POREZ = 0 KM JE

MOGUĆA MISIJA

Stavovi i mišljenja autora izneseni u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja na- dležnih državnih. Izdaje se isključivo u elektronskoj formi i dio je edukativnog segmenta portala. Izdavač CHRONOS doo Branilaca Bosne 2A Zenica Bosna i Hercegovina www.ba T +387 32 442 750 F +387 32 202 581 Naslov publikacije E-book ”Porez = 0 KM je moguća misija” Autorica: Sanela Agačević Urednica Sanela Agačević Grafički dizajn Hana Kazazović Fotografije preuzete sa www. juni 2015.chronos. entitetskih i kantonalnih organa i institucija.freedigitalphotos.ba. Impressum E-book je besplatni edukativni materijal namijenjen pretplatnicima portala chronos.net Mjesto i godina izdavanja Zenica. .

koje su to olakšice i. Republiku šta primjenjujemo stopu mogućnosti za neplaćanje Srpsku i Brčko Distrikt. Ali. bitna napomena – važeće biti tako. koji izbjegava. što nešto „muti“. Svaki poreski a ne po vrstama poreza i olakšice (da zaokružimo sistem. daje Hercegovine. POREZ = 0 KM JE MOGUĆA MISIJA Može li se legalno je donekle stimulativan. kako god da ih nazovete. napomena: olakšice o neplaćati porez? Te mogućnosti su date u kojima se govori u ovom Može. logično). I jedna knjige itd. Nije baš da je obavezu. I još jedna 3 www. treba poznavati djelatnosti. sve vidu određenih olakšica.chronos. vrda. Bar što se tiče izdašan u tome – ali ipak poreza na dobit. ne mora po određenim situacijama. umanjenja. poreza). U stvari. odsustvo obaveze plaćanja je možda najbitnije.ba . a ne na poduzetnike. ne vodi poslovne vrstama poslovnih radnji i iste mogle koristiti. obrtnike i druge samostalne Međutim. pa tako i naš (mada propisima. ne prikazuje poreza ću navoditi po su (tačno) uslovi da bi se prihod. i obuhvatiću tim terminom) umanjuju na njega često bacamo Federaciju Bosne i poreznu osnovicu (ono na i drvlje i kamenje). tekstu odnose se na pravna se može kad se hoće poticaja. Uobičajno je mišljenje da propise da bi se znalo onaj ko ne plaća poreze Jednostavnosti radi. a ne poreznu poreza. (i zna. lica.

Prihod ostva- ci imaju pravo da izvrše povrat cjelokup. preduzeća koja izvoze primjenjuju tzv.000 KM. PREDUZEĆA KOJA SE BAVE IZVOZOM ROBE ILI PROIZVODA Ovo je prva kategorija obveznika koja je u Preduzeća koja se bave izvozom takođe su dva poreska sistema oslobođena plaćanja oslobođena i plaćanja poreza na dobit. ali Ovakav vid olakšice nije predviđen u pore- ima 2.000 KM.ba . bez obzira na visinu ost- Na primjer. oslobođena su plaćanja poreza na dobit ako im prihod od izvoza učestvuje u U sistemu poreza na dodanu vrijednost ukupnom prihodu više od 30%. preduzeće ima prihod od izvoza bara (roba i proizvodi). preduzeće se bavi samo izvo. varene dobiti. zom i po osnovu toga nema izlaznog PDV-a (jer se na izvoz primjenjuje nulta stopa). u ukupnom prihodu i ovo preduzeće neće Uslov je – registracija u sistem PDV-a. izvozom. uz poreza (porez na dodanu vrijednost kao in.chronos. Povrat PDV-a se na dobit za iznos dvostruko srazmjernog u praksi uredno obavlja. Preduzeća direktni porez i porez na dobit kao direktni koja posluju na području FBiH i bave se porez). dok se u BD izvoznici je pravo na povrat svih 2. tzv. a ukupan prihod 601.000 KM ulaznog PDV-a.26% nog priznatog pretporeza (ulaznog PDV-a). nulte stope PDV-a je u tome što izvozni. Prednost primjene robe i proizvoda u vrijednosti 260. određene razlike unutar BiH. 4 www.000 KM ulaznog oslobaćaju od obaveze da plaćaju porez PDV-a (kao pretporeza). Ono ostvaru. skom sistemu RS-a. iako mu najčešće učešća prihoda od izvoza u ukupno ostvare- prethodi kontrola poreznih inspektora :) nom prihodu. nultu stopu PDV-a za svu vrijednost izvezenih do. ren po osnovu izvoza učestvuje sa 43. platiti niti jedan KM po osnovu poreza na dobit u toj godini. Na primjer.

Za uslugu prevoza oporezivanja. iz prostog razloga što nije materijalizovana. Ako se usluga vrši na nekoj nekretnini. pri čemu automatski i nemamo obav. bez obzira na usluga izvršena.ba . U slučaju međunarodnog prevoza. Uslugama koje se obavljaju između domaćih i ino preduzeća bavi se posebno U slučaju da se nekretnina na kojoj je vrše- porez na dodanu vrijednost. 5 www. PDV“. se ne može „izvoziti“. onda se zaračuna- određene slučajeve kada se. kako se to va PDV. Ona se samo može iz. a gdje kup- usluga“. PREDUZEĆA KOJA VRŠE ODREĐENE VRSTE USLUGA Obično se u praksi čuje termin „izvozna to gdje je sjedište prodavca. i tu imamo na usluga nalazi u BiH. bez obzira na to u kojoj državi je uobičajeno kaže. Koji su to slučajevi? se obračunava samo na dio koji se odnosi Najbolje ih je pojasniti po principima na prevoz unutar BiH. van granica BiH se ne obračunava PDV. bez obzira na to gdje je sjedište prodavca. fakturisanje te „liči“ na izvoz. Usluga ca. pa da nam u tom slučaju nekretnina se nalazi van BiH. ne obračunava „bosanski sjedište kupca. PDV ezu za PDV-om. Princip oporezivanja je prema mjestu Princip oporezivanja je mjesto gdje je gdje se nalazi nekretnina. što meni lično zapara uši.chronos. Znači. ali samo liči i ništa više :) usluge se vrši bez obračunavanja „bosansk- og“ PDV-a. nema obaveze za PDV. a gdje kupca. a ta vršiti stranom licu.

onda uslugama i uslugama u oblasti osiguranja preduzeće koje fakturiše te usluge mora i reosiguranja (osim iznajmljivanja sefo- obračunati „bosanski“ PDV. savjetnika. sporta. nih stvari.chronos. stavljanja osoblja na raspolaganje (tzv. uko. zatim usluga reklamiranja. vara i slične usluge.ba . iznajmljivanja pokret- Ukoliko se radi o uslugama prijenosa. finansijskim na pokretnoj imovini obavljene u BiH. inženjera. obrazovanja i nauke. teksta. advokata. Međutim. va). onda se ne cionih usluga (prijenos. uslugama procjene vri. emitiranja ili prijema. bez obzira na znakova. zvukova ili to u kojoj državi je sjedište kupca.jući i pravo na korištenje takvog prijenosa. prava. pružanja telekomunika- a one su izvršene van BiH. informacija putem kablovskih. i ustupanja. propuštanja i stavljanja nekome ove usluge se fakturišu ino kupcu – ne na raspolaganje imovinskih prava. ca usluge. obrade podataka i davanja podata- ka. zabavno-estradne i slične usluge. od vršenja neke djelatnosti ili korišten- jednosti pokretne imovine. slika. umjetnosti. usluge izvršene ja nekog prava. optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema) uključu- Princip oporezivanja je sjedište primao. licence. autorskih obračunava se „bosanski“ PDV. zatim usluge iz oblasti kulture. emitiranje ili prijem obračunava „bosanski“ PDV. signala. preto. liko preduzeće iz BiH fakturiše ove usluge. revizora. prava na patente. istovara. tumača.znakova i drugih prava intelektualne svo- jine. računovođa.Ukoliko su usluge utovara. u potpunosti ili djelimičnog odustajanja usluge organiziranja manifestacija i sa njima povezane usluge. osim prijevoznih sredstava. ustupanje radnika). zaštitnih 6 www. bankarskim.

pri čemu se umanjuje Olakšica za zapošljavanje novih radnika u porezna osnovica u visini isplaćenih bruto RS je ograničena na zapošljavanje najman. U FBiH preduzeće. u FBiH su jedini u BiH koji su olakšicu ove vrste usmjerili ka ovoj kategoriji. preduzeće će. ali poreskoj olakšici u RS-u u odnosu na ne mora biti 100% umanjenje.chronos. Uslov je da radni odnos lica bez obzira na visinu plaćenih doprinosa i sa posebnim potrebama ili lica sa invalid. ali bez ograničenja na broj no- za zapošljavanje. poreza. a zapošljavaju više od 50% lica sa invalid. Zapošljavanje manjeg vouposlenih radnika. licima sa BD u svom propisu o oporezivanju dobiti invaliditetom i posebnim potrebama. morati da plati razliku itetom ili lica sa posebnim potrebama. Preduzeće koje koristi (ili bolje reći nove radnike je ugrađena samo u sistemu – stekne uslov da koristi) ovu olakšicu u poreza na dobit. novicu za iznos plaćenih doprinosa na isplaćene plaće.PREDUZEĆA KOJA ZAPOŠLJAVAJU NOVE RADNIKE Olakšica za preduzeća koja zapošljavaju FBiH. Propisi čak i da li će uopće) platiti doprinose. bez obzira na činjenicu da li je uopće (pa itetom bude u toku cijele godine. ali uz prisutne razlike un.plaća novozaposlenih radnika. RS-u. takođe predviđa olakšicu za upošljavan- je novih radnika. Ukoliko se desi da je pore- Preduzeća koje posluje na teritoriji FBiH. ne plaća porez na dobit u toj godini.ba . slično kao je 30 radnika koji su bili na evidenciji Biroa i u RS-u. ipak. ska osnovica veća od plaćenih doprinosa. ako ispunjava lobođena su od plaćanja poreza na dobit navedeni uslov. os. Zbog navedenih razlika se može reći da se u FBiH radi o oslobađanju. samo umanjuje svoju poresku os- utar BiH. a u RS i BD o Još jedna specifičnost je prisutna u ovoj umanjenju poreske obaveze koja može. 7 www. broja radnika od 30 ne donosi pravo uma- njenja poreske obaveze.

ali maksimalno 50 %. s tim da vrijednost in. ijskog namještaja. RS i BD Propisima BD je predviđeno da preduzeća predviđene su olakšice po osnovu inves. oslobađanju se od plaćanja poreza za obavljanje proizvodne djelatnosti. obuku vozača i specijalne put- uslovima da se sredstva u koja se investira ničke automobile sa ugrađenim uređajima koriste neposredno u proizvodnji. I više porezna osnovica se umanjuje za puni nego očigledno je da je ova olakšica „nami. Ovo je.ba . i sa obavezom Sa druge strane. 50%. na dobit u periodu od pet godina. inače. tela. te da se investira na teritoriji anja u pokretnu ili nepokretnu imovinu FBiH. poracijama. da se po ovom osnovu može u U FBiH preduzeća koja investiraju u proiz. vesticije bude minimalno 20 miliona KM u periodu do pet godina. osim za taksi prevoz. 8 www. najboljoj varijanti prepoloviti poreska os- vodnu djelatnost. i one su bitno nu imovinu za obavljanje neproizvodne drugačije riješene.chronos. toj godini. praktično. međutim. ograničeno umanjenje na max. koja izvrše ulaganje u pokretnu i nepokret- ticija u imovinu. Međutim. sa rent-a-car. To znači. imaju pravo na umanjenje olakšice ili poticaja koja je veoma prisutna porezna osnovica za iznos tog ulaganja u i veoma popularna u sva tri dijela BiH. olakšica se ne odnosi na Preduzeća koja posluju na području RS nabavku putničkih automobila i kancelar- imaju pravo na umanjenje poreske osnov. preduzeće koje obavlja da se u prvoj godini investira minimalno 4 proizvodnu djelatnost i koje izvrši ulag- miliona KM. motela i restorana. novica.PREDUZEĆA KOJA INVESTIRAJU U IMOVINU U sistemu poreza na dobit FBiH. ice za izvršena ulaganja u proizvodnju. da su se za bolesnike. vrsta djelatnosti. namještaj za opremanje ho- počela koristiti u poslovnom procesu. iznos izvršenog ulaganja u toj godini i nije jenjena“ samo velikim preduzećima i kor.

i oba cijela gubitka Preduzeće iz FBiH ili RS (ova vrsta olakšice iz 2010. U 2012. prisutna u FBiH. znači ukupno sa je definisana na isti način). nam na „raspolaganju“ dio gubitka iz 2009. i 2011. i ne plaćamo ništa poreza za porez na dobit je. godine.PREDUZEĆA KOJA SU POSLOVALA SA GUBITKOM Ova olakšica. opet u sistemu poreza na dobit. 2010.000 KM. godine ostaje na dobit. godini. godine.800 KM). kada želimo koristiti te gubitke kao uman- jenja. godine gubi- tak od 5. godine (2. To praktično znači da se može iskoristiti svaki gubitak „mlađi“ od pet go.800 KM gubitaka mlađih lo sa gubicima. koje je poslova. umanjenje porezne osnovice u periodu od 2013.000 KM.2009.chronos.200 KM dobiti umanjujemo za dio gubitka iz 9 www. Po završetku 2012.ba . 2009. Na primjer. godini smo poslovali pozitivno i dobit iznosi 7. godine gubitak od 12. odnosno umanjenje osnovice 2009.Propisi u BD nisu predvidjeli ovu vrstu dina.200 KM. može te gubitke koristiti za od pet godina i iskoristivih u narednoj. godine smo ostvarili gubitak od 10. Tih 7. godinom 19. ako smo poslovali pozitivno u godini umanjenja porezne osnovice. RS i BD.000 KM i 2011. pet godina.

Preduzeće sa sjedištem u BD recimo da se bavi pružanjem usluga na nepokretnoj imovini u inostranstvu – „bosanski“ PDV se ne obračunava. Preduzeće sa sjedištem u FBiH se bavi izvozom roba ili proizvoda – primjenjuje nultu stopu PDV-a i ostvaruje povrat ulaznog PDV-a. 10 www. 2. Da pokušamo navesti nekoliko primjera gdje je moguće neplaćati PDV i porez na dobit: 1. 3.chronos. Ovo su samo neke od varijanti koje govore u prilog mogućnos- ti korištenja olakšica. kako se to danas voli reći) na nivou BiH. Preduzeće sa sjedištem u RS se takođe bavi izvozom roba ili proizvoda .prim- jenjuje nultu stopu PDV-a i ostvaruje povrat ulaznog PDV-a. Ukoliko ima novoupos- lene radnike za koje je platio doprinose najmanje u visini porezne osnovice – ne plaća porez na dobit. Ostvaruje izvoz veći od 30% u odnosu na ukupan prihod – ne plaća porez na dobit. Jer – ne posluju sva preduzeća samo u okvirima svog entiteta i distrikta.ba . ali njihova osnovna „mana“ jeste što nisu usaglašene (ili harmonizirane. Investira u proizvodnu djelatnost i ukoliko je investicija najmanje u visini porezne osnovice – ne plaća porez na dobit.

Related Interests