12- TRASHI NANGWA

Tara of Auspicious Brilliance
Tara Hào Quang

CHHAG TSHAL DHA WEI DUM BÜ Ü GYEN

GYEN PA THAM CHED SHIN TU BAR MA
I bow to her who has a crescent moon as a head ornament who is
ablaze with various other ornaments,
Lạy đấng Phật Mẫu đầu đội vương miện quý. Trên điểm vầng
trăng, lấp lánh bảo châu

RALPEI TRODNË ÖPAG MEDLE

TAG PAR SHIN TU ÖD NI DZED MA
upon whose knotted hair is Amitabha, from whom continuous
light issues forth.
Đấng Vô Lượng Quang ngự trên búi tóc ngài. Không ngừng tuôn
ra biển hào quang vô lượng.


;20