ચચજવનભરનચ તતફચન ખચળળ રહયત છછ છ

,
ફકત એનચ મતઘમ ઈશચરર ઈશચરર.

ગમર તયચછ હછ ડડબછ,છ ગમર તયચછ હછ નળકળછછ ,
છર મચરળ પપરતતકચ કકનચરર કકનચરર.

અહળછ દછ ખનળ દછ તનયચમચછ એક રછગ જતયત,
ભલર સછખનછછ જગ હત પપરકચરર પપરકચરર.

સછજનનળ કબર કર ગછનરગચરનળ હત,
છર સરખળ ઉદચસળ મઝચરર મઝચરર.

હહદય મચરછ વયચપક, નજર મચરળ સછદછ ર,
કલચ મચરળ મતહક તવચચરર તવચચરર.

નથળ આભનર પણ કશળ જણ એનળ,
કર મર છ ચચછદ જતયચ કસતચરર કસતચરર.

અમચરચ બધચછ સછખ અનર દછ ખનળ વચચર ,
સમયનચ તવનચ કછઈ તફચવત ન જતયત.

બધળયર મજ હતળ રચતર રચતર,
નર સછતચપ એનત સવચરર સવચરર.

નથળ ઝછ ખનચ મચરળ ગમતળ જત તમનર,
તત એનછછ તનવચરણ તમચરછ તમલન છર .

તમર આમ અવગણનચ કરતચ જશત તત,
થતળ રહર શર ઈચછચ વધચરર વધચરર.

અમસતત અમસતત હતત પપરશ મચરત,
હકળકતમચછ કતનળ છર સચચળ બછલદ
છ ળ.

જવચબ એનત દર વચ ઊઠળ આછ ગળળઓ,
તમચરળ તદશચમચછ તમનચરર તમનચરર.

જગતમચછ છર લહચવચ કદમ પર કદમ પર,
ફકત એક શરત છર ગતતમચન રહર વ.છ

નવચ છર મછસચફર તવસચમર તવસચમર ,
નવળ સગવડત છર ઉતચરર ઉતચરર.

મરણ કર જવન હત એ બનર તસથતતમચછ,
‘મરળઝ’ એક લચચચરળ કચયમ રહળ છર .

રચત આખળ ધમધમર એવછછ બનર. ચચલયત ગયત શબદનર છતડળ અરથ ચચલયત ગયત. ફડલનળ ચચચર જગત કરતછછ રહયછ. રચમ જણર કઈ તરફ ચચલયત ગયત. હવર તત ફડલ ડડબળ જય છર . એનચ પડઘચ નચ શમર એવછછ બનર . એ રમત દછ તનયચ રમર એવછછ બનર . કતઈ એકચકળ રમર આરછભમચછ. સડયર જરવત સડયર પણ સછજતગવશ ભરબપતરર આથમર એવછછ બનર. જવન પણ ગયછછ છર સહચરર સહચરર. ખળણનળ સચથર કશખર વચતત કરર. એવછછ બનર… બછદ છ નચ ભચરર નમર એવછછ બનર . તરતચ પથથર એ વખત ચચલયત ગયત. કતણ જણર કર વછ ફચટપયછછ આ ખમળસ ટર ભચછ લરવચમચછ જનમ ચચલયત ગયત.જનચજત જશર તત જશર કચછધર કચછધર. હચથનછછ પડછત તત એ નચ એ જ છર . લત. ટર રવચમચછથળ કસબ ચચલયત ગયત.છ મહર કથળ મહર ક છ ળ પવન ચચલયત ગયત. કતઈ શરરળ સચછજ લગ સછમસચમ હતય. મમનમચછ ડડબળ ગઈ હત વચત જર. ૨. પચછદડછ છ હર લળ ખમર એવછછ બનર. પહચડ મનમચછ સમસમર એવછછ બનર . – ‘મરળઝ’ ર ગઝલરચનચઓ… – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧. .

મચણસતનર એ જ બહર કચવળ ગયત. ઠર સ લચગળ એ નજવળ વચતમચછ. ૩.હમસફર સમજ હતળ પરછચઈનર સચછજ ઢળતચ એ ભરમ ચચલયત ગયત. ઘરર જ. એ જ કચરણ એનચ ટકવચનછછ હતછ.છ પચન સચથર એ ઘણછ ચચવળ ગયત. કચછ હજ ‘રચકર શ’ બરઠત છર અહળછ. ગચમ આખચનર બહર લચવળ ગયત.છ એ જ મચણસ રબર આવળ ગયત. ચચર તરતતચઝચ ગઝલત. આખર આખત મચગર ખતદચવળ ગયત. – રચકર શ હચછસકલયચ Posted by અકરનચદ ૧. પયચસ તત ‘રચકર શ’નળ અકબછધ રહળ એ ભલર ગગ છ ચ સછધળ આવળ ગયત. છતડ તછલસળનત લઈ ફરતત હતત. આખરર એ બતરડળ વચવળ ગયત. તચરત સમય ચચલયત ગયત.. વચત ઈશરનળ બધર કરતત હતત. એક કકસસત… એક કકસસત હચથમચછ આવળ ગયત. ગઝલ આમ તત વરચરય અવસર થઈ ગઈ સળમ આખળ આયનચઘર થઈ ગઈ આછ ગણચમચછ એમનચ પગલચ પડપ યચ ઝડ છ પડળ બર વર ત છ અદર થઈ ગઈ! મર છ તત એમ જ ચળછધળ એનચ ઘર તરફ આછ ગળળ મચરળ તવછગર થઈ ગઈ! મરલળ ઘરલળ એક વહદચએ જરચ . નચમ જરનછ હતઠ પર રમતછછ હતછ.

કક છકનચ તછગ શચસ થચયર છર . . એટલત મતટત થયત એનત અહમ કતઈનર રસતતય કયચછ પડછચય છર ! વચત એ સમજય નહળછ કચછ મન તનર? જતરચ ચરણત તવનચ પણ થચય છર . સચવ તરબતળ ચચસ થચયર છર ખરતરતમચછ ઉજસ થચયર છર એક દતરયત થયત છર ગછમ એનળ ઓસનર ઘર તપચસ થચયર છર તચરળ શર રળમચછ આમતરમ ફરછ.કશશછનર તર ડપયછ તત એ સછદ છ ર થઈ ગઈ! નળકળયત છર જયચરથળ અહળછ હચઈવર કર ટલળ કર ડળઓ પડતર થઈ ગઈ! દળકરત મતટત થયચનળ છર ખછશળ. ખરદ છર કર ટડછકળ ચચદર થઈ ગઈ! વચદળત એવળ રળતર વરસળ પડપ યચછ ગચરનળ ભળછતતય ખરતર થઈ ગઈ! ચતપડળઓ જતઈ એનચ હચથમચછ લચગણળઓ મચરળ દફતર થઈ ગઈ. ૨. સચછભળળનર આછ ખ ભળનળ થઈ ગઈ. ફડલ જરવછ તછછ તત હસળ નચખર. બચરળમચછથળ વન ભલર દર ખચય છર એમ કયચછ આછ ખતનર ઠછ ડક થચય છર ! જરમ ભળછજ ર વહક પવરત નર હવચ એ રળતર કયચછ કતઈથળ પલળચય છર . કર હવર એનચથળ કયચછ રતવચય છર ! ૩. તતય લચગર પપરવચસ થચયર છર .

હવર ભળછત પરથળ અરળસચ ઉતચરત. તમચરળ નજર મર છ ઉતચરળ લળધળ છર . Raxesh Parekh Yesterday at 7:50am · ગળછછ તરસર તત પચણળ પળવચય . તમર મચરચ પરથળ નજર નચ ઉતચરત. હછ મછતદરમચછ આવયત અનર દચર બતલયછ. તદલ તરસર તત શછછ કરવછછ ? . ફડલત મચછદગળનચછ કબછચનર પડપ યચછ છર . સચવ અમથળ કડપ છ ળત ફડટર નહળછ કત’ક નકળ મડળમચછ બરઠછ હશર એ જ લચવર જતનર હર વચતમચછ. એ છછ પચઈ શડળમચછ બરઠછ હશર . કતઈ તત ગતકછ ળમચછ બરઠછ હશર . ભળતરમચછ જ જતવચનળ આદત પડળ ગઈ. નહળછ ’તત હરણનર ન રણમચછ ઉતચરત. હતય છર જર મહર ક રપર ફડલમચછ. આ પવરતનચ મચથર છર ઝરણચનચછ બરડચછ.આપવળ ઓહય તત દછ વચ દર જર આ મડડળ કયચછ ખલચસ થચયર છર ! ૪.છ પગરખચછ નહળછ બસ અભરખચ ઉતચરત. જર સદચ વતછરળમચછ બરઠછ હશર. બગળચચમચછ થતડચક ભમરચ ઉતચરત. જરચ સચચવળ એનર હર ઠચછ ઉતચરત. – રચકર શ હચછસકલયચ આ તડકચનર બળજર ગમર તયચછ ઉતચરત. જર કદળ પટકડળમચછ બરઠછ હશર એ જ કચલર ધડળમચછ બરઠછ હશર એ તરફ ખરચચય છ છર આજરય મન.

. સપનચ સળગર તત શછછ કરવછછ ? આભ વરસર તત છતપરળ લરવચય . તત હછ શછછ કરછ? . મન ભડકર તત શછછ કરવછછ ? કચછટત ખટકર તત કચઢળ લરવચય . અહછકચર ગરજર તત શછછ કરવછછ ? શરળર ભડકર તત રતકળ લરવચય . તત હછ શછછ કરછ? દડ ર ઝછ ઝચ પછકચરર. મમત મલકર તત શછછ કરવછછ ? પળડચ છલકર તત ગતળળ લરવચય .!!! 11 October 2012 · Dhalti rat hai bistar pe jal raha hai koi Kisi ki yad me karwat badal raha h koi Abhi na sour karo dil ki dhrakno tharo Abhi gajal k taswur me dhal raha hai koi Abhi to samma jali hi nahi mahfil me Abhi se mom ki surat pighal raha hai koi Me kis bina pe kahu usko bewafa ZULFI Meri najar ke iesaro pe chal raha hai koi તત હછ શછછ કરછ? – આતદલ મનસડરળ તદલ ન લચગર કકનચરર. આછ ખત વરસર તત શછછ કરવછછ ? કસછહ ગરજર તત ભચગળ જવચય . તત હછ શછછ કરછ? હછ કદળ નચ ગણછ તછજનર પથથર સમત.ઘર સળગર તત વળમત લરવચય . જદ પકડર તત શછછ કરવછ. કતઈ વચત ખટકર તત શછછ કરવછછ ? મચણસ મલકર તત ખછશળ થચય . લત જકડર તત શછછ કરવછછ ? પતલળસ પકડર તત જમળન થચય . તછછ જ એ રપ ધચરર.છ . વરદનચ છલકર તત શછછ કરવછછ ? અજગર જકડર તત છડ ટળ જવચય .

સચછભળર છર વચત બસ તદલનળ. દચતચ છળપર નહળછ ઘર મચછગન આયત.હત વમળમચછ તત મનનર મનચવળ લઉ.' કચળજ જયચછ તસમતનળ લરવચય છર . તત હછ શછછ કરછ? તચરળ ઝડ લફતમચછ ટચછકળ દઉ છ તચરલચછ. સછન શચહ અકબર કમર છળપર નહળછ ભભડત લગચયત કક છક જણર કર થવચમચછ છર . ચછચલ નચરળ કર નક ન છળપર નહળછ. હર રણર ચડપ યત રજડપડત છળપર નહળછ. સડયર છળપર નહળછ બચદલ છચયત. કતઈનચ કયચછ એ કહયચમચછ છર ! ઊ છચકચવર તછછ જ ગતવધરન. ચતક. . તત હછ શછછ કરછ? આછ સઓ છ ખડબ મત છઘચ છર મચનયછછ છતચછ કતઈ પચલવ પપરસચરર. પણ તછછ આવર સવચરર. કતવ ગગ છ કહર . કરમ લછબચશર મદદ મચટર ? હચથ પછતડતતનચ પડજમચછ છર ! . ફકળયછછ નર ગલળ હરખચય છર . તત ય આ લરસન કયચછ પડર છ થચય છર .છ કક છક એવછછ આ જગચમચછ છર ! મમન બરઠચછ છર બધચછ શચથળ ? ખતફ કતનત આ સભચમચછ છર ? પપરચથરનચ ? ‘રચજરશ’નચ હતઠર ! આજ નકળ એ નશચમચછ છર ! ( રચકર શ હચછસકલયચ ) ટર રવચછ બરભચન થચતચછ જય છર . કચચબત અછતર તવજયશપરળનર વયતર. જતર કયચછ મચરળ ભછજમચછ છર ! શડનયથળ મનનર ભરળ દર તછ. ઓટલચનર છર રજરરજનળ ખબર. આજ મડઝ છ ચરત હવચમચછ છર .છ નચવ ડડબર કકનચરર. તતય આ સસલચઓ કયચછ શરમચય છર ! સકડલમચછથળ બચળકત જયચરર છડ ટર . તત હછ શછછ કરછ? -આતદલ મનસડરળ તચરચ કર તરજમર છ ચછદપર છળપર નહળછ. પપરળત છળપર નહળછ પળઠ તદખચયત. 'તયચછ જ મચછ ભણવચ મનર બરસચડજર. રખડછ છ ટતળળ રતજ કયચછ કયચછ જય છર .

આપણચથળ રચહ કયચછ જતવચય છર ? એ પધચરર. મચરચ મચટર એ જ તત ભયસથચન છર . કત’ ફચવળ નથળ શકતચ.ધડળથળ કખસસચ ભરરલચ હત ભલર . દચર પણ હરખચય છર . -તવવરક મનહર ટર લર ગઝલ – રચકર શ હચછસકલયચ તચરચ હતઠર જર અજબ મછસકચન છર . આછ ગણછ કયચછ એટલછછ વર રચન છર . ખછદ ઊઘડવચનર અધળરચ થચય છર ! કતણ બનવચકચળનર ટચળળ શકર ? તર છતચછ કયચછ સહર જ સવળકચરચય છર ? મચતપર કછકર ફર ક છ વચનચ ખયચલથળ. નથળ જડતત કદળ એનર ય રસતત ષજછદગળમચછ કતઈ. હવચનળ જરમ એ અતસતતવ તમટચવળ નથળ શકતચ. હર પપરભછ’ વરણ એવચછ એમ કયચછ બતલચય છર ! . ચડમર છર ભડતમનર બછનર ય. પણ વહકત જ કરમચયચ. કસકછદર હત કર હત ચછગળઝ. બચળકતનળ જરમ કયચછ ઝછ લચય છર !? રચકર શ હચછસકલયચ આખરર એનળ કહપચ તત થચય છર . ઓરડત ભરચક છર તચરળ યચદથળ. એ બધચ અકર ખરચ ધનવચન છર . લખર જત વચનરત તત ઠળક છર . જરઓ તચરચ નચમનળ રચનચ કરર. જળમચછ વમળત અણદળઠચછ સજરય છર ! ‘સવરનછ કલયચણ કરજત. બચકળ કશલચઓનર લખળનર રચમ પતતર ‘રચમ’ કછઈ તચરળ નથળ શકતચ. ભડલકચછ કચયમ ધનળ દર ખચય છર ! હળછચકર 'રચકર શ' તછછ બરઠત ભલર . તદશચ ભડલનચરનર જર મચગર દર ખચડળ નથળ શકતચ.રચકર શ હચછસકલયચ અહમપ સચમર ઝડ કર લચ સહષષ ઝડ કચવળ નથળ શકતચ. . તચરચ પગલચછનચછ હજછ તનશચન છર .

તર બરસર અહળછ. તર બરસર અહળછ . પથથરતનચ દર વનર નમતચ નથળ. તર બરસર અહળછ. હચથ વચચર નચમ ઘડટ નર અદબથળ એનર ભડસયછછ હતય. સડયર તપતત હતય એનત મધયમચછ નર તર છતચછ. સચવ છરલલળ પછતકતમચછ બરસછ ભલર. એમચછ તત તચરછ ફકત નછકશચન છર . ભલર એનર નદળ ગણતચ નથળ. તર બરસર અહળછ . કતઈનચછ ચરણતમચછ ઝડ કયછછ હતય. એક ઝછ ઝચવચતમચછ તડટળ ગયચ. જર કણર પતતચનર પડછપયછછ હતયનળ બળજ કણર . આ સભચમચછથળ જર ઊઠપ યછછ હતય. હચથ પતતચનતય બળજત જણવચ પચમર નહળછ. . હચ. .એ જ મચરત કકછમતળ સચમચન છર . છ પ યછછ હતય. તર બરસર અહળછ .સનરહળ પરમચર એમ નચ બતલત તમર ગમતચ નથળ. એટલત લચયક ખરત કર હછ અહળછ બરસળ શકછ છ ? એટલછછ પતતચનર પડછપયછછ હતય. કળતડયચરછ એમ પડયછર હતય. તર બરસર અહળછ . કર ટલચછનચ તદલમચછ મચરછ સથચન છર .છ બસ હવર તત કતઈનળ મમતચ નથળ. ષજછદગળમચછ આટલછછ હચયચર પછળ. મચતપર તમનર ચચહછ એ કમતચ નથળ. પપરમ ર થળ તછન છ ચ તનહચળર કતઈનર. નર પછળ છચતળમચછ દછ દખયછછ હતય. આછ સમ છ ચછ પણ એટલળ તચકચત છર . તર બરસર અહળછ . જયચરથળ મચણસનર ઓળખતચ થયચ. તનરછજન રચજયગછર પછખળનળ નચતમચછ આવયત તહર વચર .રચકર શ હચછસકલયચ ગઝલ – સનર હળ પરમચર કતઈનછછ પણ આછ સછ લડછપયછછ હતય. જતવચ મચટર કદળ રમતચ નથળ. તર બરસર અહળછ . લચગણળનચ ઘર હવર બનતચ નથળ. ભળડમચછ એકચછત વહચલછછ લચગતછ.

. આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત . કતણ ગચય મળઠછછ નર કતનર સમજય વચત સચનનળ ? સચછભળળનર કચગભચઈ થક ગયચ તક યચર એણર કમમર કસળ ચચરર કતર.. સચચછકલત મતરલત બરઠત ઉદચસ ઈ તત થઈ ગયત નપચસ નર પપપછ થયત પચસ ઢર લ તરસચણળ.. પણ કળચયલ કચગ કથયત મતર.. જણર કળચયર લ નચચર છર મતર. મતરલચનચ પળછછડચ વળણળ વળણળનર ગડથછ યત ગજરત નર ખરચયચ છ છર દતર.. આવછછ નર આટલછછ સછદ છ ર નથળ રર કતઈ આયતજન કચચછછ નક છ લગચર. કચગડળનર કયર કર તછછ મલપછતળ હચલય તચરત લચડત બનયત છર વરણચગળ.. છચણ ઘસળ ઉજળળ કળધળ છર કચય મચથર ચડનચનર પચણળએ નચયત... કયર કર કચગ ચતર. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત .. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. જતવચ આવરલ નહતયઘરલચ સમ મરમળ તનણરય લયર લચગર નચ વચર. -RSVP વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત .. કચબર. આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. કતણ વધછ રપચળછછ . ઈ તત નચચયત થઈ કળચયર લ મતર.. ખત છખચરળ ખત છખચરળ કછઠ કળધત છર સચબદત જણર કતકળલનત જયત......... આજ કળચયરલ નચચર છર મતર. લરલચછ નર તરતરડચ છર ભરળચ સડર પડરચવર ગળતડચછ કલશતર. સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ . આમ લચગળ પસછદગળનળ મહતર...જમળ હતરફચઈ નતરન નર ગચનનળ... આનળ જડશર નક છ જતડ આનર દઈ દપ યત એવતડર. સછમત થયછછ બતડર. ચકલચછનચ પળછછચનળ કલગળ ચતટચડળ નર બગલચનચ પગ લળધચ મચગળ..

2013 Pravin Shah ગઝલ. વચરતચનચ અછતમચછ. હછ.. છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . કતણ મચરચ શચસનત હકદચર છર . એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! . . સતળ આનચ સચવ સચચળ વચત લઈનર આવજત. પછરચવત મચગવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. વચરતચનચ અછતમચછ. ( તદનરશ કચનચણળ વચરતચનચ અછતમચછ October 7. – તદનરશ કચનચણળ 5 Comments બડમ પચડત September 10. ષજનદગળભર આપતચ આવયચ છત જકચરત ભલર . ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. . ડચળ લળલળ કચપવચનત વચરતચનચ અછતમચછ. 2013 Pravin Shah ગઝલ. સચથ કચયમ આપવચનત. તદનરશ કચનચણળ આ તરફ નર એ તરફ બસ બડમ પચડત. વચરતચનચ અછતમચછ. હછ તદલચસત આપવચનત. કતણ કતનછછ છર . રચત આખળ જગવચનત. એ શતધવચ. વચરતચનચ અછતમચછ. તદનરશ કચનચણળ એક મચણસ હચરવચનત. વચરતચનચ અછતમચછ. આવશર પચછળ પરત બસ બડમ પચડત. પચનખરનળ કર ટલળ થઈ છર અસર. હછ કહછ છછ છ . એ જણચવચ. હછ તમચરત લચગવચનત. કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . હછ તમચરળ જતનત તહમચયતળ છછ છ એટલર .

છ બર જ અકર હછ કહછ છછ છ વચછચવચ દર ! રતજ તચરળ વચત હછ તત સચછભળછછ છછ છ . છતડળ શબદતનળ મમત બસ બડમ પચડત. ભચગયનળ છર આ રમત બસ બડમ પચડત. –તદનરશ કચનચણળ 5 Comments ખતલવચ દર મર 31. સડયરનચ કકરણ મનર તત વચછચવચ દર ! આપણર બરઠચછ રહળએ વહક નળચર. ફચવશછછ કર ડડબશછછ એ કતણ જણર . કતણ એનર આછ ગણચમચછ આવવચ દર ?! શછછ લખયછછ છર પચછદડચનળ કતર પર તર. 2013 Pravin Shah ગઝલ. કચછ મનર રચજખછશળથળ તછછ જવચ દર ! જત તનર ગમતછછ નથળ તત શછછ કરછ હછ.છ આ હહદયનર એટલછછ તત ખતલવચ દર ! –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments દચનમચછ દળધચછ . તદનરશ કચનચણળ એક કપ કતફળ અનર તચજ હવચ દર .સચથ નર સછગચથ ગમતચ હત ભલર પણ. તછછ મનર કયચરરક તત કક છ બતલવચ દર ! હછ તનર તચરચ જ તયચછ દશરન કરચવછ. આમ તત ટહછકચ જ ગમતચ હતય સમનર . ચચલ આજર પછખળઓનર બતલવચ દર ! પચન લળલચછ તતડવચનત શતખ રચખર. વચત ખડટર કર તરત બસ બડમ પચડત. પણ પહર લળ છર શરત બસ બડમ પચડત. અથર એનચ કયચછ કરર છર કતઈ સચચચ.

હછ કહછ છછ છ . કર ટલછછ લઈ લળધછછ એ તમનર ખબર છર ? આ સમયનર વચછચવચનળ ટર વ પચડત . આ ઉદચસળ દડ ર કરવળ છર તમચરર ? સમનળ સચથર ચચલવચનળ ટર વ પચડત . . –તદનરશ કચનચણળ 9 Comments વચત સચચળ જણવચનળ ટર વ પચડત થતડળ ધળરજ રચખવચનળ ટર વ પચડત . ખડબ મળશર થતડછ છ થતડછ છ આપવચનળ ટર વ પચડત . એ ગલત છર એ ગલત છર તતય શચનર મચગવચનળ ટર વ પચડત ?!! . વચયરચએ પચનખરનળ હચછક પચડળ તત. છર હકળકત વચછસળળનચ છળદપ ર જરવળ ફડછક એમચછ મચરવચનળ ટર વ પચડત . કમનસળબળ એટલર શછછ ? એમ પડછપયછછ તયચછ. બળજછ છ તત પચસર હતછછ શછછ આપવચ જરવછ ? દળકરળએ ડછ સકચછઓ દચનમચછ દળધચછ. એમણર આ ઝચછઝવચઓ દચનમચછ દળધચછ. ડચળખળએ પચછદડચઓ દચનમચછ દળધચછ. જ તનર સછભચરણચછઓ દચનમચછ દળધચછ. 2012 Pravin Shah ગઝલ.December 7. સચવ સચચછછ હછ કહછ છછ છ . કતણ કતનછછ છર . જયચછ જયચછ મચરળ વરદનચ પહત છચળ હતળ તયચછ તયચછ. ખરરખર જણવછછ છર ? દડ ર અમનર રચખવચનળ ટર વ પચડત. ( તદનરશ કચનચણળ . તદનરશ કચનચણળ નચ ખડલરલચછ બચરણચઓ દચનમચછ દળધચછ. મર છ ગઝલનચ દળવડચઓ દચનમચછ દળધચછ.