubungan Antara Tekanan Kerja Dan Kepuasan 88. Pengenalan 63. 5. .-119.2. Kepada Komitmen terhadap Organisasi 5.2. BAB 4.10. Tahap Tekanan Kerja 96. Tahap Tekanan Kerja 74. RUJUKAN 113.6. 4.2. Pengaruh Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja 105. Faktor Suasana Kerja 108. Berdasarkan Ciri-ciri Demografi 5. 5. Perkaitan Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja 103.1.1. 5. Pengenalan 93. Perbincangan Kajian 5.8. Ringkasan Penemuan Kajian 90.

SENARAI LAMPIRAN Lampiran Surat Permohonan Menjalankan Kajian A Borang Soal Selidik Kajian B Dapatan Ujian SPSS C .

1 Kajian-Kajian Deskriptif dan Inferensi 45 Jadual 3.2 Pengumpulan Data 48 Jadual 3.3 Taburan Demografi Responden Berdasarkan Kelayakan 66 Akedemik Jadual 4.4 Taburan Demografi Responden Berdasarkan Jurusan 67 Perkhidmatan Jadual 4.2 Taburan Demografi Responden Berdasarkan Tempoh 65 Perkhidmatan Jadual 4.7 Ujian Reliabaliti Kajian Rintis 59 Jadual 3.6 Taburan Demografi Responden Berdasarkan Jumlah 68 Pendapatan Jadual 4. SENARAI JADUAL Jadual Tajuk Muka surat Jadual 3.6 Tafsiran Pekali Korelasi Pearson-r 57 Jadual 3.5 Tahap Kepuasan Keseluruhan 56 Jadual 3.1 Taburan Demografi Responden Berdasarkan Peringkat 65 Umur Jadual 4.8 Indeks Normaliti Data Kajian 61 Jadual 4.7 Tahap Komitmen Terhadap Organisasi Mengikut Jantina 70 .5 Taburan Demografi Responden Berdasarkan Gred 67 Jawatan Jadual 4.4 Tahap Tekanan Kerja Keseluruhan 55 Jadual 3.3 Tahap Komitmen Keseluruhan 53 Jadual 3.

20 Anova 89 Jadual 4.15 Tahap Kepuasan Kerja Mengikut Jantina 77 Jadual 4.9 Tahap Komitmen Terhadap Organisasi Mengikut Tempoh 71 Perkhidmatan Jadual 4.12 Tahap Komitmen Terhadap Organisasi Mengikut Gred 73 Jawatan Jadual 4.13 Tahap Komitmen Terhadap Organisasi Mengikut Jumlah 74 Pendapatan Jadual 4.19 Ringkasan Model 88 Jadual 4.Jadual 4.16 Keputusan Ujian t – Jantina dan Komitmen Terhadap Organisasi 78 Jadual 4.8 Tahap Komitmen Terhadap Organisasi Mengikut Umur 71 Jadual 4.21 Beta Coefficients 90 .14 Tahap Tekanan Kerja Mengikut Jantina 76 Jadual 4.17 Keputusan Analisa ANNOVA – Ciri demografik dan Komitmen 84 Terhadap Organisasi Jadual 4.10 Tahap Komitmen Terhadap Organisasi Mengikut Kelayakan 72 Akedemik Jadual 4.18 Perkaitan Antara Pembolehubah Bebas dan Komitmen Terhadap 87 Organisasi (Ujian Kolerasi Pearson) Jadual 4.11 Tahap Komitmen Terhadap Organisasi Mengikut Jurusan 73 Perkhidmatan Jadual 4.

1 Taburan Demografi Responden Berdasarkan 64 Jantina .1 Hierachy Keperluan Manusia 20 Rajah 2.2 Kerangka Kerja Teoritikal 42 Rajah 4. SENARAI RAJAH Rajah Tajuk Muka surat Rajah 2.

SENARAI SINGKATAN SINGKATAN AYAT JKR Jabatan Kerja Raya JPA Jabatan Perkhidmatan Awam .

terdapat berbagai-bagai definisi komitmen organisasi diberikan mengikut disiplin dan topik yang diterokai oleh para pengkaji. al. Oleh kerana wujudnya pelbagai definisi. penglibatan dan pemisahan. kesatuan. Komitmen organisasi boleh dijelaskan sebagai satu proses yang melibatkcan perasaan dan kepercayaan yang jitu dan menyeluruh terhadap organisasi yang dianggotai dan dilakukan secara berterusan.) turut membahagikan komitmen organisasi kepada tiga bahagian iaitu penerusan. Seterusnya. al. pendekatan ketiga oleh Staw dan Salancik (dalam . Mowday et. Mengikut pendekatan pertama yang dikemukakan oleh Etzioni (dalam. Kenter serta Staw dan Salancik. (1982) telah mengutarakan tiga jenis pendekatan iaitu berdasarkan pendekatan yang dikemukakan oleh Etzioni. Menurut Mowday. Komitmen terhadap organisasi dianggap penting dan sering berhubung rapat dengan tahap efektif serta efisyen sebuah organisasi.). Organisasi yang berkesan memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai disiplin yang tinggi dan komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diamanahkan. BAB 1 PENDAHULUAN 1. Pendekatan kedua dikemukakan oleh Kanter (dalam Mowday et. al.1. komitmen organisasi boleh dibahagikan kepada tiga bahagian ialtu moral. PENGENALAN Kakitangan yang komiten adalah merupakan aset yang sangat penting bagi sesebuah organisasi. Mowday et. dan pengawalan. Porter dan Steers (1982).

The contents of the thesis is for internal user only .

Personal Psychology.S (1960). Role Stress. 26:14. & Perry. A.A. Angle. M. Modul Lengkap Gelagat Organisasi. European Journal of Marketing. Kajian Atas Ahli Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Kewangan Malaysia. 44(1): 1-25. Human Relations. 66: 32-40. & Mount. 24: 417-424. Journal Of Marketing Research.K (1991). (1993). Job Stress. & Armenakis. (1978). An Empirical Assessment Of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness..L. C & Mels. M. T. Boshoff. Tahap Komitmen Ahli Terhadap TQM. R.P..(1995). J. Organizational Commitment and Internal Service Quality. Advances In Experimental Social Psychology. A Path-Analytic Study of the Consequences of Role Conflict and Ambiguity. 50 (6):701-26 Bluedorn. Academy of Management Journal. G.R. (1980). & Peterson. Antecedents and Consequences of Salesperson Job Satisfaction: Meta-analysis and Assessment of Casual Effects. Model and Literature Review. 29: 23-24. and Organizational Effectiveness: A Facet Analysis.C.S. Ahmad Zikrileh Hj Ismail (2001). Barrick. A & Newman. A Causal Model to Evaluate the Relationship Among Supervision Among Supervision. 135-153. A. 31: 665-699.L. Becker. Inequity In Social Exchanges. A. New York: Academic Press. Journal Of Personnel Psychology. A. Administrative Science Quarterly. The Big Five Personality Dimension and Job Performance: A Meta-Analysis. B.(1982). (1981). (1965). Beehr. Tesis MSc UUM/INTAN. J. Sintok: UUM. 30 (1): 63-77 . H. Bedeian. H. 35. American Journal Of Sociology. S. (1997). J. A Unified Model of Turnover From Organizations. Adam. Employee Health. Ignoring Commitment Is costly: New Approaches Establish The Missing Link Between Commitent and Performance. Brown. Benkhoff. RUJUKAN Ab Aziz Yusof (1999). Notes on the Concept of Commitment. Human Relations.G.A.

. N. Boswell. (1978). Gordon. & Summers..R. 22 (4): 159-165 Etzioni. DeCottis. Administrative Science Quarterly. T.19. Chicago: Irwin. Ferris. London: MacMillan. Englewood Cliffs. Educational Research . Galloway. New York: Free Press. Gruenberg. J.Buchanan. B (1974). (2001). T.R. Organizational Stress and Individual Strain. Caplan.)..R. 40:168-175. A Comparison of Two Organizational Commitment Scales. Stress. R.A (1971). Cooper.Green (1984). D and French R. Casual Ordering Of Stress.27 (1): 44-51. A. Inc. UUM. Massachusettes: Ally & Bacon.R. Panckhurst. New York: J. A Field Experiment. A Path Analysis of a Model of the Antecedents and Consequences of Organizational Commitment. Fauziah Yahya (2003). C. A Diagnostic Approach to Organization Behaviour. Business Research Methods (5th ed. & K. Equity and Workplace Status. Sources of Satisfaction for New Zealand Primary School Teachers. Thesis MSc UUM/INTAN. A Comparative Analysis of Complex Organizations. 533-546. Kuala Lumpur. Cox. Elementary Survey Analysis. Personal Psychology.W. Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations. J. Sintok. K.. Komunikasi Organisasi dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Keorganisasian di Sektor Swasta dan Sektor Awam.Kedah.(1991). Leadership and Organization Development Journal. (1961). Disertasi Ijazah Doktor Falsafah. New Jersey.A. J. D. Marrowi. (1995).. F. Elangovan. Che Su Mustafa (2000). Satisfaction and Commitment. C.. A. and Intention to Quit: a structural equations analysis. Human Relations.P. D..K. & Aranya. & Emory. P (1978).(1987). Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja: Kajian Kes Di Pejabat Negeri. Journal of Applied Psychology. 73 (4): 606-613 .(1980).(1983). PERKESO Wilayah Persekutuan. Prentice Hall. 36: 87-89. T. Davis.

Tesis MSc UUM/INTAN. & Mowday. J. Professional Commitment and Academic Research Productivity.N. J. Hall. Work and the Nature of Man. H. Personal Factors in Organization Identification. Kamsiah Kamin (2003).(1982). 9: 311-65 Kast. & Rosenzweig.. & Nugren.T. W. F. R. Edisi ke-3. London: The McMillan Press. Organization and management: A system and contigency approach. Development of Job Diagnostic Survey.M (1979). 176-190. . Sams. E. Administrative Science Quarterly.. The Effect of Law Enforcement Stress on Organizational Commitment. Journal of Applied Psychology. Hackman. New York : McGraw-Hill Inc. Academy of Management Journal. 15. (1979). & Suttle..T. Jaramillo. New York: The World Publishing Co. T.R. Organizational Loyalty. D. Nixon.T.. Herzberg.R. Jex.. (1975). Job Satisfaction. California: Goodyear Publishing Company. R. Schneider. Hackman. Personal Factors in Organization Identification. 28 (2): 321-36 Jauch.F. (1935)... Jamaliah Jaafar (2002). (1991). F. D. J. Glueck. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. Understanding Job Satisfaction. H. S. 15. B. G. & Osborn. E. B.M.A. Schneider. Hall. L.Gruneberg M. 60: 159-170. Hubungan Komunikasi Pegawai-Subordinat dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Pekerja Terhadap Organisasi. J.. D (2005). (1966). Hoppock. Tesis MSc UUM/INTAN. Research in Personnel and Human Resources Management. 176-189. Administrative Science Quarterly. & Oldham.R.J. & Beehr.L (1997). F.. 21: 84-92. Emerging Theoretical and Methodological Issues in the Study of Work-related Stress. (3rd ed).(1970). An International Journal of Police Strategies & Management. Hubungan Komunikasi Pengurus-Pekerja dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Pekerja: Satu Kajian Di Jabatan Perangkaan Malaysia. New York: Hoper..(1978).R. & Nugren. Kamus Dewan (1999). Improving Life at Works: Behavioral Science Approach to Organizational Change.

Journal of Applied Psychology. L. 22. 57 (3). Mohd Majid Konting. Porter. (1990). Motivation and Personality.(1968). New York. Havard Business Review.M. J. Satu Kajian di Kalangan Jurulatih Palapes IPTA Lembah Kelang. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Colorado State University.Tesis MSc UUM/INTAN. J. 469-477. An Easy Look of Performance Appraisal.M. T. R. Educational and Psychological Measurement. 108 (2): 171-194. 49. 57-75. S.M. 7: 20-28. Michigan.D. & Mannari. Journal of Apllied Psychology.A.H (1954). Organizational Behaviour (7th ed.. A Review and Meta-Analysis of the Antecedents. Maslow. . 67:341-349.(1992). The Determinants of Career Intent among physicians at a US Air Force Hospital. F. & M. 1991. & Kejner. A. McGraw Hill Inc.. Faktor-Faktor Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja Pengetua Sekolah Menengah. Luthans. B.W. Dewan Bahasa dan Pustaka. Administrative Science Quarterly. (1990).Kanter. 35: 89-94.E. M (1965). New York: Harper and Row.). (1992). & Konstrantinoss. Psychology Bulletin. (1985) A Comparison of Two Work Attitudes: Satisfaction Versus Commitment. Industrial Relations. Lawler.W. & Zajac. Kim. Mathieu.E. T. M. and Watson. Tesis Sarjana. McFarlane.W. Universiti Pertanian Malaysia.L. Measurement of Job and Work Involvement. Mejar Ajis bin Sharif. R. 92005). Mueller. Human Relations. C. The Employee Satisfaction Inventory (ESI): Development of A Scale To Measure Satisfaction of Greek Employees. Marsh. Lodahl. A. Kepuasan Kerja dan Komitmen Terhadap Organisasi. Mazlan Abdullah. The Effect of Performance on Job Satisfaction. Correlates and Consequences of Organizational Commitment. 24-33. McGregor. (1977). E. Organizational Commitment and Turnover: A Prediction Study. H.(1967). 49: 947-76 Koustelios. Kuala Lumpur. (1957). University Microfilms International. D.. (1996).(1997). D. The Definition and Measurement of Job Involvement...

Generalizability of an Organizational Commitment Model.(1996). PM beri tempoh enm bulan Pemudah lakukan perubahan. R. Langdon. Aryee. (1981). S.. One More Time: Do Female and Male Managers Differ? Academy of Management Executive. Organizational Commitment of Civil Service Managers In Jordan: A Field Study.M. Porter. R. Academy of Management Review. 14: 224-247. Employee Turnover: An Empirical and Methodological Assessment. C. A. J. 14: 43-77..M. . 10: 465-470. L. Group & Organization Studies.(1982). J. Tesis MSc UUM/INTAN. The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Work Satisfactions. Nail. Eaton. A.. and Steers. (1982). R.A. (2002).T. Porter. Mowday. Journal of Vocational Behaviour.Mohd Redzwan Ishak. Kepuasan Kerja dan Stress di Kalangan Pentadbir Sekolah. Brake. Johnson.H. T. C. Awamleh. et al.. G. Putti.D & Sherman. (1981).... New York Academic Press. 15 (1): 44-52. Tesis MSc UUM/INTAN.M.J.. R. P.. & Tuttle. (1985). Job Choice: The Impact of Intrinsic and Extrinsic on Subsequent Satisfaction and Commitment. 4 (3): 68-74.D. (9 Februari 2007). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment... (1995). and Turnover. London : Dorling Kindersley Ltd. L. 24:512-526.E. Pemimpin dan Hubungannya dengan Komitmen Pekerja: Satu kajian di Cawangan Mekanikal Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya. Communication Relationship Satisfaction and Organization Commitment. A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment. J. Nor Hazlin bt Hj. Utusan Malaysia.. (1980).. 15. Morris. Holden. Bruce. Academy of Management Journal. A. Mohammad (2004). J. Boulden. Journal of Management Development. & Phua. Successful managers Handbook. The Sociological Quarterly. R.M. (1990). Moi A. & Steers. (1979). Journal of Applied Psychology.. O’Reilly. M. Muchinsky..L.M. Journal of Vocational Behaviour. 365- 385. Reichers. Kuala Lumpur. Mottaz. The Measurement of Organizational Commitment. 26 (3). Absenteeism. R.W..T. Powell. Mowday.K.. J. (1990). G.

J. Staf Teknikal dan Sokongan di JPPH. Kuala Lumpur. (1999). Siegal.) New York. (2000). Macmillan publishing Company.. Kajian Terhadap Tahap komitmen Kalangan Pegawai. D. Journal Vocational Behaviour. Sekaran. M. Factors in the Job Involvement of Middle Managers. Chicago: Rand McNally. & W. SPSS (1999): Analysis without anguish (Version 11.5 for windows). Tesis MSc UUM/INTAN Samsudin Jusoh. p. Sex Differences In The Job Satisfaction Of Universities Professor. Staw. Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai Kastam Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja Selangor. Kajian Terdadap Tahap Kepuasan Berkerja Pegawai- pegawai Professional Dan Sokongan Di Ibu Pejabat JKR. (1998). Smith. 56. Implication for Teachers Evaluation. Siti Sarah bt Yahya. & Smith. Journal of Applied Psychology. Sazali Mohamad. . Jalan Sulatan Salahuddin.L. 67: 249-258. Universiti Putra Malaysia. Kementerian Kewangan. P. L. Tesis MSc UUM/INTAN.T. Plant (1982).(1971).C. U. Tesis Sarjana.M.. L. Tesis Sarjana Pengurusan.C. and Steed.. Sager. Australia Ltd. Journal of Personnel. (1992). A. Tesis MSc UUM/INTAN.J. Psychological Dimensions Of Organizational Behaviour. & Hulin. Kepuasan Bekerja dan Hazad Pekerjaan-Satu Kajian Kakitangan Jabatan Patologi. 263-269. Kendall. (1995). D. 5: 291-302. Clarification Of The Meaning Of Job Stress in The Context of Salesforce research.H. Job satisfaction and Morale. Satisfaction and Performance: Causal Relationship and Moderating Effects. & Imber. Stress.& Wilson..K. Research Methods For Business: A Skill Building Approach (3rd Ed. New York. Schwyhart.G.Rusli Ibrahim. Satu Kajian Tahap Kepuasan Bekerja Rejimen Askar Wataniah. JohnWiley and Sons.I.B. 227-233. S. Universiti Malaya. Hospital Kuala Lumpur. Rynes. Journal of Applied Psychology. 15 (3): 51-64 Saliha Che Daud (2003).B. The Measurement Of Satisfaction In Work and Retirement. Teachers Perception of Fairness of Their Workload and Their Commitment. (1999). Journal of Personal Selling and Sales Management. P. M. (1969). 1. John Wiley and Son. W. C. Smith. (1972). (1991). (2004). P.R. Coakes. & Bowen.

Personnel Management and Human Resource (2nd ed. Vroom. P.) Fort Worth..M. Administrative Science Quarterly. (1986).) New York.B.D. Prentice Hall. A.E & Gilbert. 22: 46-56. Personal Psychology. V. S. Kajian terhadap tahap komitmen di kalangan pegawai pegawai. (1995). (1962). Universiti Putra Malaysia.H. Reasoning with Statistics: How to Read Quatitative Research (3rd ed. and Job Performance. W.. New York: Wiley.W. Job Satisfaction. Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. staf teknikal dan sokongan di JPPH. (1981). Yahaya. 52: 469-473. Vroom. R. Hubungan Antara Komitmen Kepada Organisasi Dengan Ganjaran. McGraw Hill. (1964). Ego-Involvement.F. Journal of Applied Psychology. Freeman. Zaniah Ahmad.. (1977).Steers. . Relationships Between Job Satisfaction and Job Involvement. Tesis Sarjana tidak diterbitkan. Stoner. Tesis Sarjana Sains (Pembangunan Manusia) Universiti Putra Malaysia. & Davis. Werther. Work and Motivation. V. Weissenberg. Kementerian Kewangan. Management (5th ed) New Jersey. 159-177.H. (1998).(1968). R. F. S. K. (1998). 15. & Gruenfeld. R. L. Williams.