ΕΞΕΣΑ΢ΣΕΑ ΤΛΗ Β ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ

ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΑ
2. ΠΟΙΟ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟ΢ ΣΩΝ ΧΡΙ΢ΣΙΑΝΩΝ
Ραραβολι του Αςϊτου
Ραραβολι τθσ Τελικισ Κρίςθσ
Ραραβολι του Σπλαχνικοφ Σαμαρείτθ
Ο Ιθςοφσ Εξφψωςε τισ γυναίκεσ
Θ κεραπεία του Ραράλυτου
Ζνα κιρυγμα του Χριςτοφ ςτθ Ναηαρζτ
4.ΕΜΕΙ΢ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Πψεισ ετερότθτασ (γλωςςικι, κρθςκευτικι , πολιτικι, πολιτιςμικι, φυλετικι)
Φανατιςμόσ –΢ατςιςμόσ
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα
5.ΔΙΑ΢ΠΑ΢Η ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΑΛΟΣΗΣΑ ΢ΣΙ΢ ΘΡΗ΢ΚΕΙΕ΢
Διαφωνίεσ –ςυγκροφςεισ που τραυματίηουν(οικογενειακό-ςχολικό-φιλικό περιβάλλον)
Χριςτιανοί διϊκουν χριςτιανοφσ (Σχίςμα-Σταυροφορίεσ-Ιερά Εξζταςθ-Μεταρρφκμιςθ,
Αντιμεταρρφκμιςθ)

ΙΛΙΑΔΑ
1) Ειςαγωγι
2) ΢αψ Α ςτ 1-306
΢αψ Η ςτ.369-529
΢αψ Ρ ςτ684-867

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α
Ενότητα 2, κείμενο Α΄, Γ1 (γραμματική)
Ενότητα 3, κείμενο Α΄, Β2 (ετσμολογικά), Γ1 (γραμματική), Γ2 (σσντακτικό)
Ενότητα 4, κείμενο Α΄, Β2 (ετσμολογικά), Γ1, Γ2 (γραμματική)
Ενότητα 5, Β2 (ετσμολογικά), Γ1.1 (σποτακτική)
Ενότητα 6, Γ1 (γραμματική), Γ2, Γ3 (αντωνσμίες)
Ενότητα 7, κείμενο Α΄, Β2 (ετσμολογικό), Γ2, Γ3 (αντωνσμίες)
Ενότητα 8, Γ2 (σσντακτικό)
Ενότητα 9, Γ1 (σσντακτικό)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
1)Από το θμερολόγιο τθσ Άννασ Φρανκ, Άννα Φρανκ
2) Ναϋςαι καλά δάςκαλε, Γιϊργοσ Ιωάννου
3) Ο Διγενισ, Ακριτικό τραγοφδι
4)Του Βαςίλθ, Κλζφτικο τραγοφδι
5) Θζλω να πα ςτθν ξενιτιά, Ξενιτεμζνο μου πουλί, Δθμοτικά τραγοφδια τθσ Ξενιτιάσ
6)Καλλιπάτειρα, Λορζντηοσ Μαβίλθσ
7)Ο μικρόσ πρίγκιπασ και θ αλεποφ, Αντουάν ντε Σαιντ- Εξυπερφ
8) Θερμοπφλεσ, Κ.Ρ.Καβάφθσ
9)Στθν εποχι του τςιμζντου και τθσ πολυκατοικίασ, Μαρία Ιορδανίδου

2. Οι ςταυροφορίεσ και θ πρϊτθ άλωςθ τθσ Ρόλθσ. Ι. 30 Από το κεφάλαιο 3 : 45 ζωσ 58 χωρίσ όμωσ τα παρακάτω «δφναμθ που αςκείται από τραχιά επιφάνεια» ςτθν ςελίδα 51.5 ΦΤ΢ΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ Από το κεφάλαιο 2 : 29 . 2. Β3. Γ.4 Γεωμετρία παράγραφοι : 1.1. 1.2. Β1. ΣΤ Ενότθτα 6θ: Β2. «ανάλυςθ δυνάμεων και ιςορροπία » ςτθν ςελίδα 54.2.1. Θ ενετικι οικονομικι διείςδυςθ και το ςχίςμα των εκκλθςιϊν ΙΙ.3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Ενότθτα 1θ : Β1. Από τθ ΢ϊμθ ςτθ Νζα ΢ϊμθ ΙΙ. «ανάλυςθ δυνάμεων » ςτθν ςελίδα 52.2. Β3 Ι΢ΣΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ΢ΩΤΟ Ι. Δ. 1.2.1. Δ. Γ. Ο Θράκλειοσ και θ δυναςτεία του: Εςωτερικι μεταρρφκμιςθ και αγϊνασ επιβίωςθσ. Β2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ΢ΙΤΟ Ι. 2. Β1.2. 2.2.1.3.2.1. 115) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Άλγεβρα παράγραφοι: 1. Γ2. Ε Ενότθτα 5θ: Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕ΢Ο ΙI. Οι ανακαλφψεισ.ΣΤ Ενότθτα 3θ :Α. Θ εξάπλωςθ των Αράβων ΙΙ.4. ΙΙΙ.3.3. Εξάπλωςθ των Τοφρκων και τελευταίεσ προςπάκειεσ για ανάςχεςι τουσ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Ι.4.Β1. Β2. Θ Άλωςθ τθσ Ρόλθσ.2. Β2. 2. Αναγζννθςθ και ανκρωπιςμόσ (ζωσ ςελ. Β2.2-1. Γ.1. Δ2 Ενότθτα 2θ : Α. Ε. 3. Ε. Θ βαςιλεία του Μιχαιλ Γϋ και θ αυγι τθσ Νζασ Εποχισ Ι.1.1.1.3. Ε Ενότθτα 4θ: Α.1-3.3. Θ διάδοςθ του Χριςτιανιςμοφ ςτουσ Μοραβοφσ και τουσ Βουλγάρουσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑ΢ΤΟ Ι.4.3. Θ μεταβατικι εποχι : Οι ζριδεσ για τθ λατρεία των εικόνων Ι. Δ. Β2.2. «θ μάηα ανκίςταται ςτθ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ» ςτθ ςελίδα 56 «Εφαρμογζσ » ςτθν ςελίδα 58 . 3.1. Οι Κομνθνοί και θ μερικι αναδιοργάνωςθ τθσ αυτοκρατορίασ I. Το εμπόριο και ο πολιτιςμόσ του Ιςλάμ Ι. Ο Ιουςτινιανόσ και το ζργο του ΙΙ. Δ. Δ1. ΙΙΙ.

3.6 Διάςπαςθ του νεροφ .Από το κεφάλαιο 4 : 65 ζωσ 74 (εκτόσ αςκιςεισ με χριςθ του τφπου P=ρgh) Από το κεφάλαιο 5 : 90 . 13.1 Ιςορροπία ςτα βιολογικά ςυςτιματα 2.3 Ρεριεκτικότθτα διαλφματοσ . 7. 9. 107 .2 Το νερό ωσ διαλφτθσ – Μείγματα 2. 24. Ειςαγωγι ςτθ Χθμεία 1. 12. 2. 32.2 Αςκζνειεσ Ρακογόνοι μικροοργανιςμοί και αςκζνειεσ 4.89-πίνακασ με χϊρεσ και πρωτεφουςεσ ).10 Σφμβολα χθμικϊν ςτοιχείων και χθμικϊν ενϊςεων . Το νερό ςτθ ηωι μασ.4 Τρόποσ ηωισ και αςκζνειεσ ΧΗΜΕΙΑ Γενικι ενότθτα 1. 19.8 Άτομα και μόρια 2. Από το νερό ςτο άτομο .1 Ρεριεκτικότθτα διαλφματοσ ςτα εκατό βάροσ προσ βάροσ (% w/w) 2.Εκφράςεισ περιεκτικότθτασ 2. 30. 27. Τι είναι θ Χθμεία και γιατί τθ μελετάμε.3.1 Oμοιόςταςθ 4. 8. 6.2.5 Διαχωριςμόσ μειγμάτων 2.9 Υποατομικά ςωματίδια – Ιόντα 2.1.Από το μακρόκοςμο ςτο μικρόκοςμο 2.1. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑ΢ΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟY ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΘΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘ ΤΟYΣ 4.2 Διαλφματα 2.108 (χωρίσ όμωσ : «ιςχφσ και κίνθςθ» ) Από τισ ερωτιςεισ και αςκιςεισ ςτο τζλοσ των κεφαλαίων . 25 ( ςελ.εντόσ φλθσ είναι αυτζσ που αντιςτοιχοφν ςτισ παραπάνω ςελίδεσ (χωρίσ όμωσ τισ 7.2. 12. τροφικά πλζγματα 2. 14.Χθμικζσ ενϊςεισ και χθμικά ςτοιχεία 2.3. 26. 37 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2. 1.2 Οργάνωςθ και λειτουργίεσ του οικοςυςτιματοσ – Ο ρόλοσ τθσ ενζργειασ Τροφικζσ ςχζςεισ και ροι ενζργειασ Τροφικζσ αλυςίδεσ. 35. ΟΙ Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟYΣ 2.1 Μείγματα 2.2 Ρεριεκτικότθτα διαλφματοσ ςτα εκατό βάροσ προσ όγκο (% w/v) 2.3 Ρεριεκτικότθτα διαλφματοσ ςτα εκατό όγκο προσ όγκο (% v/v)\ 2. 13 ςτθ ςελίδα 62 ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 1.2.3 Αμυντικοί μθχανιςμοί του ανκρϊπινου οργανιςμοφ 4. Καταςτάςεισ των υλικϊν Γενικι ενότθτα 2.4 Ραρεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο περιβάλλον Θ ρφπανςθ του αζρα Θ ρφπανςθ των υδάτων Θ ρφπανςθ του εδάφουσ 4.7 Χθμικι αντίδραςθ 2.

δθμιουργοφμε εργαςία .19) . ονομαςία φφλλου εργαςίασ. ειςαγωγι γραμμισ-ςτιλθσ.21) . ςυγχϊνευςθ-αναδίπλωςθ κελιϊν.Βιβλίο ςελ 66 . όλα τα γραμματικά φαινόμενα.2-p. 49-50-51) . Διευκυντισ Ραραγωγισ (ςελ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ . πλάτοσ ςτιλθσ.54-55) . φψοσ γραμμισ.9 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΟΤ΢ΙΚΗ Ο ΢όλοσ τθσ Μουςικισ ςτθν κακθμερινι ηωι τθσ Αφρικισ – Βιβλίο ςελ12-13 Χϊρα του Ανατζλλοντοσ Θλίου –Χαϊκοφ. 40 Grammar simple present – present perfect Conditionals – writings W. Τι είναι ςφςτθμα.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κεφάλαιο 1 (εκτόσ από 1. Οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ των εργαηομζνων ςτθ ςφγχρονθ παραγωγικι Μονάδα (ςελ. ΑΓΓΛΙΚΑ St. .4) Κεφάλαιο 4 Κεφάλαιο 8 Ειδικότερα ςτο υπολογιςτικό φφλλο Excel: αποκικευςθ αρχείου. 32-33) .βιομθχανία. Οργανόγραμμα (ςελ. διλωςθ τφπου δεδομζνων ςτα κελιά. Τομείσ και ςυντελεςτζσ παραγωγισ (ςελ. γράφθμα.5) Κεφάλαιο 2(εκτόσ από 2.Τετράδιο Εργαςιϊν ςελ 24 Μουςικοί ΢υκμοί ςτθ Ελλάδα -. Θ Ραραγωγικι Μονάδα ςτθν κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ (ςελ. ςκιτςάριςμα αντικειμζνου ι ελεφκερου κζματοσ προςκζτοντασ τόνο. Επιχείρθςθ και περιβάλλον (ςελ. απόλυτθ αναφορά κελιοφ.b.3) Κεφάλαιο 3 (εκτόσ από 3. Ρεντατονικι Κλίμακα –Τετράδιο Εργαςιϊν ςελ 18 Βραηιλιάνικοι ΢υκμοί -. Διευκυντισ προςωπικοφ (ςελ. 16.17) . υπολογιςμόσ αρικμθτικϊν πράξεων.Ραραγωγι (ςελ.67 ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1 : Το ςχζδιο και το χρϊμα Εκτόσ τθσ κεωρίασ. ςυνάρτθςθ SUM. 10-11) . Αυτοςχζδιο Χαϊκοφ. Κζρδοσ (ςελ.56) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5. 48 Κείμενα ςελ. 4. Διευκυντισ προμθκειϊν (ςελ.3 ΕΩΣ ΚΑΙ 5.20-21) . Το κζμα δίδεται μζςα από το βιβλίο.B. πινζλο μορφοποίθςθσ. p. 9. 22) . χρϊμα-περίγραμμα κελιϊν.

5. 72-73.möcht- αιτιολογικζσ προτάςεισ (weil – denn Sätze) παρακετικά επικζτων ανϊμαλα ριματα essen – lesen – sprechen ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ τα ςχολικά είδθ και τα άρκρα τουσ τα φαγθτά . Modalverben. 95(3-4) . 84. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Κ. 86-87. Seite 79(1-2). ΒΑΓΕΝΑ) Klasse B Deutsch. ein Hit 1 (Lektionen 5-7)  ΚΒ (Kursbuch): S.6 Cahier d’exercices : Les mêmes unités. 77-78. Fragen und Antworten.wollen . Imperativ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Κ. 90-91. ΝΙΚΟΛΑΟΤ) Γ΢ΑΜΜΑΤΙΚΘ wann (im – am – um) Modalverben dürfen . 82.gr : Unités 4.ΓΑΛΛΙΚΑ Livre 1 Action fr. 84-85. 98-100  Grammatik.müssen . 94(1). können . 94  Verben.111(1-4)  ΑΒ (Arbeitsbuch): Seiten 63-64. 79(1-2).