Instituti i arsimit të lartë Viti akademik: 2016/2017

Kolegji UBT Programi studimor: ARKITEKTURË
Departamenti i Arkitekturës Semestri: V

Detyra e pestë

Të bëhet dimensionimi përkatësisht caktimi i lartësisë h=? i elementit-shufrës nga druri
monolit nëse gjerësia e saj është b=____ cm. Pas analizës statike nga veprimet e
përhershme dhe të përkohshme kanë rezultuar forcat aksiale në shtypje dhe tërheqje
paralel më fibra Ng=+/- _____ kN dhe Nq=+/- _____ kN. Materiali projektues të pranohet
C-____ , vlera e koeficientit kmod.=_____ ndërsa lagështia e masës së drurit 12%.

a) Prerja tërthore të trajtohet si prerje e pa dobësuar (Abruto)
b) Prerja tërthore të trajtohet si prerje me _____% dobësime (Aneto)

Studenti: Detyrën e dha:

__________________ ______________
d/dh/d d/d/d
23/01/ 2017 30/01/2017