.

. (8 ü ^ CD E R K Ö L T S I P Á R O S VERSEI.

IN U S U M S T U D I O S A E J U V E N T U T I S H U N G A R I C A E EDITA. DIONYSIl CATONIS MORALIA VERSIBUS T O T I D E M HUNGARICIS COMPREHENSA. .. P E S T I NI. Tvpis B e i m e l i a n i s 1834.

. a' TANULÓ MAGYAR IFJÚSÁG' számára. DIONISIUS CATO E R K Ö L T S I PÁROS VERSEI UGYAN ANNYI SZÁMÚ 'S MÉRTÉKŰ MAGYAR VERSEKBE f o g l a l v a . B E I M E L JÓSEF' TULAJDONA 1 8 3 4. PESTEN ESZTERGAMI K.

II o r a t. 's híven megtartsa eszében. ut cito dictum Percipiant animii dociles .Quidqiiid praecipies fac sis brevis . hogy felvegye könnyen A kinek a' feje jó. Bölts letzkéket szabj röviden . . teneantque fideles.

természeti egyszerűség. az értésekre vezető útat könnyebbé 's kellemeseb- . mint a' nevendék ifjú- ság ízlése s erköltsi charaktere formálásának egyik múlhatatlan eszköze.A ' jelesebb Római Íróknak. és azon nemzeteknél is maradandó becset szerzettek . mellyek Anyanyelveket má- sok felett kedvellvén. Ezért igyekeztek azoknak anyanyelvekre való fordítása által. sok századok lefolyta után. taniílása csak nem minden miveltebb nemzetek eggyező értelme szerint úgy tekintetik. az ő tapaszta- lásból merített józan ész és tiszta erkölcsi ér- zés sugallotta mondásaik 's gondolatjaik. Innen azoknak olvasása. és azon minden helytelen piperétől ment. melly velős hathatós 's kellemes írások módjában mutatkozik.. azt a' miveitségnek s tökélletességnek bámulandó léptsőjére vitték.

még azon lelkesebb férjfiak közül is némellyek. a' böltses- ségnek a' közönséges életből meritett letzkéi . egy aránt ajánlják : azt az a'hoz értók egy tekintettel által láthatják.bé tenni. Szent Györgyi 's a' t. tiszta deákság . végre a' könnyen folyó verselés. Ha azon felemelkedés. Somogyi Gedeon. bennek fel nem találtatik is: de . Melly nemes türekedésnek nemzeti literatu- ránkbanis több ditséretes példáit mutathatunk. A* mit Ci- cero a' Julius Caesar Commentarii de bello gal- lico tzímű munkajárói mond: nudi sunt. recti. Kis János. a* józan erkölísi regulák . Ki ne esmerné az Horvát Endre. hogy Catonak ezen Verseit. Édes Gergely. omni ornatu orationis tamquam véste detracto. et venusti. kel- lemes világos írásmódja. ebbéli érdemeit? Jelen munkátskára 's tzélomhoz közelebb térve. kik elmebéli szép tehetségeknek eredeti Mun- kák kiadása által is jeles bizonyságit adták. tüzes képzelet. ezen versekre is illik. az ifjúság szeretetétől lelkesittetve. Kazinczy. melly az elsőrangú Római költőket béllyegezi. 's elmebéli gazdagság.

Ennél fogva törekedésem a' deák nyelvet már valamennyire értő. Micsoda tzélom lett légyen immár ezen Verseknek anyanyelvünkre való fordítá- sában.azoknál sokkal könyebben érthetők 's ugyan ezért a' prosaicus Deák irók olvasásáról a' Poé- ták olvasására által menő tanuló ifjúság kezi- be nálok alkalmatosabbakat. az eredeti textushoz híven igyekeztem kifejezni. nem egy könnyen találhatni. ítéletem szerint az egész deák literaturában. Van é fordításomnak művészeti tekintet- ben valami becse? a' középszerűek vagy a' fe- lejtesek vagy éppen a' rosszak közzé tartozik é l az a'hoz értő egyenes itéletű olvasó hatá- rozza el. E g y . mellynek sem értelmi . talán nem lesz minden haszon nélkül.k é t verset. hogy az iró gon- dolatit tiszta Magyarsággal. 's a'mennyire a'versmérték által való megkötte- tésbeli» *s verselés parányi tehetségem engedte. a' magyart pedig mosttanúló ifjúságra nezve. a'feljebb mondottakból úgy hiszem elég- gé világos. egyszerű világos 's minden erőltetett tzikornyától ment stílussal. Ennyit mondhatok.

nem tartottam szentség törésnek. 's valami hasznát vehetik: fáradtságom bőven meg lesz jutalmazva. írtam Pesten October 4-kén 1834. munkátskámat be- tses figyelmekre méltatják.liquidákat. kihagyni. Ha a' deák poezist tanúló ifjúság. és a' h-t megelőző szó- tagokat a' deák prosodia törvényei szerint néha rövideknek vertem: a* deák versek olvasásához szokott magyar füleket talán nem fogja sérteni. s érdemes tanítói. melly- nek hasznára van tsekély törekedésem szen- telve. 's a' többiekre nézve. . a' mértékes verseknek úgy is kevés érdeke. Hogy az úgy ne- vezett muta.sem erköltsi tekintetben az ifjúságra nézve semmi érdekit nem gondoltam. A' fordító.

Non verbu Interpres. H o r a t. .

ut sis tibi earus amicus. animi sapientia paucis. Constans et lenis. nec se velit ipse moneri: Si tibi sit carus. ut res expostulat esto r Temporibus móres sapiens sine crimine mutat. Plus vigila semper. Dilige sic alios. quam tu tibi credere noli. quamvis sint cara. nocet esse locutum. Rém tibi promissam certo promittere noli. Sperne repugnando tibi tu contrarius esse: Conveniet nulli. Quae nocitura tenes. qui scit ratione tacere. si denique móres: Cur culpas alios ? nemo sine crimine vivit. Nam nulli tacuisse nocet. etenim mulier quem conjux diligit. ne te mala damna sequantur. ne incipias novus auctor habén. Sic bonus esto bonis. Rumores füge. noli desistere coeptis. Oiium te aliquis laudat. Rara fides ideo esi. S i Deus est animus . . Quando mones aliquem. relinquer Utilitas opibus praeponi tempore debet. Nil temere uxori de Servis crede querenti: Saepe. Virtutem primam esse puta compescere lingvam : Proximus ille Deo est. L I B E R I. nobis ut carmina dicunt: Hic tibi praecipue sit púra mente colendus. odit. qui secum dissidet ipse.. quia multi multa loquuntur. Si vitám inspicias hominum. judex tuus esse mementó: Plus aliis de t e . Contra verbosos noli contendere vei'bis: Sermo datur cunctis. nec sorano ded'itus esto: Nam diuturna quies vitiis alimenta ministrat.

Ellenzésbe ne jöjj te magaddal. L é l e k az Isten. Hogy ha magasztal más te legyél bírája magadnak: ítélhetne e' más jobban rólad te magadnál? . ha kedves elölted. bár kedves is. attól: Kis hasznot nagynak kell tenni gyakorta elébe. I. Használj másoknak . Lélekben kell liát és tisztán ötet imádni. K Ö N Y Y. Engedj. válj meg. Hírhordó ne legyél. állhatatos légy mint sors hozza magával: Vétek nélkül a' bölts szabja magát az időhöz. ígéretre ne bízz soha mint bizonyosra. de magadról el ne felejtkezz: Úgy légy a' jókhoz j ó . Fo érdemnek tartsd a' nyelved' megzabolázni. de bélátása kevésnek. Mert sok véteknek szillője a' húzamos alvás. majd azt mondják te koholtad: Mert hallgatni nem árt. az a' ki magával Ellenkezni szokott. A' más emberek erköltsét. iránt a' Versírók bizonyítják-. Hogy ha meg intessz mást. alvással időd' ne fetséreld. És okosan hallgass $ 's Istenhez legközelebb állsz. 's éltéL ha tekinted: M'ért kárhoztatsz mást? ember nintsen hiba nélkül». Többet légy ébren. sok ember Öszvebeszéll mindent. mással sem fér soha öszve. szót véle hiába ne vitass : Mindennek van szája. hogy károdra ne légyen. ne hagyj fel az intésekkel. fetsegés sok bajt okozott már. A' mi neked káros. Ritkán hidj ha tselédre panaszkodik a' feleséged: Mert kit férje szeret gyűlöli gyakorta az asszony. Szájjassal ne kotzódj. de kevés kinek hinni lehelne. 's intésid' fel nem akarja Venni.

juvenis quid feeeris ipse. . Cum dubia et fragilis sit nobis vita tributa: In morte alterius spem tu tibi ponere noli: Exiguum munus cum dat tibi pauper amicus. quaesitis utere parce. Si tibi pro meritis nemo respondet amicus : Incusare Deuni noli. dum vis bonus ipse videri. quod vivit perdit id ipsum. si quis tacito sermone loquatur: Conscius ipse sibi de se putat omnia dici. sic ars deluditur arte. Quae culpare soles. Cum tibi sunt nati. Aecipito piacidé. volucrem dum decipit auceps. Cum fueris felix. ea tu ne feceris ipse: Turpe est doctori. quae vitae est ultima finis: Qui mortem metuit. Noli homines blando nimium sermone probare: Fistula dulce canit.Officium alterius multis narrarc mementó r Atque aliis quantum benefeceris ipse sileto. ne bis promiseris ulli 5 Ne sis ventosus. Ne timeas illám. semper tibi deesse putato. sed te ipse coerce. quae sunt adversa caveto : Non eodem cursu respondent ultima primis. Quod praestare potes. nec opes: nunc artibus illos Instrne. Cum simulat verbis. Utque quod est ferves. Infantem nudum cum te natura creavit : Paupertatis onus patienter ferre mementó. Ne cures. quo possint inopem defendere vitám. Quod justum est petito. et plene laudare mementó. vei quod videatur honestum: Nam stultum est petere i d . quod possit jure negari. nec corde est fidus amicus: T u quoque fac simules . Ne tibi quid desit. cum culpa redarguit ipsum. Multarum quum facta senex et dicta recenses • Fac tibi succurrat.

ímkor a' dorgálózót maga vádja pirítja Illendőt. A' mi az életnek véget v é t . vagy igasságost kérj jóakaródtól: A ' mit méltán meg tagad . Boldog sorsodban tarts a' boldogtalanabbtól: Víg mulatságnak sírás a' vége gyakorta. hogyha szegény vagy. köszönettel-bár mi tsekélység A' mit ajánl-vedd t l 's ditsérd meg szívesen érte. légy mindég takarékos: • 'S mintha nem is birnádjúgy bánj vele. azt két Í2be ne igérd: Mert szeles embernek. Hogy szükségre ne juss soha . Múlandó lévén e' földi bizonytalan éltünk : Mások halálában' bizodalmad' vetni bolondság. bármi keserves. a ki haláltól retteg előre. ollyat kérni bolondság. Gyermekeid' ha szegény vagy . Jóakaród ha szegény . lelke gonosszal A' kit vádol. mesterségre taníttasd : Hogy légyen magokat mivel el táplálni idővel. Minthogy meztelenül szült a' természet egészen: Tűrd békével. Érdemidet ha eléggé senki se. Ámítsd költsönösen: 's fortélyt fortéllyal előzz meg.» Azt ki tsak ámít. az azt hiszi mindég róla beszélnek. nem jónak tartanak érte. préda jókat a' madarászok Kellemesen hangzó sípjokkal ÍŐrbe kerítik. tőle ne rettegj : Kárba megy élete. A' mit másokban meg róssz olíy bűnbe ne lélegzz: R ú t . te is mit tettél ifjú korodban. Suttognak mások ? ne ügyelj r a . Mások tetteiket 's mondásaikat latoló vén! Jusson eszedbe.fogja fcetsuini: Türtőztesd magadat. A' mit tudsz telyesiteni. Rizelgot ne szeress. arról ne beszélgess. és nem igaz szívbéli barátod. 's Istenre azért ne panaszlodj. .'s megmarad a'kints.Más szívességét hirdesd ditsértő sokaknak: Á' mint másokkal tettél.

socios prudens celare mementó: Ne plures culpent.Cum dubia incertis versctur vita periclis: Pro lucro tibi pone diem. quae sunt mortalia cura. L I B E R II. Cum superare potes. Mitte arcana Dei. parvo gaudere mementó. Tuta mage est puppis modico quae llumine fertur. Iratus de re incerta contendere noli : Impedit ira animum. semper tibi proximus esto. interdum vince ferendo: Maxima enim morum est semper patientia virtu$. interdum cede sodali: Obsequio quoniam dulces retinentur amici. quocunqe Jaboras. Vincere cum possis. ne possis ceruere verum. Ipse tibi moderere. Quod nimium est fugito. tuis ut parcere possis. concordia nutrit amorem. Linque metum leti. Corporis exigui vires contemnere noli: Consilio pollet. amittere gaudia vitae. id quod tibi displicet uni. Nolo putes pravos homines peccata lucrari: Temporibus peccata latent. nec discere cesses: Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. coelumque inquirere quid sit: Cum sis mortalis. Servorum culpis cum te dolor urget in iram. Instrue praeceptis anitnum. . Si poles ignotis etiam prodesse mementó: Utilius regno est meritis ucquirere amicos. cui vim natura negavit. Litem inferre cave cum quo tibi gratia juncta e»t: Ira ódium generat. et carus amicis Cum fueris felix. nam stultum est tempore in omni Dum mortem metuas. Dapsilis interdum notis. Quod pudeat. sed tempore parent.

Országgal se tseréld fel Szívességgel ha tudsz sokakat megnyerni magadnak. erő helyt sokszor az "embert. érd be kevéssel. Kétséges dolgot felbosszankodva ne vitass : Mert a' bosszúság igazat soha látni nem enged. tarlós Lessz a harag. szeretet tsak béke Ölébe tenyészik. de magadról el ne felejtkezz. K Ö N Y V. barátink Szívét nyájasság legerősebben köti hozzánk. s másnak ne fedezd fel: Hogy többen ne gyalázzanak érte. de utóbb napfényre jön a' bűn. Éltünk végétől rettegni előre bolondság. Bár ha tehetned is. bátrabban megyen addig. Bölts esméreteket gyűjts és szaporílni ne szűnj meg : Mert tudomány nélkül a' halálnak képe az élei. 'S múlandó éltünk örömeit azzal keseritni. Használj még idegennek is . vendégszerető légy Boldog sorsodban . T ú l a' rendin nem jó semmi sem. A' kihez a' szeretet kaptsol ne perelj vele. mit ön magad utállsz. A' mit szégyenlesz titkold.Múlandó lévén éltünk . Isten' 's a' menynek titkait feszegetni ne próbáld: Mulandókon törd az eszed' mint földi halandó. II. ha tseléded vétke haragra Gerjeszt. Állandó nyereség a' vétkekben soha sintsen: Egy darabig lappang. . tűréssel győzz ne erővel: Minden erények közt a' tűrés a' legerősebb Jóakaródho' barátságos. másként nem fogod Öt kímélleni ludtn. Kis testű erejét nem kell megverni. 's folyamatja veszélyes: Tartsd nyereségednek minden qapot a' mire virradsz Enged) néha mikor tudnál is győzni. Míg a' hajót kis víz viszi. nagy ésszel Áldja meg a' természet. Mérsekeld magadat.

Utere qiíaesitis parce . Prospice. Adversus notum noli conteridere verbis. Quae potus peccas . noli perquirere sorle: Quid statuat de t e . sed culpa bibentia. tempore cecle i Victorem a victo súperari saepe vrdemus. simul et vitare mementó CrimeH avaritiae: nam sunt contraria famae. Luxuriam fugito. spes uua homines nec morte relinquit . Consilium arcanum tacito committe sodali : Corporis auxilium medico committe fideli. ut laedere possit. quos glória vexat inanis. Nec te collaudes. sine te deliberat ipse. ignoscere tu tibi noli: Nam nüllüm est vini crimen. cum sis damnatusinique r Nemo diií gaudet. qui multa loqunntur. qui judice vincit iniquo. Noli succeásus indignos ferre möleste : Indulget fortuna malis. tamen hanc sufferre raoleshrní evt. Noli tu quaedam referenti credere semper: Exigua his tribuenda fides. Lis minimis Verbis interdum rnaxima ereseit. Invidianl nimio ciiltu vitare mementó: Quae si non laedit. Litis praeleritae noli maledicta referre: Post inimicitias iram meminisse malornm est. Insipiens ésto. Quid Deüs inténdat. qui veniunt casus hos esse ferendos: Nam levius laedit. prudentia summa est. cum tempus postulat aut res : Stultitiam simulare loeo. quidquid praevidimus ante. nec te culpaveris ipse: Hoc faciunt stulti. cum sumtus abundat r Labitur exiguo quod paítum est tempore longo. Rebus in adversis animum submittere noli: Spem retine.iretri te. Ésto animo forti.fcui scieris íion esse p.

hirhordó fülbe súgóknak . az ivó a' vétkes. hamar elfogy A' kereset. Önmagadat ne gyalázd se ne ditsérd. Istennek tzélját sors. melly minket még a' halálba se hágy el. A' gonoszok 's ravaszok boldogságát ne irigyeld: Sok rosszat fel emel. Méltatlanul kárhoztatnak ? tűrd' a' ki hamis 's rossz Bíró által g y ő z . mert sok szónak sok az alja» A' részeg fővel követett vétket te magadnak Meg ne botsásd . nem tart vígsága sokáig. A' perpatvart. melly mar elmúlt újra ne említsd: Rossz. A' kit már esmersz. Hogy ha idő és környűlmény ki van ja bohó l é g y : Gyakran böltsesség magadat tettetni bohónak. a' kit hiú ditséret vágyja gyötör 's bánt. mit előre be láttunk. de fukar 's fösvény se azomban: Rút két vétek ez . szót véle hiába ne vitass : Egy szóból több ízbe szokott nagy per kerekedni. A' rád várakozó balsorsot nézd ki előre: Mert könnyebben 1 eltűrjük . a' kikkel tudod hogy mérkőzni erőd nints: A' győzött gyakor izbe tiporja le a' diadalmast.avvagy kártyavetéssel Tudni ne próbáld : Ő nélküled végez erántad. hogy mélyen sújtsa le a' sors. mellyet sok idő szorgalma rak öszve. . ki az elmúlt megsértést nem tudja feledni. Légy takarékos bár bővölködsz is.Engedj. Gyűlölséget irigységet törekedj kikerülni: Mellyet bar kárt nem teszen is szenvedni keserves. és benriek lélegzeni szégyen* Szószátyároknak . Titkod' bízd hallgatni tudó jó lelkű barátra : Hív Orvostól várj segedelmet testi bajodban. Vesztegető ne legyél. de reménység Tápláljon. nem pedig a bor. Nem lehet adni hitelt. Kedvetlen állapotodba ne tsüggedj e l . esztelen a' ki Ezt teszi.

Quantumcunque potes . quodque imminet ante. ne sis quem fama loquatur. ne carpseris unquam: Exemplo simili ne te derideat altér. quae vitae ignavia fertur : Nam cum animus langvet. tibi quam nosces aptam. interdum parcior eslo: Pauca voluptati debentur. Cum recte vivas. videto : Illum irnitare Deum. dum vis contemnere mullos. Cum tibi divitiae superant in íine senectae : Munificus facito vivas. sed moribus ipsis. Interpone tuis interdum gaudia curis: Ut possis animo quemvis sufíerre laborem. Judicium populi nunquam contempseris unus: Ne nulli placeas. quid quisque loquatur. Somnia ne cures. postica opcasio calva. Sit tibi praecipue (quod primum est) cura salutis Tempóra ne culpes. Quod tibi sors dederit. Alterius factum . Quod sequitur. Segnitiem fugito. L I B E R III. Fortunae damnis semper parere memento : Non opibus bona fama datur. labulis suprema notato . Sermones blandos blaesosque cavere mementó: Simplicitas veri norma est fraus ilcla loquendi. aut dictuni. celato crimen amici. nam mens humana quod optat. Productus teslis (salvo tamen ante pudare). Dum vigilat. Augendo serva. nec parcus amicis. consurnit inertia corpus. Fortius ut valeas. sperans per somnum cernit id ipsurn. specta. qui partém spectat utramque. cum sis iibi caussa doloris. dimitlere noli: Fronte capillata est. . plura saluli.Rera. ne cures verba malorum: Arbitrii non est nostri.

Ártatlanul élvéti vesd meg gonoszok fetsegését: Nintsen hatalmunkban. Hogy ha tanúnak hívnak (erényt nem sértve azoinban) Lelki barátodnak vétkét. Óvd magad'a' mézes szóktól. ne fukarkodj. Vélekedéseit a' népnek fitymálni ne merjed: A' ki sokat megvét kedvelleni senki se fogja. Tested egésségére legyen fö gondod ügyelni : Vétked szülte bajodnak okát az időre ne hárítsd. ah de kopasz feje. 's puhaságban senyved el a' test. A' lélek ha hever. kísérd figyelemmel: Szüntelenül Janusként hátra 's előre tekingess. Elted' vége felé hogy ha bővölködsz vagyonokkal: Jó akaród eránt légy jóltévő. . utánnad van. fogd meg: elöl az Alkalom üstökös .A' mi neked hasznos. Gondjaidat gyakran elegyítsed víg örömökkel : 'S lelked erőssebben küzd mindenféle bajokkal. 's nints haja hátúl. Mások tetteit és mondásit gúnyra ne tedd k i : Tégedet is nevetség tárgyává hogy ne tegyen. Álmaidon ne törődj. Óvd a' restségtől magadat: lomhán foly az életi. mert a' mit az emberi elme Ébren óhajtva reményl. ha lehet ne fedezd fel. és tzifra beszédtől Egyszerű a' mi igaz. mert jó híred neved így lessz. III. sőt szaporítsd . Kíméld meg magadat hogy egésséges legyen a' test: Éldelletre ne v á g y j . K Ö N Y V . mi ki van piperézve tsalárdság. A' mi előtted. A' sors áldásit jegyző könyvedbe jegyezd fel: Tartsd meg. drágább annál az egésség. ne botsásd e l . Békével tűrd a' bal sorsnak durva tsapásit Nem szerez hírt nevet a' jószág hanem a' nemes erkölts. ki miket szólljon mi felölünk. leg többnyire álmodik azzal.más.

spreveris unquam. Fac tibi proponas. operis ne pondex-e pressus Succumbal labor. si frugi est ferre mementó: Namque malum est. Judicis auxilium sub iniqua lege rogato: Ipsae etiam leges cupiunt ut jure regantur. finis tamen illa malorum est. dum foemiua plorat. si vis animo esse beatus: Quas qui suspiciunt. nec posse tacere. Utile Consilium dominus ne despice servi: Nullius sensum. et frustra tentata relinquas. nolito sílere. Aequa diligito earos pietate parentes: Nec matrem oíTendas. sed non credenda poetae» ínter convivas fac sis sermone modestus: Ne videare loquax. morlem non esse timendam: Quae bona si non sit. mendicant semper avari. sed ne videaris abuti: Qui sua consumunt. si prodest. Quod potes id tentes. Multa legas facito. Multarum disce exemplo quae facta sequaris. quod tempora pracberit. Uxoris linguam. dum vis bonus esse parenti. cum deest aliena sequuntur. Ne videare malos imitari velle tacendo. Jn oensu et rebus. Conjugis iratae noli tu verba trmere: Nam lachrymis struit insidias. Quod merito páteris patienter ferre mémento : Cumque reus tibi sis. si non est quod fuit ante: Fac vivas contentus eo. ipsum te judice damna. Despice divitias. Utere quaesitis. . nec velle pati. cum vrs urbánus haberi. Quod nosti liaud recte factum . L I B E R IV. Quae fugias. vita est nobis aliena magistra. perlectis neglige multa: Nam miranda canunt.

mellynek hasznát veheted le ne nézzed. hallgatni se képes. ha jó másként. A' vagyonodnak vedd hasznát A' máséra szorúl. K Ö N Y V . Tűrd el ha nem méltatlan szenvedsz. Mérsékeld a' víg mulatságokba beszéded. 'S mit kikerülni. Arról. A' kintset ne imádd. Meg ne utáld ha tanátsot akar neked adni tseléded: Senki eszét. nyelves feleséged': Mert rosz az ha ki tűrni se tud. ám de ne hidd mind: szép eszű költök Sok bámulni való hihetetlen dolgokat írnak. . A' mit erőd meg b í r . mikoron sír 's jajgat az asszony. Erszényed hogy ha nints ollyan tele mint vala hajdan: Élj megelégedetten — 's boldog leszel — a' mi van azzal Mit kelljen tselekedni sokak példája tanítson. hogy le ne roskadj Terhe alatt. melly ha nem éppen Jó is: véget vét legalább a' földi bajoknak. hogyha boldogságra törekszel : Kóldús. Légy egyforma szüléid eránt vonszó szeretetben: Ne keserítsd az anyád*. bíróhoz folyamodjál: Mert az igasságnak kell a' törvényt regulázni. és nyomorult fukar. az atyádnak kedvébe járván. míg mulattatni akarsz mást. tsak a'hoz fogj. IV. hogy hallgatva követni akarni ne láttass. Meg haragudt feleségednek szava meg ne ijesszen: Lest hány könnyeivel. ha vétettél önnön magad ellen. A' mikor a' törvény rossz. nekünk más élte folyása tanúság. Tűrd békével. 's a' mit kezdettél félbe ne hagyjad. A' mit látsz 's tudsz hogy gonoszul van téve nt hallgass. a' pénzt a' ki imádja. és te magadnak Légy bírája. Bátran menj szemközt a' halálnak. Hogy fetsegő ne legyél. ki kimegy vagyonának a' hátán. Olvasgass sokat.

rursus vitare memento. nam cum subito fortuna recessit. Fac sapias: sic tu poteris vir fortis haberi. In queis error inest. Cum fueris locuples. dicere caecam. nec spes est certa laboris. Utere quaesitis opibus. nec rem ratione gubernes : Noli fortunam.et indicat idem. vitamque hominis non deserit unquam. corpus curare mementó: Dives habet nummos. aeger se non habet ipse. Cum tibi praevalidae fuerint in corpore vires. quae prosunt. puerilis sensus in illo est. Verbera cum tuleris discens aliquando magistri: Fer patris ingenium.Commoda naturae nullo tibi tempore deerunt: Si fueris contentus eo. . noli ridere senectam : Nam quicunque senet. Cum sapias animo. si forte laboras : Nec quisquam melior medicus. sed vita petenda. Ars remanet. quod postulat usus. quod non est. Cum sis incautus. quam fidus amicus Cum tibi vei socium. quae ventris amica est. Auxilium a notis petito. Cum tibi proponas animalia cuncta timere: Unum praecipio tibi plus hominem esse timendum. Quod donare potes gratis. füge nomen avari: Quo tibi divitías. cum verbis exit in iram. si semper pauper abundas ? Si famam servare cupis dum vivis honestam : Fac fugias animo quae sunt mala gaudia vitae. ne vende roganti. Disce aliquid. Perspicito tecum tacitus quid quisque loquatur : Sermo etenim mores et celat. Cum te detineat ventris damnosa voluptas : Indulgere gulae noli. Nam recte íecisse bonis in parte lucrorum est. Res age. vei fidum quaeris amicum : Non tibi fortuna est hominis.

a'vénséget ki ne gúnyold: A' vén emberben már többnyire gyermeki ész van.ha szegényül és fukarul élsz? Hogy jó híredet és nevedet mig élsz le meg őrizd : Minden kártévo gyönyörűséget ki kerüljél. mint mindenféle vadaktól. s ollyannal ne bajoskodj. A' mellynek vagy nem bizonyos. . Ápold tested' ha bővölködsz: a' gazdag arannyal Bír.A' természeli szükségid' mindég tellyesíthedd : Hogy ha elégnél nem kátsingózol soha többre. Még ütlegtől sem kíméllt meg. Hogy ha helyén az eszed. Jó akaróidtól bajaidban kérj segedelmet: Nints ügyesebb orvos mint egy szívbéli barátunk. pénzt érte ne végy el: A' jók kedvéért ha tehetsz valamit. mert ha szerentse el illant. ez amannak jóakarója A' fene vadtól félj. vagy semmi jutalma A' mit ajándékban adhatsz. Böltselkedai tanulj: igy leszel nagy 's jeles ember. hogy fösvénynek ne nevezzen Senki. de az embertől ha tanátsora' Béveszed. inkább félj. néha tanítód: Mért nem turnéd el hát dorgálásit atyádnak ? Hasznos dolgokhoz láss. Bölts esméreteket g y ű j t s . nyereség az. mit ér a' kints. de magát sem bírja sajátkép' a' beteg ember. Vigyázatlan v a g y . 's kijelenti beszédünk. Meg marad a' tudomány. Társra akarsz szert tenni. Úgy élj a' pénzzel. 's nem kormányozza okosság Dolgaid' ? a' sorsot . Hogy ha hasadnak rabja vagy Ön károdra: ne kedvezz Torkodnak legalább . vagy egy hiv lelki barátra? Erköltsére ne a' gazdagságára tekintsél. melly nints vaknak ne kiáltasd. Hogy ha meg áldott a' természet testi erővel. 's soha el nemhagyjaazembert Fontolgasd mások szavait 's kisérd figyelemmel El titkolja az erköltsöt.

Nec multum cures venturi tempora fati: Non metuit martem. cum caede litatur. sic et inanus adjuvat usum. quo sit diterimine pejor. si tu vis vivere snnus : Morbi caussa mali nimia est quaecunque voluptas. Est jactura gravis. tibi cum contingat habere. Tempora longa tibi noli promittere vitae: Quocunque ingrederis. quae ferre decet patienter amicum. Disce. Tranquillis rebus quae sunt adversa timeto : Rursus in adversis melius sperare memento. quodcunque probaris : Hoc vide ne rursus levitatis crimine damnes. iudoctos ipse docelo: Propaganda etenim est rerum doctrina bonarum. Hoc bibe quod possis. Thure Deum piaca. et tacitos vitare mementó: Qua flumenplacidum est. quae sunt amittere damnis : Sunt quaedam. Quod potes.Exerce studium. forsan latet altius unda. vitulum sine crescat aratro : Ne credas placare Deum. cura sapientia crescit : Rara datur longo prudentia temporis usu. Cum tibi displiceat rerum fortuna tuarum : Alterius specta. Contra hominem justum prave contendere noli : Semper enim Deus injustas ulciscitur iras. id tenta: nam littus carpere remis: Tutius est inulto. Demissos animo. qui scit contemnere vitam. quam velum tendere in allum. sed a doctis. quamvis perceperis artem : Ut cura ingenium. . sequitur mors corpus ut umbra. Laudaris quodcunque palám. Ne pudeat quae nescieris te velle doceri: Scire aliquid laus est culpa est nil discere velle. Ereptis opibus noli tu flere querendo: Sed gaude potius. Discere ne cessa.

. a' nem fél a' haláltól. arra ne szégyenld hogy ha tanitnak: Tudni derék. Szorgalom a' tudományt gyarapítja. Kárvallás által megfosztatván vagyonidtól: Tsendes lélekkel tűrd . gonosz nyavalyát szül. mint tenger méllyére bocsátni vitorlád! Perlekedésbe igaz 's jó emberrel ne ereszkedj: Mert a' hamis perpatvart meg bosszulja az Isten. Elted végéről ne törődj 's a' halál idejéről: A' kinek élete nem betses . ha mi megmarad a' kezeid közt. Messze kerüld az alattomos embert. Barmokat ölvén. A' mit bírsz a'ho' fogj. bár jól kitanultad: Mert ügyesebbé lesz elméd 's kezed is ha gyakorlod. szenvedd. Oktattatni tudósoktól . Nyughatatlan vagy 's meg nem elégszel az állapotoddal ? A' más még sokkal rosszabb sorsára tekintsél. borjúd' nőtesd eke mellé. nem fogod engesztelni az Istent. ne panaszkodj: Inkább annak örülj. A' mesterséget gyakorold. 'S bölts esméreteket terjeszteni tartsd örömödnek. tanúlni ne szűnj meg: A' böltsesség több esztendők drága gyümöltse. A' mit többek előtt nyilván ditsérve magasztalsz : Könnyelműségből — vigyázz — ismét ne gyalázd meg. Meg vagy jószágidtól fosztva? ne s í r j . parthoz nem messze evezni Biztosbb. Áldozz tömjénnel. Boldog sorsodban tarts a' boldogtalanabbtól: Mostoha állapotodba pedig várj boldog időket. A' mit nem tudsz. semmit nem akarni tanúlni gyalázat. többnyire a' víz Ott foly lassabban . Többet mint meg birsz ne igyál minden gyönyörűség Módján és rendin túl űzve. Hosszú élettel magadat kérlek ne ketsegtesd : Nyomba követ mindég a' halál mint testet az árnyék. bár ha keserves. hol mélyebben van az árka. oktatni tudatlant.

Damnaris nunquam post longum tempus amicum : IVIutavit móres. Suspectus cave sis. ne sis miser omnibus horis : Nam suspeclis et timidis aptissima mors est. Quamprimum rapienda tibi est oceasio prima: Ne rursus quaeras . Morte repentina noli gaudere maloruin : Felices obeunt. . quo sis mage carior. et vita nil velle doceri. dolor est medicina doloris.C'ede ]ocnm caesus fortunae. castiga te ipse subinde: Vuluera dum sanas. Cum famulos fueris proprios mercatus in usus: Ut servos dicas. quorum sine crimine vita est. sed pignora prima mementó. Gralior officiis. Quum tibi contigerit studio cognoscere multa: Fac discas multa. Cum quid peccaris. quod jam neglexeris ante. prodesse alíquando valebit. esto : Ne nomen subeas. cede potenti: Laedere qui poluit. liomines tamen esse mementó. quod dicitur offíciperdi.

egykor hasznodra lehet még. Hogy ha van alkalmad 's módod sokat öszve tanulni : Tellyes erődet rá igyekezd fordítni ne légy rest. . El ne felejtsd még is. Szolgákat ha veszel te magadnak. bár ha tselédek. Vétkeidért önnön magadat gyakor ízbe fenyítsd meg: Seb gyógyításban fájdalmat fájdalom tiz el. Hogy ne legyél boldogtalan és nyomorult. ne botsásd ki kezedből: Kénytelen hogy ne legyél azt újra keresni idővel. annak jobb volna nem élni. hogy szintúgy emberek ökis. Mért örvendnél a' gonoszok véletlen halálán ? Boldog halála van a' kinek élete feddhetetlen vólt. Fogd meg az első alkalmat. Szíves tetteidet jól alkalmazni tanúid meg: Hogy szívességed több ízbe hiába ne essék. Jóakaródat régi hibájáért ne pirongasd: Inkább jusson elébbeni szívessége eszedbe. ne gyanúskodj A' ki gyanakszik 's fél.Szenvedd a' mindent tehető sors durva tsapásit: Rontásodra ha járt.