Propunereproiect

-CERERO-

Manager de proiect:

Brad- TraianBĂLĂNICĂ

Echipă:

Andreea- Emilia BIVOLARU

Elena- Andreea DUICU

Andreea ENACHE

Păuna- Gabriela GUIU

Coordonatorproiect:

Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing

București

-2017-

© CERERO V5- 10mai 2017
1. INFORMAŢIIDESPRECONSORŢIULPROIECTULUI

1.1. Date despreOrganizaţiaContractoare(structura
juridicădistinctăcândsuntmaimulţiparteneriînproiectsaudepartamentcomponent al structuriijuridicecontractoarecândexistăun
singurpartenerînproiect)

Numeleorganizaţiei
Acronim
Tipulorganizaţiei
Domeniul deactivitate
Competenţaîndomeniulproiectului
Contribuţiain cadrulproiectului

Adresa
Strada Număr

CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoanade Contact
□ Domnul □Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Număr
CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara E-mail: Web.pag.:
Telefon ++ / Fax ++ /

1.2. Date despreorganizaţiilepartener in cadrulproiectului- Partener1(structura
juridicădistinctăcândsuntmaimulţiparteneriînproiectsaudacă estecazuldepartamentcomponent
alstructuriijuridicecontractoarecândexistăun singurpartenerînproiect)

Numeleorganizaţiei
Acronim
Tipulorganizaţiei
Domeniul deactivitate
Competenţaîndomeniulproiectului
Contribuţiain cadrulproiectului

Adresa
Strada Număr

CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoanade Contact
□ Domnul□Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Număr
CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

© CERERO V5- 10mai 2017
1.3. Date despreorganizaţiilepartener in cadrulproiectului- Partener
2(structurajuridicădistinctăcândsuntmaimulţiparteneriînproiectsaudacă estecazuldepartamentcomponent
alstructuriijuridicecontractoarecândexistăun singurpartenerînproiect)

Numeleorganizaţiei
Acronim
Tipulorganizaţiei
Domeniul deactivitate
Competenţaîndomeniulproiectului
Contribuţiain cadrulproiectului

Adresa
Strada Număr

CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoanade Contact
□ Domnul□Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Număr
CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

1.4. Date despreorganizaţiilepartener in cadrulproiectului- Partener
3(structurajuridicădistinctăcândsuntmaimulţiparteneriînproiectsaudacă estecazuldepartamentcomponent
alstructuriijuridicecontractoarecândexistăun singurpartenerînproiect)

Numeleorganizaţiei
Acronim
Tipulorganizaţiei
Domeniul deactivitate
Competenţaîndomeniulproiectului
Contribuţiain cadrulproiectului

Adresa
Strada Număr

CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoanade Contact
Domnul□ Doamna Nume: Prenume:

Funcţia:
Strada: Număr
CodulPoştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

© CERERO V5- 10mai 2017
2. REZUMATUL PROIECTULUI
2.1Creareașidezvoltareaceainăriei: “CEAIUL REGAL ROMÂNESC”.
2.2 Acronim:CERERO;
2.3 Cuvintecheie: ceai, tradițional, diversitate, aristocrație, relaxare;
2.4 Durata proiectului: 18 luni;
2.5 Fonduri accesate prinProgramul "Start-up Nation - Romania": Suma financiară nerambursabilă
maximă alocată: 200.000 LEI.Domeniul de activitate: servicii.
2.6 Proiectul CEREROcreează și dezvoltă o ceainărie cu un caracter aristocratic, tradițional, în care se
găsesc integrate zone de servire a ceaiului cu produse tradiționale specifice în interdependența zonelor
culturale. Se are în vedere în special promovarea tradiției românești în domeniul ceaiului. În urma sesizării
creșterii consumului de ceai, am privit acest lucru ca pe o oportunitate și am luat hotărârea de a crea o
afacere în acest sens pentru a oferi un mediu cât mai atractiv. Ne propunem ca fiecare zi a săptămânii să
fie destinată unui ceai și unui desert dintr-o anumită zonă culturală.
2.7 În România, consumul de ceai are o tendință pregnantă de creștere cu implicații pozitive asupra
calității vieții. De asemena, la nivel internațional, consumul de ceai a arătat un potențial ridicat, fiind
utilizat ca un obicei de protocol, întâlniri de afaceri sau reuniuni amicale.
2.8 Obiectiv general:crearea și dezvoltarea ceainăriei “CEAIUL REGAL ROMÂNESC”.
Obiective specifice:OS1: atingerea unui număr cât mai mare de consumatori fideli în primul an;OS2:
crearea unui renume național în topul localurilor cu această temă;OS3: împărțirea spațiului comercial în
zone (OS3.1 bucătăria, OS3.2 zonă de ceai specific, OS3.3 zonă de vizualizare a ceaiurilor, OS3.4 zonă de
preparare în timp real a ceaiului, OS3.5 zonă cu prăjituri și ceai, OS3.6 zonă de servire ceai).
2.9 Principalele activități sunt: A1: stadiu actual; A2: definirea sistemului; A3: proiectarea, A4: realizarea;
A5: implementarea ceainăriei; A6: managementul proiectului.
2.10 Rezultate evaluabile ca urmare a realizării proiectului: 10 mese x 4 locuri x 30 lei (consumația medie
pe zi)= 1.200 Lei/zi x 30 zile= 36.000 lei/ lună; 5 mese x 2 locuri x 20 lei (consumația medie pe zi)= 200
lei/zi x 30= 6.000 lei/lună, Venit mediu total/lună= 42.000 lei/lună.
2.11 Utilizatori: Cetățeni români și străini aflați în vizită în zona adiacentă economică a ceainăriei,
reuniuni ale oamenilor de afaceri, turiști și vizitatori ocazionali.
2.12 Buget anual (aprox. 500.000 Lei)= cheltuieli (25%= 125.000 Lei/semestru)+ profit (5%= 25.000 Lei/
semestru) + invesții (20%=100.000 Lei/ semestru);
2.13 Impactul social: creare noi locuri de muncă (+/- 16 locuri de muncă), implementarea unui stil de viață
sănătos, familiarizarea clienților cu alte tradiții specifice anumitor zone culturale.
2.14 Impactul ecologic: Proiectul CERERO nu creează probleme ecologice sau de mediu și se reciclează
deșeurile menajere, contractând o firmă de salubrizare ce le colectează.
2.15 Cost total: 1.300.000 Lei = Finanțator: 200.000 Lei + Parteneri: 1.100.000 Lei.
© CERERO V5- 10mai 2017
3. PRE-PROPUNEREAPROIECTULUI

3.1. Obiectiveleproiectului:
Obiectivulgeneralvalabil al proiectului este faptulcă ne dorimsăcreămșisădezvoltăm o ceainăriecu un
caracteraristocratic, tradițional, în care se găsescintegrate zone de servire a
ceaiuluicuprodusetradiționalespecifice. Se are învederepromovareatradițieiromâneștiîndomeniulceaiului.
“CEAIUL REGAL ROMÂNESC” oferă o gamăcompletă de ceaiuri (caldeșireci),
precumșideserturiceaparținanumitor zone culturale.OS1: atingereaunuinumărcât mai mare de
consumatorifideliînprimul an; OS2: creareaunuirenumenaționalîntopullocalurilorcuaceastătemă; OS3:
împărțireaspațiuluicomercialîn zone (OS3.1 bucătăria, OS3.2 zonă de ceaispecific, OS3.3 zonă de
vizualizare a ceaiurilor, OS3.4 zonă de preparareîntimp real a ceaiului, OS3.5 zonăcuprăjiturișiceai,
OS3.6 zonă de servireceai).Atâtobiectivulgeneral, câtșicelespecifice vor fi puseînaplicareprinactivitățile:
A1 A6.
3.2.Rezultateestimatealeproiectului :
Odatăcuimplementareaproiectuluivomdezvolta o afaceresustenabilăpetermenlung.
Înurmaconstruiriiuneibaze de cliențifideli, estimăm un capital suficient pentu a ne acoperi o parte
dininvestițiainițialădupăprimul an. Rezultate estimate:10 mese x 4 locuri x 30 lei (consumația medie pe zi)=
1.200 Lei/zi x 30 zile= 36.000 lei/lună; 5 mese x 2 locuri x 20 lei (consumația medie pe zi)= 200 lei/zi x
30= 6.000 lei/lună, Venit mediu/lună= 42.000 lei/lună; Buget anual (aprox. 500.000 Lei).

© CERERO V5- 10mai 2017
3.3. Descriereaactivităţilorproiectului:
Activități: A1: stadiu actual; A2: definireasistemului; A3: proiectarea, A4: realizarea; A5:
implementareaceainăriei; A6: managementulproiectului.A1:Stadiu actual:1.1 Stadiu actual
înRomânia, 1.2 Stadiul actual în Europa. A2:Definire: 2.1 bucătăria, 2.2 zonă de ceai specific, 2.3
zonă de vizualizare a ceaiurilor, 2.4 zonă de preparare în timp real a ceaiului, 2.5 zonă cu prăjituri și
ceai, 2.6 zonă de servire ceai,2.7 baie.A3:Proiectare:3.1 aprobări (3.1.1 acord de funcționare de la
primărie, 3.1.2 acord de la spațiile comerciale învecinate), 3.2 bucătăria, 3.3zonă de ceai specific, 3.4
zonă de vizualizare a ceaiurilor, 3.5 zonă de preparare în timp real a ceaiului, 3.6 zonă cu prăjituri și
ceai, 3.7 zonă de servire ceai, 3.8 baia.A4: Realizare:4.1 construcția (4.1.1 contractarea unei firme
de construcții și de design, 4.1.2 achiziționarea materialelor, 4.1.3 amenajarea ceainăriei (4.1.3.1
bucătăria; 4.1.3.2 zonă de ceai specific, 4.1.3.3 zonă de vizualizare a ceaiurilor, 4.1.3.4 zonă de
preparare în timp real a ceaiului, 4.1.3.5 zonă cu prăjituri și ceai, 4.1.3.6 zonă de servire ceai, 4.1.3.7
baia)), 4.2 dotarea (4.2.1mobilier, 4.2.2 aparate electrice, 4.2.3 veselă, 4.2.4 ceai, 4.2.5 materie primă
pentru deserturi). A5: Implementare: 5.1 testare, 5.2 promovare (5.2.1 offline, 5.2.2 online), 5.3
resurse umane (5.3.1 angajare personal, 5.3.2. instruire personal). A6:Management proiect:6.1– 6.5
(management A1- A5), 6.6 procese deexecuție,monitorizare,controlșiînchidere a proiectului.

© CERERO V5- 10mai 2017
3.4 Calendarulactivităţilor

Activitate
Anul I (2017)
Nr. Crt. Responsabil
Subactivitate
Luna Luna
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 12
5 11

1.01.20
S.C DATA 17
MEDIA SRL/
Activitate 1 Stadiul actual
BIVOLARUAn
31.01.2
dreea
017

1.01.20
S.C DATA
17
Stadiul actual MEDIA SRL/
Subactivitate 1.1.
înRomânia BIVOLARUAn
dreea 31.01.2
017

1.01.20
S.C DATA
17
Stadiul actual în MEDIA SRL/
Subactivitate 1.2
Europa BIVOLARU
Andreea 31.01.2
017

S.C CERERO.
Definireasistem
Activitatea 2 ului
SRL/ DUICU 01.02 30.03
Andreea

S.C CERERO.
Subactivitatea 2.1 Bucătăria SRL/ 01.02 30.03
DUICUAndreea

Subactivitate 2.2. Zona de S.C CERERO. 01.02 30.03
ceaispecifică SRL/ DUICU

© CERERO V5- 10mai 2017
Andreea

Subactivitate 2.3. Zona de S.C CERERO.
vizualizareaceai SRL/ DUICU 01.02 30.03
ului Andreea

Subactivitate 2.4. Zona de S.C CERERO.
prepareîntimp SRL/ DUICU 01.02 30.03
real aceaiului Andreea

Subactivitate 2.5. S.C CERERO.
Zona
cuprăjiturișiceai
SRL/ DUICU 01.02 30.03
Andreea

Subactivitate 2.6. S.C CERERO.
Zona de
servireceai
SRL/ DUICU 01.02 30.03
Andreea

Subactivitate 2.7. S.C CERERO.
Baie SRL/ DUICU 01.02 30.03
Andreea

SC MARM
CONSTRUCT
Activitatea 3 Proiectare SRL/ 01.04 30.05
ENACHEAndre
ea

SC MARM
CONSTRUCT 01.04-
Subactivitate 3.1. Aprobările
SRL/ ENACHE 30.04
Andreea

SC MARM
Acord de CONSTRUCT 01.04-
Subactivitate 3.1.1 funcționareprim
ărie SRL/ ENACHE 30.04
Andreea

© CERERO V5- 10mai 2017
SC MARM
Acord de la CONSTRUCT 01.04-
Subactivitate 3.1.2 spațiilecomercia
leînvecinate SRL/ ENACHE 30.04
Andreea

SC MARM
Bucătăria CONSTRUCT 01.04-
Subactivitate 3.2
SRL/ ENACHE 30.04
Andreea

SC MARM
Zona de CONSTRUCT 01.05-
Subactivitate 3.3
ceaispecific SRL/ ENACHE 30.05
Andreea

SC MARM
Zona de CONSTRUCT 01.05-
Subactivitate 3.4 vizualizareaceai
urilor SRL/ ENACHE 30.05
Andreea

SC MARM
Zona de CONSTRUCT 01.05-
Subactivitate 3.5 preparareîntimp
real SRL/ ENACHE 30.05
Andreea

SC MARM
Zona CONSTRUCT 01.05-
Subactivitate 3.6
cuprăjiturișiceai SRL/ ENACHE 30.05
Andreea

SC MARM
CONSTRUCT 01.05-
Subactivitate 3.7 Zona de servire
SRL/ ENACHE 30.05
Andreea

© CERERO V5- 10mai 2017
SC MARM
CONSTRUCT 01.05-
Subactivitate 3.8 baia
SRL/ ENACHE 30.05
Andreea

S.C TOTAL
SOLID CONS/
Activitatea 4 Realizarea
BĂLĂNICĂ
02.06
Traian

Subactivitatea 4.1 Construția S.C TOTAL 02.06 20.11
SOLID CONS/
BĂLĂNICĂ
Traian

Subactivitatea Contractareaune S.C TOTAL 02.06-
4.1.1 i firme de SOLID CONS/ 30.06
construcțiiși de BĂLĂNICĂ
design Traian

Subactivitatea Achiziționarea S.C TOTAL 01.07-
4.1.2 materialelor de SOLID CONS/ 10.07
construcții BĂLĂNICĂ
Traian

Subactivitatea Amenajareaceai S.C TOTAL 10.07 20.11
4.1.3 năriei SOLID CONS/
BĂLĂNICĂ
Traian

Bucătăria S.C TOTAL 10.07-
SOLID CONS/ 25.07
Subactivitatea
BĂLĂNICĂ
Traian
4.1.3.1

Subactivitatea Zona de S.C TOTAL 25.07 10.08
4.1.3.2 ceaispecific SOLID CONS/
BĂLĂNICĂ

© CERERO V5- 10mai 2017
Traian

Subactivitatea Zona de S.C TOTAL 11.08-
4.1.3.3 vizualizareaceai SOLID CONS/ 27.08
ulrilor BĂLĂNICĂ
Traian

Subactivitatea Zona de S.C TOTAL 28.08 10.09
4.1.3.4 preparareîntimp SOLID CONS/
real aceaiului BĂLĂNICĂ
Traian

Subactivitatea Zonă cu S.C TOTAL 11.09-
4.1.3.5 prăjturișiceai SOLID CONS/ 20.09
BĂLĂNICĂ
Traian

Subactivitatea Zonă de S.C TOTAL 21.09 01.10
4.1.3.6 servireceai SOLID CONS/
BĂLĂNICĂ
Traian

Subactivitatea Baia S.C TOTAL 01.10 20.11
4.1.3.7 SOLID CONS/
BĂLĂNICĂ
Traian

Activitate Anul II (2018)
Nr. Crt. Responsabil
Subactivitate
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

04.01
S.C Mobexert
Subactivitatea 4.2 Dotare
GUIU Gabriela
-
30.01

© CERERO V5- 10mai 2017
04.01
Achiziționaremobilie S.C Mobexert
Subactivitatea 4.2.1
r GUIU Gabriela
-
30.01

04.01
Achiziționareaparate S.C Mobexert
Subactivitate 4.2.2
GUIU Gabriela
-
bucătărie
30.01

S.C ABC Human 04.01
Subactivitatea 4.2.3 Veselă Capital/ GUIU -
Gabriela 30.01

S.C ABC Human 04.01
Subactivitate 4.2.4 Ceai Capital/ GUIU -
Gabriela 30.01

Subactivitate S.C ABC Human 04.01
Materiaprimădesertu
ri
Capital/ GUIU -
4.2.5 Gabriela 30.01

S.C ABC Human
Activitatea 5 Implementare Capital/ GUIU 01.02 10.03
Gabriela

S.C ABC Human 01.02-
Subactivitatea 5.1 Testare Capital/ GUIU
Gabriela 20.02

S.C ABC Human
Subactivitatea 5.2 Promovare Capital/ GUIU 01.02 31.05
Gabriela

S.C ABC Human
Subactivitatea
5.2.1
Promovare offline Capital/ GUIU 01.02 31.05
Gabriela

Subactivitatea Promovare online S.C ABC Human 01.02 31.05
5.2.2 Capital/ GUIU

© CERERO V5- 10mai 2017
Gabriela

S.C ABC Human 01.0
Subactivitatea 5.3 Resurseumane Capital/ GUIU 01.02
Gabriela 3

S.C ABC Human 01.0
Subactivitatea
5.3.1
Angajare personal Capital/ GUIU 01.02
Gabriela 3

01.0
S.C ABC Human 3-
Subactivitatea
5.3.2
Instruire personal Capital/ GUIU
Gabriela 10.0
3

S.C TOTAL
ManagementulProiec SOLID CONS/
Activitatea 6
tului BĂLĂNICĂ
04.01 31.05
Traian

S.C TOTAL
Managementul A1: SOLID CONS/
Subactivitatea 6.1
Stadiul actual BĂLĂNICĂTrai
01.01 31.05
an

S.C TOTAL
ManagementulA2: SOLID CONS/
Subactivitatea 6.2
Definireasistemului BĂLĂNICĂ
01.01 31.05
Traian

S.C TOTAL
Managementul A3: SOLID CONS/
Subactivitatea 6.3
Proiectare BĂLĂNICĂ
01.01 31.05
Traian

S.C TOTAL
Managementul A4: SOLID CONS/
Subactivitatea 6.4
Realizarea BĂLĂNICĂ
01.01 31.05
Traian

Subactivitatea 6.5 Managementul A5: S.C TOTAL 01.01 31.05
Implementarea SOLID CONS/

© CERERO V5- 10mai 2017
BĂLĂNICĂ
Traian

Management
Procese S.C TOTAL
deexecutie,monitor SOLID CONS/
Subactivitatea 6.5
izare,control BĂLĂNICĂ
siînchidere a Traian
proiectului

4. ELABORAREPROPUNEREPROIECT
4.1 Structuradefalcată a proiectului

© CERERO V5- 10mai 2017
4.2 Plan de
realizare al proiectului / Activităţileproiectului(model aplicativ)
Durata(de Necesar Necesarresursefinanciare
Rezultat Categoriide
Denumire la:ziua/luna/ resurseu (Lei)
Activitate / Participanţi
an – e Niveldis cheltuieliconformA
Activitate/ / mane(echi Din care
Subactivitate Responsabilităţi pânăla:ziua/ valentomx
Document eminare nexa 1
Subactivitate luna/an) lună)
ede Total Finanţare Finanţare
Dinbugetul Din
din dinaltesurse(
prezentar programului altesurse(cofi
bugetpro cofinanţare)
erezultate gram
nanţare)

Activitate 1 Analizastadiuluia S.C DATA MEDIA 01.01.2017- 4x 1 lună (Restrictiv) 2.000 1.000 1.000
ctual SRL/ BIVOLARU
Andreea
31.01.2017 Raport de
activitate

Subactivitate Stadiul actual S.C DATA MEDIA 01.01.2017- 2x 1 lună Raport de (Confidențial) 1.000 500 500
SRL/ BIVOLARU
1.1 în România Andreea
31.01.2017 cercetare

Subactivitate Stadiul actual în S.C DATA 01.01.2017- 2x 1 lună Raport de (Confidenţial) 1.000 500 500
1.2 Europa MEDIA SRL/ 31.01.2017 cercetare
BIVOLARU
Andreea

Activitate 2 Definireasistemului S.C CERERO. Raport de (Restrictiv) 15.750 7.875 7.875
SRL/ DUICU
Andreea 01.02.2017- 7x2 luni elaborare
30.03.2017
Subactivitate Bucătăria S.C CERERO. 01.02.2017- 1x 2 luni Raport de (Confidenţial) 2.250 1.125 1.125
SRL/ DUICU
2.1 Andreea 30.03.2017 elaborare

© CERERO V5- 10mai 2017
Subactivitate Zonăceai specific S.C CERERO. 01.02.2017- 1x 2 luni Raport de (Confidenţial) 2.250 1.125 1.125
SRL/ DUICU
2.2 Andreea 30.03.2017 elaborare

Subactivitate Zonă de S.C CERERO. 01.02.2017- 1x 2 luni Raport de (Confidenţial) 2.250 1.125 1.125
SRL/ DUICU
2.3 vizualizare a Andreea 30.03.2017 elaborare
ceaiurilor

Subactivitate Zonă de S.C CERERO. 01.02.2017- 1x 2 luni Raport de (Confidenţial) 2.250 1.125 1.125
SRL/ DUICU
2.4 preparareîntimp Andreea 30.03.2017 elaborare
real a ceaiului

Subactivitate Zonă de S.C CERERO. 01.02.2017- 1x 2 luni Raport de (Confidenţial) 2.250 1.125 1.125
SRL/ DUICU
2.5 prăjiturișiceai Andreea 30.03.2017 elaborare

Subactivitate Zonă de servireceaiS.C CERERO. 01.02.2017- 1x 2 luni Raport de (Confidenţial) 2.250 1.125 1.125
SRL/ DUICU
2.6 Andreea 30.03.2017 elaborare

Subactivitate Baie S.C CERERO. 01.02.2017- 1x 2 luni Raport de (Confidenţial) 2.250 1.125 1.125
SRL/ DUICU
2.7 Andreea 30.03.2017 elaborare

© CERERO V5- 10mai 2017
Activitate 3 Proiectarea SC MARM (Restrictiv)
CONSTRUCT
SRL/ ENACHE 01.04.2017- 10x 2 luni
Andreea 30.05.2017

Subactivitate Aprobări SC MARM 01.04.2017- 2x 1 lună Acord de (Confidenţial)
CONSTRUCT
3.1 SRL/ ENACHE
30.04.2017 activitate
Andreea

Subactivitate Acordul de SC MARM 01.04.2017- 1x 1 lună Autorizație de (Confidenţial)
CONSTRUCT
3.1.1 funcționare de la SRL/ ENACHE
30.04.2017 funcționare
primărie Andreea

Subactivitate Acord de la SC MARM 01.04.2017- 1x 1 lună Autorizație de (Confidenţial)
3.1.2 spațiilecomercialeîn CONSTRUCT
SRL/ ENACHE
30.04.2017 funcționare
vecinate Andreea

Subactivitate Bucătăria SC MARM 01.04.2017- 1x 1 lună Plan de (Confidenţial)
CONSTRUCT
3.2 SRL/ ENACHE
30.04.2017 proiectare
Andreea

Subactivitate Zona de SC MARM 01.05.2017- 1x 1 lună Plan de (Confidenţial)
CONSTRUCT
3.3 ceaispecific SRL/ ENACHE
30.05.2017 proiectare
Andreea

© CERERO V5- 10mai 2017
Subactivitate Zona de SC MARM 01.05.2017- 1x 1 lună Plan de (Confidenţial)
3.4 vizualizareaceaiului CONSTRUCT
SRL/ ENACHE
30.05.2017 proiectare
Andreea

Subactivitate Zona de SC MARM 01.05.2017- 1x 1 lună Plan de (Confidenţial)
3.5 preparareîntimp realCONSTRUCT
SRL/ ENACHE
30.05.2017 proiectare
aceaiului Andreea

Subactivitate Zona de SC MARM 01.05.2017- 1x 1 lună Plan de (Confidenţial)
CONSTRUCT
3.6 prăjiturișiceai SRL/ ENACHE
30.05.2017 proiectare
Andreea

Subactivitate Zonă de servireceai SC MARM 01.05.2017- 1x 1 lună Plan de (Confidenţial)
CONSTRUCT
3.7 SRL/ ENACHE
30.05.2017 proiectare
Andreea

Subactivitate Baie SC MARM 01.05.2017- 1x 1 lună Plan de (Confidenţial)
CONSTRUCT
3.8 SRL/ ENACHE
30.05.2017 proiectare
Andreea

Activitate 4 Realizarea S.C TOTAL 21x 8 luni (Restrictiv)
SOLID CONS/
BĂLĂNICĂ 02.06.2017-
Traian 30.01.2018

© CERERO V5- 10mai 2017
Subactivitate Construcția S.C TOTAL 02.06.2017- 16x 6 luni (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1 BĂLĂNICĂ
30.11.2017
Traian
Subactivitate Contractareaunei S.C TOTAL 02.06.2017- 1x 1 lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.1 firme de BĂLĂNICĂ
30.06.2017
construcțiiși design Traian

Subactivitate Achiziționareamate S.C TOTAL 01.07.2017- 1x ½ lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.2 rialelor BĂLĂNICĂ
10.07.2017
Traian

Subactivitate Amenajareaceainări S.C TOTAL 10.07.2017- 14x 4 luni (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3 ei BĂLĂNICĂ
30.11.2017
Traian
Subactivitate Bucătăria S.C TOTAL 10.07.2017- 2x ½ lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3.1 BĂLĂNICĂ
25.07.2017
Traian

Subactivitate Zonă de ceai S.C TOTAL 25.07.2017- 2x ½ lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3.2 specific BĂLĂNICĂ
10.08.2017
Traian

Subactivitate Zonă de vizualizare S.C TOTAL 11.08.2017- 2x ½ lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3.3 a ceaiului BĂLĂNICĂ
27.08.2017
Traian
Subactivitate Zonă de S.C TOTAL 28.08.2017- 2x ½ lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3.4 preparareîntimp BĂLĂNICĂ
10.09.2017
real a ceaiului Traian
Subactivitate Zonă cu S.C TOTAL 11.09.2017- 2x 1/4 (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3.5 prăjiturișiceai BĂLĂNICĂ
20.09.2017 lună
Traian

© CERERO V5- 10mai 2017
Subactivitate Zonă de servireceai S.C TOTAL 21.09.2017- 2x ¼ lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3.6 BĂLĂNICĂ
01.10.2017
Traian

Subactivitate Baie S.C TOTAL 01.10.2017- 2x 2 luni (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.1.3.7 BĂLĂNICĂ
30.11.2017
Traian
Subactivitate Dotarea S.C TOTAL 04.01.2018- 5x 1 lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.2. BĂLĂNICĂ
30.01.2018
Traian
Subactivitate Mobilier S.C TOTAL 04.01.2018- 1x 1 lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.2.1 BĂLĂNICĂ
30.01.2018
Traian

Subactivitate Aparateelectrice S.C TOTAL 04.01.2018- 1x 1 lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.2.2. BĂLĂNICĂ
30.01.2018
Traian

Subactivitate Veselă S.C TOTAL 04.01.2018- 1x 1 lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.2.3 BĂLĂNICĂ
30.01.2018
Traian
Subactivitate Ceai S.C TOTAL 04.01.2018- 1x 1 lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.2.4. BĂLĂNICĂ
30.01.2018
Traian

Subactivitate Materieprimăpentru S.C TOTAL 04.01.2018- 1x 1 lună (Confidenţial)
SOLID CONS/
4.2.5 deserturi BĂLĂNICĂ
30.01.2018
Traian
Activitate5 Implementarea S.C ABC Human 9x 4 luni (Restrictiv)
Capital/ GUIU
Gabriela 01.02.2018-
31.05.2018

© CERERO V5- 10mai 2017
Subactivitate Testare S.C ABC Human 01.02.2018- 5x 2/4 (Confidenţial)
Capital/ GUIU
5.1 Gabriela
15.02.2018 lună

Subactivitate Promovare S.C ABC Human 2x 3 luni (Confidenţial)
Capital/ GUIU
5.2 Gabriela 01.02.2018-
31.05.2018
Subactivitate Online S.C ABC Human 01.02.2018- 1x 3 luni (Confidenţial)
Capital/ GUIU
5.2.1 Gabriela 31.05.2018
Subactivitate Offline S.C ABC Human 01.02.2018- 1x 3 luni (Confidenţial)
Capital/ GUIU
5.2.2. Gabriela 31.05.2018
Subactivitate Resurseumane S.C ABC Human 01.02.2018- 2x 1 lună (Confidenţial)
Capital/ GUIU
5.3 Gabriela
01.03.2018
Subactivitate Angajare personal S.C ABC Human 01.02.2018- 1x 1 lună (Confidenţial)
Capital/ GUIU
5.3.1. Gabriela
01.03.2018
Subactivitate Instruire personal S.C ABC Human 01.03.2018- 1x 1/4 (Confidenţial)
Capital/ GUIU
5.3.2. Gabriela
10.03.2018 lună
Activitate 6 Management S.C TOTAL 04.01.2018- 1x 5 luni (Restrictiv)
SOLID CONS/
proiect BĂLĂNICĂ
31.05.2018
Traian
Subactivitate Management ActivitateS.C TOTAL 04.01.2018- 1 x5 luni (Confidenţial)
SOLID CONS/
6.1. 1Stadiuactual BĂLĂNICĂ
31.05.2018
Traian
Subactivitate Management Activitate S.C TOTAL 04.01.2018- 1 x5 luni (Confidenţial)
SOLID CONS/
6.2. 2Definireasistemului BĂLĂNICĂ 31.05.2018
Traian
Subactivitate Management Activitate S.C TOTAL 04.01.2018- 1 x5 luni (Confidenţial)
SOLID CONS/
6.3 3 Proiectare BĂLĂNICĂ
31.05.2018
Traian

© CERERO V5- 10mai 2017
Subactivitate Management Activitate S.C TOTAL 04.01.2018- 1 x5 luni (Confidenţial)
SOLID CONS/
6.4 4 Realizare BĂLĂNICĂ
31.05.2018
Traian
Management Activitate S.C TOTAL 04.01.2018- 1 x5 luni (Confidenţial)
Subactivitate
SOLID CONS/
6.5 5 Implementare BĂLĂNICĂ
31.05.2018
Traian
Subactivitate Management S.C TOTAL 04.01.2018- 1 x5 luni (Confidenţial)
Procese SOLID CONS/
6.6 deexecutie,m BĂLĂNICĂ
31.05.2018
onitorizare,co Traian
ntrol
siînchidere a
proiectului

Subactivitate (Confidenţial)
6.7

© CERERO V5- 10mai 2017
4.3 Detaliaţipropunerea de proiectpeActivităţişiSubactivităţidupăurmătorulmodel:

Activitatea Nr. 1-STADIUL ACTUAL
1. Denumire: Analiza stadiului actual
2. Conducătorul activității : BIVOLARU Andreea (S.C DATA MEDIA S.R.L)
3. Obiective. Caracterizare : În cadrul acestei activități se vor realiza studii de piață în vederea
cercetării concurenței, atât în România, cât și în Europa.
4. Descrierea subactivităților:
1.1Subactivitatea Nr. 1: Stadiul actual în România
1.1.1Caracterizare : Aflarea numărului de ceainării cu specific tradițional românesc din București.
1.1.2 Obiective și metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe :
Angajarea a două persoane de la agenția de marketing cu care lucrăm.
1.1.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 1.01.2017 -31.01.2017
b) Durata : 1 Lună
c) Efort total : 2 oameni x 1 lună
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C DATA MEDIA S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: Cercetare de piață
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 2 oameni x 1 lună
g) Raportările:-Tipul : Raport de activitate scris
-Nivelul de răspândire : Confidential
-Titlul: Notorietatea ceainăriilor cu specific tradițional românesc la nivel național
-Conținutul: Lista cu numele celorlalte ceainării de pe piață,din acest moment,statistici, facturi.
-Responsabil : BIVOLARU Andreea ( S.C DATA MEDIA S.R.L)
1.1.4 Ieșire către subactivitatea nr. 2.
1.2Subactivitatea Nr. 2 : Stadiul actual în Europa
1.2.1Caracterizare : Aflarea numărului de ceainării cu specific tradițional românesc din Europa
1.2.2Obiective : Strângerea a cât mai multor informații și prelucrarea lor sub forma unui raport. Metode
tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Vor fi angajate 2 persoane de
la agenția de marketing cu care vom colabora.
1.2.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.01.2017- 31.01.2017.
b) Durata : 1 Lună
c) Efort total: 2 x 1 lună
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C DATA MEDIA S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: Cercetare de piață
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 2 oameni x 1 lună
g) Raportările:
-Tipul: Raport de cercetare scris
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titlul: Notorietatea ceainăriilor cu specific tradițional românesc în Europa.
-Conținutul : articole, cercetări de piață, studii.
-Responsabil: BIVOLARU Andreea ( S.C DATA MEDIA S.R.L)
1.2.4 Ieșire către Activitatea nr. 2.
Activitatea Nr. Definirea sistemului
1. Denumire: Definirea sistemului
2. Conducătorul activității : DUICU Andreea (S.C CERERO S.R.L)
3. Obiective. Caracterizare : În cadrul acestei activități se vor realiza împărțirea ceainăriei pe diferite
zone specifice (bucătăria, zonă ceai specific, zona de vizuaizare a ceaiurilor, zonă de preparare în timp rea
a ceaiului, zonă de prăjituri și ceai, zonă de servire ceai și baie).
4. Descrierea subactivităților:
2.1Subactivitatea Nr. 1: Bucătăria
2.1.1Caracterizare : determinarea spațiului unde va fi amenajată bucătăria.
2.1.2Obiective: plasarea bucătăriei într-o zonă cât mai favorabilă. Metode tehnice de rezolvare a lo
distribuite partenerilor în funcție de competențe : Angajarea persoane de la o firmă de arhitectură cu care
colaborăm.
2.1.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 1.02.2017 -30.03.2017
b) Durata: 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționarea bucătăriei.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate
cercetare: 1 om x 2 luni
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a bucătăriei
-Nivelul de răspândire: Confidențial.
-Titlul: Definirea zonei de bucătărie
-Conținutul: schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentru zona de bucătărie
-Responsabil : DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.1.4 Ieșire către Activitatea nr. 3.
2.2Subactivitatea Nr. 2: Zona de ceai specific
2.2.1Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată zona de ceai specific
2.2.2Obiective:plasarea zonei de ceai specific într-un loc cât mai favorabil. Metode tehnice de rezolvare a
lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de la o firmă de arhitectură
cu care colaborăm.
2.2.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata : 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționarea zonei de ceai specific.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate
cercetare: 1 om x 2 luni
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a zonei de ceai specific.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titlul: Definirea zonei de ceai specific.
-Conținutul:schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentru zona de ceai specific.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.2.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
2.3Subactivitatea Nr. 3: Zona de vizualizare a ceaiului
2.3.1Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată zona de
2.3.2Obiective:plasarea zonei de vizualizare a ceaiului într-un loc cât mai favorabil. Metode tehnice de
rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de la o firmă
de arhitectură cu care colaborăm.
2.3.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata : 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționarea zonei de vizualizare a ceaiului.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 1 om x 2 luni.
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a zonei de vizualizare a ceaiului.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titlul: Definirea zonei de vizualizare a ceaiului.
-Conținutul:schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentruzona de vizualizare a ceaiului.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.3.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
2.4Subactivitatea Nr. 4: Zona de preparare în timp real a ceaiului
2.4.1Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată zona de preparare în timp real a
ceaiului
2.4.2Obiective:plasarea zonei de preparare în timp real a ceaiului într-un loc cât mai favorabil. Metode
tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de
la o firmă de arhitectură cu care colaborăm.
2.4.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata : 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționareazonei de preparare în timp real a ceaiului.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 1 om x 2 luni.
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a zonei de preparare în timp real a ceaiului.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titlul: Definirea zonei de preparare în timp real a ceaiului.
-Conținutul:schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentruzona de preparare în timp real a
ceaiului.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.4.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
2.4Subactivitatea Nr. 3: Zona de vizualizare a ceaiului
2.4.1Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată zona de
2.4.2Obiective:plasarea zonei de vizualizare a ceaiului într-o zonă cât mai favorabilă. Metode tehnice
de rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de la o
firmă de arhitectură cu care colaborăm.
2.4.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata : 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționarea zonei de vizualizare a ceaiului.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 1 om x 2 luni.
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a zonei de vizualizare a ceaiului.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titul: Definirea zonei de vizualizare a ceaiului.
-Conținutul:schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentruzona de vizualizare a ceaiului.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.4.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
2.4Subactivitatea Nr. 3: Zona de vizualizare a ceaiului
2.4.1Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată zona de
2.4.2Obiective:plasarea zonei de vizualizare a ceaiului într-o zonă cât mai favorabilă. Metode tehnice
de rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de la o
firmă de arhitectură cu care colaborăm.
2.4.3Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata : 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționarea zonei de vizualizare a ceaiului.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 1 om x 2 luni.
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a zonei de vizualizare a ceaiului.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titul: Definirea zonei de vizualizare a ceaiului.
-Conținutul:schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentruzona de vizualizare a ceaiului.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.4.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
2.5Subactivitatea Nr. 5: Zona de prăjituri și ceai
2.5.1 Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată zona de prăjituri și ceai.
2.5.2 Obiective: plasarea zonei de prăjituri și ceai într-o zonă cât mai favorabilă. Metode tehnice de
rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de la o firmă
de arhitectură cu care colaborăm.
2.5.3 Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata: 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționarea zonei de prăjituri și ceai.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 1 om x 2 luni.
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a zonei de prăjituri și ceai.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titul: Definireazonei de prăjituri și ceai.
-Conținutul: schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentruzona de prăjituri și ceai.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.5.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
2.6Subactivitatea Nr. 6: Zona de servire ceai
2.6.1 Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată zona de servire ceai
2.6.2Obiective: plasarea zonei de servire ceai într-un loc cât mai favorabil. Metode tehnice de
rezolvare a lor distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de la o firmă
de arhitectură cu care colaborăm.
2.6.3 Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata: 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționareazonei de servire ceai.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate:
cercetare: 1 om x 2 luni.
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de determinare a zonei de servire ceai.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titul: Definirea zonei de servire ceai.
-Conținutul: schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentruzona de servire ceai.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.6.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
2.7Subactivitatea Nr. 7: Baie
2.7.1 Caracterizare: determinarea spațiului unde va fi amenajată baia
2.7.2Obiective: plasarea băii într-un loc cât mai favorabil. Metode tehnice de rezolvare a lor
distribuite partenerilor în funcție de competențe: Va fi angajată o persoană de la o firmă de
arhitectură cu care colaborăm.
2.7.3 Caracterizarea și urmărirea subactivității:
a) Perioada de derulare: 01.02.2017- 30.03.2017.
b) Durata: 2 Luni
c) Efort total: 1 om x 2 luni
d) Parteneri incluși în subactivitate: 1 (S.C CERERO S.R.L)
e) Procese caracteristice partenerilor: poziționarea băii.
f) Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în
Activitate: cercetare: 1 om x 2 luni.
g) Raportările:
-Tipul: Raport de elaborare a planului de realizare a băii.
-Nivelul de răspândire: Confidential
-Titul: Definirea băii.
-Conținutul: schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări pentrubaie.
-Responsabil: DUICU Andreea ( S.C CERERO S.R.L)
2.7.4 Ieșire către Activitatea nr.3.
4.3 Detaliaţipropunerea de proiectpeActivităţişiSubactivităţidupăurmătorulmodel:

Activitate Nr. n (An)

1. Denumire.
2. ConducătorulActivităţii
3. Obiective.Caracterizare.
4. DescriereaSubactivităţilor
n.1. SubactivitateNr.n1(SA1); Denumire.
n.1.1. Caracterizare. Intrăriînactivitatearespectivă.
n.1.2. Obiectiveşimetodetehnicederezolvarealordistribuitepartenerilorfuncţie
decompetenţe.
n.1.3. CaracterizareaşiurmărireasubactivităţiiSA1
a. Perioada de derulare: de la Luna"Ki" la Luna "Kj"
b. Durata: (j-i) luni
c. Efortultotal: "P"(echivalentomx lună) corespunzătorsubactivităţiiSA1
d. Partneriincluşiînsubactivitate
e. Procesecaracteristicepartnerilor
f. Efortulcaracteristic de (echivalentomx lună)
pentrufiecarepartenerinclusînActivitate.
g. Raportările"R.n.1”.
- Tipul(Produsfizic;Produs soft; Lucrarescrisă)
- Nivelulderăspîndire: Confidenţial;Restrictiv; Public
- Titlul
- Conţinutul
- Responsabil
n.1.4. IeşirilecătreSubactivitateanij;Subactivitateaml; Ani+1;;Ani+2
4.3 Detaliaţipropunerea de proiectpeActivităţişiSubactivităţidupăurmătorulmodel:

Activitate Nr. n (An)

5. Denumire.
6. ConducătorulActivităţii
7. Obiective.Caracterizare.
8. DescriereaSubactivităţilor
n.2. SubactivitateNr.n1(SA1); Denumire.
n.2.1. Caracterizare. Intrăriînactivitatearespectivă.
n.2.2. Obiectiveşimetodetehnicederezolvarealordistribuitepartenerilorfuncţie
decompetenţe.
n.2.3. CaracterizareaşiurmărireasubactivităţiiSA1
a. Perioada de derulare: de la Luna"Ki" la Luna "Kj"
b. Durata: (j-i) luni
c. Efortultotal: "P"(echivalentomx lună) corespunzătorsubactivităţiiSA1
d. Partneriincluşiînsubactivitate
e. Procesecaracteristicepartnerilor
f. Efortulcaracteristic de (echivalentomx lună)
pentrufiecarepartenerinclusînActivitate.
g. Raportările"R.n.1”.
- Tipul(Produsfizic;Produs soft; Lucrarescrisă)
- Nivelulderăspîndire: Confidenţial;Restrictiv; Public
- Titlul
- Conţinutul
- Responsabil
n.2.4. IeşirilecătreSubactivitateanij;Subactivitateaml; Ani+1;;Ani+2
4.3 Detaliaţipropunerea de proiectpeActivităţişiSubactivităţidupăurmătorulmodel:

Activitate Nr. n (An)

9. Denumire.
10. ConducătorulActivităţii
11. Obiective.Caracterizare.
12. DescriereaSubactivităţilor
n.3. SubactivitateNr.n1(SA1); Denumire.
n.3.1. Caracterizare. Intrăriînactivitatearespectivă.
n.3.2. Obiectiveşimetodetehnicederezolvarealordistribuitepartenerilorfuncţie
decompetenţe.
n.3.3. CaracterizareaşiurmărireasubactivităţiiSA1
a. Perioada de derulare: de la Luna"Ki" la Luna "Kj"
b. Durata: (j-i) luni
c. Efortultotal: "P"(echivalentomx lună) corespunzătorsubactivităţiiSA1
d. Partneriincluşiînsubactivitate
e. Procesecaracteristicepartnerilor
f. Efortulcaracteristic de (echivalentomx lună)
pentrufiecarepartenerinclusînActivitate.
g. Raportările"R.n.1”.
- Tipul(Produsfizic;Produs soft; Lucrarescrisă)
- Nivelulderăspîndire: Confidenţial;Restrictiv; Public
- Titlul
- Conţinutul
- Responsabil
n.3.4. IeşirilecătreSubactivitateanij;Subactivitateaml; Ani+1;;Ani+2

Related Interests