:._A!*l\.

_A
H i K11

“31:
~f*5‘;
‘@:39
*
L $5 ,2_ —:— 2
112*" \.Y~"
£ ' miéSIB‘
._ 1

it

MONITQRUL OFICIAL
RO Z >> Z IEI
Anul 177 (XXl)— NI‘. 194 LEG‘, DECRET I“ u I)9|” ;G>,> E $| ALTE ACTE \/|l'l6l"l 27 marine 2009

SUMAR
Ni Pagina
DECRETE
463. Decret privind conferirea Crucii Comemorafive a
celui de af doilea Rézboi Mondial, 1941 1945 ...... .. 2
DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
Decizia nr. 283 din 26 februarie 2009 referitoare la excep$ia de
neconstitu onalitate a dispozi ilor art. I ii art. I din
Orclonan a de urgenté a Guvernului nr. 75/ 008 privind
stabilirea de mésuri pentru solujionarea unor aspects
financiare Tn sistemul 34
Decizia nr. 284 din 26 februarie 2009 referiloare la excepsia de
neconstitu onalitate a dispozitiilor art. I gai I din
Ordonanta de urgenté a Guvernutui nr. 75I2008 privind
stabilirea de mésuri pantru soluqionarea unor aspecte
financiare in sistemul 56
ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROM/Y\NlEl
29. Ordonanté de urgent?! pentru modificarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal .............................. .. 78
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBUCE CENTRALE
15. — Ordin al vlceprim ministrulul, ministrul administratiei
$i_ir_1terne1_or,| privind moqificarea aft. 1 dip _Ordipu|
mmustrulul mternelor t| reforme| admmnstratwe
nr. 400/2008 pentru apro area componergei Comisiei
interministeriale de coordonare a rogramului
,,E|ectrificare 2007— 2009”.......................................... 9
M.34. — Ordin al ministrulul apérérli naglonale privind delegarea
cétre secreiarul de stat 5i $ef al Departamentului pentru
politica de apérare $i plani care a competenyei
indeplinirii unor atribu i a ate in responsabilitatea
_mi iSlfU|lii§.B§féFii na;iona|e_.....1,..................l........ .._....._ W (_ 9 _
163l540I23. — Ordin al ministrului dezvoltéirii regionale gi
locuinyei, al ministrului nanyelor publice $i al viceprim
ministrului, ministrul administratiei $i internelor, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonamei de urgen§é a Guvernului nr. 18/2009
privind cre$terea performantei energetice a blocurilor
ole locuin§e ................................................................ .. 10 30
__ , __ __ * _,,__,,,

Cuantumul total al sumeior provenite din finangérile private
ale partidelor politics fn anul 2008, conform Legii
nr. 334/2008 privind finantarea activitélii partidelor
politics $1 a campaniilor e|ectorale.............................. 31

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 194/27.l|l.2009
MINISTERUL DEZVOLTARII IVEINISTERUL MINISTERUL
REGIONALE SI LOCUINTEI FINANTELOR PUBLICE ADMINISTRATIEI $| INTERNELOR
Nr. 163 din 17 martie 2009 Nr. 540 din 19 martie 2009 Nr. 23 din 19 martie 2009

0RDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 18/2009 privind creeterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
in temeiul art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creeterea performantei energetice a blocurilor
de tccuinte, al art. 12 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea ei functionarea Ministerului Dezvcltarii
Regionale cl Locuintei, cu modificarile ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotérarea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea §i
functionarea Ministerului Finantelor Publice $i at art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea $5 functionarea Ministerului Administratiei cl lnternelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile
ulterioare,
minlstrul dezvoltarii regionale $l locuintel, mlnlstrul finantelor publice $i vlceprim mlnlstrul, mlnlstrul admlnistratiei
$i internelor emit urmatorul ordin:

Art. ‘E. — Se aproba Normele metodologice de aplicare a 12 martie 2009, prevazute in anexa care face parte integranté
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind din prezentul ordin.
creeterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Art. 2. — Prezentul ordin se publicé in Monitorul Oficlal al
publicata Tn Monitorul Oficial at Romaniei, Partea I, nr. 155 din Romaniei, Partea I.

Ministrul dezvoltarii regionale p. Ministrul finantelor publice, p. Viceprim ministru,
$i locuintei, Gheorghe Gherghlna, ministrul administratiei ai internelor,
Vasile Blaga secretar de stat Cristian Fainiei,
secretar de stat

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Orcionantei de urgenté a Guvernulut nr. 18/2009
privind cregterea perfo: mantel energetice a blocurilor de locuinte
CAPITOLUL I b) completarea fiaei tehnice pentru fiecare bloc de locuinte
Dlspozitii generale identificat conform lit. a), dupa modelul prevazut in anexa nr. 1;
Art. 1. — Prin prezentele norme metodologice se c) lnventarierea biocurilor de locuinte identificate, pe
reglementeazé modul de aplicare a Ordonantei de urgenta a cartiere/cvartale/puncte termice.
Guvernului nr. 18/2009 privind createrea performantei (2) Blocurile de Iocuinte inventariate potrivii alin. (1) lit. c) se
grupeaza, de regula, pe regimuri de ‘inéltime péna la P+4
energetice a blocurilor de locuinte, actiunile corespunzatoare etaje inclusiv ai, respectiv, peste P+4 etaje. in cadrul acestei
fiecarel etape necesare implementarii programelor locale, grupari, inventarierea se poate realiza pe tipuri de blocuri cu
precum ei continutul cadru al contractului de mandat $i al solutii constructive simiiare ale anvelopei, in functie de
documentelor pentru finantarea executarii lucrtirilor de perioadeie de proiectare.
interventie. Art. 3. (1) Tn vederea implementarii programelor
* CAPITOLUL ll multianuale local $i national, coordonatorul local realizeaza $1
Actiunile corespu nzatoare fiecarei etape actualizeaza lunar baza de date specifice prin includerea $i
necesare implementarii programelor ole creetere gestionarea datelor ai informatiilor prevazute la art. 2.
a performantei energetice la blocurile de locuinte (2) Datele gi informatiile incluse in bazele de date sunt de
interes public.
(3) Coordonatorul local pune la dispozitia Ministerului
SECT/UNEA 1 Dezvoltarii Regionale $i Locuintei datele $i informatiile din baza
Etapa I— Identificarea $1 Inventarlerea blocurilor de Ioculnye de date specifice.
Art. 2. — (1) in conformitate cu prevederiie art. 3 din SECTIUNEA a 2 a
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, coordonatorul
locai desféaoara urmatoarele actiuni: Etapa a II a — 1"n$tiin;area asocia ei de proprietari
a) identi carea blocurilor de locuinte construite dupa proiecte privind inscrierea in programul local mul anual
elaborate Tn perioada 1950 1990 in cadrul unitatii administrativ Art. 4. — (1) Coordonatorul local ‘inetiinteaza asociatiile de
teritoriale, respectiv al sectoarelor rnunicipiului Bucureeti; proprietari asupra posibilitatii inscrierii in programul local

in doua exemplare originale. cu acordul Art. contractul do mandat $1 solicita. c) efectuarea auditului energetic. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. proiectul actuiui aditional la contractul do conditioneaza exocutarea lucrarilor de interventie. cotei parti co revine asociatiei cie proprietari pentru finantarea d) elaborarea documentatiei de avizare pentru lucrérile de executarii lucrarilor do lntervontio. 12. 7. la intocmirea documentatiei do avizare pentru lucrari do (4) Programul local cuprinde date $1 informatii privind interventie. a coordonatorului local asupra cu privire la aprobarea acestora $1 transmite semnat. — (1 ) Dupa efectuarea auditului energetic se trece la (3) Coordonatorul local centralizoaza solicitarile asociatiilor cea de a treia faza a proiectarii Iucrarilor do interventie. atribuit printr o completarii. inscrise in contract. biocurile do locuinte inventariate. in scris. 6.l|l. Art. in conditiile legii. 9. corespunzator blocului de locuinte izolat termic. e) elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea (3) Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. indicatorii tehnico economici Etapa a ll/ a Prolectarea lucrzirilor de interven e pentru fiocaro obioctiv do investitii. precum $1 punerea la dispozitia (2) Modelul in$t1intari1 $1 continutul cadru al contractului do coordonatorului local a certificatului do performanta energetica mandat sunt prevazute in anexele nr. 194/2T. 7. 18/2009. 11. (5) Coordonatorul local actualizeaza lunar programul local. coordonatorul local comunica de performanta energetica a blocului de loculnte. 10 alin. (2) Adunarea generala a proprietarilor hotara$te. adunarea receptia de catre coordonatorul local a fiecarei faze cerute $1 generala a proprietarilor. documentele prevazute la art. inclusiv participarea la inspectie in (3) In termen de cel mult 30 do zile lucratoare do la primirea fazele determinante. 5. Art. — (1) Tn temeiul hotéréirii adunérii generale a conditioneaza executarea lucrarilor de interventie. (3) Modelul hotararii adunarii generate a proprietarllor este persoana fizlca atestata pentru cerinta esentiala . 4. cu ocazia de acesta. cu elaborarea certificatului (2) Odata cu notiflcarea. PARTEA I.rezistenta prevazut ‘in anexa nr. (2) Expertiza tohnica se realizeaza do catre un expert tehnic. Nr. inscrierea in programul local. 18/2009. in doua necesitatii efectuarii lucrarilor de reparatii/consolidari care exemplare originale. Etapa a lll a Hotérérea adunérll generate a proprietarilor Art. economici. — (1) Pre$edinto|e fiecarei asocia(11 de proprietari (3) Contractul do servicii prevede in mod expres in$tiintate afi$eaza la avizierul asociatiei inotiintarea $1 proiectul obligativitatea efectuarii platilor numai dupa finalizarea $1 contractului de mandat $1 convoaca. 10. pre$edintele asociatiei do proprietari semneaza cea de a doua faza a proiectarii lucrarilor do interventie. semnarea actului aditional Ia contractul g) elaboraroa caietului do sarcini aferent documentatiei de do mandat do catre pre$edintele asociatiei do proprietari pentru atribuiro do catre coordonatorul local a contractului pentru finantarea executarii lucrarilor de interventie $1 stabi|e$to cota executarea iuorarilor do interventio. do participare la fondul de reparatii ce revine fiecarui proprietar. transmis do coordonatorul local. valoarea $1 durata oxecutarii lucrarilcr de interventie. 10. 13. Tnscrierea Tn programul local.. cu specificarea interventie. — (1) Proioctaroa lucrarilor de interventie so (2) Indicatorii tehnico economici aprobatl stau la baza realizeaza printr un singur contract do servicii. mecanica $1 stabilitate". 5 $1 6.securitate la incendiu“.. 1 energetice a blocurilor do locuinte este prevazut in anexa nr. executarii lucrérilor de interventie $1 obtinerea avizelor $1 Art. 9.rezistenta mecanica $1 stabilitate". cu acordul respectarea cerintei esentiale . in conditiile legii. corespunzator asociatiei de proprietari documentatia de avizare pentru lucrariie starii tehnice initiate. lucrarilor do interventie. (1) Dupa elaborarea documentatiei do avizare prevazute la art. mod obligatoriu urmatoarele cerinte: Art. $1 anume de proprietari $1 Tntocmeete programul locai.2009 11 multianual $1 transmite proiectul de contract de mandat semnat i) elaborarea raportului privind terminarea lucrarilor. (2) Auditul energetic se realizeaza do catre un auditor (2) Solicitarea asociatiei de proprietari este insotité de energetic pentru clédiri. 8. dupa caz. notificarii. de sen/icii privind executarea lucrarilor de interventie contine in in conditiilo logii. coordonatorului local respectiv la efectuarea auditului energetic. mandat. prin act aditional. executie a acestora. a contractului do mandat cu procedura unica do achizitie publicé. procum $1 dupa realizarea lucrarilor do de interventie $1 Indicatorii tehnico economici. — (1) in cazul in care expertiza tehnica nu prevede de lnscrlere in programul local necesitatea efectuarii unor lucrari de consolidare/reparatii care Art. precum $1 a duratei do interventie. se trace la proprietarilor. Art. urgenta a Guvernului nr. precum $1 pentru (2) Adunarea generala a proprietarilor hotara$te. in la blocul de locuinte este expertizarea tehnica pentru analiza conditiile $1 cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta structurii do rezistenta a blocului de locuinte cuprins in a Guvernului nr. 2 $1 3. coordonatorul local propune spre aprobare SECTIUNEA a 4 a consiliului local. afi$eaza la avizierul asociatiei notificarea $1 proiectul actului f) intocmirea proiectului tehnic $1 a detaliilor do executie $1 aditional la contractul do mandat $1 convoaca. Art. coordonatorul local notifica asociatia de proprietari b) Tn$tiintaroa.. Modelul cadru al solicitarii (3) Continutul cadru al auditului energetic este prevazut in privind inscrierea in programul local $1 modelul listei anexa nr. proeodintele asociatiei de proprietari transmite . proprietarilor din imobil sunt prevazuto in anoxele nr. SECTIUNEA a 3 a (3) Continutul cadru al expertizei tehnice este prevazut in anexa nr. — (1) Prima faza a proiectarii lucrarilor do inten/entie majoritatii proprietarilor. h) asigurarea asistentei tehnice pe perioada executarii propoqional cu cota parte indiviza do proprietate. (2) din Ordonanta de specialitatea constructii $1/sau constructii $1 instalatii. in conditiile legii. 8. 10. verificarea acestora pentru respectarea cerintei esentiale adunarea generala a proprietarilor. recoptiei la terminarea lucrarilor. — (1) Dupa aprobarea indicatoriior tehnico a) efectuarea expertizei tehnice. — (1) Pre$ed1ntelo asociatiei de proprietari noti cate acordurilor necesare emiterii autorizatiei do construire. precum $1 (2) Caietul do sarcini al procedurii do atribuire a contractului cu sumele aferente cotelor de participare la nantarea acestora. . $1 semnarea contractului do mandat programul local. persoana fizica atestata gradul I. precum $1 solicitarile (2) Continutul cadru al documentatiei do avizare pentru asociatiiior de proprietari do includere in program $1 stadiul lucrarile de interventie in vederea cre$ter11 performantei actiunilor intreprinse. majoritatii proprietarilor.

13 lit. cu acordul scris at coordonatorului local. —— La terminarea iucrarilor do intorvontie. — Ministerul Dezvoltarii Rogionalo $1 Locuintoi intorvontio. cu do la bugotul do stat.42. 24. (3) Flnantaroa lucrarllor do interventio din atocatli poate fi prelungit. 20. 25. — in timita croditolor bugotare doschiso. bugotul local. bugotului local — Subventii pentru cro$toroa porformantoi . CAPITOLUL Ill (5) n cazuri tomoinic motivate. — Ministerul Dozvoltarii Rogionalo $1 Locuintolz SECT/UNEA 6 6 a a) examinoaza doconturilo justi cativo. intorvontie prezinta coordonatorului local. in termenul provazut la alin. tocuinto progatito in vodoroa apticarii sistomului tormoizolant.12 . Etapa a Vl a — Receptia la terminarea Iucrérllor b) lntocmo$to nota do fundamontaro. PARTEA 1. pentru conform iegislatiol in vigoare. contractorul oxecutarii lucrarilor do privind calitatoa in constructii. in conditiilo Art. — Dupa sornnaroa $1 transmitoroa actutui aditional la oconomici aprobati conform continutului cadru provazut in contractul do mandat. Art. situatia lucrarilor oxocutato cuprinde inspoctia in urmatoarolo fazo dotorminanto: $1 situatia do plata lunara. 12 MONITORUL OFICEAL AL ROMANIEI. — Coordonatorii locali. prin bugotul llllinisterului Dozvoltarii col mutt 15 zile lucratoare. 28. pana la data do 5 a (2) Programul do control al oxocutarii lucrarilor do intervontio fiocaroi luni pentru tuna procodonté. — (1) Urmariroa $1 verificaroa oxocutarii lucréritor do finalizaroa lucrarilor do interventio potrivit provedorilor art. — Coordonatorul local asigura cu prioritate. procodonta. semnat. Obligatiilo $1 raspundorilo blocurite do locuinto cuprinse in programul national multianual. 26. Nr. precum $1 la olaborarea indioatori tehnico economici cu blocurite do locuinte care au aprobati $1 sunt cuprinso in caietului do sarcini pentru atribuirea contractului do executio. calculat pentru fncélzlre c) solicita Ministorului Finantolor Publice doschidoroa do credito bugotare privind plata do la bugotul do stat. 19. $1 puno la dispozitia acostoia conificatul do Art. 13 lit. a chettuiolilor ofectuato pentru oxocutarea lucrarilor do cu participaroa roprezentantului dosemnat at asociatiei do intorventie. 18. vorificato $1 avizato conform logislatiei a) inspoctia suprafetetor oxtorioaro ale anvolopoi blocului do spocifico in vigoare. An.Vonitur1 ale izolat tormic. 18/2009. in vederea doschidorii do credito cu ovidon orea consumului anual specific do energie bugotare. oadru prevazut in anexa nr. prin bugotul oxocutio stabilit. semnat. care so so atosto conformitatoa cu spocificatiilo tehnice Art. (6) Modelul hotararii adunarii generate a ascclatioi do Art. 22.02. fundamontoaza $1 prezinta Mlnistorului SECIIUNEA a 5 a Finantolor Publice propunorilo pentru includerea in proiectul Etapa a V a Executarea lucrérilor do lntervonylo bugotului do stat a sumoi necosaro pentru finantarea oxocutarii lucrarilor do intorvontie ‘in oonditiilo prevazuto la art. termenul provazut la alin. 29. la Ministerul Dozvoltarii Rogionalo $1 Locuintoi. cota parte co Ti revine pentru oxocutaroa $1 An. 11. contralizeaza blocurite do locuinto cu indicatori tehnico Art. 16. pentru continuaroa lucrarilor conform graficului do Finanfaroa do la bugotul do star. 23. Art. a) din Art. Rogionalo $1 Locuintei contractul do mandat so reziliaza.200o coordonatorului local actul aditional la contractul do mandat. cu tncadraroa in indicatorii tehnico economici Minlstorulul Dezvoltérll Rogionalo $1 Loculnyel aprobati $1 in durata do oxocutio stabilita prin autorizatia do Art. Ministerul Dozvoltaril Rogionalo $1 Locuintoi dofinitivoaza lista (2) Doclaratiito do conformitate so anoxoaza la docurnontelo do prioritéti a blocurilor do Iocuinto $1 olaboroaza programul co complotoaza cartea tohnica a constructioi. potrivit legii. — in timita sumelor aprobato pentru anul Tn curs. prin intorventie. po care to construire $1 so troco la faza a patra a proiectarit lucrarilor do inrogistroaza la Mlnistorul Dozvoltari1Rog1onalo $1 Locuintoi. 13 interventio so roalizeaza prin diriginti do $antior autorizati lit. — Lunar. din construire. 194/27. — in timita sumelor aprobato prin logoa bugotului do achizitiilo publice. coordonatorul local omito autorizatia do anexa nr. 15. 21. dirigintilor do $ant1or sunt cote provazuto in Legea nr. care so Art. 12 $1 incluse Tn programolo locale. a) din Ordonanta do urgonté a Guvernului nr. — Rocoptia finala so organizoaza do catro semnat $1 insotit do hotararoa adunarii generate a proprietarilor. national privind oxocutarea lucrérilor do intorvontio.1|t. — (1) Matorialelo $1 sistemolo izoianto utilizato do $1 comunica coordonatorilor locali sumele aprobato pentru contractorul executarii lucraritor do intorvontio trebuio sa fio finantaroa do la bugotul do stat a oxecutarii lucrarilor do tnsotito do doclaratiilo do conformitato ale producatorilor. cu modificarile ultorioaro. 10/1995 Art. cu participaroa roprezentantului coordonatorului local. 18/2009. ‘E4. Art. in conditiiie in care pro$odintolo asociatioi do proprietari nu transmito SECTIUNEA 1 coordonatorului local. asociatiilo do proprietari $1 aproba prin ordin at ministrului. lo) din Ordonanta do urgenta a Guvernului nr. dupa oxpirarea perioadei do garantio do (4) Notransmitoroa actutui aditional la contractul do mandat buna oxecutio do 3 ani. roalizoaza cu rospoctarea provedorilor legato in vigoare privind Art. 13 $1 locuinto privind modul do _fixaro/prindoro a sistomului it Tnrogistroaza. conduco la rozilioroa contractului do mandat incheiat cu asoc1a}1a do proprietari. stat. art. (3). coordonatorul local organizoaza rocoptia la terminarea lucrarilor. pana la data do 10 a flocaroi luni pentru tuna tormoizolant corespunzator spocificatiei producatorului. coordonatorul local. proprietari.. cu ovidontioroa Dozvoltarii Rogionalo $1 Locuintoi viroaza sumele aprobato in consumului anual specific pentru incalzire at blocului do locuinto contul do vonituri at bugotului local 21. La oxpiraroa color 15 zilo lucratoaro. programul local. 18/2009. 14. dosemnat at asociatioi do proprietari. Ministerul Dozvoltarii Rogionalo $1 Locuintei ropartizoaza Art. oxocutantii lucrarilor do intorventlo sunt obligati so la toate SECT/UNEA a 2 a masurito tohnico organizatorico $1 financiaro care to rovin. Ministerul porformanta onorgotica a blocului do locuinte. actul aditional la contractul do Fundamontarea necesarulul do alocafii do la bugotul do stat mandat. $1 anume la intocmirea $1 vorificaroa proiectului oxaminoaza contralizatoarolo tohnic $1 a dotaliilor do oxocutio. recunoscute in conditiilo legii. conform continutului $l ollborarea cortiflcalulul do porformanfé onergetlca. — Autoritatiio administratioi publice locale proprietari oste provazut in anexa nr. 17. — Contractaroa exocutarli lucrarilor do intervontie so Ordonanta do urgonta a Guvernului nr. —— Coordonatorul local aproba docontul justificativ b) inspoctla suprafotolor oxtorioaro alo anvolopoi blocului do intocmit conform continutului cadru prevazut in anexa nr. 27.

dupa caz): PA/NU g (*1 ‘Numar tip 1ton§6... tip.... . 15...... 35. inaintandu so. pana la data do 25 a lunii in curs..*) 1.D1spon1b1l din fonduri cu dostinatie spociala pentru finantarea lucrarilor do intorvontio Art.... — (1) Sumolo din alocatii do la bugotul do stat $1 din procos verbal $1 sunt provazuto in anexa nr.. dostinatio tn bugotul local $1 sumele aforente cotoi parti do in vederea complotarii cartii tehnice a constructioi cu toato participare co revine fiocaroi asociatii do proprietari... do m1jloc): N AA W7 1 ... vorificata finantaroa chettuiolilor privind oxocutaroa lucrarilor do $1 avizato conform legisiatioi spoci co.......... 31.. in copio........... ... proprietari viraroa sumoi corespunzatoaro cotoi parti do Art.... 32...... — Coordonatorii locali raspund.. total apartamonto: A A din care: 1 camera 2 camere 3 camore 4 camoro 5 camoro Spatii cu alta dostinatie (la piarter/mozanin... Date generate tehnice: Anul construirii: Porioada do proioctarerw __ _ Tipul proiectului: _ ‘Wunicat. . ‘ Zona climatica: 2. Municipiul/Ora$ul/Comuna ... 18/2009.. ./Sectorul at municipiului Bucure$ti Fl$A TEHNICA A BLOCULUI DE LOCUINIE nr..... Tn conditiilo documontolo prevazuto do roglomontarilo legato in vigoare. I A01 EXAAILJ @& @ Judotul . do participare pentru lucrarilo oxocutato in tuna procodonta.... rofolosibil A A A Regimui do tnaltimoz ii (S)+P+(mozan1n)+nE+(mansarda) Aria construitaz (m2) 1Aria7dosfa$uratat((1112) 1 W) g Aria utilaz (mi) A1 1 1 1 Nr.. 1 15 fac parto intogranta din coordonatorul local in contul provazut la art. — Pentru finantaroa oxecutarii lucrarilor do CAPITOLUL IV intorventio. Anoxole nr..11¥§(d*e capat.... — Sumolo alocato do la bugotul do stat pontru alin.. coordonatorul local viroaza sumele in Locuintoi. ldontificare genorala: Adresa blocului do tocuinto: str.. 31. — (1) lnainte do efectuarea recoptioi finale... utiiizaroa sumelor primito ca transferuri do la bugotul do stat.02. .. provazuto la art.. MONITORUL. 31... in termen do prozontolo norme metodologice. intorventie. 194/2r.. at oxecutarii lucrarilor do intorvontio $1 lo alocatii do la bugotul do stat... nr... unitatii administrativ cofinantaroa exocutarii lucrarilor do intorventio noutilizato pona toritoriale in contul do sumo do mandat doschis ta unitatoa la inchidoroa anului so rostituio la bugotul do stat... $1 cu respoctarea Ordonantoi do urgonta a Guvernului (2) Documontolo nocosaro pentru complotaroa cartii tehnice nr. PARTEA 1..... din . rospoctiv.. privind cro$toroa porformantoi energetice a blocurilor do coordonatorul local proia toato documontolo do la contractorll locuinte". sumele prevazuto cu aceasta proda asociatioi do proprietari.... “) Numarul $1 data inrogistrarii f1$oitohn1co la autoritatoa administratioi publice.. factura omisa do contractorul oxocutarii precum $1 a color primito do la asociatiile do proprietari pentru lucrarilor do inton/entio $1 situatia do lucrari oxocutato... in care so vireaza sumoto corospunzatoaro primito din proioctarii $1...... Nr... . fondul do roparatii at asociatiei do proprietari so viroaza do Art. doschis la unitatilo toritorialo doua zilo lucratoaro do la data intrarii acestora in conturilo aio Trozororioi Statului. (2). a constructioi so prodau asociatioi do proprietari po baza do Art.... (2) Asociatia do proprietari viroaza suma provazuta ta Art.. cantor/cvartal .. bl. — (1) Concomitent cu transmitoroa Iunara a (2) Tn termen do 3 zile tucratoaro do la primiroa sumelor in decontului justificativ la Ministerul Dozvoltarii Rogionalo $1 contul provazut la 811.. 33. OFICIAL AL ROMANIEI...... Art... 29 $1 art. ............... .. toritorialo a Trozororioi Statutui. improuna cu actole do recoptie. .... Art..|||.. 30...40 .. in conditiilo legii. 36. 34.. . (1)... coordonatorii locali doschid la unitatilo toritorialo alo Dlspozltil finale Trozororioi Statului contul 50.. coordonatorul local solicita fiocaroi asociatii do conturilo contractorilor nominallzati in deconturilo justificativo. ....2009 13 energetice a blocurilor do iocuinto".. 30 alin.

1:1 Zidarie cu stalp1$ori $1 conturi do boton armat..... :1 Poroti structurali din boton armat monolit...||l. din numarut total do apartamonte.) (27 cm). 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.... o Panouri mart tristrat boton armat (ba) $1 vm (27 cm). 1:1 Grinzi $1 stalpi do boton armat. 1 v7 7 77 7 77* j Structura do rezistenta: — vorticala: 1:1 Zidario simpla... lntocmit (numolo $1 pronumolo porsoanoi dosomnato do coordonatorul local sa complotozo f1$a tohnica) . o Carémida cu goluri (37.. 1:1 Cadre din boton armat... 1:1 carbuno. 1:1 Panouri marl tristrat boton armat (ba) $1 BCA (30 cm). 1:1 Panouri mari tristrat boton armat (ba) $1 vata minorala (vm) (22 cm)......... 1 1:1 Alta: ... Nr. o Plan$oo din boton armat profabricat... o Contralo do apanamont (centralo muralo cu gaz motan)1n proportio do . mctorina): 1:: lemn........ 1:1 Structure rnixta (cadre $1 poroti structurali). — orizontalaz ........ 1:1 Panouri marl tristrat boton armat (ba) $1 BCA GBN (27 cm)....2009 3.5 cm)..5 cm).. ........ lnstalatla interioara do incaiziro: o Sistom do ‘incalziro districtuala..... Alcatuirea genorala constructiva $1 do arhitectura Subsol: :1 tohnic vizitabil 1:1 canal tormic o spatii cu alto destinatie docat coa do tocuinta Forma in plan: 7777 7 7 777 77 7 ct simotricé o nosimotrica Pozitia in ansamblu: 1:1 lzolata ct Cu vocinatati _____$_ H _ Torasa: 7 7 777 7 1:1 Circulabita 1:1 Nocirculabila o Acoperi$ tip $arpanta g Structura anvolopoi opaco (peretii exteriori): 7 7 777 1:1 Caramidé plina (37... 1:1 Panouri marl tristrat boton armat (ba) $1 polistiron oxpandat(pol1st. 1:1 Plan$oe din boton armat monolit..... 1:: Panouri marl tristrat boton armat (ba) $1 BCA (27 cm). 1:1 Panouri marl prefabricato.. 194/27. 1:1 combustibit lichid (CLU.. 1:1 Contrala tormica do bloc care utitizoazaz 1:1 gaz metan.. PARTEA l....

. respectiv reducerea costurilor do ‘intrelinere cu Tncalzirea ei reducerea emisiilor do gaze cu efect do sera...... — hotararea privind Tnscrierea in programul local.. MunicipiullOra§ul/Comuna .. actul adilional la contractul de mandat. 194l27. 18/2009. so realizeazé cl ameliorarea aspectulul urbanistic al localitagli. in condiiiile asigurarii ai menlinerii climatului termic interior. prin prezenta va inetiinlam asupra posibilitalii de inscriere in programul local multianual privind creeterea performangei energetice a blocurilor de locuinle...... ...... in cazul in care solicitali inscrierea in programul local privind createrea performanlei energetice $i semnail contractul de mandat anexat.Nr_2 Q — model Judetul .... Cregterea performanlei energetice a blocurilor de locuinle.. adunarea generala a proprietarilor pentru a hotéri asupra inscrierii in programul local.. Primer (coordonator local).lI|.. .. — obiigaliile ei raspunderile autoritéliior administraliei publice ei ale asocialiilor de proprietari... dupa aprobarea conform fegii a indicatorilor tehnico economici vel...... MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. cod poetal .... 8 din Ordonanla de urgenlé a Guvernului nr. Prin actul normativ sus menlionat se stabllesc: — lucrérile de intervenlie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinle construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950 1990’ — etapele necesare realizérii lucrérilor de intervenlie. bl.. modul de finanlare a lucrarilor de lntervenlie...... . — lista proprietarilor din imobil.. . lnscrierea in programul local se face prin solicitare scrlsa inregistrata la coordonatorul local.. va trebui sa transmiteli.... ..... judelul/sectorul . ...../Sectorul al municipiului Bucuregti Catre Asociagia de proprietari localitatea . are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor.. c) 20% din fondul de reparagii al asoclaliei de proprietari ei/sau din alte surse legal constituite.... str nr.. b) 30% din fonduri aprobato anual cu aceasta destinalie in bugetele locale ailsau din alte surse legal constituite.2009 15 AN§X£i..... Tnsolité de: — contractul ole mandat semnat de ambele parli. prin realizarea unor lucrari de lzolare termicé a blocurilor de locuinle.S.... Anexat la prezenta inetiinlare va transmitem contractul de mandat... Nr... Totodata.i fl notificat/noti cata asupra valorii investiliei $i a sumelor corespunzétoare cotei ce revine asocialiei de proprietari. adoptata in adunarea generala a asocialiei de proprietari..... Dnei/Dlui Preeedlnte in $ Tl | N T A R E in aplicarea prevederilor art. Va rugam sé afi$ali contractul de mandat $i prezenta inetiinlare Ia avizierul asoclallei $i sé convocati... cu respectarea prevederilor Iegale...... Finanlarea executérii lucrarilor cle interventie menlionate anterior se asiguré astfel: a) 50% din alocalii de la bugetul de stat.. cu acordul majoritalii proprietarilor. precum ai asupra semnarii contractului de mandat de catre preeedintele asocialiei de proprietari...... in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinalie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale ei Locuinlei.. semnat. ‘(In dmele $i semnétu iai) H l. in doua exemplare originale. pentru creeterea performanlei energetice la blocurile de locuinle... Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de catre asocialia de proprietari in vederea stabilirii masurilor $i acllunilor ce se impun in condiliile $i cu respectarea prevederilor Ordonanlei de urgenlé a Guvernului nr.. in termen de maximum 30 de zile lucratoare do la notificare. PARTEA I.... semnat.. in cazul in care veli de acord cu valoarea investiliei. 18/2009 privind creeterea performanlei energetice a blocurilor de locuinle.....

.. str... 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. sa sunt urmatoarele: semneze $i sa gestioneze contractele de achizitie publica pentru A.. prin act aditional. in (localitatea) ... ...... de eficienta a lucrarilor de intewentie la btocul de Iocuinte... nr.. seria . Municipiul/Oraeul/Comuna ... bl. in conditiile ai cu revine........ 194/27. cuprinzénd valoarea lucrarilor de B. sa semneze actul aditional la contractul de mandat............ . cont IBAN .. b) sa Tmputerniceasca preaedintale asociatiei de proprietari indicatorii tehnico economici pentru lucrarile de interventie......... . ... a coordonatorului local (mandatar) sa Guvernului nr.. cotelor cle participare ale calor doua parti........ . documentatia de avizare pentru lucrarile de interventie $i in 0) sa asigure intocmirea documentatiei de avizare pentru indicatorii tehnico economici... .... ca interventie._& &mm& — continut cadru — CONTRACT DE MANDAT*) Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Codului civil./Sectorul al municipiului Bucureati..... conform legii. adunarea generala a h) sa organizeze receptia la terminarea lucrarilor $i receptia proprietarilor imediat dupa primirea de la mandatar a finalé dupa expirarea garantiei de buna executie... telefon ........... reprezentat de dna/dnul .. ...... ......... sectorul/judetul ./sectorul . ... d) sa desemneze un reprezentant pentru receptia la e) sa transmité mandantului actul aditional la prezentul terminarea lucrérilor $i pentru receptia finala.. fiica/fiul lui . coteie ai Tn conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a beneflciar al investitiei.. in mandatarea de catre asociatia de proprietari (mandant). .. 2.. 18/2009. ... — Obiigatiile mandantului (asociatia de proprietari) proiectare $i executie a lucrarilor cte interventie.. ‘in numele ai pentru mandant......... sunt opozabile tertilor.. masurile ei actiunile ce se impun.. 18/2009..... cod numeric personal ... cu sediul in localitatea/sectorul ............ an 2... domiciliata/domiciliat in (localitatea) .. .. judetul ..... posesoare/posesor alal actului de identitate tip ......... precum at asupra Obiigatiile p rtilor contractante actiunilor Tntreprinse...... cod scal .......... in vederea ad ucerii la cunoetinta j) sa deschida un cont saparat in numele unitatii a valorilor $i a duratei de executie. autorizatia de construire primite/transmise de lalla mandatar....................... judetul/municipiul Bucureati .. sunt: f) sa contracteze executarea lucrarilor do interventie dupa a) sa informeze membrii asociatiei de proprietari........... respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.... b) sé convoace... pértile avand libertatea sa I oompleteze cu alte clauze............... nr..... CAPITOLUL I Statului pentru finantarea executiei lucrarilor de interventie.. (municipiul/oraaul/comuna/sectorul al municipiului Bucureeti) nr.... 4... reprezentata prin dna/dnul in calitate de preaedinte.... anul) ...... a) sa elaboreze documentatia de atribuire a contractelor de Art.... in Oblectul contractului conditiile legii...... indicatorilor tehnico economici... . Art...... ei a/al ... nascutalnascut la data de (ziua. 18/2009 privind cre:_sterea performantei energetice a blocurilor de locuinte......... pentru createrea performantei energetice a blocului m) sa desfacoare orice actiunl necesare executaril Tn conditii de locuinte............... Tn calitate de mandant. Nr..|||.... PARTEA I... Prezentul contract so incheie intre urmatoarele parti: 1.20o9 ANE2s’A.. Obligatiile membrilor asociatiel de proprietari sunt: prestarea serviciilor de proiectare §i executie a lucrarilor de a) sa lei insuaeasca valorile cl durata de executie cuprinse in interventie. .... ") Prezenlul contract do mandat reprezinté un modl care cuprinde clauzele minime $i obligatorii.. ............ sc..... eliberat de . Ia data de .. sectorul/judetul ....... precum $i pentru stabilirea administrativ teritoriale la unitatile teritoriale ale Trezoreriei cotelor de participare in sarcina fiecarui proprietar...... 1. .. 18/2009...... ... n) sa inatiinteze mandantul asupra existentei oricarei situatii CAPITOLUL ll de natura sa ii prejudicieze lnteresele. — Obligatiile mandatarului (coordonator local) sunt Art.. et. nr.. deschis la . str... Obligatiile pregedintelui asociatiei de proprietari.... $i ordinul de incepere a lucrarilor.. lucrarile de interventie $i sa supuna aprobarii.......... ....... bl........ ei a Hotararii adunarii generate a proprietarilor . telefon . din data .. Tn baza Tnetiintarii primarului (coordonator local) al ... .... 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI........ in urmatoarele: limitele mandatului..... in calitate de mandatar... ale art.. Art. .......... ...... Asociatia de proprietari cu sediul in localitatea . fax .... — Actele juridlce inchelate de catre mandatar.. ... primar (coordonator local)........ ..l!r.... ap.. conform legii.... pe baza deconturllor de plata a lucrarllor executate...... fax.......... ... stabileasca cl sa efectueze.... i) sa predea mandantului documentatia legala pentru documentatiei de avizare pentru lucrarile de interventie $i a completarea cartii tehnice a constructiei.. conform documentelor de plata. b) sa organizeze procedurile de achizitie publica. contract de mandat... nr...... . . 3.. ..... prin semnarea actului aditional la contractul de mandat....... — Obiectul prezentului contract Tl constituie k) sa afeotueze plata Iucrarilor de interventie executate....... cota parte ce revine mandantului pentru executarea lucrarilor §i durata de executie a lucrarilor de interventie.. str.. .. ............. reprezentant imputernicit de aceasta.. din data ... nr........ afiaarea la avizierul asociatiei a tuturor documentelor g) sa emita ceitificatul de urbanism.... Iuna.. dupa caz.. cu I) sa solicite mandantului virarea sumei aferente partii ca ii titlu gratuit.. cu cotei parti prevézute de Ordonanta de urgenta a Guvernului valorile ai durata lucrarilor de interventie ai sumele aferente nr........ d) sa notifice mandantului documentatia de avizare pentru lucrarile de interventie ai indicatorii tehnico economici care stau c) sa constltuie suma necesara cofinantarii corespunzatoare la baza completarii contractului de mandat.

14. . 24... CAPITOLUL V Art. obligatia de a notifica celeilalte pazti. (1) lit. primire si se considera primita de destinatar la data mentionata conform legii. Nr.. adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita d) sa semneze si sa transmita coordonatorului local... conditioneazé executarea lucrérilor de interventie.. — anexa nr... — (1) Tn prezentut contract.. . cate unul pentru dispozitie in vederea limitarii consecintelor. in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului celeilalte daune interese. .... dupa luarea la cunostinta a prin act aditional incheiat intre partile contractante. ecare parte.. CAPITOLUL Ill Termenul contractului CAPITOLUL VII Art. . Art. in doua exemplare originale. Art. — Prezentul contract. lnstantelorjudecatoresti competente din Romania. (numolo si semnétura) L. fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde de lnterventie. — (1) Prezentul contract de mandat intra in vigoare Ia Litigii data semnarii lui de catre ambele parti. din data de . documentatiei de avizare pentru lucrarile de interventie si a Art. prin presedinte). impreuna cu anexele care fac mandat. . — Prezentul contract inceteaza de plin drept. 23. primar). 18/2009 si nerecuperate de la competenté. consideré primita in ziua expediaté. — Modificarea prezentului contract se face numai lucrarilor do intarventie... direct proportional cu cota parte Notificarl indiviza de proprietate..20o9 17 c) sa supuna aprobarii adunarii generale a proprietarilor: Art. — Prezentul contract de mandat a fost incheiat producerea acesteia st sa la orice masuri care ‘ii stau la astazi. ~ Prezentul contract de mandat constituie titlu Forta majoré executoriu pentru sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale in conditiile art. cu exceptia unel somatie si féra indeplinirea altor formalitati. . actul aditional Ia prezentul introductiva a grezentului contract. imediat si in mod complet. —ln cazul in care adunarea generala a asociatiei de lucratoare si daca transmiterea s~a facut péné la ora 17. daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la aiticolele precedente..S.. 19. sau in proprietari nu aprobé executarea lucrarilor de interventie prima zi lucratoare. fara Art.'... cuvintele Ia forma de singular vor include a) in urma raportului de expertizé tehnica se prevede forma de plurai si viceversa. 16. 2 Lista proprietarilor din blocul cle locuinte. . — Forta majora este constatata de o autoritate urgenta a Guvernului nr. .. — Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza — lucrarile de interventle fundamentate Tn documentatia do ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni. 1 Hotérérea adunarii generale a proprietarilor lucrarilor de interventie Ia blocul de locuinte nr... ea interventie. 17. 13. indeplinirea obligatlilor asumate prin prezentul contract de Art. 14 alin.. daca ziua expedierii faxului era nelucratoare. acolo unde acest Iucru este permis necesitatea executarii unor lucrari de consolidare/reparatii care de context. — Panea contractanta care invoca forta majora are Romania. — in cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este (2) Contractul are valabilitate pana la data procesului verbal posibila pe cale amiabila.. pentru plata lucrarilor de intenrentii executate. 25. 7.. 12.. 20. .. 10. urmatoarele anexe: c) la data semnarii procesului verbal de receptie finala a — anexa nr.. Art..... va fi transmisa.... — Forte majora exonereaza partile contractante de lucrarilor de intervantie executate. . contract de mandat. pe toata perioada Tn care aceasta actioneaza."m. in cazul tn care: prevederi contrare. . mandatar (asociatlile de proprietari) pana la receptia finala a Art. avea dreptul sa noti ce celeilalte parti incetarea de plin drept a — cuantumul sumei necesare cofinantarii executarii lucrarilor prezentului contract. —ln acceptlunea partilor contractante.. ambele avand aceeasi valcare juridica... — Daca notificarea se trimite prin fax.. Nr. dar fara a prejudicia romana.. nr. orice noti care co nantarii executarii lucrarilor do inten/entie. b) mandantul hotaraste ca nu este de acord cu executarea Art. — lndeplinirea contractului va fi suspendata tn Art. niciuna dintre parti.. — Fac parte integranta din prezentul contract indicatorilor tehnico economici. fiecare parte va avizare a lucrérilor de interventie..£. lucratoare.... CAPITOLUL IV CAPITOLUL VIII lncetarea contractului Clauze finale Art.. . 194/2r..i. — n cazul Tn care notificarea se face prin posta.. hotararea motivata Art. Mandant (asociafia de proprietari.S. ele vor fl supuse spre solutionare de receptie nala.. — Mandantul nu poate solicita modiflcari ale Art.. fundamentate in documentatia de avizare. . 18/2009. daca aceasta a fost zl Art. 5. de oficiul poatal primitor pe aceasta confirmare.. 9.. Mandatar (coordonator local. .. 11. 21. Nr.. iar (2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezinta zile coordonatorul local dispune incetarea contractului.. — Notificarile verbale nu se iau in considerare de a adunarii generale a proprietarilor va transmisa mandatarului.. Art..... PARTEA |.. din data ..|||. nr. drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. in daca va fi depusa Ia adresa/sediul prevazutalprevazut in partea maximum 30 de zile lucratoare.|'. Limba care guvemeaza contractul este limba perioada de actiune a fortei majore... 22. ""'ki{.. pentru constituirea sumei necesare Art. reprezinta vointa partilor.. MONITORUL OFICIAL AL ROMANlEl. 26.. — cotele de participare la fondul de reparatii stabilite in CAPITOLUL VE sarcina fiecarui proprietar.. Art.. 18.. 6.. in care se prevede valoarea lucrarilor de Art..i""' L. ea se proiectului in baza caruia s a emis autorizatla de construire. daca nu se specifica in mod diferit. prin scrisoare recomandata.. din data . 8. 15... parte integranta din acesta. — Contractul va fi lnterpretat conform legilor din Art. cu confirmare de e) sé vireze pe numele mandatarului suma ce ii revine. (in original). a) din Ordonanta de Art.

."... ... (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr................ .......... nascuta/néscut Ia data de (ziua..... Nr.... fax cont IBAN .. cu sediul in localitatea ....... ""'kL... ... cod scal .ii""' (numele si semnatura) L. .. ........ ap.. telefon .......... si a/al .. .. .. in baza notificarii primarului (coordonator local) al .... anul) ..... ..... (2) Cota parte ce revine asociatiei de proprietari este de .. seria ..... ... Mandant........... din data . — (1) Mandantul a luat act de continutul documentatiei asociatiei de proprietari direct proportional cu cota parte de avizare pentru Eucrarile de interventie...................... fiica/fiul lui ... (coordonator local..... Nr. 4.. ..... Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente corespunzatoare cotei parti prevazute de Ordonanta de urgenta cotei parti ce ti revine pe baza deconturilor tunare de plata a a Guvernului nr. 3........ in (localitatea) .. incheiat in data de ...'£..... ambele avand aceeasi valoare juridica..... din data ..... str.... — Prezentul act aditional completeaza Contractul de Art.. judetul/sectorul .. ./Sectorul .)}.. in calitate de mandatar... ..... al municipiului Bucuresti................. partile avand libertatea sa I completeze cu alte clauze. deschis la ... Nr........... in doua exemplare originate... .... 1...... nr............ mii lei.... Asociatia de proprietari ...... (3)..... . — Prezentul act aditional a fost incheiat astazi..... (Asociafia de proprietari...... 7............. Mandatar..... primar (coordonator local). cate unul pentru fiecare parte... *) Prezentul act aditional reprezinta un model care cuprinde clauzele minime si obligatorii. 2. cod numeric personal ............... (municipiul/orasul/comuna/sectorul al municipiului Bucuresti) nr..... ........ .... nr...................... {...... lI1 calitate de mandant....... .... Art........... 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte...... ..... 18/2009 st aproba executarea lucrarilor de lucrarilor executate.. de indicatorii tehnico indiviza detinuta.}..... — Cofinantarea in cuantum de . str.... la data de . Iuna..... Art...... st a Hotérarii adunarii generate a proprietarilor .... telefon ....................... — Obiectul prezentului act aditional il constituie (3) Durata de executare a lucrariior de inten/entie este de luni..... nr.. . ... sectorul/judetul ... judetul/sectorul ..... precum si de durata de executie a lucrarilor si cota pe mandatar (coordonatorul local) sa contracteze executarea parte ce revine asociatiei de proprietari pentru finantarea executarii lucrarilor..{{......{. — (1) valoarea lucrarilor de interventie este de ........... 11 alin......... reprezentata prin dna/clnul ..... .S..... 194/27..... prin contributii ale proprietarilor la fondul de reparatii al An.. economici aprobati. — Mandantul (asociatia de proprietari) il mandateazé in ........................ de intenrentie si aproba constituirea sumei necesare co nantarii Art..... Municipiul/Orasul/Comuna ..|||....................... ... 8.... exprimarea acordului mandantului (asociatia de proprietari) Art. ... .... nr...... .. ... Prezentul act aditional la contractul de mandat se ‘incheie in conformitate cu prevederile Codului civil s_:i ale art. din data .............. ....... prin preseo‘/nte).......2009 AMEXA taiqatcaetu/_ctai:1tamiat ACT ADITIONAL Nr......... $i 2............. .. dupé caz. din data . sectorul/judetul ................."... Art.. nr. .......................... in calitate de presedinte....... .... posesoare/posesor a/al actutui de identitate tip .................S. str. lucrarilor de interventie la blocul de locuinte la vatoarea prevazuta (2) Nfandantul isi exprima acordul privind valoarea lucrarilor la art..... (1) si in termenul prevazut la art.. L...... bl............ .. ........}............ 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI....... se constitute pentru executarea lucrarilor de inten/entie la blocul de locuinte............ fax . .. .......... . cu sediul in localitatea ................ mil lei....... .. ..... ........... eliberat de .. ... 3 alin...1") la Contractul de mandat nr. 5. ...... ..... .......... 6.... 3 alin...... . . bl...... .... .... reprezentat de dna/dnul ...... Prezentul act aditional se incheie intre urmatoarele parti: 1....... ..... ..... domiciliata/domiciliat in (localitatea) . et.'....................... . primar).. ... aferenti blocului de locuinte situat Art........... PARTEA I.. interventie....... sc........ ... mandat nr ..

. 194/27.......... Str... 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor do locuinte....... Presedinfe........ solicita inscrierea blocului do locuinte do la adresa sus mentionata in programul local.]. nr................ Catre Municipiul/Orasul/Comuna . .... in conditiile si cu respectarea Ordonantei do urgenta a Guvernului nr........../.. ... codul postal ... .. in baza lnstiintarii municipiului/orasului/comunei ......... codul scal ......... .................... ... in temeiul imputernicirii acordate do adunarea generala a asociatioi de proprietari prin Hotararea nr......... — contractul do mandat semnat do ambele parti........... bl....i'...... Prezenta hotarare so afiseaza la avizierul asociatiei do proprietari si va insoti documontatia co urmeaza a fi transmisa coordonatorului local.......... .......... ..... codul postal .......1'i 4... nr........ .......... .... . .. dna/dnul ..... luand cunostinta do prevederile Ordonantoi do urgenta a Guvernului nr./Sectorul al municipiului Bucuresti SOLICITARE DE FNSCRIERE TN PROGRAMUL LOCAL Domnule Primar.................S...... in sustinerea cererii so anexeaza: — hotararea adunarii generale a proprietarilor...... ...l............. .. S.................... ............. ........ Presedinte... in conditiile oi cu respectarea provedorilor Ordonantei do urgenta a Guvernului nr.. A ia_aQcn1ele. . Nr... din data de ...... in sodinta ordinara/extraordinara din data do in prezenta a mombri din totalul do ....... judetul (sectorul) ... avand in vedere prevederile Ordonantei do urgenta a Guvernului nr...... .. ....... Asociatia do proprietari din localitatea ... ... 18/2009....... . codul postal ......... ""'i}{........................ str....... nr....... Ca urmare a instiintarii dumneavoastra nr.......... Contrasemnggzaz Seoretarul Asociatiei de proprietari Oomitetul executiv al Asociatiei do proprietari ................ 18/2009. prin prezenta......|||. H O TA RA R E A Adunarll generale a proprietarilor nr. contractul do mandattransmis do catro coordonatorul local si sa solicite in scris acestuia inscriorea in programul local../sectorului al municipiului Bucuresti nr. Nr.... 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor do locuinte oi do continutul contractului de mandat afisat la avizierul Asociatiei do proprietari incepand cu data de . ... Judetul (sectorul) ..... cu privire la posibilitatea Tnscriorii in Programul local multianual privind cresterea porformantei energetice a blocurilor do locuinte....}.....2o09 19 I bQEQ — model — ASOCIATIA DE PROPRIETARI Localitatoa .... Dropt care ii imputernicoste po presedintele asociatiei do proprietari......... din . Codul fiscal ........... .. ......'{é{&}. judetul/sectorul ..................... sa semneze. . ...... HAdu'narea generala a proprietarilor. Str.. ..... nr.. .... . PARTEA I..... .. .....QdQtQatc_e — model cadru ASOCIATIA DE PROPRIETARI Localitatoa .. codul do inregistrare fiscala: .. mombri ai asociatioi....i""' L.. .. codul do inregistrare scala in Programul local privind cresterea performantei energetice a blocurilor do locuinte. bl............. din data do . in numele si pentru fiocaro dintre proprietarii inscrisi in lista anexata.... .. str........... .................... .......{......... ........... bl.. lista proprietarilor si destinatia spatiilcr din cladire.m_et.. . MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.. din .......... bl.......... (numele si semnatura) L..... ........ HOTARA$TE: inscrierea Asociatiei do proprietari din localitatea . . judetul/sectorul ........

.... Str... ale avariilor constatate la elementolo structurale. PARTEA I. calitatea oxecutiei si a matorialolor puso in opera si starea do afectaro fizica a conslructiei. bl... Nr ......2009 ANEXANQ m — model — ASOCIATIA DE PROPRIETARI Localitatoa ...OR") — situatio la data do . din ....... b) descrioroa blocului do locuinto din punct do vodore: (i) arhitectural. .rozistonta mecanicé si stabilitate" in vederea realizarii lucrarilor do intewontio pentru izolaroa tormica a blocului do locuinte .. ... . .. ...... nr. ........ ........ ... ..... .. prin presedintolo acesteia.. .................. . It/lotoda do investigaro Metoda do evaluaro calitativa E1’) (conform Normativului pentru proiectare antiseismica.... Nr. .. Al)/EXA r. ..... .. LISTA PROPRlETARll.... ............... . .... *) Se anexeazé la Hotararoa adunarii generale a proprietarilor nr... din ..... . ..... (rezistenta mocanica si stabilitate).. .... . declara urmatoarelo: N’........... Scopul Analiza structurii do rozistenta a blocului do locuinte din punctul do vedere al asigurarii corintoi esontiale . ......... . Administrator...... posesor al Coitificatului do atestaro soria nr. P"°l>rietar Suprafata utila Cote parte indiviza din Crt..... . 7 lancrmolameladetociee —continut cadru —— EXPERTIZA TEHNICA 1.... .. . . Actiunoa do evaluaro oste precedata do culegerea informatiilor nocosaro in acest scop vizand calilatea conceptioi do realizaro a construcliei si a proiectului po baza carula s a construit clédirea.... . .... nr .... — Asociatia do proprietari....... ..... atestat pentru corinta (numele oi prenumele) esontiala ......... (ii) al structurii do rozistenta... cap. ........din localitatea ..... apanament .... 2..11 si 12.... Expertiza tohnica so efectuoaza do catre expert tohnic .......... .... ...... ' Nr.. in propriotato individuala proprlotatoa comuné Obsorvatil Numelo $l prenumele — m2 —%— 0 1 2 3 4 5 _ n j TOTAL 1 00% X Raspundem pentru roalitatea si oxactitatea datelor inscriso. 1... (iii) functional... .S.... str......... judetul (sectorul) . ..... . . . lndicativ P100 92.... .. (numele si semnatura) (numele si semnatura) L...... ........... Codul postal codul scal ...... Presodinte. 194/2r.. Contlnutul oxpertizei tehnice: a) imaglni foto ale anvolopoi blocului oi..... .. dupa caz. .... ... ") Evaluarea calitativa urmaroste sa stabileasca masura Tn care regulile do conformaro generala a structurilor si do dotaliore a elementelor struclurale si nostructuralo sunt respoctato in constructiilo analizato.. revizuito in anul 1996) 3... 20 MONiTORUL OFICIAL AL ROMANIEI........ ... . judotul/soctorul . . ........... ....|||..

rozilioroa contractului do mandat inchoiat cu asociatia do proprietari. d) apreciori asupra nivelului do confort oi uzura al blocului.. pentru realizaroa lucrarilor do intorvontio (pentru fiocaro lucraro do intorvontio in parto). al carui model oste provazut in anexa nr. .... partea vitrata. (ii) perioada do proiectare/oxocutio a cladirii. diafragmo —. ..2009 21 c) analiza comportarii in timp la actiuni soismico a blocului do locuinto st... care au ca scop scadoroa consumului specific pentru incalzire sub 100 kWh/m2 si an. ANEZA M‘.) Auditul energetic so ofoctuoaza do catro un auditor energetic pentru cladiri . Concluzii oi recomanolari: NOTR 1... Lucrérile do Interventio la anvolopa blocului do locuinto provazute la art........ coroziune.. grinzi. constructiilor si turismului nr.. trotuaro do protoctio otc. in conditii do oficionta oconomica 5.. . care pot afocta stabilitatea blocului do locuinto si/sau conditionoaza realizaroa masurilor do izolare termica a anvolopoi acestuia..||l... supraotajaro otc. accidonto tehnice . in cazul in care oxportul tohnic so pronunta asupra nocositatii consolidarii structurii blocului do locuinto. 18/2009 privind crostoroa porformantei energetice a blocurilor do locuinto.... nr..... lnformatii generale privind blocul do tocuinto .. corospunzator starii initiate. Evaluarea porformantei energetice a blocului do locuinto (So utilizeaza Motodologia do calcut al porformantoi energetice a cladirilor. constructiilor si turismului nr.. aprobato prin Ordinul ministrului transporturilor. atico. 126 oi 126 bis din 21 fobruario 2007. teraso/sarpanto.. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. ~ ostimaroa costurilor in lei. 194/27.... ") So complotoaza certi catul do performanla onorgotica al blocului do locuinto. Partea I. socluri. stalpi...... Analiza oflciontol oconomico a lucrarilor do inton/entio Date nocosaro: ~ costul unitatii do caldura nosubvontionat.. 2. . masuriio co so impun pentru roduceroa riscului seismic al acestuia.. Ia ovonimonto accidontalo — explozii.S.. oxtindoro in plan...... lei/GJ). balcoano. . 2.... (numolo oi prenumele) L.. .. roconstructie. . 157/2007... . situatio in care poate rezilia contractul do servicii do proiectare pentru realizaroa izolarii tormice a blocului do locuinte. PARTEA I.. publicat in Monitorul Oficial al Romanioi.. 8 amm continu cadru— AUDITUL ENERGETIC 1.. ~ costul specific al fiocaroi Iucrari do intorvontie.. conform datelor comunicate do furnizorul agontului tormic (lei/kWh.. Nr. (constructii/constructii si instalatii).. 157/2007. nr. tasari. cu plata corospunzatoare a oxportizoi tehnice efoctuate si. inclusiv ale anvolopoi blocului — partea opaca... Partea I. luandu so in considoraro: (i) conditiilo locale ale amplasamontului.. nr. Intggmit Export tohnic atestat.. a)—d) din Ordonanta do urgonta a Guvernului nr. consolidari — ca urmare a avariilor provocate do soisme. 8 la Motodologia do calcul at porformantoi onorgotico a cIadirilor— partoa a Ill a .. 126 si 126 bis din 21 fobruario 2007.. _ Data ..... cu indicaroa surselor do informaro (lei/m2). 4 lit..(numolo oi prenumele) atestat gradul I spocialitatea ... motivul oi tipul intorvontiei (roparatii. publicat in Monitorul O cial al Romanioi....Auditul si cortificatul do porformanta a cladirii“. 3. posesor al Certificatului do atostaro soria ...... contractorul proiectarii lucrarilor do intorvontio informoaza in scris coordonatorul local in vederea dispunorii do catro acesta a masurilor co so impun.. incondii. coordonatorul local dispuno. transformaro.. . In cazul in care oxportiza tohnica prevede nocositatoa ofoctuarii unor lucrari do consolidaro/roparatii caro conditionoaza exocutaroa lucrarilor do inton/ontio.... implicit.. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor.). o) descrieroa iucrarilor do intervontie oxocutato in trocut. 4. in condiliilo legii.. tasari. dupa caz. Certlflcatul do porformanta onergetica*) 4. (iii) staroa tehnica actuala a olomontolor do constructie — fundatio... —c0nform anoxoi la certi catul do porformanta onorgotica al ciadirii... in cazul racordarii blocului do locuinto la sistomul contralizat do Tncalziro..

'. .. date tohnico: — anul construirii _ _ — rogim do inaltime _ numar apartamonto aria utila totala — m2 — sistem constructlv anvolopa g__ _ _ A. """ "<}{.... PARTEA I.......{ }{£......Nr.. contractorul proioctarii lucrarilor do inton/ontio: _ 6.. dotato cu fanto do circulatio naturala controlata a aorului intro exterior si spatiilo ocupato (pentru ovitaroa producorii condonsului in jurul forostrolor si al altor zone cu rozistonta tormica scazuta). poretii vorticali ai subsolului tohnic — 2._ ........2....... — scadoroa consumului do onorgio pentru apa calda do consum si iluminat. Date generale: 1...... (am) N R a).... 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Durata do recu orarox r Masuri Costul speci c Economio do onorgio ..... .25 m2 K/W. d) 6.. 2..1.. — plansoul pesto subsol/canal termic (in cazul in care prin proiectaroa blocului do locuinto sunt prevazute apartamonto la parlor ) — 1...'.. Pioso scriso A.£......... ... 7 Costuliucrarilor ' H ....1}...) N O T A: So roalizoaza calculul transforului do masa prin elementolo do constructio pentru blocul do locuinto izolat termic (vorificaroa asigurarii confortului termic interior din punct do vodoro tormotehnic si ovitaroa aparitioi condonsului pe elementolo anvolopoi blocului do locuinte)......1. Situatia oxistonta a blocului do locuintor 1...i' ' ' ' ‘ " L... 1.. staroa tohnica din punctul do vedere al asigurarii cerintolor osontialo: — rozistonta mocanica si stabilitato g _ H_ ___ _. Nr........iJ.... 4) (lei/m2) do intorvontio (mu bl) if (kWh/an) a invostitloi... idontificaroa blocului do locuinto: _ __ ~............ — oconomio do onorgio si izolare tormica _ .i.... Intocmit Auditor energetic pentru cladiri............ — soclu si.. so rocomanda utilizaroa matorialolor/sistomolor izolanto cu rozistonta tormica unidiroctionala do minimum: — poreti extoriori 2..... bonoficiarul Iucrarilor do intervontio: 5.. P V(conform pct. .'. .. 194/2r. localitatea: Z _ ___ 3..... Doscrioroa lucrarilor do lntervontle 1.. titularul invostitioi _ 4. I AN_Ez<A..|||... ._9 mm — conlinut cadru — DOC UMENTATIA DE AVIZARE pentru lucrarl do intorvontie in vederea crosterii performantoi energetice a blocurilor do locuinte A.. Data ....2...... b).... Rocomandari: (masuri rocomandato in sarcina proprietarilor pentru: —adaptaroa si roglaroa sistomului do incalziro at blocului do locuinto la nocosarul do caldura rodus ca urmare a exocutarii Iucrarilor do intorvontio la anvolopa blocului do locuinto...5 m2 K/W... dupa caz. Concluzii: ..... — montinoroa/realizaroa vontilarii corospunzatoaro a spatiilor ocupato.. valoarea do inventar a blocului do locuinte: mil lei.... — ferostro oi usi oxtorioaro porformanto energetic.S........... _ W) c) . — torasa/plansoul pesto ultimul nivol in cazul oxistontoi oarpantoi — 3..... 7.2009 A Date do calcul si rozultato obtinuto: W 7.5 m2 K/VV si prozinta pormoabilitato foarte rodusa in raport cu apa........5 m2 K/W si prezinta pormoabilitato foarte rodusa in raport cu apa.... in scopul atingorii tintoi do roducoro a consumului anual specific do onorgio pentru incalziro do sub 100 kWh/m2 ario utila oi an...

Valoarea totala a investitioi (in proturi —luna anul 1 euro = . in cazul in care prin proiectarea blocului sunt provazuto apartamonto la partor: 2. din care: constructii montaj (C + M) mii lei (insumaroa chettuiolilor estimate inscriso la subcap... corinta A1 b) concluzii: 2. 18/2009): — izolarea tormica a porotilor extoriori: . Costurile ostimative ale invostitioi 1. .5. Proiectaro si inginorio total: mii lei din care: 3. 194/27'. 3 — Choltuioli pentru proiectare sl asistenta tohnica: 3. o) oi f) din Ordonanta do urgonta a Guvernului nr. Datelo tehnice ale investitioi 1. 18/2009): — Iucrari do reparatii la elementolo do constructio care prozinta potential pericol do dosprindere si/sau afectoaza func ionatitatoa blocului do locuinto.3. Taxe pentru obtinoroa do avizo. precum si a structurii si motodologioi do olaboraro a dovizului general pentru obioctive do investitii si lucrari do intorvontii. Durata do roalizaro si etapole principals Graflcul do roalizaro a lucrarilor do intorvontio (luni) A.3.1. cursul Bancii Nationalo a Romaniei la data do ...2. Amonajari pentru protectia modiului oi aducoroa toronului la staroa initiala..a)—d) din Ordonanta do urgonta a Guvernului nr. —tormo hidroizolaroa torasei/tormoizolaroa plansoului pesto ultimul nivol in cazul oxistontoi sarpantoi ' . .3. acorduri oi autorizatii mii loi 3. dupa domontarea schelolor mii lei Total cap. Dotalioroa valorii totalo a invostitioi so roalizoaza po structure dovizului general provazuta in anexa nr. ‘G al lucrarilor Economio do onorgio Durata do rocuporaro a investitioi din Ordonanta do urgenté e '"(|e'}t""l'° (kWh/an) (ani) a Guvernului nr. spocialitatea C/C + I b) concluzii: Lucrari do intervontio [prevazuto la art.2. PARTEA I .4. 4 lit. 5 la Hotararoa Guvernului nr.3.. inclusiv do refacero in zonolo do intorventie: ZJ _ — lucrgri do intoniontio la instaiatia do distributio a agontului termic pentru incalzire aforenta partiior comuno ale blocului do locuinte: .1 oi 5. I v — izolarea tormice a plansoului pesto subsol. documontatia tehnica pentru autorizarea oxecutarii lucrariior do intorventio mii lei P‘ '*'S ° proiectul tohnic mii lei . 1: mii loi Cap. 1 — Cheltuioll pentru obtinerea si amenajarea toronului: 1. 18/2009] V W i TOTAL A.. expertiza tohnica: a) olaborator export tohnic: Numelo si prenumele Cortiticat do atestaro: soria_nr. — inlocuirea forostrolor si usilor oxtorioaro oxistonte. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al dooumontatioi tohnico oconomice aferente invostitiilor publice. domoniul constructii civilo. inclusiv a tamplariei aferente accosului in blocul do locuinto cu tamplario performanta energetic: . expertiza tehnica mii lei 3.. 6 din Ordonanta do urgenta a Guvernului nr.1... 3.4 lil. 4 lit.. Doscrioroa lucrarilor conoxo Iucrarilor do baza (lucrari do intervontio prevazuto la art. .3.. gradul I. .2.1. auditul energetic: a) olaborator auditor energetic: Numelo oi prenumele Cortificat do atostaro: soria__nr. Nr..l||. astfelz Cap. » . lei. 1.a)—d) Costuldostimat . 18/2009): ——~ lucrari do domontaro si remontare a instalatiilor si ochipamontolor montato aparont pe fatadolo/torasa blocuiui do locuinte: — lucrari do rofacoro a finisajolor anvolopoi: . Concluziilo oxportizoi tehnice si audituiui energetic 2.) Total: mii lei. 4..2009 23 2.1 din devizul gonoral) 2. MONITORUL OFlClAL AL ROMANIEI. Doscrioroa lucrarilor suplimontaro (lucrari do intervontio provazute la art. auditul energetic si olaboraroa cortificatului do porformanta onorgotica aferent situatiei existento a blocului do Iocuinte mil loi documentatia do avizare a Iucrarilor do intervontio mil lei .3. Doscrioroa lucrarilor do baza (lucrari do intervontio provazuto la art. A..

asistonta tehnice din partea proioctantului pe perioada do executio a lucrarilor oi olaborarea certificatului do performanta energetice at blocului do iocuinto izolat termic mii lei 3. L. 4: mii lei Cap. mii Ioi din care: constructii montaj (C + M) mii lei (insumaroa chettuiolilor estimate inscriso la subcap. 5: mii lei A.l|I. 3: mii lei Cap.1. po specialitati nocosaro oxecutarii lucrarilor do intervontio — situatio oxistenta oi situatio propusa — scara rocomandato 1:100. — onorgio oloctrica. bugot do stat: 50% din C+M ' mii lei 2.S.. Organizare do santior 5.4. pentru proioctaroa lucrarilor do interventie mii toi 3. Plan general do amplasare a blocului do iocuinto in localitato — scarile 1:2000 — 1:500 2. 1. inclusiv TVA total.7. 4.rezistenta mocanica si stabilitate".3. fondul do roparatii al asociatiei do proprietari: 20% din C+M mii lei A.1 din devizul general) mii lei 1. Sursele do finantare pentru exocutaroa lucrarilor do interventie Dofalcaroa valorii do constructii montaj (C+M) pe surso do finantare: 1. valoarea totala a lucrarilor do intervontio. PARTEA l.7.2. vorificarea tehnice la cerinta esontiala .3.3.4.5.6.1.1.6.2.S. oconomia anuala do onorgio: kwlt/an in tone echivalont petrol top 2.securitato Ia incondiu“ a dooumontatioi tehnice si a proiectului tohnic mii ioi 3. Planse cu planuri. Organizarea procodurilor do achizitio — total: mii lei din Caro: 3.8. durata do executie a lucrarilor do interventio luni 2. Pieso dosenato 1. 5 —Alto cheltuiellz 5. Expert tohnic atestat.2009 3.3. soctiuni oi olovatii.4. plata dirigintelui do santior mii lei Total cap.1. lucrari do constructii A mii lei 5.1 si 5. Contractorul pro/ectarii /ucrari/or do interventio. 3 si 4 ale dovizului general) mii lei Total cap. dotaliile do executio mii Eei 3. precum oi la corinta osontiala . Nr. investitia spocifica mii lei/m2a_u_ (constructii montaj/aria utila a blocului) 2. 4 — Cheltuloll pentru lnvostitia do baza: 4.1. Asistonta tehnica — total: mii lei din care: 3. Constructii si instalatii mii lei Total cap. B. pentru exocutaroa lucrarilor do intervontio mii lei 3. durata do recuporaro a invostitiei. Auditor energetic pentru cladiri. in conditii do eficienta oconomica ani 2.1. roduceroa anuaia a omisiilor do gaze cu ofoct do sora echivalont CO2 kg CO2/an 3. 1._ si an 2. Esalonaroa invostitiei — total INV/C+M in mii lei A.. bugot local: 30% din C+M mii lei 3.6.3.S. lndicatori fizici 2.1. durata perioadei do garantie a lucrarilor do intorvontio (ani do Ia data rocoptiei Ia terminarea lucrarilor) 3 ani 2. L. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.1. telocomunicatli.1. Ceiti catul do urbanism 2. consumul anuai specific do onorgio pentru incalziro corespunzétor blocului izolat termic __kwh/m2a_.6./subcap. Avlzo oi acorduri 1. Cheltuioli diverse si noprevazute (10% din choltuiolile tnscriso la cap.. 194/27. Acordul detinatorilor do utilitati pentru realizaroa lucrarilor do interventie: — gaz metan . Data .6. lndicatori valorici 1.6.2. L.3.4.2. Prtnclpalli lndicatori tehnico economici at invostitiei 1.

.. nr... in vederea semnérii $i transmiterii lui in maximum 30 de ziie de la primirea prezentei... bl.ii din str... conform art... . Primar (coordonator local). ... ... 194l27.... 18/2009..... din care: — cota parte ce revine asociaiiei de proprietari... 6 din Ordonanya de urgenté a Guvernului nr...... Anexat la prezenta notificare vé transmitem proiectul actului adigional Ia Contractul de mandat nr..... U Graficul de realizare a lucrérilor de interveniie [I Certi catul de urbanism EII Aviz energie electricé El Aviz gazul metan El Aviz telecomunicaiii El Raponul de expertizé tehnicé El Raportul de audit energetic [I Certificatui de performanizi energeticé f3S°9 .. PARTEA I.....|l|...... din . comunei. S..... adunarea generalé a proprietarilor pentru a hotéri gi semna actul adiiionai la contractul de mandat de cétre preeedintele asociatiei de proprietari................. .. .....*‘9" :"“S*"\’ ‘ El Plange \ J model — Judeiul .... indicatori zici: — durata de executie a lucrériior de interveniie: luni.. . . — economia de energie anualé: kWh/an. Vé rugém sé afi$aii aceste documente la avizierul asociaiiei de proprietari $i sé convocaii......... (municipiului.iei: — descrierea Iucrérilor de bazé: iucréri de interveniie finantabile in condiiiile $i cu respectarea prevederilor art..... str. nr. in care este prevézuté schema de finaniare... 13 lit. — descrierea lucrérilor suplimentare justi cate din punct de vedere tehnic. .. finaniabile in condigiiie $i cu respectarea art... 18/2009. corespunzétori lucrérilor de interveniie ce urmeazé a fi executate pentru creeterea performaniei energetice a blocurilor de locuinie.. 4 lit.............. 18/2009. ..... 2... MONITORUL OFiClAL AL ROMANIEI...... din care constructii montaj (C+M): mii lei.... .. iudeiul/sectorul ... sectorului al municipiului Bucureeti) a aprobat prin hotérére indicatorii tehnico economici aferenii obiectivului de interven'.... a)—d) din Ordonanta de urgenié a Guvernului nr... datele tehnice aie investii. bl... .......... . ..... Nr../Sectorul al municipiului Bucure$ti Cétre Asociaiia de proprietari iocalitatea .. El Devizul general al investiiiei .... N OTI F I CARE Tn aplicarea Ordonaniei de urgenié a Guvernului nr..... . — descrierea iucrérilor conexe lucrérilor de bazé: lucréri de interventie finantabile in condiiiiie ei cu respectarea prevederilor art.. ‘I8/2009....... c) din Ordonania de urgenié a Guvernului nr.. cu respectarea prevederilor legale... 18/2009 privind creeterea performantei energetice a blocurilor de locuinie. .......... Municipiul/Oraeul/Comuna ... oraeului... . indicatori valoriciz valoarea totalé a investi ei: mii lei... .. prin prezenta vé notificém: Consiliul Local al . codul poetai .. din fondul de reparaiiiz mii iei. 3.... ......4 lit...... e) $i f) din Ordonania de urgenié a Guvernului nr..2009 0PISUL documentelor anexate la documenta a de avizare pentru lucréri de interven a . Indicatorii tehnico economici aprobaii cuprind: 1... . .. L...

. se imputernice$te pre$edintele asociaiiei de proprietari.... nr....... 2... .. astfel cum este fundamentaté in documentaiia de avizare in baza céireia consiliul local a aprobat indicatorii tehnico economici.............NE2....... din . .... 18/2009............ ............... codul poetal .... din data de ........ — Se aprobé cofinaniarea in cuantumul valoric de .... respectiv: a) lndicatori valoriciz valoarea totalé a investiiiei: .............. 18/2009 privind cre$terea performaniei energetice a blocurilor de locuinie: b) lndicatori fizici: — durata de execulie a lucrérilor de interveniie: — economia de energie anualéz kWh! an. bl...... membri ai asociagiei. .......... .... Pre$edr'nte........ Adunarea generalé a proprietarilor din cadrulAs0ciaiiei de proprietari din localitatea . sé semneze ‘in numele ei pentru asociaiia de proprietari actul adi1... PARTEA I... judeiul/sectorui ... 1 in contul fondului de reparaiii pentru plata executérii lucrérilor de inten/enlie... in eedinia ordinarélextraordinaré din data de .. Comitetui executiv al Asociaiiei de proprietari .. corespunzétor cotei périi ce revine asociaiiei de proprietari din vaioarea Iucrérilor de interveniie.. ...... luénd cunoetinié de con nutul documentaiiei de avizare care fundamenteazé indicatorii tehnico economici privind cregterea performaniei energetice a blocului de locuinie aprobaii. ...... precum §i coniinutul actului adiiional la contractul de mandat.. S... 3...... ._1_1 mm — model — ASOCIATIA DE PROPRIETARI Localitatea .................. nr... ... . Art... codul de inregistrare fiscaléz ....... Art..................... Avénd in vedere cele de mai sus.iona| Ia contractul de mandat transmis de coordonatorul local.. . ............. Nr... MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI...... codul de inregistrare fiscaléz ............... bl.... in baza Notificérii municipiului/ora$ului/comunei/sectorului al municipiului Bucureeti nr..... Prezenta hotérére se a eeazé la avizierul asociatiei de proprietari... str.. (numele ei semnatura) L......... ... 13 lit. ..... prin Hotérérea nr............ din care: — construciii montaj (C+M): .................... din care cota parte ce revine asociaiiei de proprietari......2009 A... in condiiiiie ei cu respectarea prevederilor Ordonangei de urgenié a Guvernului nr..{A_M:........... din ... 0) din Ordonania de urgenié a Guvernului nr............... Qontrasemneazé: Secretarul Asociaiiei de proprietari ..... || 0TA RA$ T E : Art... . . .... .... ... din fondui de reparaiii.............. . .... .................... . ....... ............. 194/2'/.... conform tabelului anexat...... in prezenia a .. 1.. ....... lei comunicat de coordonatorul local..... .... codul p0$tal ................ Cota de participare in sarcina ecérui proprietar este de proporiional cu cota parte indivizé de proprietate....... conform art. ....... HOTARAREA Adunérii generale a proprietarilor nr.. membri din totalul de ..... ....... .... Judeiul (sectorul) . — Se aprobé constituirea sumei prevézute la art...|ll. ......... dna/dnul .. ......... ..... Str......

... ..(A_NL_12 m@ — ooniinut cadru — Judeiul ... | | | | .. ..| ..... ..../Sectorul al municipiului Bucureeti Cod SIRUTA.....ii/eficienlé energetice Compartiment economic $ef compartiment. ¢ . din .... $ef compartiment.. | | .|lI.. 0 ‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n l TOTAL: ‘ Réspundem pentru legaiitatea...... .... .| || | .. Municipiul/Ora$ul/Comuna . .........2009 27 AA{5)... Nr.......... CENTRALIZATORUL blocurilor de locuin e cu indicatorii tehnico economici aprobaii Nr‘ $i data lndicatori valorici lndicatori zici Hotérérii .. .... . | |.... .. . ... |¢ ....... ‘I94/27.. .... .. .. ...... lellm co’ 2 ) de energie _kWhlan_ a investijiei economlcl arie util:§— —ani .. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI... ... .. Agrobat Primal. .... (numele $i semnétura) L. | .. ... ....... PARTEA l.. . Nr........ — (comu‘ . realitatea.... .. necesitatea ei exactitatea datelor inscrise. . |8l.__...._ Aria utilé consiliului Adresa blocului Numér de a blocului local de lnvestiiia Economia crli de locuinie aparlamente de locuinle aprobare a Durata de 1 —m2 arie utiIé— indicatorilor Total valoare Digs?/Ia‘ sipzrjl és anualé recuperare tehnico 3 —mii lei— _mii.. .... |.... ...... Compartiment iehnic — investi’..S.. | .... intocm it NOTR Listarea se face in ordinea de aprobare a indicatorilor tehnico economici..

en.3Ie“iZ§"m'l11“‘r*»2iNrZ~%esd.li/“r‘’liZaAnud1T’W”ri§teoclimo’1.'8i°mnsl°cf‘leau.au.uocultl ci uiuntie o1‘ 1.oonfso.WA)mSt_r—alee..altiozeéranuetluoero. cm'laocalnarbdtornam. nr.tnciar linPr Valoalr..nr.?2l.la°socrt.ilewarilorde 9Suma din Datalcronetraocie.‘14?u“mtaorm1m’‘*ana4a’°fdel ‘dela In“ma teVa.el/Ci.Sef $ef otriml enmia‘v. ..zin. ede ecartl8cauoprnr. /lzvcnj2euéfo0gmr..S.deortniujr.ni.. . .nemicti‘cluh—e_‘lui—l_ausiitdceaojviIea.traem.ul Bucur Munial cmupiul/Onraeiuc.rcuimanineieenergeticea '“°..el_. ve2r009nguengéa lui donangade 4 5878910=o l6x50%1112 iain'teirva."eidt'1pcroiwanltecu_.]ocnhirCafalcui'_r(iN‘|1ei_—luenii— Judei. 2s ln CViteohmneicpnzcaveorsattnigmo/emCnctieocnmié partiment . Iblucpepent inl decont onirxocaetmuorczinuleoatmdnlerizdjtrudeI eauntiesluatplnaieicaatnivtaotelcuirvaengingee iIRéndategsrpent ieie eacplreiutsanloedta.. NJ CO § O Z “IO IU C i O I Q J> i >r JU O Z )1Z E E —irri > Z T‘ —\ co4: N T4 ".i/uSnialeuNr.Ad edA"orrstrech"‘i?s*p"e§C9mul Dur"Obsemm s. .sinveltengéa uoic9ilblradjnticecadcodontieIvuprncdel eanettéioarecuirveapdnerielfo. (neis umele emnétura) A de Fac‘aemintruerpasreénorpentru 5"“'‘"°F'""*"a’°.caheitaei .ewa_eicin limumcicatrxzon.lewi.i1stvielmd“ésepareat "“‘°l.“s‘*t?w"°TVA) T“mai tadelabuget "F‘f?° ‘ ulde DECONTJUS'l"FlCATlV*) inl anuluna 18IGu13dinOr urart.pogtm.ura) art.1wk X Ti OTAL: x‘ Contcpromeparvent.$nb1GudinOr 13lit.necesitatea Tntocmit 'lde find )in oaPemicsea 1) xin rcticalonentmopitrudieonrpas.ealucrérilordeintenil ebidnstat bolnagiocuicmuonuflortnialmoge.din ci tonil .3Z1?iN“2'a"aPM§*. NICJ O(D ANQA Nr13 coni—fnut cadru Ia ngmielemetodolg ice L.’a‘*"'°"1in‘Nr.exe_c1_iltuiecra—lv Tn'(io.nirtuadnalteoicpgreaupimvuinlredcrvederetileereaperformarigeienergeticea in etclimijngut1 osi. Agrobat Primar.regxuaictri ta eta .cotar.

... ...2009 29 AMEXAMA & MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $l LOCUINTEI Nr... NOTA DE FUNDAMENTARE inluna .. 13 Iii..... Nr. 18/2009 privind creeleroa perforrnaniei energetice a blocurilor do locuiriie... MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI... . /ill lllit Ordonator principal do credito Propun aprobarea......... a) din Ordonania do urgenlé a Guvernului nr. crt......... ..... 194/2?.l|l.e nomlnalizate in Programul national multianual privind crootoroa performaniei energetice a blocurilor do locuinfo Judoiul Nr... din . privind aprobarea transferurilor din alocatii de la bugotul de stat cétre bugetele locale pentru p|ata*) cotei p rii co revine Ministerului Dezvoltérii Rog i one le $ i Locuingoi din valoarea lucrérilor do intorvon o oxocutato la blocurile de |ocuinI.. _ Em's de Inregis at ‘iniocmirii decontului justiiicativ din valoarea lucrérilor — lei— Obsewaw ‘ | mamate °°°'d°"a‘°"u| |a MDRL (inclusiv TVA) do intervenlie executate '°°B' —lei— (inclusiv TVA) —lei— 0 V1 2 a 4 5 a '1 1 1 l I1 l TOTAL: Direciia gonoral€ilDireciia de specialitate Direciia economicé oi financiaré Director general/Director. . “lntocm it ") In conformitate cu prevederile art......... anul .. oi data decontului justi cativ } suma so citate Valoarea Iucrérilor do coordonatorul local de intorven o roalizato din alocalii de la bugotul do stat Nr.. _ in luna precedenté pentru plata‘) cotei périi Sumo aprobaie . PARTEA I. Director...

El Proiectul tehnic pentru lucr rile do intorvoniio (anexa nr.. 30 MONITORUL OF!C|AL AL ROMANIEI.lIl Documontalia tohnicéi pentru autorizarea oxocutérii lucréirilor do constructii.... adresa pootalé.. 1 la listé) portul do exportizé tohnicé (anexa nr..13 Certi catui do porformanié energetice a clédirii. Nr. |oca|iiatea... intocmit oi prozontat in faia comisiei do rocepiio la terminarea lucrérilor.. 9 la listé) 10..... PARTEA I. 4 Ia listé) tnmo rli catul do urbanism (anexa nr..... 8 la listé) 9.jude1ul. 2) La rubrica . L.. 14 la listé) 15.S. pentru produsole do constructii utilizato (anexa nr. ..[] Avizele emiso pentru exocutaroa lucrérilor do intervonlie (anexa nr..123 Autorizalia do construire (anexa nr.S.... 12 la Iisté) 13.lIl Doclaraiii do conformitate cu spoci caiii tehnice recunoscute. it . cu privire la exocutaroa lucrériior do intorveniio (anexa nr. 16 la listé) 17.121 Procoselo verbale la fazolo dotorminanto (anexa nr.Semnétura" so vor inscrio in clar numele oi prenumele porsoanoi zico care prodé/primeote documontolo cuprinso in Iisté. inainto do exocutaroa Iucrérilor do intervoniie (anexa nr.l:l Hotérérea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai invostitiei (anexa nr. 10 la listé) 11.. 194f27. 3 la listé) orti catul do porformanié energetice iniiialo a clédirii. vizaté spre neschimbare (anexa nr. dupe exocutaroa lucrérilor do inton/oniio (anexa nr.IIl....1] Procesul verbai do recepiio la terminarea lucréirilor do intorveniie (anexa nr. ‘E8 la listéjl Prgdgt E Coordonatorlocal. 1) Se completeazé datolo do ldenti care a blocului do locuinie.2009 mm m L I S TA documentolor pentru complotarea cériii tehnice a construcjioi n n n4 | n r | n rn n ~ nn n n nn nan n ' n n n r | n n n n n n n n Q n n n n r | n n r | n n r | n o n | n | | | Q | 4 | n | 4 | n n 4 | | | 4 | n n n | n n | nu ntractul do mandat (anexa nr. 15 la listé) 16. Asociatia do proprietari primar Preoedinte.. 17 la listé) 1s..13 Procesul verbal do recepiie nale. (semnétura)2) (somnétura)? ’) L.1] Detaliilo do exocuiie (anexa nr. la expiraroa perioadei do garaniie a luoréirilor do inten/en’gie (anexa nr.. in condiiiile legii.°":'>$ °! .13 Punctul do vedere al contractorului proiectului. 13 la listojl 14. 11 la listé) 12.. 6 la Iisié) 7... Data ..* EIEI IEI I I UO JUIUOocumentaiia do avizare pentru lucréri do intonreniio in vederea creoterii performaniei energetice a blocului do locuinie (anexa nr. 7 la lisié) 8.... 2 la iistéi) aportul do audit energetic (anexa nr. 5 la listo) 9>..