24 febr, Aflarea capului Sfîntului Ioan Botezătorul 1

Stihiri la Ds, glas 5 T Bucură-te cămara
s
1,2
Hq<
B qz
u V!
cu!#a
ră te 3
ca 1}
ap @
prea11a
sfin ţit ,<V !2
de lu 1'
mi !
nă !!1a
pur tă tor 0
şi

!O@11a
de în geri cin stit ,<V 10!1'
ca re cu sa !
bi!011qz
a ai fost tă iat !
de_
de

1a
mult ,<V 0001@11qz
şi ai tă iat cu as cu ţi ! ! !A
te mu strări!w!30
ru şi nea ne cu

!0'
ră ţi !i !A
eivV 03z
iz vo 0
ru 0P@11a
le ca re a dăpi ,<V !0p!
cre din cio şii

111@1a
cu mi nu ni le ,<V 10!w#a
cel ce ve ni rea #0030
de mîn tu i re

0!111@1a
a Mîn tu i to ru lui ,<V 011'
ai ves ti !i _a
t-o P' ! !1
şi L-ai vă zut

12' ! Sfînt
pe Du hul !A ,<V 0<
de 0
de ez
mult!
po0\!11'
go rî în du Se !
pes!te\01
El şi

12'
în E M!
el!!1@1V
o dih nin du Se a,<V 0'
ca _re 1M
le 1
gă 10!
mîn tu lui!
+ ce!
lui

101<
vechi şi ce 1
lui 1'
nou !
cu!A
ha0rul 10@1a
ai mij lo cit ,<V $v
la 0
Hris 3`
to os

00@os
mij lo ce eş 0
te a ,<V 0<
să 1
dea 10!!`X
su fle te lo or1
noa 'M!
as_a
tre e
ma

@q@1k
re mi la Lui V ,<V

www.stavropoleos.ro

2
,<V

C qz V!A!0p!111@1a,<V !11'!!!
3,4

a pul Î na in te mer gă to ru lui cel as cu uns oa re

111@1a
cînd în vas de lut ,<V 0011#110!1'
s-a + a ră tat din a dîn cul pă mîn

!!A
tu lui1
la 1qz
ve de !
re_1a
ie şind ,<V!111'
şi tu tu ror !
dă!1'
ru ie !
eş!A
teqrî !
uri

0!0'
de tă mă !
du!A
irivV e!1110!A
pen tru că în a pe le !0\011
I or da nu lui

@11a
a spă lat ,<V q!p!111'
ca pul Ce lui ce a co !
pe_a
ră q!033
ce le mai de dea

\011O@a
su pra cu a pe ,<V 0q!0!111'
şi oa me ni lor iz vo ră !
ăş_a
te m<C

000\0112'
dum ne ze ias ca ier ta !
a !A
re ,<V ez
deci<!
fe 00'
ri cin _
du-l1
pe

01'
a ce !
es!12'
ta ce es M!
te!!!11@1a
cu a de vă rat mă rit V,<V @1M
în tru 2
a 1
fla

0!!111'
rea lui cu bu cu ri !i_01<
e să prăz 1
nu qz
im !lu_1a
mi nat ,<V $v
cel

0003`00@os
ce la Hris to os mij lo ce eş 0
te a,<V 0<
tu 1
tu 10!
ror să dă

!`X
ru u 1
ia M'!
as_a
că e@q@1V
ma re mi la Lui k ,<V

www.stavropoleos.ro

3 . că 1 tre 2M Cel ' !!!`X ce dă ru u 1 ie '! eş_a te 4' ma ! re\!_1V mi la Lui k .<V @111' a de ve rin ! du!A le0 3 cu dum 0!1' ne ze ieşti _ !AvV 3000\011O@a po runci cel ce a mus trat mai na in te .ro .<V $v cu 3i 030!os ni mă în frî în 0 tă a.<V www.<V 3.<V ez <! 030\!10 as tăzi ne-a ră să ri it pre cum 1' soa ! re!A le312' lu mi nîn M! du!!1' ne cu ra !a!11@1a ze le ha ru lui V.6 a pul cel ce a pro po vă du it pe Mie lul luiDum !1a ne zeu 0 !111@1a ce S-a +a ră tat în trup .<V C qz V!A ! 0001}@11a.<V 310! ! 5.<V 10!11' şi pen tru a cea ! as_ta 011qz a fost tă iat ! de_1a la trup .<V 0' ca _re 1M a 1stri 10!`X gat po că ă1 i '! ţi_a vă 0!11q!2' şi că tre Hris tos a cu <! um! vă 10@1a a pro pi aţi .stavropoleos.<V 1' că !i !121' le mîn tu i !i _ rii 01110!_1a prin po că in ţă tu tu ror .<V0100!q!S şi pî nă la o vre e e 0 me am<C 111@1@1a a lu at as cun de re .<V !1' !!1a căl ca rea de le 3 ge 1} a @lui 11a I rod .

a ? 0x Bo 3 te !1k ză to = o !!!A o rul luiYU Hri S! i is 1 S to aM~1a o <1 o aq o !S o o 31' o o o): !\2!S oh | o o \0!: lu u S1 ui }s! Hri is:\ S 10[ to o s! osA .?0 cu 001a prea mă ri ! teA! mi!3!: i nu uni. 4 Slava la Doamne strigat-am.stavropoleos. mai ușor: !1a o o {! osA. glas 6 T g Hwg C 4V o 2' moa ! a !00a ra dum ne \!S ze e 1 e O' ieş !ti!!`PS i lo or da \0!S a a 0a ruri mM 2' !! ca pul tău! de1a DumMO ne S ! e \1 ze !S e1e OS e !e eu\ S 0a pă )ăsY1 ă s}!ă 0a zit mM 0V Î 0na PS i !i !!!o10a i in te e e mer U gă US to !o_1} o ru u s !0a u le v? 02 din 1 sî '! nu!111' ri le pă mî ! în!A tu\!S lu u 1 ui O' a !a !!A a răOS să !1a ă rit v<? 3^ pe 3 ca 3q!11' re noi cu cre di ! in!A ţă\@!S pri i 1 i 3' mi !i !Ai\!)s i i `X in 1 du a{! u-lA v? 4002' şi în chi nî ! în!A du\!S ne e 1 e.?! și www.ro .? 0k cu 0 prea ! mă 1a ri o i s)O i S_ !A te m\!qz mi i nu \!1a. M1 stră k` ă PS lu \0!S u u \0a ci )isY1 i s}! i 0a te mM 1V ne 0 îm 0!1a bo gă ţi 1i }s!i ! im ! pri`OS in ti \0 i !Si 0 ne .N u u uni / @^ şi V0 | cu !qz ier ta )as!a !c reoe VO e S US de ! e _1} e gre e s! e 0k şeli v? Sau așa.

stavropoleos.i w ce !S e eş0 te m a <? 3^ şi 0 a pz _ cu um ve !Se 1 es O' te !e !!S e eş0 te m a <? 1~1' ca a )as!a ! leaO@0`P\!A mî în tu u u i) i s1i }s!i 0a rii b<? w! şi Mîn1 tu 2O' i to ! ru! lui!tu01' tu ro ! or\!S se e 1 e 1a roa 1a a'C)a:s Y\!1a se e roa N~1M a 1aw a a OS a !a a S2a a \0!: a a S\!1a a a gă {! ă m< A ? 312' pen tru su !u\0!S fle e\0!S e e 01' te e ) e s!e1oOS le e e \!A noa)s1 a }s! as0k tre m<? www.ro . glas 2 T Wt g P 0 rea M1 cins O' ti ! tu!!A ul vas000!O' al dum ne ze ie !e!!00os eş ti lor gî în 0a duri m<? q!1w!0a ca pul tău ca re mai ! na !S }a. i 0 le y1 pă 0' mî C!î U în \!A tu)us1 u }s!u0a lui c? 6' a2 M! as!A tă1} ă s! ă!ăzi!Aa \1!S ră ă 1 ă 1a să 0 rit a m<? 1w!0a I oa ne prea \!S slă ă1 ă 2' vi !i !i !S }. i 0a te m<? 01 şi 0 a !1o um plu u 10a ut de \@!S mi i1 i q!2\00[ rea a a a a s!aA\!1a a as mă {! ă A m? @q toa ! tă \1!S pa a 1 ar @a tea 1 de a1 e }s!e ! e!su!S }. 5 Slava Stihoavnei. wi !S i in0 te m a <? 0f a 0vă 1o zu u !SutP lu S!u_1s u mi i }!i 0a nat mV @w tai !11' na fi i !i !!!O@0 i in ţei ne e gră `P\!A ă ă i )i s1i }s!i 0a te b<? 1~00qz ca din tr-un pî _ în te !S e1 e O' ce ! e!e !A de0ma os ai 0 că am<? din !^ n!vis11k ti e 0 ri os i ) i s !S }. OS ub soa \0!S a a0re a b<? w!1 dînd din si 11a ne mir ! deod e !e _a e sfin 1 ţe o!S e e \0a ni )i s1 i }s!i 0a e m<? e!0 ca re du 0a hov ! ni !S }.

ro . glas 4 T s Rt C 0M0!1q!0!1'!! 111' ! ! !Ab<? a pul Î na in te mer gă to ru lui ră să rind din pă mînt e!0@1210!!!11a !1q!0! ra ze le ne stri că ciu nii de tă mă du iri stră lu ceş te cre din p!0a cio şi lor b<? 5' chea ! mă! din!î ! nălw!A ţi mem<? @2O' în ge reş ! ti ! lew!A ce tem<?3 as ' ! !să!se!w!A tăzi a du nem<? @2O0!0' îm pre u !!Aniib<? 00q!2 nă cu oa me în tr-un glas să î 10q!0! nal ţe sla vă lui Hris2' ! !ne !K tos Dum zeub<? www.stavropoleos. 6 Tropar.

stavropoleos. glas 4 T Degrab ne întimpină s Rt P @M1q!1q!030!2'! ! !A b<? 1q rea cins ti tul tău cap ca un dum ne ze iesc di a mant a fost !1q!000' în pă mînt as cuns dar l-a _ a des 111' ! !ne1a co pe rit Dum zeu 0!2' Î na in !3!p!0a te mer gă to ru le b<? 40' !! ve niţi deci îm!w!A pre u năm<? @1O' la + a ceas ! tă!w a fla !A rem<? 3' la ! !! u dă să!w!A m<? @01O0! a du cem Mîn tu i !A !Atrub<? 13 to ru lui nos Cel ce 0!10`00!1q!00!p!0k ne mîn tu ie eş te prin ru gă ciu ni le pro o ro cu lui m<? www.ro . 7 Sedealna 1.

a Născătoarei..ro . Sedealna 2. Şi acum.<?/ @! din tru2' toa ! te ! ne p! vo i 0k le b<? www..stavropoleos..<?/ @!2' şi ier ta ! re!p pă ca !0k te lor b<? Slavă. glas 4 T Cel ce Te-ai înălţat 8 s Rt I 0M e 0şind 11' ca + a ! a !!!A u u rul1 cu O' rat ! din!w!A m<? 00q a dîn curi prea sfin ţi !11' tul tău ca ! ap! cu!u !A 1O' prea slă vi ! tă! miw!A nu nem<? @100!1 din sî nu ri le pă w!00011' mîn tu lui Bo te ză to ! o !0 ru le !_111a a îm bo gă ţit m<? 1 pe q!21' cei ce a lea ! a !!A ar găm<? @1O' la + a ceas ! tă !w!A a fla rem<? 12' ! !pz mă rin du-Lcu la !!A u de 111' !!a ! pe Stă pî nul toaA !A teb<? 0013!11@1 Cel ce dă prin ru gă ciu ni le 0`0a ta a le m<? 00q!10`0k tu tu ror ma re mi i lă . asemenea m<? N 0M11'! !! !A 1O'! !w!Am<?3311' ici o da a tă nu vom tă cea Prea cu ra tă noi ro bii tă !ăi!a ves ! !Ati 1O' pu te ! ri ! lew ta !A le m<? @0010w!0! că î na in tea Dom nu lui te q@11am< rogi pen tru noi ? 1q!11' din ma rea is pi !i !!A te lor0@1O' să ne ri di ! ce ! de w!A gra băm<? 12' !! cu ha rul păpz zin ! du!A ne 0111' ne în ti naţi ! de!!A pă ca!Ateb<? 0 de 0100 la ti ne Stă q pâ !wz ! vom nă nu ne !! de11a păr ta m<? 01@1 că tu ne iz 11a bă veşti ..

Fericit bărbatul care se teme de Domnul. Mărimuri.ro . www. întru poruncile Lui va voi foarte. glas 1 T 9 g QV!A M 0C3V`P]Wzt̀S@1`1a\1!SOS]@q ă ri i i mu u u te e pe ti i i ne Sfin US te ! e _a I O oa 'C!a!\0!: a ne e cC 1V Î 1na 10!1qz in te mer gă to ! ru!!A u le 0` al 0 Mîn 0k tu ! u u1 S i OS i \!\!\0!: to o ru u lu uim< 6k şih V!i 1} i s!i A !A cin q!A sti imvV 30q!0p) prea cin sti ta + a fla aOS d a ]!a`PS a re 0 e !!!S a a a2 ca '!a !\2!S a a a \0!S pu u :1 u s}! lu ui:S\10[ tă ă s! ăuKvV Stihuri: 1.stavropoleos.

stavropoleos. Doamne.B/ @qB Hris to z !!!A o o suO lu S! u ui2 S | me \00s e e 0 e [!e0] e !e0] e \0!: e eS+o e g{! euKbB 1!K me eubB www. A 0MPSPS]!`0033q!2'!Q!S1}N a co o o o lo voi ră să ri pu te e rea a a lu oM u Oui S\Da !A)as1a }s! a 0a vid m<C 3q !A OS gă ti t-am fă ! ă 0`0k cli i e .ro . de David și de toate blîndețile lui. Prochimen glas 4 leghetos T g 10 R_B A 0M a Pco SP o S]! o`0033q!2' o lo voi ră să ri pu te !eQ!S rea a a 1 lu `PS ui Da \0!S a a0vid am<C 0q!A \!)s gă ti t-am fă ă1 cli oOS i i @ e a\!S Hri i 1 i 1os sto o _ su !\0!K lui me eubB Stih: Adu-Ți aminte.

stavropoleos. A min P eM!0!1'!!A01O'! ! ! 0\10[I' en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne ze eu Mi !!e!A i los ti vem<?0 cu 0 1 ră \111O' !! ţeş te mul ţi mea gre! şea20! !A !Ktre a le lor noas www. După Psalmul 50. glas 2 Ts 11 Wt S 0M la 1 vă 1' Ta ! tă!11' lui şi Fi !u!!1' lui şi Sfâ ! ân!11k tu lui Duh m<? P eM!0!1'!!A 001@111'!! qz en tru ru gă ciu ni le Î na in te mer gă to ru lui Tău I' Mi !i !e!A los ti vem<?0 cu 3 1 ră \111O' !! ţeş te mul ţi mea gre!şea 23 a le ! lor !A noas !Ktre m<? Ş 0M1p!2'!!A011'! ! ! ! 11km<? i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor.ro .

12 Idiomela după Psalmul 50 glas 6 T g Hwg C 4V ins q ti !2' tul ca ! ap!0001' al Bo te ză to ! o \!S ru u 1 u O' lu ! u !! ui Tă `PS ău Doa \0!S a am0 ne a mM 00!11a ca re oa re cînd US î !î _`0` în ti ip si i 0a e mM 00p! a vă dit ne11q!S cu ră ţi i i 0 a q fă US ră ! ă!de! e!leoe 10a e ge U a US lu ! u _1} ui I i s!i 0a rod v? 4< şi 3 a 03z ves tit P po S! o _!S o că ă 1 ă O' i !i !!A in ţa.? 0111' tu tu ro o ) o s! or!m cre0 din \1k cio ! oS1 o O' o !şi!!^ i i !i 1a lor mM 31k a ră 2 tî '! în\0!S du u \0!S u u0se m Ya M 0V din 3 vis PS ti ! i !!!o10a e e ri i i le U pă US mî !î _1} în tu u ! s u0a lui v?33 se pu 3!11@O' ne î na in tea ce ! e !\!S e lo o 1 or OS ce ! e 1a vin mM 0!1s că tre + e Mo e 10} el cu .stavropoleos.ro .! u S\0!S cre e O e S]U di S!i )si Y1 i ! }s in0a ţă mM 1q şi <3 cu \3!S fri i 1i ] !A căPse S! e _1} e a a s!a 0a ting .?0 şi 00q!01a se în chi nă cu rîv M@ na a1 su k o!S u uPfle S!e _Y e tu 1 u }s! u 0a lui mM 0V dă 0 ru 2' in ! du!0!1a le dez le ga # re a 1a de O gre S! e 1a şeli mM 01' şi dîn ! du!1M le tre 1 bu k0 i os i _ in ţe !S }.)1a dă oă {g!K ă mM www. e 0 le oe 10a e ce p e )eO d e ]SU re S! e _Y e ri 1 i ! }s i 0a lor mM 3V şi 0 ma a') a s!a!c reoe VO e S \!A mi)is3 i 0} lă ă.

)1a dă o ă {g!K ă mM www. puţin diferit (mai grea) 13 Idiomela după Psalmul 50 glas T Hwg g C 4V ins q ti !2' tul ca ! ap!0001' al Bo te ză to ! o \!S ru u 1 u O' lu ! u!! ui Tă `PS ău Doa \0!S a am0 ne a mM 00!11a ca re oa re cînd US î !î _`0` în ti ip si i 0a e mM 00p! a vă dit ne11q!S cu ră ţi i i0 a q fă US ră ! ă!de! e!leo e 10a e ge Ua US lu ! u _1} ui I i s!i 0a rod v? 4< şi 3a 03z ves tit P po S! o _!S o că ă 1 ă O' i ! i !!A in ţa.? 0111' tu tu ro o )os! or!m cre0 din \1k cio !oS1 o O' o !şi!!^ i i !i 1a lor mM PS a V! a aP S ră US tî !î _1} în du u ! s u0a se vdin ? !^ c! vis 110k ti e ri oi s) i s!S i}.ro .?0 şi 00q!01a se în chi nă cu rîv M@ na a1 su k o!S u uPfle S! e _Y e tu 1 u }s! u 0a lui mM 0V dă 0 ru 2' in ! du!0!1a le dez le ga # re a 1a de O gre S!e1a şeli mM 01' şi dîn ! du!1M le tre 1 bu k0 i os i _in ţe !S }. e 0 le oe 10a e ce p e )eO d e ]SU re S! e _Y e ri 1 i ! }s i 0a lor mM 3V şi 0 ma a')as!a !c reoe VO e S \!A mi)is3i 0} lă ă.stavropoleos.Sau aşa.! u S\0!S cre e O e S]U di S!i )si Y1 i ! }s in0a ţă mM 1q şi <3 cu \3!S fri i 1 i ] !A căPse S! e _1} e a a s!a 0a ting . 0 le ay`\!21' ):s\!1a pă ă mî î în tu u lu {! uiA m?7y se V 1' pu !ne!î 11@O' na in tea ce ! e!e \!S lo o 1 or OS ce ! e 1a vin mM 0!1s că tre + e Moe 10} el cu .

ro . glas 4 T S Rt P 00@os0000001@11 ro o ro o cu le al lui Dum ne zeu şi Î na w!0!p !0!2' in te mer gă to ru le al Ha ! a !! ru luiAb<? 10w!000 ca pul tău ca un tran da \! fi ir) S1 prea 1O!00' sfin ţit din pă mî ! înt!e!A a flîndu-lm <?1 lu 1' !!qI' ăm vin de cări to ! ot !q!A dea u na b<? 201O!000!!OS pen tru cã ia răşi ca şi mai î na i !!A in te0 pro 0 po 00 vã du 1' ! !po!0o1} ie eşti că i i in ! ţaKm<? www. 1 Sedealna la Cîntarea 3. cC CONDAC. glas 8 T .stavropoleos.însăşi Podobia HrC s P # o ?3 run C 0 !1 ca cea cu 1à tai 00 nă lu q ân !00!c du o în tru1 cu 1 noş q!O] ti i in @ ţă abB @0!1 cel fă ră de 1a trup ` 0p!c în ca a 1 sa 1q!O] lui Io o o @ sif a bB 110\!11O@a de grab a sta at î na in te 0 zi q cînd ! ce ! lei !A ce 1' nu ! şti !a ! deO@a nun tă: cC 00! Cel ce a 11` ple cat 0001' cu po go râ C _ â rea 4 ce ' !!11a e ru ri le m<C $1a în ca ` 00001' pe fă ră schim ba C_ a re 4 to '! ot! în1 tru 0`0a ti i ne m<C 00' pe Ca _ a re 11 şi vă O@! zân du-L în1' pân ! te ! ce ! le ! tău3N lu 0' ! chip â ând ! } 11a de rob nN mă ! 11q!S spăi mân te e ez1 a M1 stri O' ga ! ţi!!Am< i e: C e Bu z !!! cu ră te @ Mi C1 rea '! să ! ne ! nunO@k ti tă.

ro . glas 3 T Cercetatu-ne-a pe noi s eN N qN!11'-!Q!os1@V\00s0[!0]!AvV -a su fe rit pă mî î î în tu u u u u u ul 1C spre 1 mai 10!O@N mult a + as cun de 1 ca 1' a -! a S\!S pu ul+1 tău nN a 3căci1q- cu gla! sul 1' ce -! lui!p!os ce stri i i 1 i @V gă \00s ă ă 0 ă [! ă 0] ă !ă AvV0 a 1C fla 1 rea 1@1q!O@N lui ai vă dit cu oa re 1 ca 1' a -! a S\!S re e +1 chipnN a 4s Î 0 na 1' in ! te Qz mer _ gă qz to _ru 1C le mV a J0 în 3qU@N tru ca re te 1 lă 1' ă -!ăS\!S u u+1 dăm k Slavă. 14 Exapostilaria.stavropoleos. alta glas 2 T Cu ucenicii să ne suim Wt s R 0M ă 0să q!0' ri t-a lu ! u !0os mi na a 0 tul am<? 0!11' şi prea cins ti !i !i !os !!Acapb<? 4q!00!w!00' tu ul tău din sî nu ri le as cun se a le ! e !0os pă mî în ! tu !A luim<? 0!200' Î na in te me ! er!!os gă to o ! ru!A leb<? 1030!1 sfeş ni cu le al lu w!00' mi nii ne ma ! te!0os ri a al 0 ni 0a ce m<? 3p!11' a că rui a fla ! a!re ! pră os ăz ! nu!A imb<? 41' cu rîv ! nă!2' fier bi ! in!!os te ne e ! ru!A gămm<? !11' dez le ga ! re!qz de re !)s le e1 să 12' a flă ! ă !!og ă ă ăm m<? @111' şi vre mea pos ! tu!20!! lui les ne să ă !0os o să ă ! vîr!A şimb<? 40001' pen tru ru gă ciu ! ni!200!!! le ta le prea lă ă u 0os da a @ te m a <? @12q!3010' Bo te ză to ru le al Mîn tu !u!!os i to o ! ru!K luib<? www.

? www.ro .stavropoleos. asemenea 15 m<? S 0M e q mîn!00' gî ie Prea ! a !0os cu ra a 0 tă m a <? @1110 de Dum ne zeu în !!!0os ţe e lep ţi i @ ta ab<? 40q!00' a du na re a cre ! e !0os din cio o ! şi !A lorm<? 00@1110!!!0os slu jind şi cu cre din ţă lă ă u dî în ! du!A teb<? 000 a de vă 13!1wUS ra tă Năs că toa re ! e _0os e de Du um ! ne1a zeu am<?000q pen tru a ceas ! ta /@111' prin ru gă ciu ! ni!!0os i le ta a @ le ab<? tUS cur ge ! e _0os e rea po os !!A tu luim<? 00!1q!0!2' cu dum ne ze ias că cu vi in ! ţă!_112' să ă o să vîr şi ! i!i !og i im m<? @1q!2' şi cins ti tei Cruci!să!!0os ă ne î !!Anăm în chi b<? 400! şi mîn tu i 2' toa ! re! e!lor0os Pă ă ! !Am<? 00q!0@111' ti miri a le Fi u lui şi Dum ne ze !e !!0os e e u u ! lui s 1k tă )ăs1 ă {a! ăuKb. a Născătoarei. Şi acum.

stavropoleos. 16 Stihirile Laudelor glas 4 leghetos T Dat-ai semn s R_B U eB!0p!_!111a1'! !AbB @11 u şi le pos tu u lui ni le-a des chis ca pul tău prea cins ti 0!11@1a te pro o ro cu le bB t !p şi prea dul! cep hra ! nă001' tu tu ror !a U pus 0@O@a î na in te bB 000q!10`0a dum ne ze ieş ti le da a ruri m<C q!0 că ro ra #11O' îm păr tă şin ! du!!10`0a ne cu cre di in ţă 03 în dul0' ci _ im as 11 pri mea 0' pos ! tu!A luibB 033e!0!! !!1110!2' şi cu cre din ţă te lă u dăm şi Îi stri găm lui Hris to ! ! !1a os Dum ne zeubB 00t!0p!p!0!111' I i su se A tot pu ter ni ce Mîn tu i to !!A o rul1 su '! fle! te!2' lor noa ! as !K trebB M eB!00p!_!11q!2'! !A bB @ i ruri pre cum a pe e le ne iz vo răş te ca pul tău prea 110!11@1a cins ti te pro o ro cu le bB 040!p!00 şi as tăzi pe ma sa dum ne 3 ze 1' ias ! că!!O@a şi de tai nă bB 31' pu nîn ! du!12O' se dă mi reas ! mă! du! 10 hov ni cea `0am< as că C @1q!11' şi go neş te ne ca ! a !!110' zu ri le şi scîr ! be!A lebB 3e şi um !000I' ple de ve se li !i !!11100!2' e pe cei ce stri gă cu cre di !in!AţăbB0I 0t!0p!p!0!111' i su se A tot pu ter ni ce Mîn tu i to ! o !A rul1 '!!!2' su fle te lor noa !!K as tre bB www.ro .

ro . 17 C eB!030p!_!11100!2' a pe te le vrăj ma şi i lor ne le giu iţi au fost tă ia !a !AtebB0@110!11@1a ca de o sa bi e de ca pul tău bB 400! ca re iz vo p!0001' răş te ce lor ce sunt ! în !!O@a bu nă le ge bB 1~000!O' da ruri dum ne ze ieşti !!!11a de tă mă du iri m<C 000\!110' pen tru a cea as ta te lă ! u !A dămbB0 şi 0 Zi 03' di to ! ru! lui!)s tău1110!2' Îi stri găm cu dea di ! in!A sulbB0 I 3t!0 i su se A p!p!0!111' tot pu ter ni ce Mîn tu i to ! o !A rul1 su '! fle! te ! lor2' noa ! as!K trebB www.stavropoleos.

Slava Laudelor.? ! IuSm0 bi e!0a to ru le U de S!eO' oa !a !!A YmM OS a meni Ţi V!i _!S e eO e S] US ne !e_1} ru u s!u0a găm v? 0011q!1OS ca să do bîn dim de la Ti !i US ne !_`0`0a e pri in tr-î în sul mM 12' în zi ! ua!Aju1} u s! de e+ :S 1x e Pcă S\0!S ă ă 0a ţii .< tă ăzi di in \!w1 pă ă | mî !î AZUî +S\0!: di inS! păA\10[ mî î s! înt. glas 6 T A treia zi ai înviat s Hwyt I 0M u 0bi 0@11qz to ru le de bi !i !i !A ne b<? 1~0q!0 Dum ne ze u le 0@11qz şi Mîn tu i to!ru!u !A leb<? 111a îi pă zeş {! te0p!20 pe ro bii Tăi ne !a ! su !A priţib<? 0333q!0031' pen tru ru gă ciu ni le Mer gă to ! o !111 ru lui î na 0' i !in!A teb<? 0002' şi a le tu ! tu!0os ror sfi in 0 ţi 0a lor m<?0 şi 33 pen tru 001' ru gă ciu ! u !!11qz ni le Mai cii Ta !a !\0!K a le eb<? www. glas 6 T g Hwg 18 P 4V rea 01a cin stit US ca \0!S a a0pul 000PS Bo te ză to !o\ !S ru u 1O' u lu !u!!`PS ui Tă ău Doa \0!S a am0 ne amM 1' ca ! re!111' s-a + a ră ta ! atU as \!\!C 0!A î înt.ro . A | < 7OS cu gla M3 as \ !S de e 1 e PS la !a_y u 1 u }s! u 0a dă mM 0V pri O mi S! in!A du1} u s!u!1a u-l cu U\!A cre di)is1 i }s! in0a ţă v? 4000PS spre ru gă ciu u ]\!: ne e+ S 1< a ap1a du 2' cî !î YS î \0!S î în0 du-l a.? 2' noi V! pă!0PS că to o ]\!\0!: şi ii ro o SO bi S !1a ii Tăi .stavropoleos.? 00k cu ră O ţi 'N!i !\0) i re e 1a d e ymM 0V şi P ma S! a a S0 a !) re e 1 d mi o' i !i !Ai \00s lă ă 0ă [kv? Şi acum.