Питања из школске педагогије

:

1. Предмет и задаци школске педагогије
2. Место школске педагогије у систему педагошких наука
3. Схватање појма васпитање
4. Схватање појма образовање
5. Васпитање и образовање као јединствен процес
6. Теорије школе
7. Развој и типологија школе
8. Структура савремене основне школе
9. Наведите и образложите најбитније функције школе
10. Духовно-научна теорија школе
11. Културна педагогија као основа за теорију школе
12. Структурално-функционална теорија школе
13. Анализа разредно-предметно-часовне школске организације
14. Социјална интеракција као основа за теорију школе
15. Критике школе као нове теорије школе
16. Основни појмови (термини/курикулума и оквира наставних планова и
програма)
17. Циљ и задаци наставних планова и програма
18. Општи задаци наставних планова и програма
19. Посебни задаци наставних планова и програма
20. Израда програма рада - васпитање за хумане односе међу половима и
његова реализација
21. Програм рада одељенског старешине и његова реализација
22. Израда програма сарадња породице и школе и његова реализација
23. Организација рада основне школе са продуженим боравком
24. Организација рада основне школе са целодневном наставом
25. Социјална и педагошка функција целодневне школе
26. Организација слободног времена у целодневној школи, целодневном и
продуженом боравку
27. Организација часова самосталног рада у целодневној школи
28. Организација педагошког рада у малој сеоској школи
29. Специфичности организације рада у неподељеној школи и комбинованим
одељењима
30. Појам и битна обележја квалитетних – иновативних школа
31. Критеријуми за препознавање квалитетних школа
32. Функција експерименталних школа у образовном систему
33. Образовни систем и његова реформа
34. Шта се оцењује и која је сврха оцењивања у настави?
35. Које врсте оцењивања се примењују (тј. како се оцењује)?
36. Дисциплина у школи (награде и казне које се примењују)
37. Конфликти, свађе и агресивност у школи
38. Наставник као фактор успешног рада школе
39. Улога наставника у изради и реализацији планова рада школе
40. Наставник као истраживач
41. Стручни сарадници, васпитачи и сарадници у настави као фактор
успешног рада школе
42. Улога стручних сарадника у изради и реализацији програма и планова
рада

цркве и школе . Програмирање рада школе 52. Организовање васпитно-образовног рада са ученицима ван учионице и ван школе 70.43. Органи управљања и руковођења школом 64. технике и технологије као фактор успешног рада школе 51. Саветодавни рад педагога са наставницима 46. Наставник и креативност 77. Функција и значај програмирања рада школе 53. Саветодавни рад педагога са ученицима 45. Рад са даровитим ученицима 50. Сарадња школе и породице 65. програмирање и реализација) 63. Унутрашња. Настава као процес поучавања и учења 74. комуникација и односи између ученика и наставника 76. припрема и реализација родитељских састанака 80. Децентрализација и демократизација у образовању 83. Улога родитеља у планирању. Рад директора школе 60.основне парадигме развоја школства у Европи 69. Савет родитеља 62. Педагошко образовање родитеља 81. Ученик као фактор васпитно-образовног процеса 48. Развој науке. Планирање. Чиниоци ефикасније организације рада школе 59. Стручни органи школе (планирање. Принципи програмирања рада школе 54. Васпитање и образовање ученика ометених у развоју 49. Истраживања која спроводи школски педагог 44. Програм заштите здравља и унапређење животне средине 71. Стилови вођства. Рад школског одбора 61. Управљање као фактор квалитетног рада школе 58. Школска евиденција и јавне исправе 67. Планирање. Однос васпитања и религије. Савремени токови развоја школе . Учионица 73. Развојно планирање (као део програма рада школе или школског курикулума) 78. Школски простор 72. Својства личности наставника 75. припрема и реализација школских свечаности 79. Директор и педагог школе као предводници иновативних промена 47. Појам и значај вредновања рада школе 55. педагошка организација рада школе 57. Функција вредновања педагошког рада школе 56. припреми и реализацији наставних и ваннаставних активности 82. Систем васпитања и образовања и школски систем 68. Оснивање установе и друге организације за васпитање и образовање 66.