ચચજવનભરનચ તતફચન ખચળળ રહયત છછ છ

,
ફકત એનચ મતઘમ ઈશચરર ઈશચરર.

ગમર તયચછ હછ ડડબછ,છ ગમર તયચછ હછ નળકળછછ ,
છર મચરળ પપરતતકચ કકનચરર કકનચરર.

અહળછ દછ ખનળ દછ તનયચમચછ એક રછગ જતયત,
ભલર સછખનછછ જગ હત પપરકચરર પપરકચરર.

સછજનનળ કબર કર ગછનરગચરનળ હત,
છર સરખળ ઉદચસળ મઝચરર મઝચરર.

હહદય મચરછ વયચપક, નજર મચરળ સછદછ ર,
કલચ મચરળ મતહક તવચચરર તવચચરર.

નથળ આભનર પણ કશળ જણ એનળ,
કર મર છ ચચછદ જતયચ કસતચરર કસતચરર.

અમચરચ બધચછ સછખ અનર દછ ખનળ વચચર ,
સમયનચ તવનચ કછઈ તફચવત ન જતયત.

બધળયર મજ હતળ રચતર રચતર,
નર સછતચપ એનત સવચરર સવચરર.

નથળ ઝછ ખનચ મચરળ ગમતળ જત તમનર,
તત એનછછ તનવચરણ તમચરછ તમલન છર .

તમર આમ અવગણનચ કરતચ જશત તત,
થતળ રહર શર ઈચછચ વધચરર વધચરર.

અમસતત અમસતત હતત પપરશ મચરત,
હકળકતમચછ કતનળ છર સચચળ બછલદ
છ ળ.

જવચબ એનત દર વચ ઊઠળ આછ ગળળઓ,
તમચરળ તદશચમચછ તમનચરર તમનચરર.

જગતમચછ છર લહચવચ કદમ પર કદમ પર,
ફકત એક શરત છર ગતતમચન રહર વ.છ

નવચ છર મછસચફર તવસચમર તવસચમર ,
નવળ સગવડત છર ઉતચરર ઉતચરર.

મરણ કર જવન હત એ બનર તસથતતમચછ,
‘મરળઝ’ એક લચચચરળ કચયમ રહળ છર .

રચમ જણર કઈ તરફ ચચલયત ગયત. કતઈ એકચકળ રમર આરછભમચછ. પહચડ મનમચછ સમસમર એવછછ બનર . તરતચ પથથર એ વખત ચચલયત ગયત. મમનમચછ ડડબળ ગઈ હત વચત જર. . સડયર જરવત સડયર પણ સછજતગવશ ભરબપતરર આથમર એવછછ બનર. – ‘મરળઝ’ ર ગઝલરચનચઓ… – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧.જનચજત જશર તત જશર કચછધર કચછધર. ૨. હવર તત ફડલ ડડબળ જય છર . કતઈ શરરળ સચછજ લગ સછમસચમ હતય. એ રમત દછ તનયચ રમર એવછછ બનર . લત. ચચલયત ગયત શબદનર છતડળ અરથ ચચલયત ગયત. હચથનછછ પડછત તત એ નચ એ જ છર . ટર રવચમચછથળ કસબ ચચલયત ગયત. કતણ જણર કર વછ ફચટપયછછ આ ખમળસ ટર ભચછ લરવચમચછ જનમ ચચલયત ગયત. એનચ પડઘચ નચ શમર એવછછ બનર . એવછછ બનર… બછદ છ નચ ભચરર નમર એવછછ બનર . ફડલનળ ચચચર જગત કરતછછ રહયછ.છ મહર કથળ મહર ક છ ળ પવન ચચલયત ગયત. પચછદડછ છ હર લળ ખમર એવછછ બનર. જવન પણ ગયછછ છર સહચરર સહચરર. ખળણનળ સચથર કશખર વચતત કરર. રચત આખળ ધમધમર એવછછ બનર.

એક કકસસત… એક કકસસત હચથમચછ આવળ ગયત. એ જ કચરણ એનચ ટકવચનછછ હતછ. છતડ તછલસળનત લઈ ફરતત હતત. તચરત સમય ચચલયત ગયત. – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧.છ પચન સચથર એ ઘણછ ચચવળ ગયત. ચચર તરતતચઝચ ગઝલત. ઘરર જ. ઠર સ લચગળ એ નજવળ વચતમચછ.છ એ જ મચણસ રબર આવળ ગયત. વચત ઈશરનળ બધર કરતત હતત. ગચમ આખચનર બહર લચવળ ગયત.. ગઝલ આમ તત વરચરય અવસર થઈ ગઈ સળમ આખળ આયનચઘર થઈ ગઈ આછ ગણચમચછ એમનચ પગલચ પડપ યચ ઝડ છ પડળ બર વર ત છ અદર થઈ ગઈ! મર છ તત એમ જ ચળછધળ એનચ ઘર તરફ આછ ગળળ મચરળ તવછગર થઈ ગઈ! મરલળ ઘરલળ એક વહદચએ જરચ . મચણસતનર એ જ બહર કચવળ ગયત. આખરર એ બતરડળ વચવળ ગયત. ૩. કચછ હજ ‘રચકર શ’ બરઠત છર અહળછ.હમસફર સમજ હતળ પરછચઈનર સચછજ ઢળતચ એ ભરમ ચચલયત ગયત. આખર આખત મચગર ખતદચવળ ગયત. નચમ જરનછ હતઠ પર રમતછછ હતછ. પયચસ તત ‘રચકર શ’નળ અકબછધ રહળ એ ભલર ગગ છ ચ સછધળ આવળ ગયત.

ખરદ છર કર ટડછકળ ચચદર થઈ ગઈ! વચદળત એવળ રળતર વરસળ પડપ યચછ ગચરનળ ભળછતતય ખરતર થઈ ગઈ! ચતપડળઓ જતઈ એનચ હચથમચછ લચગણળઓ મચરળ દફતર થઈ ગઈ. ૨. તતય લચગર પપરવચસ થચયર છર . સચવ તરબતળ ચચસ થચયર છર ખરતરતમચછ ઉજસ થચયર છર એક દતરયત થયત છર ગછમ એનળ ઓસનર ઘર તપચસ થચયર છર તચરળ શર રળમચછ આમતરમ ફરછ. કક છકનચ તછગ શચસ થચયર છર . સચછભળળનર આછ ખ ભળનળ થઈ ગઈ. કર હવર એનચથળ કયચછ રતવચય છર ! ૩. એટલત મતટત થયત એનત અહમ કતઈનર રસતતય કયચછ પડછચય છર ! વચત એ સમજય નહળછ કચછ મન તનર? જતરચ ચરણત તવનચ પણ થચય છર . બચરળમચછથળ વન ભલર દર ખચય છર એમ કયચછ આછ ખતનર ઠછ ડક થચય છર ! જરમ ભળછજ ર વહક પવરત નર હવચ એ રળતર કયચછ કતઈથળ પલળચય છર . ફડલ જરવછ તછછ તત હસળ નચખર.કશશછનર તર ડપયછ તત એ સછદ છ ર થઈ ગઈ! નળકળયત છર જયચરથળ અહળછ હચઈવર કર ટલળ કર ડળઓ પડતર થઈ ગઈ! દળકરત મતટત થયચનળ છર ખછશળ. .

બગળચચમચછ થતડચક ભમરચ ઉતચરત. આ પવરતનચ મચથર છર ઝરણચનચછ બરડચછ. જર સદચ વતછરળમચછ બરઠછ હશર. હવર ભળછત પરથળ અરળસચ ઉતચરત. હછ મછતદરમચછ આવયત અનર દચર બતલયછ. જર કદળ પટકડળમચછ બરઠછ હશર એ જ કચલર ધડળમચછ બરઠછ હશર એ તરફ ખરચચય છ છર આજરય મન. તદલ તરસર તત શછછ કરવછછ ? . Raxesh Parekh Yesterday at 7:50am · ગળછછ તરસર તત પચણળ પળવચય . તમચરળ નજર મર છ ઉતચરળ લળધળ છર . જરચ સચચવળ એનર હર ઠચછ ઉતચરત. – રચકર શ હચછસકલયચ આ તડકચનર બળજર ગમર તયચછ ઉતચરત.આપવળ ઓહય તત દછ વચ દર જર આ મડડળ કયચછ ખલચસ થચયર છર ! ૪. તમર મચરચ પરથળ નજર નચ ઉતચરત. નહળછ ’તત હરણનર ન રણમચછ ઉતચરત. ભળતરમચછ જ જતવચનળ આદત પડળ ગઈ. ફડલત મચછદગળનચછ કબછચનર પડપ યચછ છર .છ પગરખચછ નહળછ બસ અભરખચ ઉતચરત. સચવ અમથળ કડપ છ ળત ફડટર નહળછ કત’ક નકળ મડળમચછ બરઠછ હશર એ જ લચવર જતનર હર વચતમચછ. હતય છર જર મહર ક રપર ફડલમચછ. એ છછ પચઈ શડળમચછ બરઠછ હશર . કતઈ તત ગતકછ ળમચછ બરઠછ હશર .

ઘર સળગર તત વળમત લરવચય .. તછછ જ એ રપ ધચરર. તત હછ શછછ કરછ? . આછ ખત વરસર તત શછછ કરવછછ ? કસછહ ગરજર તત ભચગળ જવચય . તત હછ શછછ કરછ? હછ કદળ નચ ગણછ તછજનર પથથર સમત. મમત મલકર તત શછછ કરવછછ ? પળડચ છલકર તત ગતળળ લરવચય . લત જકડર તત શછછ કરવછછ ? પતલળસ પકડર તત જમળન થચય . જદ પકડર તત શછછ કરવછ.!!! 11 October 2012 · Dhalti rat hai bistar pe jal raha hai koi Kisi ki yad me karwat badal raha h koi Abhi na sour karo dil ki dhrakno tharo Abhi gajal k taswur me dhal raha hai koi Abhi to samma jali hi nahi mahfil me Abhi se mom ki surat pighal raha hai koi Me kis bina pe kahu usko bewafa ZULFI Meri najar ke iesaro pe chal raha hai koi તત હછ શછછ કરછ? – આતદલ મનસડરળ તદલ ન લચગર કકનચરર. કતઈ વચત ખટકર તત શછછ કરવછછ ? મચણસ મલકર તત ખછશળ થચય .છ . તત હછ શછછ કરછ? દડ ર ઝછ ઝચ પછકચરર. સપનચ સળગર તત શછછ કરવછછ ? આભ વરસર તત છતપરળ લરવચય . અહછકચર ગરજર તત શછછ કરવછછ ? શરળર ભડકર તત રતકળ લરવચય . મન ભડકર તત શછછ કરવછછ ? કચછટત ખટકર તત કચઢળ લરવચય . વરદનચ છલકર તત શછછ કરવછછ ? અજગર જકડર તત છડ ટળ જવચય .

જતર કયચછ મચરળ ભછજમચછ છર ! શડનયથળ મનનર ભરળ દર તછ. રખડછ છ ટતળળ રતજ કયચછ કયચછ જય છર . દચતચ છળપર નહળછ ઘર મચછગન આયત. હર રણર ચડપ યત રજડપડત છળપર નહળછ.હત વમળમચછ તત મનનર મનચવળ લઉ. તત હછ શછછ કરછ? આછ સઓ છ ખડબ મત છઘચ છર મચનયછછ છતચછ કતઈ પચલવ પપરસચરર. ઓટલચનર છર રજરરજનળ ખબર.છ નચવ ડડબર કકનચરર. સછન શચહ અકબર કમર છળપર નહળછ ભભડત લગચયત કક છક જણર કર થવચમચછ છર . તતય આ સસલચઓ કયચછ શરમચય છર ! સકડલમચછથળ બચળકત જયચરર છડ ટર . કતઈનચ કયચછ એ કહયચમચછ છર ! ઊ છચકચવર તછછ જ ગતવધરન. તત ય આ લરસન કયચછ પડર છ થચય છર . . કચચબત અછતર તવજયશપરળનર વયતર.છ કક છક એવછછ આ જગચમચછ છર ! મમન બરઠચછ છર બધચછ શચથળ ? ખતફ કતનત આ સભચમચછ છર ? પપરચથરનચ ? ‘રચજરશ’નચ હતઠર ! આજ નકળ એ નશચમચછ છર ! ( રચકર શ હચછસકલયચ ) ટર રવચછ બરભચન થચતચછ જય છર . ચછચલ નચરળ કર નક ન છળપર નહળછ. તત હછ શછછ કરછ? તચરળ ઝડ લફતમચછ ટચછકળ દઉ છ તચરલચછ. પપરળત છળપર નહળછ પળઠ તદખચયત. ચતક. કરમ લછબચશર મદદ મચટર ? હચથ પછતડતતનચ પડજમચછ છર ! . સડયર છળપર નહળછ બચદલ છચયત. 'તયચછ જ મચછ ભણવચ મનર બરસચડજર.' કચળજ જયચછ તસમતનળ લરવચય છર . કતવ ગગ છ કહર . તત હછ શછછ કરછ? -આતદલ મનસડરળ તચરચ કર તરજમર છ ચછદપર છળપર નહળછ.સચછભળર છર વચત બસ તદલનળ. આજ મડઝ છ ચરત હવચમચછ છર . ફકળયછછ નર ગલળ હરખચય છર . પણ તછછ આવર સવચરર.

ભડલકચછ કચયમ ધનળ દર ખચય છર ! હળછચકર 'રચકર શ' તછછ બરઠત ભલર . ચડમર છર ભડતમનર બછનર ય. કસકછદર હત કર હત ચછગળઝ. . લખર જત વચનરત તત ઠળક છર . પણ વહકત જ કરમચયચ. જરઓ તચરચ નચમનળ રચનચ કરર. તચરચ પગલચછનચછ હજછ તનશચન છર . તદશચ ભડલનચરનર જર મચગર દર ખચડળ નથળ શકતચ. મચરચ મચટર એ જ તત ભયસથચન છર . બચળકતનળ જરમ કયચછ ઝછ લચય છર !? રચકર શ હચછસકલયચ આખરર એનળ કહપચ તત થચય છર .રચકર શ હચછસકલયચ અહમપ સચમર ઝડ કર લચ સહષષ ઝડ કચવળ નથળ શકતચ. દચર પણ હરખચય છર . -તવવરક મનહર ટર લર ગઝલ – રચકર શ હચછસકલયચ તચરચ હતઠર જર અજબ મછસકચન છર . ખછદ ઊઘડવચનર અધળરચ થચય છર ! કતણ બનવચકચળનર ટચળળ શકર ? તર છતચછ કયચછ સહર જ સવળકચરચય છર ? મચતપર કછકર ફર ક છ વચનચ ખયચલથળ. આપણચથળ રચહ કયચછ જતવચય છર ? એ પધચરર. હર પપરભછ’ વરણ એવચછ એમ કયચછ બતલચય છર ! .ધડળથળ કખસસચ ભરરલચ હત ભલર . જળમચછ વમળત અણદળઠચછ સજરય છર ! ‘સવરનછ કલયચણ કરજત. આછ ગણછ કયચછ એટલછછ વર રચન છર . હવચનળ જરમ એ અતસતતવ તમટચવળ નથળ શકતચ. કત’ ફચવળ નથળ શકતચ. ઓરડત ભરચક છર તચરળ યચદથળ. બચકળ કશલચઓનર લખળનર રચમ પતતર ‘રચમ’ કછઈ તચરળ નથળ શકતચ. એ બધચ અકર ખરચ ધનવચન છર . નથળ જડતત કદળ એનર ય રસતત ષજછદગળમચછ કતઈ.

તર બરસર અહળછ . તર બરસર અહળછ . પપરમ ર થળ તછન છ ચ તનહચળર કતઈનર. હચથ પતતચનતય બળજત જણવચ પચમર નહળછ. કતઈનચછ ચરણતમચછ ઝડ કયછછ હતય. એમચછ તત તચરછ ફકત નછકશચન છર . મચતપર તમનર ચચહછ એ કમતચ નથળ. જયચરથળ મચણસનર ઓળખતચ થયચ. તર બરસર અહળછ. તર બરસર અહળછ . ભળડમચછ એકચછત વહચલછછ લચગતછ. . જતવચ મચટર કદળ રમતચ નથળ. એક ઝછ ઝચવચતમચછ તડટળ ગયચ. કર ટલચછનચ તદલમચછ મચરછ સથચન છર . ભલર એનર નદળ ગણતચ નથળ. હચ. આ સભચમચછથળ જર ઊઠપ યછછ હતય. ષજછદગળમચછ આટલછછ હચયચર પછળ. તનરછજન રચજયગછર પછખળનળ નચતમચછ આવયત તહર વચર . પથથરતનચ દર વનર નમતચ નથળ. તર બરસર અહળછ . જર કણર પતતચનર પડછપયછછ હતયનળ બળજ કણર . સચવ છરલલળ પછતકતમચછ બરસછ ભલર. એટલત લચયક ખરત કર હછ અહળછ બરસળ શકછ છ ? એટલછછ પતતચનર પડછપયછછ હતય. તર બરસર અહળછ . આછ સમ છ ચછ પણ એટલળ તચકચત છર . લચગણળનચ ઘર હવર બનતચ નથળ.રચકર શ હચછસકલયચ ગઝલ – સનર હળ પરમચર કતઈનછછ પણ આછ સછ લડછપયછછ હતય.સનરહળ પરમચર એમ નચ બતલત તમર ગમતચ નથળ. તર બરસર અહળછ . છ પ યછછ હતય. સડયર તપતત હતય એનત મધયમચછ નર તર છતચછ.એ જ મચરત કકછમતળ સચમચન છર . તર બરસર અહળછ. . કળતડયચરછ એમ પડયછર હતય. હચથ વચચર નચમ ઘડટ નર અદબથળ એનર ભડસયછછ હતય.છ બસ હવર તત કતઈનળ મમતચ નથળ. નર પછળ છચતળમચછ દછ દખયછછ હતય.

. સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ . આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત .. ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત .. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. છચણ ઘસળ ઉજળળ કળધળ છર કચય મચથર ચડનચનર પચણળએ નચયત. સછમત થયછછ બતડર.. કચગડળનર કયર કર તછછ મલપછતળ હચલય તચરત લચડત બનયત છર વરણચગળ. ખત છખચરળ ખત છખચરળ કછઠ કળધત છર સચબદત જણર કતકળલનત જયત. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. પણ કળચયલ કચગ કથયત મતર.... કચબર.... કયર કર કચગ ચતર. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. કતણ વધછ રપચળછછ ... આજ કળચયરલ નચચર છર મતર....જમળ હતરફચઈ નતરન નર ગચનનળ.. મતરલચનચ પળછછડચ વળણળ વળણળનર ગડથછ યત ગજરત નર ખરચયચ છ છર દતર. લરલચછ નર તરતરડચ છર ભરળચ સડર પડરચવર ગળતડચછ કલશતર. -RSVP વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત . ઈ તત નચચયત થઈ કળચયર લ મતર. ચકલચછનચ પળછછચનળ કલગળ ચતટચડળ નર બગલચનચ પગ લળધચ મચગળ. કતણ ગચય મળઠછછ નર કતનર સમજય વચત સચનનળ ? સચછભળળનર કચગભચઈ થક ગયચ તક યચર એણર કમમર કસળ ચચરર કતર....... જણર કળચયર લ નચચર છર મતર. આવછછ નર આટલછછ સછદ છ ર નથળ રર કતઈ આયતજન કચચછછ નક છ લગચર.. જતવચ આવરલ નહતયઘરલચ સમ મરમળ તનણરય લયર લચગર નચ વચર. આમ લચગળ પસછદગળનળ મહતર. સચચછકલત મતરલત બરઠત ઉદચસ ઈ તત થઈ ગયત નપચસ નર પપપછ થયત પચસ ઢર લ તરસચણળ. આનળ જડશર નક છ જતડ આનર દઈ દપ યત એવતડર..

સતળ આનચ સચવ સચચળ વચત લઈનર આવજત. હછ તદલચસત આપવચનત. કતણ કતનછછ છર . તદનરશ કચનચણળ એક મચણસ હચરવચનત.. એ શતધવચ. હછ. . – તદનરશ કચનચણળ 5 Comments બડમ પચડત September 10. ( તદનરશ કચનચણળ વચરતચનચ અછતમચછ October 7. કતણ મચરચ શચસનત હકદચર છર . વચરતચનચ અછતમચછ. હછ તમચરત લચગવચનત. . આવશર પચછળ પરત બસ બડમ પચડત. રચત આખળ જગવચનત. વચરતચનચ અછતમચછ. વચરતચનચ અછતમચછ. ડચળ લળલળ કચપવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . 2013 Pravin Shah ગઝલ. ષજનદગળભર આપતચ આવયચ છત જકચરત ભલર . તદનરશ કચનચણળ આ તરફ નર એ તરફ બસ બડમ પચડત. એ જણચવચ. પચનખરનળ કર ટલળ થઈ છર અસર. હછ તમચરળ જતનત તહમચયતળ છછ છ એટલર . 2013 Pravin Shah ગઝલ. ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! . પછરચવત મચગવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. વચરતચનચ અછતમચછ. સચથ કચયમ આપવચનત. વચરતચનચ અછતમચછ. હછ કહછ છછ છ .

સડયરનચ કકરણ મનર તત વચછચવચ દર ! આપણર બરઠચછ રહળએ વહક નળચર. તદનરશ કચનચણળ એક કપ કતફળ અનર તચજ હવચ દર . વચત ખડટર કર તરત બસ બડમ પચડત.છ બર જ અકર હછ કહછ છછ છ વચછચવચ દર ! રતજ તચરળ વચત હછ તત સચછભળછછ છછ છ . 2013 Pravin Shah ગઝલ. કચછ મનર રચજખછશળથળ તછછ જવચ દર ! જત તનર ગમતછછ નથળ તત શછછ કરછ હછ. આમ તત ટહછકચ જ ગમતચ હતય સમનર . અથર એનચ કયચછ કરર છર કતઈ સચચચ. પણ પહર લળ છર શરત બસ બડમ પચડત. ચચલ આજર પછખળઓનર બતલવચ દર ! પચન લળલચછ તતડવચનત શતખ રચખર. તછછ મનર કયચરરક તત કક છ બતલવચ દર ! હછ તનર તચરચ જ તયચછ દશરન કરચવછ.છ આ હહદયનર એટલછછ તત ખતલવચ દર ! –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments દચનમચછ દળધચછ . –તદનરશ કચનચણળ 5 Comments ખતલવચ દર મર 31.સચથ નર સછગચથ ગમતચ હત ભલર પણ. કતણ એનર આછ ગણચમચછ આવવચ દર ?! શછછ લખયછછ છર પચછદડચનળ કતર પર તર. ભચગયનળ છર આ રમત બસ બડમ પચડત. છતડળ શબદતનળ મમત બસ બડમ પચડત. ફચવશછછ કર ડડબશછછ એ કતણ જણર .

જ તનર સછભચરણચછઓ દચનમચછ દળધચછ. મર છ ગઝલનચ દળવડચઓ દચનમચછ દળધચછ. એમણર આ ઝચછઝવચઓ દચનમચછ દળધચછ. ( તદનરશ કચનચણળ . હછ કહછ છછ છ . વચયરચએ પચનખરનળ હચછક પચડળ તત. કમનસળબળ એટલર શછછ ? એમ પડછપયછછ તયચછ. –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત . બળજછ છ તત પચસર હતછછ શછછ આપવચ જરવછ ? દળકરળએ ડછ સકચછઓ દચનમચછ દળધચછ. ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. . તદનરશ કચનચણળ નચ ખડલરલચછ બચરણચઓ દચનમચછ દળધચછ. એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! .December 7. જયચછ જયચછ મચરળ વરદનચ પહત છચળ હતળ તયચછ તયચછ. કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . ડચળખળએ પચછદડચઓ દચનમચછ દળધચછ. કતણ કતનછછ છર . 2012 Pravin Shah ગઝલ. છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત . ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત . સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ .

Related Interests