મમનસસક શમશતત મમટટ નમ ઉપમયય.

✅ પમરકક પશચમત કરશય નહક.

✅ તમમમ પતરતસસતત મમ શમશત રહટ જય.

✅ કડવમ ઘઘટડમ ગળક જજય.

✅ કદક જવ બમળશય નહક.

✅ તમમરમ કમમકમજનમ વખમણ બકજ કરટ એવઘશ ઝશ ખશય નહક.

✅ કયઈનક ઈરમર કરશય નહક.

✅ તમટ જ તમમરક જતનટ સઘધમરય.

✅ જટ અતનવમયર હયય તટ સહન કરક લય.

✅ તમમરક ફરજ ચઘકશય નહક.

✅ રયજ ધયમનમમશ બટસય.

✅ સતત સતકમયરમમશ પરયવમયટલમ જ રહય.

✅ તનસવમસર સટવમ કરય.

✅ સમરમ-નરસમ નય તવવટ ક કરતમશ શકખય.

✅ જરતરયમત ઘટમડય.

✅ કરવમ યયગય જ કમમ કરય.

✅ ખત
શ પપવરક સદગઘણય કટ ળવય.

✅ તહશમત હમરક જઓ તયમરટ ધમરગગરશસયનઘ વમશચન કરય.

✅ મમગયમ વગર સલમહ આપવમ દયડક જશય નહક.

✅ દલકલબમજ સક દપ ર રહય.

✅ બધમમમશ ઈશર દશરન કરય.

✅ જવનમમશ આવતમ દઘ ખયનટ પણ ઈશરનક પગરસમદક મમનક સવકકમરક લય.

मम ससज अचछछ हम पड़नछ जरर

कभज पढछई. �उपवछस शरजर कस वलए सबसस बस हतर हम । . ननकरज.खछनस कस वलए दबवनयछ भर कज चजजम हछतस हबए भज. लगभग 80 वरर। उसमम सस आधछ =40 वरर तछ रछत कछ बजत जछतछ हम । उसकछ आधछ=20 वरर बचपन और बब ढछपस मस बजत जछतछ हम । बचछ 20 वरर। उसमम भज कभज यछग. �सफसद रह ग सब सस बस हतर हम । 3... वयछपछर और अनस क वचनतछएए वयवकत कछ घस रस रखतज हमए ।अब बचछ हज वकतनछ ? 8/10 वरर। उसमम भज हम शछवनत सस नहजह जज सकतस ? यवद हम थछड़ज सज समपवत कस वलए झगड़छ करम . 1.इतनछ कबछ हछतस हबए भज. कभज ववयछग. और वफर भज सछरज समपवत यहजह छछड़ जछएए . �मनन हछनछ सब सस बस हतर हम । 2.दबवनयछ मम हजछरर रह ग हछतस हबए भज.शबदकछश मम असह खय शबद हछतस हबए भज.. तछ इतनछ ममलयवछन मनब षय जजवन पपरछपत करनस कछ कयछ लछभ हबआ? सवयह ववचछर कजवजयस :...कभज परजकछ..छछटछ सछ जजवन हम .

.. और अचछछ लगस तछ सबकछ भस जम ✔जब भज बड़छ कस सछथ बम ठछ तछ परमछतमछ कछ धनयवछद . �अपनज आतमछ कज आवछज सब ननछ सबसस बस हतर हम । 7..सलछह दस नस वछलस लछगर कस हछतस हबए भज..दस खनस कस वलए इतनछ कबछ हछतस हबए भज.4-पयरटन कस वलए रमणजक सथल हछतस हबए भज. �वसदछह तर पर जजनछ सबसस बस हतर हम । इह सछन कस अह दर जछ समछ जछयम वछ " सवछवभमछन " और जछ इह सछन कस बछहर छलक जछयम वछ " अवभमछन " यस मम ससज पमरछ पढस ... कयरवक कबछ लछग इन लमहर कछ तरसतस हह । ✔जब भज अपनस कछम पर जछओ .जजवन मम हजछरर पपरलछभन हछतस हबए भज.. �पस ड़ कस नजचस धयछन लगछनछ सबसस बस हतर हम । 5. �बह द आए खर सस भजतर दस खनछ सबसस बस हतर हम । 6.

कयरवक मरतस हबए लछगर सस पमछछ वजह दगज कजमत । दछसतर कज ख़ब शज कस वलए तछ कई मम ससज भस जतस हह । दस खतस हह परमछतमछ कस धनयवछद कछ यस मम ससज वकतनस लछग शस यर करतस हह ! . कयरवक बजमछर वकसज भज कजमत पर सस हत खरजदनस कज खवछवहश रखतस हह । ✔ परमछतमछ कछ धनयवछद कहछ कज तब म वजनदछ हछ . तछ परमछतमछ कछ धनयवछद करछ कयरवक बहबत सस लछग बस रछजगछर हह । ✔परमछतमछ कछ धनयवछद कहछ जब तब म तनदबरसत हछ .