ચચજવનભરનચ તતફચન ખચળળ રહયત છછ છ

,
ફકત એનચ મતઘમ ઈશચરર ઈશચરર.

ગમર તયચછ હછ ડડબછ,છ ગમર તયચછ હછ નળકળછછ ,
છર મચરળ પપરતતકચ કકનચરર કકનચરર.

અહળછ દછ ખનળ દછ તનયચમચછ એક રછગ જતયત,
ભલર સછખનછછ જગ હત પપરકચરર પપરકચરર.

સછજનનળ કબર કર ગછનરગચરનળ હત,
છર સરખળ ઉદચસળ મઝચરર મઝચરર.

હહદય મચરછ વયચપક, નજર મચરળ સછદછ ર,
કલચ મચરળ મતહક તવચચરર તવચચરર.

નથળ આભનર પણ કશળ જણ એનળ,
કર મર છ ચચછદ જતયચ કસતચરર કસતચરર.

અમચરચ બધચછ સછખ અનર દછ ખનળ વચચર ,
સમયનચ તવનચ કછઈ તફચવત ન જતયત.

બધળયર મજ હતળ રચતર રચતર,
નર સછતચપ એનત સવચરર સવચરર.

નથળ ઝછ ખનચ મચરળ ગમતળ જત તમનર,
તત એનછછ તનવચરણ તમચરછ તમલન છર .

તમર આમ અવગણનચ કરતચ જશત તત,
થતળ રહર શર ઈચછચ વધચરર વધચરર.

અમસતત અમસતત હતત પપરશ મચરત,
હકળકતમચછ કતનળ છર સચચળ બછલદ
છ ળ.

જવચબ એનત દર વચ ઊઠળ આછ ગળળઓ,
તમચરળ તદશચમચછ તમનચરર તમનચરર.

જગતમચછ છર લહચવચ કદમ પર કદમ પર,
ફકત એક શરત છર ગતતમચન રહર વ.છ

નવચ છર મછસચફર તવસચમર તવસચમર ,
નવળ સગવડત છર ઉતચરર ઉતચરર.

મરણ કર જવન હત એ બનર તસથતતમચછ,
‘મરળઝ’ એક લચચચરળ કચયમ રહળ છર .

કતઈ શરરળ સચછજ લગ સછમસચમ હતય. કતણ જણર કર વછ ફચટપયછછ આ ખમળસ ટર ભચછ લરવચમચછ જનમ ચચલયત ગયત. ખળણનળ સચથર કશખર વચતત કરર. ફડલનળ ચચચર જગત કરતછછ રહયછ. એનચ પડઘચ નચ શમર એવછછ બનર . તરતચ પથથર એ વખત ચચલયત ગયત. મમનમચછ ડડબળ ગઈ હત વચત જર.છ મહર કથળ મહર ક છ ળ પવન ચચલયત ગયત. એ રમત દછ તનયચ રમર એવછછ બનર . કતઈ એકચકળ રમર આરછભમચછ. એવછછ બનર… બછદ છ નચ ભચરર નમર એવછછ બનર . રચત આખળ ધમધમર એવછછ બનર. . હવર તત ફડલ ડડબળ જય છર .જનચજત જશર તત જશર કચછધર કચછધર. – ‘મરળઝ’ ર ગઝલરચનચઓ… – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧. ચચલયત ગયત શબદનર છતડળ અરથ ચચલયત ગયત. ટર રવચમચછથળ કસબ ચચલયત ગયત. સડયર જરવત સડયર પણ સછજતગવશ ભરબપતરર આથમર એવછછ બનર. પચછદડછ છ હર લળ ખમર એવછછ બનર. હચથનછછ પડછત તત એ નચ એ જ છર . ૨. જવન પણ ગયછછ છર સહચરર સહચરર. રચમ જણર કઈ તરફ ચચલયત ગયત. લત. પહચડ મનમચછ સમસમર એવછછ બનર .

એક કકસસત… એક કકસસત હચથમચછ આવળ ગયત. ૩..છ એ જ મચણસ રબર આવળ ગયત. ગઝલ આમ તત વરચરય અવસર થઈ ગઈ સળમ આખળ આયનચઘર થઈ ગઈ આછ ગણચમચછ એમનચ પગલચ પડપ યચ ઝડ છ પડળ બર વર ત છ અદર થઈ ગઈ! મર છ તત એમ જ ચળછધળ એનચ ઘર તરફ આછ ગળળ મચરળ તવછગર થઈ ગઈ! મરલળ ઘરલળ એક વહદચએ જરચ . પયચસ તત ‘રચકર શ’નળ અકબછધ રહળ એ ભલર ગગ છ ચ સછધળ આવળ ગયત. ગચમ આખચનર બહર લચવળ ગયત. આખરર એ બતરડળ વચવળ ગયત. એ જ કચરણ એનચ ટકવચનછછ હતછ. ઠર સ લચગળ એ નજવળ વચતમચછ. નચમ જરનછ હતઠ પર રમતછછ હતછ. મચણસતનર એ જ બહર કચવળ ગયત.હમસફર સમજ હતળ પરછચઈનર સચછજ ઢળતચ એ ભરમ ચચલયત ગયત. વચત ઈશરનળ બધર કરતત હતત. છતડ તછલસળનત લઈ ફરતત હતત. તચરત સમય ચચલયત ગયત. ઘરર જ. – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧. કચછ હજ ‘રચકર શ’ બરઠત છર અહળછ. ચચર તરતતચઝચ ગઝલત.છ પચન સચથર એ ઘણછ ચચવળ ગયત. આખર આખત મચગર ખતદચવળ ગયત.

કશશછનર તર ડપયછ તત એ સછદ છ ર થઈ ગઈ! નળકળયત છર જયચરથળ અહળછ હચઈવર કર ટલળ કર ડળઓ પડતર થઈ ગઈ! દળકરત મતટત થયચનળ છર ખછશળ. ફડલ જરવછ તછછ તત હસળ નચખર. તતય લચગર પપરવચસ થચયર છર . બચરળમચછથળ વન ભલર દર ખચય છર એમ કયચછ આછ ખતનર ઠછ ડક થચય છર ! જરમ ભળછજ ર વહક પવરત નર હવચ એ રળતર કયચછ કતઈથળ પલળચય છર . સચવ તરબતળ ચચસ થચયર છર ખરતરતમચછ ઉજસ થચયર છર એક દતરયત થયત છર ગછમ એનળ ઓસનર ઘર તપચસ થચયર છર તચરળ શર રળમચછ આમતરમ ફરછ. ૨. એટલત મતટત થયત એનત અહમ કતઈનર રસતતય કયચછ પડછચય છર ! વચત એ સમજય નહળછ કચછ મન તનર? જતરચ ચરણત તવનચ પણ થચય છર . . કક છકનચ તછગ શચસ થચયર છર . ખરદ છર કર ટડછકળ ચચદર થઈ ગઈ! વચદળત એવળ રળતર વરસળ પડપ યચછ ગચરનળ ભળછતતય ખરતર થઈ ગઈ! ચતપડળઓ જતઈ એનચ હચથમચછ લચગણળઓ મચરળ દફતર થઈ ગઈ. કર હવર એનચથળ કયચછ રતવચય છર ! ૩. સચછભળળનર આછ ખ ભળનળ થઈ ગઈ.

હતય છર જર મહર ક રપર ફડલમચછ. Raxesh Parekh Yesterday at 7:50am · ગળછછ તરસર તત પચણળ પળવચય . એ છછ પચઈ શડળમચછ બરઠછ હશર . બગળચચમચછ થતડચક ભમરચ ઉતચરત. – રચકર શ હચછસકલયચ આ તડકચનર બળજર ગમર તયચછ ઉતચરત. તમર મચરચ પરથળ નજર નચ ઉતચરત. જરચ સચચવળ એનર હર ઠચછ ઉતચરત. હછ મછતદરમચછ આવયત અનર દચર બતલયછ.આપવળ ઓહય તત દછ વચ દર જર આ મડડળ કયચછ ખલચસ થચયર છર ! ૪. જર કદળ પટકડળમચછ બરઠછ હશર એ જ કચલર ધડળમચછ બરઠછ હશર એ તરફ ખરચચય છ છર આજરય મન.છ પગરખચછ નહળછ બસ અભરખચ ઉતચરત. ભળતરમચછ જ જતવચનળ આદત પડળ ગઈ. તદલ તરસર તત શછછ કરવછછ ? . આ પવરતનચ મચથર છર ઝરણચનચછ બરડચછ. જર સદચ વતછરળમચછ બરઠછ હશર. નહળછ ’તત હરણનર ન રણમચછ ઉતચરત. કતઈ તત ગતકછ ળમચછ બરઠછ હશર . ફડલત મચછદગળનચછ કબછચનર પડપ યચછ છર . સચવ અમથળ કડપ છ ળત ફડટર નહળછ કત’ક નકળ મડળમચછ બરઠછ હશર એ જ લચવર જતનર હર વચતમચછ. હવર ભળછત પરથળ અરળસચ ઉતચરત. તમચરળ નજર મર છ ઉતચરળ લળધળ છર .

. કતઈ વચત ખટકર તત શછછ કરવછછ ? મચણસ મલકર તત ખછશળ થચય . તછછ જ એ રપ ધચરર. સપનચ સળગર તત શછછ કરવછછ ? આભ વરસર તત છતપરળ લરવચય . અહછકચર ગરજર તત શછછ કરવછછ ? શરળર ભડકર તત રતકળ લરવચય .ઘર સળગર તત વળમત લરવચય . તત હછ શછછ કરછ? દડ ર ઝછ ઝચ પછકચરર. વરદનચ છલકર તત શછછ કરવછછ ? અજગર જકડર તત છડ ટળ જવચય . તત હછ શછછ કરછ? . મન ભડકર તત શછછ કરવછછ ? કચછટત ખટકર તત કચઢળ લરવચય . જદ પકડર તત શછછ કરવછ.!!! 11 October 2012 · Dhalti rat hai bistar pe jal raha hai koi Kisi ki yad me karwat badal raha h koi Abhi na sour karo dil ki dhrakno tharo Abhi gajal k taswur me dhal raha hai koi Abhi to samma jali hi nahi mahfil me Abhi se mom ki surat pighal raha hai koi Me kis bina pe kahu usko bewafa ZULFI Meri najar ke iesaro pe chal raha hai koi તત હછ શછછ કરછ? – આતદલ મનસડરળ તદલ ન લચગર કકનચરર. લત જકડર તત શછછ કરવછછ ? પતલળસ પકડર તત જમળન થચય . આછ ખત વરસર તત શછછ કરવછછ ? કસછહ ગરજર તત ભચગળ જવચય . મમત મલકર તત શછછ કરવછછ ? પળડચ છલકર તત ગતળળ લરવચય .છ . તત હછ શછછ કરછ? હછ કદળ નચ ગણછ તછજનર પથથર સમત.

તતય આ સસલચઓ કયચછ શરમચય છર ! સકડલમચછથળ બચળકત જયચરર છડ ટર . સડયર છળપર નહળછ બચદલ છચયત.છ કક છક એવછછ આ જગચમચછ છર ! મમન બરઠચછ છર બધચછ શચથળ ? ખતફ કતનત આ સભચમચછ છર ? પપરચથરનચ ? ‘રચજરશ’નચ હતઠર ! આજ નકળ એ નશચમચછ છર ! ( રચકર શ હચછસકલયચ ) ટર રવચછ બરભચન થચતચછ જય છર . ચતક. કચચબત અછતર તવજયશપરળનર વયતર. ઓટલચનર છર રજરરજનળ ખબર.સચછભળર છર વચત બસ તદલનળ. કરમ લછબચશર મદદ મચટર ? હચથ પછતડતતનચ પડજમચછ છર ! . . દચતચ છળપર નહળછ ઘર મચછગન આયત.' કચળજ જયચછ તસમતનળ લરવચય છર . આજ મડઝ છ ચરત હવચમચછ છર . ચછચલ નચરળ કર નક ન છળપર નહળછ. હર રણર ચડપ યત રજડપડત છળપર નહળછ. રખડછ છ ટતળળ રતજ કયચછ કયચછ જય છર . જતર કયચછ મચરળ ભછજમચછ છર ! શડનયથળ મનનર ભરળ દર તછ. તત હછ શછછ કરછ? તચરળ ઝડ લફતમચછ ટચછકળ દઉ છ તચરલચછ. તત હછ શછછ કરછ? આછ સઓ છ ખડબ મત છઘચ છર મચનયછછ છતચછ કતઈ પચલવ પપરસચરર. કતઈનચ કયચછ એ કહયચમચછ છર ! ઊ છચકચવર તછછ જ ગતવધરન. પણ તછછ આવર સવચરર. કતવ ગગ છ કહર . સછન શચહ અકબર કમર છળપર નહળછ ભભડત લગચયત કક છક જણર કર થવચમચછ છર . પપરળત છળપર નહળછ પળઠ તદખચયત.છ નચવ ડડબર કકનચરર. તત હછ શછછ કરછ? -આતદલ મનસડરળ તચરચ કર તરજમર છ ચછદપર છળપર નહળછ. 'તયચછ જ મચછ ભણવચ મનર બરસચડજર.હત વમળમચછ તત મનનર મનચવળ લઉ. ફકળયછછ નર ગલળ હરખચય છર . તત ય આ લરસન કયચછ પડર છ થચય છર .

લખર જત વચનરત તત ઠળક છર . મચરચ મચટર એ જ તત ભયસથચન છર . હર પપરભછ’ વરણ એવચછ એમ કયચછ બતલચય છર ! . પણ વહકત જ કરમચયચ. ઓરડત ભરચક છર તચરળ યચદથળ. આપણચથળ રચહ કયચછ જતવચય છર ? એ પધચરર. આછ ગણછ કયચછ એટલછછ વર રચન છર . ચડમર છર ભડતમનર બછનર ય. કત’ ફચવળ નથળ શકતચ. દચર પણ હરખચય છર . હવચનળ જરમ એ અતસતતવ તમટચવળ નથળ શકતચ. નથળ જડતત કદળ એનર ય રસતત ષજછદગળમચછ કતઈ. એ બધચ અકર ખરચ ધનવચન છર . -તવવરક મનહર ટર લર ગઝલ – રચકર શ હચછસકલયચ તચરચ હતઠર જર અજબ મછસકચન છર . જળમચછ વમળત અણદળઠચછ સજરય છર ! ‘સવરનછ કલયચણ કરજત.ધડળથળ કખસસચ ભરરલચ હત ભલર . જરઓ તચરચ નચમનળ રચનચ કરર. બચકળ કશલચઓનર લખળનર રચમ પતતર ‘રચમ’ કછઈ તચરળ નથળ શકતચ. બચળકતનળ જરમ કયચછ ઝછ લચય છર !? રચકર શ હચછસકલયચ આખરર એનળ કહપચ તત થચય છર . તચરચ પગલચછનચછ હજછ તનશચન છર . . તદશચ ભડલનચરનર જર મચગર દર ખચડળ નથળ શકતચ.રચકર શ હચછસકલયચ અહમપ સચમર ઝડ કર લચ સહષષ ઝડ કચવળ નથળ શકતચ. ભડલકચછ કચયમ ધનળ દર ખચય છર ! હળછચકર 'રચકર શ' તછછ બરઠત ભલર . ખછદ ઊઘડવચનર અધળરચ થચય છર ! કતણ બનવચકચળનર ટચળળ શકર ? તર છતચછ કયચછ સહર જ સવળકચરચય છર ? મચતપર કછકર ફર ક છ વચનચ ખયચલથળ. કસકછદર હત કર હત ચછગળઝ.

કળતડયચરછ એમ પડયછર હતય. તર બરસર અહળછ .રચકર શ હચછસકલયચ ગઝલ – સનર હળ પરમચર કતઈનછછ પણ આછ સછ લડછપયછછ હતય. હચથ પતતચનતય બળજત જણવચ પચમર નહળછ. મચતપર તમનર ચચહછ એ કમતચ નથળ. સચવ છરલલળ પછતકતમચછ બરસછ ભલર. ભળડમચછ એકચછત વહચલછછ લચગતછ. હચ. કતઈનચછ ચરણતમચછ ઝડ કયછછ હતય. તર બરસર અહળછ. તર બરસર અહળછ . લચગણળનચ ઘર હવર બનતચ નથળ.છ બસ હવર તત કતઈનળ મમતચ નથળ. તર બરસર અહળછ . આ સભચમચછથળ જર ઊઠપ યછછ હતય. પથથરતનચ દર વનર નમતચ નથળ. નર પછળ છચતળમચછ દછ દખયછછ હતય. હચથ વચચર નચમ ઘડટ નર અદબથળ એનર ભડસયછછ હતય. આછ સમ છ ચછ પણ એટલળ તચકચત છર . ષજછદગળમચછ આટલછછ હચયચર પછળ.એ જ મચરત કકછમતળ સચમચન છર . જર કણર પતતચનર પડછપયછછ હતયનળ બળજ કણર . તર બરસર અહળછ . તનરછજન રચજયગછર પછખળનળ નચતમચછ આવયત તહર વચર . પપરમ ર થળ તછન છ ચ તનહચળર કતઈનર. જતવચ મચટર કદળ રમતચ નથળ. સડયર તપતત હતય એનત મધયમચછ નર તર છતચછ. . એક ઝછ ઝચવચતમચછ તડટળ ગયચ. એમચછ તત તચરછ ફકત નછકશચન છર . એટલત લચયક ખરત કર હછ અહળછ બરસળ શકછ છ ? એટલછછ પતતચનર પડછપયછછ હતય. જયચરથળ મચણસનર ઓળખતચ થયચ. . તર બરસર અહળછ. તર બરસર અહળછ . ભલર એનર નદળ ગણતચ નથળ. તર બરસર અહળછ . કર ટલચછનચ તદલમચછ મચરછ સથચન છર .સનરહળ પરમચર એમ નચ બતલત તમર ગમતચ નથળ. છ પ યછછ હતય.

. આમ લચગળ પસછદગળનળ મહતર. ચકલચછનચ પળછછચનળ કલગળ ચતટચડળ નર બગલચનચ પગ લળધચ મચગળ.. સચચછકલત મતરલત બરઠત ઉદચસ ઈ તત થઈ ગયત નપચસ નર પપપછ થયત પચસ ઢર લ તરસચણળ.. કતણ ગચય મળઠછછ નર કતનર સમજય વચત સચનનળ ? સચછભળળનર કચગભચઈ થક ગયચ તક યચર એણર કમમર કસળ ચચરર કતર.. સછમત થયછછ બતડર.. જણર કળચયર લ નચચર છર મતર. -RSVP વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત .જમળ હતરફચઈ નતરન નર ગચનનળ. કતણ વધછ રપચળછછ . ઈ તત નચચયત થઈ કળચયર લ મતર.. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. પણ કળચયલ કચગ કથયત મતર.. આવછછ નર આટલછછ સછદ છ ર નથળ રર કતઈ આયતજન કચચછછ નક છ લગચર.. આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત . લરલચછ નર તરતરડચ છર ભરળચ સડર પડરચવર ગળતડચછ કલશતર.. કયર કર કચગ ચતર... આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. આનળ જડશર નક છ જતડ આનર દઈ દપ યત એવતડર. જતવચ આવરલ નહતયઘરલચ સમ મરમળ તનણરય લયર લચગર નચ વચર. સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ ... છચણ ઘસળ ઉજળળ કળધળ છર કચય મચથર ચડનચનર પચણળએ નચયત. ખત છખચરળ ખત છખચરળ કછઠ કળધત છર સચબદત જણર કતકળલનત જયત. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર... ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત .. કચગડળનર કયર કર તછછ મલપછતળ હચલય તચરત લચડત બનયત છર વરણચગળ.. મતરલચનચ પળછછડચ વળણળ વળણળનર ગડથછ યત ગજરત નર ખરચયચ છ છર દતર..... કચબર... આજ કળચયરલ નચચર છર મતર..

. સતળ આનચ સચવ સચચળ વચત લઈનર આવજત. તદનરશ કચનચણળ એક મચણસ હચરવચનત. હછ કહછ છછ છ . . એ શતધવચ. 2013 Pravin Shah ગઝલ. ડચળ લળલળ કચપવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . હછ તમચરત લચગવચનત. રચત આખળ જગવચનત. પછરચવત મચગવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. હછ. કતણ કતનછછ છર . એ જણચવચ. હછ તમચરળ જતનત તહમચયતળ છછ છ એટલર . ( તદનરશ કચનચણળ વચરતચનચ અછતમચછ October 7. પચનખરનળ કર ટલળ થઈ છર અસર. છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . વચરતચનચ અછતમચછ. વચરતચનચ અછતમચછ. સચથ કચયમ આપવચનત. ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. વચરતચનચ અછતમચછ. . કતણ મચરચ શચસનત હકદચર છર . વચરતચનચ અછતમચછ. વચરતચનચ અછતમચછ. 2013 Pravin Shah ગઝલ. તદનરશ કચનચણળ આ તરફ નર એ તરફ બસ બડમ પચડત. આવશર પચછળ પરત બસ બડમ પચડત. એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! . – તદનરશ કચનચણળ 5 Comments બડમ પચડત September 10. હછ તદલચસત આપવચનત. ષજનદગળભર આપતચ આવયચ છત જકચરત ભલર .

આમ તત ટહછકચ જ ગમતચ હતય સમનર . ફચવશછછ કર ડડબશછછ એ કતણ જણર . પણ પહર લળ છર શરત બસ બડમ પચડત. 2013 Pravin Shah ગઝલ. સડયરનચ કકરણ મનર તત વચછચવચ દર ! આપણર બરઠચછ રહળએ વહક નળચર. વચત ખડટર કર તરત બસ બડમ પચડત. ચચલ આજર પછખળઓનર બતલવચ દર ! પચન લળલચછ તતડવચનત શતખ રચખર. અથર એનચ કયચછ કરર છર કતઈ સચચચ. ભચગયનળ છર આ રમત બસ બડમ પચડત. –તદનરશ કચનચણળ 5 Comments ખતલવચ દર મર 31. કતણ એનર આછ ગણચમચછ આવવચ દર ?! શછછ લખયછછ છર પચછદડચનળ કતર પર તર.છ બર જ અકર હછ કહછ છછ છ વચછચવચ દર ! રતજ તચરળ વચત હછ તત સચછભળછછ છછ છ .સચથ નર સછગચથ ગમતચ હત ભલર પણ. તછછ મનર કયચરરક તત કક છ બતલવચ દર ! હછ તનર તચરચ જ તયચછ દશરન કરચવછ. છતડળ શબદતનળ મમત બસ બડમ પચડત.છ આ હહદયનર એટલછછ તત ખતલવચ દર ! –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments દચનમચછ દળધચછ . તદનરશ કચનચણળ એક કપ કતફળ અનર તચજ હવચ દર . કચછ મનર રચજખછશળથળ તછછ જવચ દર ! જત તનર ગમતછછ નથળ તત શછછ કરછ હછ.

છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત . ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત . 2012 Pravin Shah ગઝલ. ડચળખળએ પચછદડચઓ દચનમચછ દળધચછ. હછ કહછ છછ છ . જ તનર સછભચરણચછઓ દચનમચછ દળધચછ. –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત . ( તદનરશ કચનચણળ . એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! . મર છ ગઝલનચ દળવડચઓ દચનમચછ દળધચછ.December 7. . સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ . જયચછ જયચછ મચરળ વરદનચ પહત છચળ હતળ તયચછ તયચછ. એમણર આ ઝચછઝવચઓ દચનમચછ દળધચછ. તદનરશ કચનચણળ નચ ખડલરલચછ બચરણચઓ દચનમચછ દળધચછ. બળજછ છ તત પચસર હતછછ શછછ આપવચ જરવછ ? દળકરળએ ડછ સકચછઓ દચનમચછ દળધચછ. વચયરચએ પચનખરનળ હચછક પચડળ તત. ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. કમનસળબળ એટલર શછછ ? એમ પડછપયછછ તયચછ. કતણ કતનછછ છર .

Related Interests