1

Catavasiile Întîmpinării Domnului, glas 3 T
S Pasărea,
eNIon după
Popescu
Anton Pann

1.
P 1q!1'!!1@110`0a,<1
ă V xqz!_
mîn tul cel ro di tor de a dîn ci i me us cat l-a a um

1'
bla !
at!!`X qz!!!AvV
oa re e cînd soa re le r
căciz!
ca!1@111a
un zid s-a în che gat 1
a '!
a !0
pa de

#`X
a a1mîn 1'
do !
uă !
păr!!A
ți le cC0x
tre 3
cînd 0q!O@10`
po po rul ma rea pe de es

0a
tru ,<!
V și 0111a
lui Dum ne zeu @
cu 1qz!_1a
plă ce re e cîn tînd,<!
V să0OO
cîn tă ăm

Q!!A
Dom nu lui,0
<V căci 0p!!S
cu sla a a 1
vă 01'
s-a pro !
o \!!1a
slă ă vit nN

3.
Î 01\10[
n tă ri i !
reAq
ce !p#111@11
lor ce nă dăj du iesc spre Ti ne

0`0a
Doa am ne ,<V 0
în 11'
tă re !
eș!!1'
te Bi se !
e !!!A
ri ca Tavr
V ca !1`X
re o o 1
ai

Sau
!_1a
cî îș ti gat ,!
<V cu 01'
scump sî !
în!!1a
ge le Tău nN 1a
Tă ~)să!ă+o
ău gnN

4.
A !11q!1os'!!!Am<C000@11
co pe ri t-a ce e ru ri le bu nă ta tea Ta Hris

0`0a,<
toa a se 0
V că 1qz
ie șind!
di_1'
i in chi !
vo!11'
tul sfin ți !
riiUS
Ta !
a _avV
a le

3x
din 0
ne 1q!1'
stri ca tă Ma !
ai!A
căm<C0
în 11'
Bi se !
ri!!q@1o
ca mă ri rii Ta a

1"
a !leA,<0
V a 11'
ră ta ! !A !11@1'
tu Te-ai ca un prunc în bra !
a !!!A v3
țe pur tat V și 0
s-au

11O'
um plut toa !
a !!!1'
a te de la !
a !!1a
u da Ta nN

www.stavropoleos.ro

P 11@qz_1111@1a.w a că<V @OS!_w a vă zu ut I sa i a cu în chi i i pu i !A re. D100!1'!!1O0a. S1~Qz\!!O'!!!Av4 tri ga V Qz\!!O'!!!Av3 t-a a Ți V x0' i i e vă zînd bă ă trî î î nul cu o ! !1Q!!S chii mîn tu i i i0 rea acC 4' ca ! re!11a a ve nit 1 oa '! me!_11 ni i lor de la 110a Dum ne zeu .Hris <V !Xe!w!!W!!S101' toa se Tu u u e e ești Dum ne ze !e \!!1a u ul meunN Sau 1a me ~)se ! e +o eu gnN 7.<!01`X pa cea V și lu mi i Oi S# nap_ a cea a ne 101' în se ra ! a !!1a a a tă nN 6.<V ! peX1 Dum 1q!OS ne zeu pe sca ! ! _1a un prea a î nalt .ro . 2 5.<V !S în1con 11' ju ra !a!! at de q!0!q!_a în ge rii mă ri i i rii v1 V a 11a stri gat m<C4 o a '! ti!qz că lo ! su_OS ul de mi \0!S i i0 ne a.<V !X3'!!A e Ti ne Ce el ce ai ră co rit în foc pe ti ne rii 0' cei ! ! !`X ceDum ne e q z ! !!A zeuTe-au vV 3x nu mit și 0 în 11' Fe cioa ! ră! ne!O!A ! !să stri ca tăTe-ai 111a lăș lu it .0 <V lă 1O' u dăm! pe! ! !1' e Dum ne zeu ! CuUS vî !î _a în tul v3 V cîn xq tînd !0' cu bu ! u!1O0a.< nă cre din ță p V bi !11O' ne cu vîn tat !e!!A !01o es te Dum ne ze e 1" e !ul!Q!!S pă ri i in1 ți 01' lor no ! o !!1a o oș tri nN www.<! V căX1 mai 11' na in ! te !!1' am vă zut ! !11' peDum ne ze ! eu!! în tru!A vV pat 4x pe p Cel !1OS ce stă pî U ne S!e_ eș tew!A .stavropoleos.

T T S D# ă 0031!!111a lă u dăm bi ne să cu vîn tăm S= și s! să!!0q ne în chi nă 3 !!S10! ă ăm Dom nu lui ! cîn !A vV tînd C 0x3^'! !!111amM0x0 u j 0qz!!1@ fo cul cel ne su fe rit îm pre u nîn du se ti ne 1a rii nN qz!11' stînd lîn gă ci ! ins!1!11a tea lui Dum ne zeu ! și X 1 de 11' vă pa ! a !! ie ne 101@1a vă tă mîn du se .stavropoleos.ro . e X1 pî '! în!!1a te ce le .8. N 1~11a@0OS!_0am<C!X11q!PS ăs că toa re de Du u um ne zeu nă dej dea tu tu ro !_11- o orcreș ti i '_ i ni !+ i1 lor anN 0 a x3 co z! pe12' ră a ! pă!!O' ră pă ze ! e!eș !A te m<C0 pe x3 cei {!00' a nă dă _ ce ăj du OS ie ! _11- e esc spre ti i ')i s!i +1 ne anN Î 1jqz!!+1#11O0a.0 <V dum x0 ne 00' ze ia ! as!11' că cîn ta ! re! au! cîn!A vV tat 3' bi ! ne!11a cu vîn tați 0 toa 11' te lu ! cru!!1@110`0a ri le Dom nu lui pe Do om nul 0!11O#!1' și-L prea î năl țați în tru to ! oți\!!1a ve e ci ~)!oa i i ii nN 9.<V q!1@1a Fi ul Ta tă lu ` uiXq ce !2' lui fă ! ră!_1a.!<V X11qz!_ n Le ge în um bră și-n Scrip tu ră în chi pu i re e ve 1' de ! emU00US noi cre din cio ! o _a o șii vt V toa !1' tă par ! tea!0O@a băr bă teas că 0 ce !q!_ des chi i i de ! k".< de e-n ce put q V Cel!`X î în1 tîi '! nă_ ăs cut 0r!O' din Mai că fă _! ră!1' is pi ! tă__101' ă bă ăr bă teas că Î ! îl \!!1a mă ă ri ~)! i i oa im nN www.! <V celX1 mai 1qz na in ! te_1a e de veci .N 4h sfî zoî s1 înt @a ! 1q!!S lui Dum ne ze e eu q!_a e e es te vV 3 de '! eci!1O0a pe Cu vîn tul .