PROIECT DIDACTIC

DATA: 20.02.2017
CLASA: a V a C
UNITATEA ȘCOLARĂ : Liceul Tehnologic ,, Vasile Gherasim” Marginea
PROFESOR: Dascălu Ancuța
DISCIPLINA : Matematică - Algebră
TEMA LECȚIEI: : Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală
TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoştinţe
Competenţe specifice:
CG1-3: identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale;
CG3-3: alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru
optimizarea calculului cu fracţii zecimale.
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: să cunoască algoritmul de împărţire a două numere naturale cu rezultat număr natural;
O2: să definească noţiunea de fracţie zecimală finită
O3: să facă operaţii cu numere naturale (adunare, scădere, înmulţire)
O4: să împartă două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală
Resurse:
 Conţinuturi: conform programei şcolare / manualului;
 Capacităţi: cunoştinţe noi şi anterioare ale elevilor;
 Spaţiu de lucru: sala de clasă;
 Timp alocat: 50 de minute.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca individuală, .
Materiale şi mijloace: fişă de lucru, tabla, creta.
Forme de organizare: frontal, individual.
Forme de evaluare: formativă (orală)
Material didactic şi bibliografic:
1. Marius Perianu, Cătălin Stănică, Dumitru Săvulescu – Matematică pentru clasa a V-a, Editura Art
2. Gheorghe Iurea, Adrian Zanoschi – Mate 2000+, Editura Paralela 45

Notează titlul lecţiei în caiete 3.Dirijarea învăţării Propun elevilor următoarea împărţire: şi va rezolva împărţirea 13 : 5 13 : 5 =2 Aprecieri O1 Exerciţiul Tabla Frontal verbale O3 10 =3(rest) . Un elev va ieşi la tablă 4. anterior O2 Conversa. Catalog Frontal organizatoric lecţiei: instrumentele de scris ţia şcolar  Notarea absenţelor  Pregătirea materialului necesar 2. Anunţarea O1 Voi anunţa titlul lecţiei: „Împărţirea a Ascultă cu atenţie cele titlului lecţiei . Reactualizarea Voi verifica cunoştinţele anterioare Elevii sunt atenţi şi cunoştinţelor folosind dialogul profesor – elev. DESFĂȘURAREA LECȚIEI Strategia didactică operaţionaleObiective Conţinuturi Metode şi Mijloace de Forme de Eveniment Activitatea didactică a profesorului Activitatea elevului procedee învăţământ organizare Forme de didactic evaluare 1. răspund la întrebări. precum şi obiectivele obiectivelor operaţionale astfel încât acestea să fie pe Expunere Caiete Frontal înţelesul tuturor.. două numere naturale cu rezultat fracţie spuse de către profesor şi a O4 zecimală”.. Cretă Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. Astfel. Moment Voi asigura condiţiile necesare începerii Îşi pregătesc caietele şi Conversa. Frontal dobîntite voi întreba elevii: ţa Ce este o fracţie zecimală finită? Daţi exemple de fracţii zecimale finite.

algoritmul. Obs: Prin împărţirea unui număr natural la o putere a lui 10 se mută virgula de la dreapta la stânga peste atâtea cifre cât este .25 0 250 200 =500 Elevii sunt atenţi si 500 notează algoritmul în === caiete. ţia Propun elevilor următoarea împărţire: 25 : 100 = 0. 13 : 5 =2.6 10 =30 Tabla Exerciţiul Creta 30 Observarea Explicaţia == Frontal sistemtică Conversa- Ce observaţi? Cum este rezultatul O fracţie zecimală. Verificare: 13=2*5+3 În continuare voi prezenta algoritmul de împărţire a două numere naturale cu Elevii sunt atenţi şi rezultat fracţie zecimală pe acceaşi notează pe caiete O4 împărţire.

Fişe de Frontal transferului lucru îndrumaţi de către stratia Creta de cunoştinţe mine.. cunoştinţelor voi propune elevilor o serie rezolvă exercitiile a elevilor si asigurarea O4 de exerciţii de pe fişa de lucru. sunt atenţi . profesorului .. elevilor . Evaluarea Caietele notează în caiete şi Explicaţia orală răspund la întrebările continuă suplimentare . Observarea 5. fiind Demon. Obţinerea O1 Pentru fixarea şi consolidarea Elevii ies la tabla si Exerciţiul sistematică performanţei . Se vor lăsa ca temă exerciţiile rămase Elevii notează tema şi Notarea nerezolvate de pe fişa de lucru. Tema pentru Voi aprecia cunoştinţele elevilor. Conversa- ţia 6. exponentul lui 10. voi nota Elevii sunt atenti la Conversa Frontal Aprecieri acasă elevii care s-au remarcat pe parcursul observatiile ţia verbale lecţiei. justificând nota . propuse.

Să se afle numărul: a) de 5 ori mai mic decât 13. 185 : 5 = g). . 2745 :4 = f). FIŞĂ DE LUCRU Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală clasa a V -a 1. b) de 6 ori mai mic decât 3. 987 : 2 = i). 7895 : 10000 = 2. 4. 327 : 20 = e). 18 : 4= d). Calculaţi: a). Să se calculeze suma dintre produsul şi câtul numerelor 86 şi 25. 1024 : 25 = j). 324 : 15 = c). 475 : 10 = h). 27 : 6= b). Calculaţi cu două zecimale exacte: a) 23 : 6 = b) 156 : 14 = c) 14 : 9 = 3.