8 febr. Sf. mare mucenic Teodor Stratilat și Sf.

proroc Zaharia
Dzeu este Dl g1, Trop. 2febr, Trop. g4/2 Teodor practic, S. g2 Trop. Proroc Zaharia, Șa g1 Trop. 2febr.
1
Troparul Sf. Teodor Stratilat, glas 4
Cu numirea oștirii celei adevărate, purtătorule de chinuri, al cerescului Împărat
voevod prea bun te-ai făcut, Teodore. Căci cu armele credinței te-ai oștit
înțelepțește și ai biruit cetele dracilor, și purtător de biruință viteaz te-ai arătat.
Pentru aceasta pe tine cu credință pururea te fericim.

Sedealna 1, glas 4, Podobie: Cel ce Te-ai înălțat...
Cel cu nume mare numit Mucenicul lui Hristos, cel iubit de Dumnezeu și de îngeri,
minunatul și măritul Teodor, toate sfintele biserici cele de sub soare, astăzi întru
Duhul Sfînt le veselește, și a prăznui întru bucurie pomenirea lui, pe toți îi în-
deamnă.
Slavă Și acum a Praznicului, glas 4, Podobie: Spăimîntatu-s-a Iosif...
În Muntele Sinai de demult a văzut Moise spatele lui Dumnezeu, și glas dum-
nezeiesc subțire s-a învrednicit în nor și în vifor a auzi; iară acum Simeon pe Dum-
nezeu cel ce S-a întrupat fără schimbare pentru noi, în brațe L-a luat, și
bucurîndu-se s-a dus din acestea de aici, la viața cea veșnică. Pentru aceasta a stri-
gat: Acum slobozești pe robul Tău.
Sedealna 2, glas 1, Podobie: Piatra fiind pecetluită...
Cel ce ești vistieria cea veșnică, și viața tuturor, pentru mine prunc făcîndu-Te, sub
Lege Te-ai făcut, Cel ce ai însemnat de demult în tăblițe Legea în Muntele Sinai,
ca pe toți să-i mîntuiești din robia cea de demult a legii. Slavă milostivirii Tale,
Mîntuitorule, slavă împărăției Tale, slavă rînduielii Tale, Unule Iubitorule de oa-
meni.
Psalmul 50.

Irmos 3, glas 8
Nu este sfînt ca Domnul, și nu este drept ca Dumnezeul nostru, pe Care îl laudă
toată făptura, și nu este drept, afară de Tine, Doamne.

După Cîntarea 3, Condac și Icos Praznic
Cel ce ai sfințit pîntecele Fecioarei cu nașterea Ta, și mîinile lui Simeon le-ai binecu-
vîntat, precum se cădea, întîmpinînd și acum, ne-ai mîntuit pe noi, Hristoase Dum-
nezeule. Pentru aceasta împacă lumea întru războaie, și întărește Biserica pe care
o ai iubit, Unule Iubitorule de oameni.
Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm, cei ce voim să vedem pe Fiul ei, Cel
ce S-a adus la Simeon; pe Care cei fără de trupuri din cer văzîndu-L, s-au spăimîn-
tat, zicînd: Minunate vedem acum și preaslăvite, necuprinse și negrăite. Că Cel ce
a zidit pe Adam Se poartă ca un prunc. Cel neîncăput, încape în brațele bătrînu-
lui. Cel ce este în sînurile cele necuprinse ale Părintelui Său, de bunăvoie Se
cuprinde cu trupul, iar nu cu dumnezeirea, Unul Iubitorul de oameni.
www.stavropoleos.ro

pe cea mai înaltă decât preacuratele Puteri. Că dar mare al lui Dumnezeu s-a arătat lumii.ro . întru credinţă ca întru o platoşă îmbrăcându-te. rugîndu-te nu înceta pen- tru noi toţi.stavropoleos. preaînțelepte. Întru această zi. pomenirea Sfântului măritului marelui mucenic Teodor Stratilat. pe vrăjmaşul ai rănit. nu înceta a te ruga pentru biru- ințele binecredincioșilor. în 8 zile. repejunile cele de tămăduiri. www. Filadelf şi Policarp. Luminînda 2febr. Și preacuviosul Licarion mucenicul de sabie s-au săvârşit. ca un mărturisitor al adevărului. Teodor viteazule. episcopul Pafei. şi Fecioara cea neispitită de nuntă... pomenirea Sfântului proroc Zaharia. Întru această lună. plouă în loc de sângiuiri. 2 După Cîntarea 6. glas 8 Pe tine Maica lui Dumnezeu. pomenirea Cuviosului Perghet.. Irmos 8 g8 Pe Domnul cel ce S-a preaslăvit. Întru această zi. Întru această zi. frumuseţea cea strălucită a pătimitorilor. Amin. Doamne. mărite Stratilate. și mîntuire să se dăruiască.. Pentru aceea strigăm lui: Nu înceta rugându-te pentru noi toţi. Că pe vrăjmaşul veliar biruind cu cinstitele chinuri. Întru această zi. glas 2 Mare mucenice al lui Hristos. Cu ale lor sfinte rugăciuni. Ceea ce ești mai cinstită g8 Irmos 9. pe tine ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Dumnezeu cel adevărat. și a purtătorilor de chinuri celor cinstiți dumnezeiască frumusețe. Sfintele Marta şi Maria. Laudele pe 4. şi cuvân- tul lui Dumnezeu ca o suliță în mâini luând. cu strălucirile minunilor. ca de niște izvoare. g3.. Deci împreună cu aceştia toți se bucură întru Hristos. Luminînde. și cunună ai luat Teodor fericite din mîna Ziditorului tău. Întru această zi. Sinaxar. surorile. Și acum. și mîntuiești pe toți din toate necazurile și cursele celui străin. Condac și Icos Sfînt Cu bărbăția sufletului. pomenirea Cuviosului părintelui nostru Macarie. cu slavoslovii fără de tăcere te slăvim. și îndrăznirile dracilor pînă în sfărșit le-ai surpat. între mucenici mare Teodor. Toată suflarea g4. și dă pace nelipsită. și pentru pacea lumii. Veniți toţi credincioşii cu cîntările cununilor să încununăm pe Teodor. şi ne mântuieşte pe noi. prin zgîrieturi s-au săvârşit.. pomenirea Sfinţilor mucenici. Întru această zi. Sfinţii mucenici Nichifor şi Ştefan. glas 3 Taberele vrăjmașilor. celor ce săvîrșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină. Slavă. iertare de greșeli. Cu care împreună lui Hristos Dumnezeu.Irmos 6 g8 Rugăciunea mea. miluieşte-ne.

lauda mucenicilor. mucenice al lui Hristos. Teodore.. nebăgînd seamă de munci. Celui ce S-a junghiat pentru tine. și carnea strujindu-ți. și cu toate măiestriile de muncă înconjurat. g1 Cel vechi de zile Care Legea. și de focul vremelnic. Și pe cruce ridicat fiind. 3 Pătimitor viteaz. și cu săgeți ascuțite fiind rănit și pe lemn întins. Și acum. Tropare: Teodor practic g4. surpînd pe luptă- torul cu înțelepciunea cuvintelor tale. mărite mucenice Teodor.ro . și a slăvit sfîntă pomenirea ta. glas 8 Cu bărbăție mucenicească creștinește întrarmîndu-te. ale faptelor tale înțelepte. și cu cetele cele de sus te- ai împreunat. www. și slujba cea cuvîntătoare prin taină apărîndu-o cu puterea Lui. ostaș nebiruit. și cumplirea tiranilor a fi neputincioasă.. Slavă la Laude. Teodore. și junghiere bine primită aducîndu-te curat. și cu arătările cele răbdătoare. Doxologia. ai arătat păgînă- tatea idolilor. Dumnezeiesc stîlp bunei credințe te-ai făcut preafericite. Ci o cel ce ești al dumnezeieștilor daruri și cu fapta și cu nu- mele! De toate primejdiile mîntuiește cu rugăciunile tale. cu puterea Celui ce S-a răstignit pe cruce. întru Duhul Sfînt te-ai arătat. Podobie: Ca pe un viteaz. Zaharia g2. 2febr.. Șa g1 2 febr. și jertfă cu totul desăvîrșit. nevătă- mat și nebiruit te-ai arătat.. Stihiri la Laude. și cu sabie tăiat. glas 4. Pentru aceasta ai luat cununi de biruință.stavropoleos. celor din lume. și te-a dăruit pe tine vistierie de minuni. pe cei ce săvîrșesc pomenirea ta. S. de capiștile celor rău- credincioși scîrbindu-te.

aqa !S a a0 mu aO ri S !1a i lor m<C 031' ai ve ni V!i !!1a i it pe O mâ ! pă US S di S! â ântP S 0!: i in\ ce ervV 3C Mân 0 tu a1 u }! s u !ni 1 to `1a o rul \0!: no o S! osA\0!: tru un>00!c şi năs câo ân s 00US du Te di ! in_a Fe 1 cioa oOS a a @ ră am<CTe-ai ! 11OSo dih ni !itUS î !în O' bra ! ţe!!A e le0a dre 1 e }! s e !n ep1tu `1a u lui \0!: Si i S! meA\0!: o on n>@1C căci tre a OS bu ! u 1a ia 001' Dă tă to ! ru! le11O' de vi a ! ţă! al U@`0a tu tu u ror m<C 3q!31' să fii cu nos cu ! u !!!`1a u ut de e că U bă ?2 tre S!e_a trâ oN â S\!: â O nu uln> 333!c că ai ve nio it ! s să-l)s1 slo aO bo S!o1am< zeşti C ! pă 2O' duX1 cu vân ! tu!\3!: ul Tă ăum<C qV Cel U ce S! e \0!: a aiS\0!: ma a S! reA/1 mi oN i 1 i \!) d ă n> lă ă 1k www.stavropoleos. 1 Slavă Și acum. de diacon Virgil Nanu EN L 0N u !micoi s0 nă a0 !12O' spre des co pe ri ! rea!Q a nea!S }. glas 7 T g 4 și 8 febr.ro .

ro . prunc făcîndu-Se Dumnezeu Cu- vîntul.138 vV T F 1d e ~00 ri ci ţi 0 ve ţi 000000000 fi cînd vă vor o că rî şi vă T 0000000000011a vor pri go ni şi vor zi ce tot cu vîn tul rău 0s îm 0q ! voas po tri va O @00' ! pen tră min ţi ind !! truwz Mi ! i !i !A nevV Dumnezeu cel ce mîntuiește neamul pămîntesc. și vedere orbilor. înaintea dumnezeiescului sicriu. pînă la iad va veni. și-L preaînălțați întru toți vecii. Acesta va fi cădere celor neplecați. Acestuia cu credință să-I cîntăm: Binecuvîntați toate lucrurile Dom- nului pe Domnul. cît și muții să strige: Bine este cuvîntat Dumnezeul părinților noștri. Căruia se va zice împotrivă. și-L preaînălțați întru toți vecii. slava ta. p. ca o sculare a tuturor. și-L preaînălțați întru toți vecii. nN T B d0 u 000000000001 cu ra ţi vă şi vă ve se li ţi că pla ta T 10 voas tră s0 mu '! ul !1 tă es 00US te în ce ! e _a e ruri vV Norodule al lui Israil. acum dănțuiește: Binecuvîntați toate lucrurile Domnului pe Domnul. nN Ş 1~1q i a cum ! şi 1' pu ! ru !A rea0' şi _ i în 101' ve cii ve ! ci ! lor!} A 1a min nN Viață fiind. și celor robiți iertare va da. la Fericiri din C8 2 febr.stavropoleos. Dumnezeu fiind și prunc. celor ce cîntă cu credință: Binecuvîntați toate lu- crurile Domnului pe Domnul. glas 3 nN Anastasimatar. Macarie.<V Iată a strigat Simeon: Acesta va fi semn. 4 8 febr. văzînd pe Emanuil. www. nN S 100' !lui la vă Ta tă ! 11100P0@1a şi Fi u lui şi Sfîn tu lui Duh . prunc din Fecioară.