Школска педагогија

Професор: проф.др Нада Вилотијевић

асистент: мр Софија Маричић

Услов за похађање: Знања из опште педагогије
Услов за полагање: Испит из опште педагогије
Циљ предмета: Да омогући студентима стицање теоријских и практичних знања о настанку, развоју, раду
и функцији школе и различитим врстама и типологијама ових институција; да их упозна са унутрашњом
организацијом, програмирањем и вредновањем педагошког рада у школи; да их оспособи у изради
разних модела програма и поступака вредновања свих видова педагошког рада у школи.

Исход предмета: Студенти су стекли теоријска и практична знања о настанку, развоју, раду и
функцији школе и различитим врстама и типологијама ових институција; упознати су са
унутрашњом организацијом, програмирањем и вредновањем педагошког рада у
школи;оспособљени су у изради разних модела програма и поступака вредновања свих видова
педагошког рада у школи.

Садржај предмета:
1. Појам и предмет школске педагогије
2. Курикулум и курикуларне промене
3. Основне и средње школе
4. Школа са целодневном наставом, целодневним и продуженим боравком
5. Мала сеоска школа
6. Квалитетне - иновативне школе и експерименталне школе као носиоци развојних промена
7. Улога и значај педагога у основној школи
8. Програмирање и вреденовање рада школе
9. Децентрализација и демократизација образовања
10. Однос васпитања и религије, школе и цркве
Основна литература:
1. Качапор, С., Вилотијевић, Н.: Школска и породична педагогија, Учитељски факултет Београд и
Филозофски факултет Косовска Митровица, 2005, стр. 13-20, 31-58, 72-84.
2. Илић, М., Николић, Р., Јовановић Б.: Школска педагогија, Учитељски факултет Ужице, 2006,
стр. 101- 130, 251-264, 271-289.
3. Вилотијевић, Н.: Практикум из школске педагогије, Школска књига, Београд, 2009, стр. 15- 17,
23, 26-31, 39-47, 52-58, 73-80, 85-88, 95-96, 101-130, 147- 170.
4. Вилотијевић, Н.: Теоријске основе школског курикулума, Школска књига, Београд, 2009, страна
89-122, 147-169.
5. Вилотијевић, М.: Променама до квалитетне школе, Школска књига, Београд,2006, страна 5-18.
6. Вилотијевић, М.: Модел годишњег програма рада школе, Школска књига, Београд, 2006, страна
5-26.
7. Група аутора: Експериментална (огледне) школе, Учитељски факултет Београд, 2007, страна 9-
17.
Методе извођења наставе:
Интерактивни (кооперативни) рад студената у малој групи
Пројектна настава
Менторска настава
Микро настава
Модуларна настава

Максимални број поена на Практикуму је 30. не улази у предиспитне обавезе.Практикум 30 -: - Б) Испит: 50 Скала оцењивања: 55 – 64 оцена 6 65 – 74 оцена 7 75 – 84 оцена 8 85 – 94 оцена 9 95 – 100: оцена 10 Посебна напомена о предмету: Студенти имају могућност израде семинарског рада. Студенти имају могућност индивидуално да се опредељују за различите активности и тако формирају и изграде своју оцену. студенти могу до добију додатних 10 (максимално) бодова. Бодује се са максимално 10 поена. Практикум је предиспитна обавеза. Присуство студената на вежбама је обавезно. Студенти који планирају да полажу испит у јуну.Провера знања и оцењивање рада студената: А) Предиспитне обавезе: 50 .активност на вежбама 10 . Колоквијум/испит носи 50 поена. а минимално за пролаз је 30 поена. студент мора да постигне минимум 30 поена. а минимални за пролаз је 19. У том термину (и само у том) студенти имају пет питања (два мање него на испиту) и стимулативних 10 поена на положен колоквијум (значи. . Практикум треба да у целини попуне до краја априла и предају последње недеље пред одлазак на тронедељну праксу. Практикум се попуњава током семестра (на вежбама) и индивидуално. услов је за добијање потписа на крају семестра.активност на предавањима: 10 . Присуством на више од 6 часова предавања студенти добијају могућност да постигну поене и на предавањима. Пријавом за израду групних презентација на предавањима (за једну од изабраних тема). да би добио стимулативних 10). а преко тог броја је неопходно оправдати лекарским оправдањем (одмах након начињеног осуства) и израдом адекватног задужења. Колоквијум се може полагати у предроку (прва недеља после повратка са мајске праксе). Дозвољена су два изостанка у току семестра. Својом активношћу и ангажовањем на вежбама студенти могу постићи 10 поена.

Исто важи и за сваки следећи рок. есејских питања).У званичном. Рад мора да се састоји из теоријског дела и истраживања (тема и начин израде у договору са асистентом). . Заинтересовани студенти могу да се одлуче за израду семинарског рада који носи максимално 10 поена. јунском року студенти који нису положили колоквијум полажу писмени део испита (седам теоријских.