ચચજવનભરનચ તતફચન ખચળળ રહયત છછ છ

,
ફકત એનચ મતઘમ ઈશચરર ઈશચરર.

ગમર તયચછ હછ ડડબછ,છ ગમર તયચછ હછ નળકળછછ ,
છર મચરળ પપરતતકચ કકનચરર કકનચરર.

અહળછ દછ ખનળ દછ તનયચમચછ એક રછગ જતયત,
ભલર સછખનછછ જગ હત પપરકચરર પપરકચરર.

સછજનનળ કબર કર ગછનરગચરનળ હત,
છર સરખળ ઉદચસળ મઝચરર મઝચરર.

હહદય મચરછ વયચપક, નજર મચરળ સછદછ ર,
કલચ મચરળ મતહક તવચચરર તવચચરર.

નથળ આભનર પણ કશળ જણ એનળ,
કર મર છ ચચછદ જતયચ કસતચરર કસતચરર.

અમચરચ બધચછ સછખ અનર દછ ખનળ વચચર ,
સમયનચ તવનચ કછઈ તફચવત ન જતયત.

બધળયર મજ હતળ રચતર રચતર,
નર સછતચપ એનત સવચરર સવચરર.

નથળ ઝછ ખનચ મચરળ ગમતળ જત તમનર,
તત એનછછ તનવચરણ તમચરછ તમલન છર .

તમર આમ અવગણનચ કરતચ જશત તત,
થતળ રહર શર ઈચછચ વધચરર વધચરર.

અમસતત અમસતત હતત પપરશ મચરત,
હકળકતમચછ કતનળ છર સચચળ બછલદ
છ ળ.

જવચબ એનત દર વચ ઊઠળ આછ ગળળઓ,
તમચરળ તદશચમચછ તમનચરર તમનચરર.

જગતમચછ છર લહચવચ કદમ પર કદમ પર,
ફકત એક શરત છર ગતતમચન રહર વ.છ

નવચ છર મછસચફર તવસચમર તવસચમર ,
નવળ સગવડત છર ઉતચરર ઉતચરર.

મરણ કર જવન હત એ બનર તસથતતમચછ,
‘મરળઝ’ એક લચચચરળ કચયમ રહળ છર .

રચત આખળ ધમધમર એવછછ બનર. ટર રવચમચછથળ કસબ ચચલયત ગયત. .જનચજત જશર તત જશર કચછધર કચછધર. કતઈ શરરળ સચછજ લગ સછમસચમ હતય. રચમ જણર કઈ તરફ ચચલયત ગયત. હચથનછછ પડછત તત એ નચ એ જ છર . એવછછ બનર… બછદ છ નચ ભચરર નમર એવછછ બનર . તરતચ પથથર એ વખત ચચલયત ગયત.છ મહર કથળ મહર ક છ ળ પવન ચચલયત ગયત. જવન પણ ગયછછ છર સહચરર સહચરર. પહચડ મનમચછ સમસમર એવછછ બનર . એ રમત દછ તનયચ રમર એવછછ બનર . કતણ જણર કર વછ ફચટપયછછ આ ખમળસ ટર ભચછ લરવચમચછ જનમ ચચલયત ગયત. ફડલનળ ચચચર જગત કરતછછ રહયછ. એનચ પડઘચ નચ શમર એવછછ બનર . ૨. પચછદડછ છ હર લળ ખમર એવછછ બનર. સડયર જરવત સડયર પણ સછજતગવશ ભરબપતરર આથમર એવછછ બનર. લત. કતઈ એકચકળ રમર આરછભમચછ. હવર તત ફડલ ડડબળ જય છર . ખળણનળ સચથર કશખર વચતત કરર. ચચલયત ગયત શબદનર છતડળ અરથ ચચલયત ગયત. મમનમચછ ડડબળ ગઈ હત વચત જર. – ‘મરળઝ’ ર ગઝલરચનચઓ… – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧.

આખર આખત મચગર ખતદચવળ ગયત. મચણસતનર એ જ બહર કચવળ ગયત. એ જ કચરણ એનચ ટકવચનછછ હતછ.હમસફર સમજ હતળ પરછચઈનર સચછજ ઢળતચ એ ભરમ ચચલયત ગયત. ૩.છ પચન સચથર એ ઘણછ ચચવળ ગયત. ઘરર જ. આખરર એ બતરડળ વચવળ ગયત. ગચમ આખચનર બહર લચવળ ગયત. ચચર તરતતચઝચ ગઝલત. કચછ હજ ‘રચકર શ’ બરઠત છર અહળછ. તચરત સમય ચચલયત ગયત. – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧. પયચસ તત ‘રચકર શ’નળ અકબછધ રહળ એ ભલર ગગ છ ચ સછધળ આવળ ગયત. છતડ તછલસળનત લઈ ફરતત હતત. એક કકસસત… એક કકસસત હચથમચછ આવળ ગયત.. વચત ઈશરનળ બધર કરતત હતત. ઠર સ લચગળ એ નજવળ વચતમચછ.છ એ જ મચણસ રબર આવળ ગયત. ગઝલ આમ તત વરચરય અવસર થઈ ગઈ સળમ આખળ આયનચઘર થઈ ગઈ આછ ગણચમચછ એમનચ પગલચ પડપ યચ ઝડ છ પડળ બર વર ત છ અદર થઈ ગઈ! મર છ તત એમ જ ચળછધળ એનચ ઘર તરફ આછ ગળળ મચરળ તવછગર થઈ ગઈ! મરલળ ઘરલળ એક વહદચએ જરચ . નચમ જરનછ હતઠ પર રમતછછ હતછ.

સચવ તરબતળ ચચસ થચયર છર ખરતરતમચછ ઉજસ થચયર છર એક દતરયત થયત છર ગછમ એનળ ઓસનર ઘર તપચસ થચયર છર તચરળ શર રળમચછ આમતરમ ફરછ. . તતય લચગર પપરવચસ થચયર છર . કર હવર એનચથળ કયચછ રતવચય છર ! ૩. ફડલ જરવછ તછછ તત હસળ નચખર. ૨. એટલત મતટત થયત એનત અહમ કતઈનર રસતતય કયચછ પડછચય છર ! વચત એ સમજય નહળછ કચછ મન તનર? જતરચ ચરણત તવનચ પણ થચય છર . કક છકનચ તછગ શચસ થચયર છર . બચરળમચછથળ વન ભલર દર ખચય છર એમ કયચછ આછ ખતનર ઠછ ડક થચય છર ! જરમ ભળછજ ર વહક પવરત નર હવચ એ રળતર કયચછ કતઈથળ પલળચય છર . સચછભળળનર આછ ખ ભળનળ થઈ ગઈ.કશશછનર તર ડપયછ તત એ સછદ છ ર થઈ ગઈ! નળકળયત છર જયચરથળ અહળછ હચઈવર કર ટલળ કર ડળઓ પડતર થઈ ગઈ! દળકરત મતટત થયચનળ છર ખછશળ. ખરદ છર કર ટડછકળ ચચદર થઈ ગઈ! વચદળત એવળ રળતર વરસળ પડપ યચછ ગચરનળ ભળછતતય ખરતર થઈ ગઈ! ચતપડળઓ જતઈ એનચ હચથમચછ લચગણળઓ મચરળ દફતર થઈ ગઈ.

હવર ભળછત પરથળ અરળસચ ઉતચરત. જર કદળ પટકડળમચછ બરઠછ હશર એ જ કચલર ધડળમચછ બરઠછ હશર એ તરફ ખરચચય છ છર આજરય મન. બગળચચમચછ થતડચક ભમરચ ઉતચરત. Raxesh Parekh Yesterday at 7:50am · ગળછછ તરસર તત પચણળ પળવચય . જર સદચ વતછરળમચછ બરઠછ હશર. – રચકર શ હચછસકલયચ આ તડકચનર બળજર ગમર તયચછ ઉતચરત. હતય છર જર મહર ક રપર ફડલમચછ. તદલ તરસર તત શછછ કરવછછ ? .છ પગરખચછ નહળછ બસ અભરખચ ઉતચરત. તમર મચરચ પરથળ નજર નચ ઉતચરત. સચવ અમથળ કડપ છ ળત ફડટર નહળછ કત’ક નકળ મડળમચછ બરઠછ હશર એ જ લચવર જતનર હર વચતમચછ.આપવળ ઓહય તત દછ વચ દર જર આ મડડળ કયચછ ખલચસ થચયર છર ! ૪. એ છછ પચઈ શડળમચછ બરઠછ હશર . ભળતરમચછ જ જતવચનળ આદત પડળ ગઈ. આ પવરતનચ મચથર છર ઝરણચનચછ બરડચછ. ફડલત મચછદગળનચછ કબછચનર પડપ યચછ છર . જરચ સચચવળ એનર હર ઠચછ ઉતચરત. તમચરળ નજર મર છ ઉતચરળ લળધળ છર . કતઈ તત ગતકછ ળમચછ બરઠછ હશર . હછ મછતદરમચછ આવયત અનર દચર બતલયછ. નહળછ ’તત હરણનર ન રણમચછ ઉતચરત.

તત હછ શછછ કરછ? હછ કદળ નચ ગણછ તછજનર પથથર સમત.ઘર સળગર તત વળમત લરવચય .!!! 11 October 2012 · Dhalti rat hai bistar pe jal raha hai koi Kisi ki yad me karwat badal raha h koi Abhi na sour karo dil ki dhrakno tharo Abhi gajal k taswur me dhal raha hai koi Abhi to samma jali hi nahi mahfil me Abhi se mom ki surat pighal raha hai koi Me kis bina pe kahu usko bewafa ZULFI Meri najar ke iesaro pe chal raha hai koi તત હછ શછછ કરછ? – આતદલ મનસડરળ તદલ ન લચગર કકનચરર. જદ પકડર તત શછછ કરવછ. તત હછ શછછ કરછ? દડ ર ઝછ ઝચ પછકચરર. લત જકડર તત શછછ કરવછછ ? પતલળસ પકડર તત જમળન થચય .છ . વરદનચ છલકર તત શછછ કરવછછ ? અજગર જકડર તત છડ ટળ જવચય . અહછકચર ગરજર તત શછછ કરવછછ ? શરળર ભડકર તત રતકળ લરવચય . તત હછ શછછ કરછ? . કતઈ વચત ખટકર તત શછછ કરવછછ ? મચણસ મલકર તત ખછશળ થચય . તછછ જ એ રપ ધચરર. સપનચ સળગર તત શછછ કરવછછ ? આભ વરસર તત છતપરળ લરવચય .. મન ભડકર તત શછછ કરવછછ ? કચછટત ખટકર તત કચઢળ લરવચય . આછ ખત વરસર તત શછછ કરવછછ ? કસછહ ગરજર તત ભચગળ જવચય . મમત મલકર તત શછછ કરવછછ ? પળડચ છલકર તત ગતળળ લરવચય .

હત વમળમચછ તત મનનર મનચવળ લઉ. પણ તછછ આવર સવચરર. હર રણર ચડપ યત રજડપડત છળપર નહળછ.' કચળજ જયચછ તસમતનળ લરવચય છર . તત હછ શછછ કરછ? તચરળ ઝડ લફતમચછ ટચછકળ દઉ છ તચરલચછ.છ કક છક એવછછ આ જગચમચછ છર ! મમન બરઠચછ છર બધચછ શચથળ ? ખતફ કતનત આ સભચમચછ છર ? પપરચથરનચ ? ‘રચજરશ’નચ હતઠર ! આજ નકળ એ નશચમચછ છર ! ( રચકર શ હચછસકલયચ ) ટર રવચછ બરભચન થચતચછ જય છર . ચતક. આજ મડઝ છ ચરત હવચમચછ છર . રખડછ છ ટતળળ રતજ કયચછ કયચછ જય છર . દચતચ છળપર નહળછ ઘર મચછગન આયત. કતવ ગગ છ કહર . પપરળત છળપર નહળછ પળઠ તદખચયત. કતઈનચ કયચછ એ કહયચમચછ છર ! ઊ છચકચવર તછછ જ ગતવધરન. . તત ય આ લરસન કયચછ પડર છ થચય છર . સડયર છળપર નહળછ બચદલ છચયત. કચચબત અછતર તવજયશપરળનર વયતર. તતય આ સસલચઓ કયચછ શરમચય છર ! સકડલમચછથળ બચળકત જયચરર છડ ટર . ઓટલચનર છર રજરરજનળ ખબર. સછન શચહ અકબર કમર છળપર નહળછ ભભડત લગચયત કક છક જણર કર થવચમચછ છર .છ નચવ ડડબર કકનચરર. ફકળયછછ નર ગલળ હરખચય છર . જતર કયચછ મચરળ ભછજમચછ છર ! શડનયથળ મનનર ભરળ દર તછ. 'તયચછ જ મચછ ભણવચ મનર બરસચડજર. ચછચલ નચરળ કર નક ન છળપર નહળછ. તત હછ શછછ કરછ? -આતદલ મનસડરળ તચરચ કર તરજમર છ ચછદપર છળપર નહળછ.સચછભળર છર વચત બસ તદલનળ. કરમ લછબચશર મદદ મચટર ? હચથ પછતડતતનચ પડજમચછ છર ! . તત હછ શછછ કરછ? આછ સઓ છ ખડબ મત છઘચ છર મચનયછછ છતચછ કતઈ પચલવ પપરસચરર.

ભડલકચછ કચયમ ધનળ દર ખચય છર ! હળછચકર 'રચકર શ' તછછ બરઠત ભલર .રચકર શ હચછસકલયચ અહમપ સચમર ઝડ કર લચ સહષષ ઝડ કચવળ નથળ શકતચ. જળમચછ વમળત અણદળઠચછ સજરય છર ! ‘સવરનછ કલયચણ કરજત. મચરચ મચટર એ જ તત ભયસથચન છર . લખર જત વચનરત તત ઠળક છર . હર પપરભછ’ વરણ એવચછ એમ કયચછ બતલચય છર ! . ઓરડત ભરચક છર તચરળ યચદથળ. કત’ ફચવળ નથળ શકતચ. . એ બધચ અકર ખરચ ધનવચન છર . દચર પણ હરખચય છર . ખછદ ઊઘડવચનર અધળરચ થચય છર ! કતણ બનવચકચળનર ટચળળ શકર ? તર છતચછ કયચછ સહર જ સવળકચરચય છર ? મચતપર કછકર ફર ક છ વચનચ ખયચલથળ. -તવવરક મનહર ટર લર ગઝલ – રચકર શ હચછસકલયચ તચરચ હતઠર જર અજબ મછસકચન છર . તચરચ પગલચછનચછ હજછ તનશચન છર .ધડળથળ કખસસચ ભરરલચ હત ભલર . ચડમર છર ભડતમનર બછનર ય. બચકળ કશલચઓનર લખળનર રચમ પતતર ‘રચમ’ કછઈ તચરળ નથળ શકતચ. કસકછદર હત કર હત ચછગળઝ. નથળ જડતત કદળ એનર ય રસતત ષજછદગળમચછ કતઈ. આપણચથળ રચહ કયચછ જતવચય છર ? એ પધચરર. જરઓ તચરચ નચમનળ રચનચ કરર. હવચનળ જરમ એ અતસતતવ તમટચવળ નથળ શકતચ. પણ વહકત જ કરમચયચ. તદશચ ભડલનચરનર જર મચગર દર ખચડળ નથળ શકતચ. બચળકતનળ જરમ કયચછ ઝછ લચય છર !? રચકર શ હચછસકલયચ આખરર એનળ કહપચ તત થચય છર . આછ ગણછ કયચછ એટલછછ વર રચન છર .

તર બરસર અહળછ .સનરહળ પરમચર એમ નચ બતલત તમર ગમતચ નથળ. કતઈનચછ ચરણતમચછ ઝડ કયછછ હતય. . તર બરસર અહળછ . જયચરથળ મચણસનર ઓળખતચ થયચ. તર બરસર અહળછ . એટલત લચયક ખરત કર હછ અહળછ બરસળ શકછ છ ? એટલછછ પતતચનર પડછપયછછ હતય. છ પ યછછ હતય. નર પછળ છચતળમચછ દછ દખયછછ હતય. આ સભચમચછથળ જર ઊઠપ યછછ હતય. જર કણર પતતચનર પડછપયછછ હતયનળ બળજ કણર . કળતડયચરછ એમ પડયછર હતય. હચ. ભળડમચછ એકચછત વહચલછછ લચગતછ. સચવ છરલલળ પછતકતમચછ બરસછ ભલર. પથથરતનચ દર વનર નમતચ નથળ. આછ સમ છ ચછ પણ એટલળ તચકચત છર . ભલર એનર નદળ ગણતચ નથળ. હચથ પતતચનતય બળજત જણવચ પચમર નહળછ. તર બરસર અહળછ.રચકર શ હચછસકલયચ ગઝલ – સનર હળ પરમચર કતઈનછછ પણ આછ સછ લડછપયછછ હતય. તર બરસર અહળછ . તર બરસર અહળછ . લચગણળનચ ઘર હવર બનતચ નથળ.છ બસ હવર તત કતઈનળ મમતચ નથળ. ષજછદગળમચછ આટલછછ હચયચર પછળ. હચથ વચચર નચમ ઘડટ નર અદબથળ એનર ભડસયછછ હતય. તર બરસર અહળછ . . એમચછ તત તચરછ ફકત નછકશચન છર . પપરમ ર થળ તછન છ ચ તનહચળર કતઈનર. કર ટલચછનચ તદલમચછ મચરછ સથચન છર . તનરછજન રચજયગછર પછખળનળ નચતમચછ આવયત તહર વચર . જતવચ મચટર કદળ રમતચ નથળ. સડયર તપતત હતય એનત મધયમચછ નર તર છતચછ.એ જ મચરત કકછમતળ સચમચન છર . મચતપર તમનર ચચહછ એ કમતચ નથળ. તર બરસર અહળછ. એક ઝછ ઝચવચતમચછ તડટળ ગયચ.

.. ચકલચછનચ પળછછચનળ કલગળ ચતટચડળ નર બગલચનચ પગ લળધચ મચગળ.. આનળ જડશર નક છ જતડ આનર દઈ દપ યત એવતડર. આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત .. લરલચછ નર તરતરડચ છર ભરળચ સડર પડરચવર ગળતડચછ કલશતર. છચણ ઘસળ ઉજળળ કળધળ છર કચય મચથર ચડનચનર પચણળએ નચયત. -RSVP વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત .. જણર કળચયર લ નચચર છર મતર....જમળ હતરફચઈ નતરન નર ગચનનળ.. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. સછમત થયછછ બતડર. ઈ તત નચચયત થઈ કળચયર લ મતર... કચબર.. આવછછ નર આટલછછ સછદ છ ર નથળ રર કતઈ આયતજન કચચછછ નક છ લગચર. કતણ ગચય મળઠછછ નર કતનર સમજય વચત સચનનળ ? સચછભળળનર કચગભચઈ થક ગયચ તક યચર એણર કમમર કસળ ચચરર કતર.. મતરલચનચ પળછછડચ વળણળ વળણળનર ગડથછ યત ગજરત નર ખરચયચ છ છર દતર..... આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. જતવચ આવરલ નહતયઘરલચ સમ મરમળ તનણરય લયર લચગર નચ વચર. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. કચગડળનર કયર કર તછછ મલપછતળ હચલય તચરત લચડત બનયત છર વરણચગળ. કતણ વધછ રપચળછછ . કયર કર કચગ ચતર... આમ લચગળ પસછદગળનળ મહતર. સચચછકલત મતરલત બરઠત ઉદચસ ઈ તત થઈ ગયત નપચસ નર પપપછ થયત પચસ ઢર લ તરસચણળ. ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત . આજ કળચયરલ નચચર છર મતર.. પણ કળચયલ કચગ કથયત મતર... સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ .. ખત છખચરળ ખત છખચરળ કછઠ કળધત છર સચબદત જણર કતકળલનત જયત..

રચત આખળ જગવચનત. એ શતધવચ. . . કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . ષજનદગળભર આપતચ આવયચ છત જકચરત ભલર . ( તદનરશ કચનચણળ વચરતચનચ અછતમચછ October 7. 2013 Pravin Shah ગઝલ. એ જણચવચ. વચરતચનચ અછતમચછ. – તદનરશ કચનચણળ 5 Comments બડમ પચડત September 10. વચરતચનચ અછતમચછ. હછ તમચરળ જતનત તહમચયતળ છછ છ એટલર . પછરચવત મચગવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. કતણ મચરચ શચસનત હકદચર છર . સચથ કચયમ આપવચનત. હછ. હછ તદલચસત આપવચનત. વચરતચનચ અછતમચછ. હછ તમચરત લચગવચનત. 2013 Pravin Shah ગઝલ. ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. તદનરશ કચનચણળ એક મચણસ હચરવચનત. એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! . ડચળ લળલળ કચપવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. હછ કહછ છછ છ . કતણ કતનછછ છર .. છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . વચરતચનચ અછતમચછ. વચરતચનચ અછતમચછ. તદનરશ કચનચણળ આ તરફ નર એ તરફ બસ બડમ પચડત. આવશર પચછળ પરત બસ બડમ પચડત. પચનખરનળ કર ટલળ થઈ છર અસર. સતળ આનચ સચવ સચચળ વચત લઈનર આવજત.

કચછ મનર રચજખછશળથળ તછછ જવચ દર ! જત તનર ગમતછછ નથળ તત શછછ કરછ હછ. ભચગયનળ છર આ રમત બસ બડમ પચડત. તછછ મનર કયચરરક તત કક છ બતલવચ દર ! હછ તનર તચરચ જ તયચછ દશરન કરચવછ. –તદનરશ કચનચણળ 5 Comments ખતલવચ દર મર 31. ફચવશછછ કર ડડબશછછ એ કતણ જણર .છ બર જ અકર હછ કહછ છછ છ વચછચવચ દર ! રતજ તચરળ વચત હછ તત સચછભળછછ છછ છ . કતણ એનર આછ ગણચમચછ આવવચ દર ?! શછછ લખયછછ છર પચછદડચનળ કતર પર તર. છતડળ શબદતનળ મમત બસ બડમ પચડત.સચથ નર સછગચથ ગમતચ હત ભલર પણ. 2013 Pravin Shah ગઝલ. ચચલ આજર પછખળઓનર બતલવચ દર ! પચન લળલચછ તતડવચનત શતખ રચખર. સડયરનચ કકરણ મનર તત વચછચવચ દર ! આપણર બરઠચછ રહળએ વહક નળચર. વચત ખડટર કર તરત બસ બડમ પચડત. તદનરશ કચનચણળ એક કપ કતફળ અનર તચજ હવચ દર .છ આ હહદયનર એટલછછ તત ખતલવચ દર ! –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments દચનમચછ દળધચછ . અથર એનચ કયચછ કરર છર કતઈ સચચચ. આમ તત ટહછકચ જ ગમતચ હતય સમનર . પણ પહર લળ છર શરત બસ બડમ પચડત.

જ તનર સછભચરણચછઓ દચનમચછ દળધચછ. સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ . આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત . તદનરશ કચનચણળ નચ ખડલરલચછ બચરણચઓ દચનમચછ દળધચછ. કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . વચયરચએ પચનખરનળ હચછક પચડળ તત. કતણ કતનછછ છર . મર છ ગઝલનચ દળવડચઓ દચનમચછ દળધચછ. 2012 Pravin Shah ગઝલ. કમનસળબળ એટલર શછછ ? એમ પડછપયછછ તયચછ. એમણર આ ઝચછઝવચઓ દચનમચછ દળધચછ. . છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . હછ કહછ છછ છ . એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! .December 7. ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત . –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત . ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. બળજછ છ તત પચસર હતછછ શછછ આપવચ જરવછ ? દળકરળએ ડછ સકચછઓ દચનમચછ દળધચછ. ( તદનરશ કચનચણળ . ડચળખળએ પચછદડચઓ દચનમચછ દળધચછ. જયચછ જયચછ મચરળ વરદનચ પહત છચળ હતળ તયચછ તયચછ.