12 mai Troparul Sfinţilor Epifanie şi Gherman, glas 1 T 1

QV s
P 0V
e 0a 03001'
du na rea de trâm !
bi !0!110a
ţe a Bi se ri cii m<C

0
pe !
în 1
ţe 1
lep 0
tul !I !e ###BOT_TEXT###
rarh O
Gher 0
man 0003'
şi pe ves ti !
tul!E!pi

2
fa '!
ni!Ae @110q!0!
să-i cins tim cu râv nă cre din0'
cio !
o !A
şii;vV 01~1
pe cel din

P00###BOT_TEXT###1`X
tâi ca pe cel ce e 1
s-a '!
în !!A
tă ritm<C 00q!0!1'
cu gân di rea la i coa

!
na!
lui11a
Hri stos m<C mus
@111'
trând pe Le !
e !00!
on de Dum ne2
ze ' ! ! !tăO
eu lup to

@a
rul; vV 0
iar 040 ! 0p
pe ce lă lalt pe Sfân !
tul0!
E pi110a
fa ni e m<C 0
ca

!110p!101'
pe un bici gro zav al e re zi !i !A
lor m<C 002
căci a ce '! !!
eş tia ne !
în

11a
ce tat m<C 1'
pu !
ru !
rea!2
se roa 'gă
! pen
! !truq
no !K
oi.vV
Troparul Sfântului Epifanie, glas 3 T
eN s
Podobie: Pentru mãrturisirea...

A 0N
i 01OS
cu nos cut ha !
a !A
rulc#01q!1N
dum ne ze ie ş tii cre q
din !A
ţe nN

001
şi ai a vut OS !!A
li im bãc #01q!
de Dum ne zeu grã1N
i qtoa !A
re nN 1V
în ~

02
ţe lep '!
te !
I 00'
e rar !
he!
E0q
pi fa z!
ni!i !Ae;vV 0?
pen 1
tru 1N
a Oceas !
ta

02
prin dreap '!
ta !
tãl00'
mã ci !i !1110a,<
re a dog me lor V!
ai111'
bi ru it !!
rã tã

0'
ci V!i rea
! 0qe re z!
ti !
ci !A
lor.vV 03'
Pã rin N!
te !1O0a
Cu vi oa se ,<V p
roa !
gã1
pre

1q z! _
Hris tos Dum ne 1a
zeu ,<V 00002
sã ne dã ru ias '!
cã Q_
no o uã 10
ma re

1'
mi !i !!
i i }1
lã. knN
www.stavropoleos.ro

Alt tropar al Sfântului Epifanie glas 1 T
s
2

QV
Podobie: Locuitor pustiului ...

P 0V
e 1pur 1100001'
tã to rul de bi ru in !
ţã!0!11
al or to do c şi

0a
lor m<C 00101'
pre co moa ra pus ti !
u !0q!000!
lui şi la u da ar hi e

0'
re !i !A
lor,vV 3000p!0!O0am<
pre a pã rã to rul Sa la mi nei C0
pre 00
dum ne

0Q!111@1a
ze ies cul E pi fa ni e m<C 001os
sã-l cin sti im '!
cre_
e din O
cio

@0q
şii cu la !
z u!!1101' !!!1os
de şi cân tãri stri gâ ând cu e vla a '!
vi!0'
e cã !
tre!Ael:vV

r!0001'
Bu cu rã te pãs to ! !!110am<
o rul mo na hi lor! Cq
Bu !00!1
cu rã te des fã

q!101'
ta rea li ni ş ti !
i !A
rii! m<C 2
Bu '!
cu!0q!0!O' ! de!Dum
rã te stea ua cu vân tã rii !

11@q z!1'
ne zeu cea pu ru rea !
lu !O@k
mi noa sã. vV

www.stavropoleos.ro

ro . glas 1 T g QV Podobie: Locuitor pustiului. pe larg.!si ###BOT_TEXT###a cî )î s 1 î ! s" în0a tărim<0 C stri V1 gînd! ' cu!2' e vla !a!!1a a a vi Oe US că !ă!sPS ă tre !!s e e ###BOT_TEXT###!: e el:vV 300!11' Bu cu ră te păs to !o US ru ! u _a ul mo r na z@ hi `i 0a lor.. 9 Troparul. m<C2 Bu -'! cu!! ră te!1q des fă ta z\!OS rea a li !i !os ni i 1 iş x! ti : ! } is ###BOT_TEXT###! i i ###BOT_TEXT###!: ri ii.. Virgil Ioan Nanu P0V11100!1PSPS]@0US!_a e pur tă to rul de bi ru i in ţă al o o or to r doc @ z şi `0a i lor m<C0 pe 0OS co moa ! a !!###BOT_TEXT###!: ra pus ti i s OS u !u10q! lui şi la u 0a da \!)s a a `X arOhi S!i OUS e re ! e !s e PS i !i !si ###BOT_TEXT###!: lo orvV 30! pe a pă 11' ră to ! rulUS Sa !a_a a la 1 mi o1" i i ! neiAm<C0 pe 0001' dum ne ze ie ! e \!OS cu ul E ! e OUS pi fa !a!s a PS ni !i !si ###BOT_TEXT###!:vV e e 1 să-l 1PPS cins ti i ] !!s i im PS cre ! e _a e din 1 cio o1" o o ! şiiA m<C 0x cu O M la S!a!01o u de şi i ".vV 30!1PS Bu cu ră te stea Pa S] @a ua 0 cu 0Q vîn tă _ z ă rii 0 de 0od Du u ! umOS ne !e !s e O0001' ze eu cea pu u )us !!A u ruo u sO rea S! lu: ! } us \ 0!s mi i 1 i PS noa !a)sa1 a ! s" a0k să vV www.stavropoleos.

Gherman. ###BOT_TEXT######BOT_TEXT###!: o şi ii vV 01 pre cel 1 din OS tâ P âi S] @01' ca pre ce ! el US ce !e _a e s-a O î S! înOS tã !S ã ãO rit 0 cu 02 '!!la!i O' gân di rea coa ! na!aUS lu ! uiO Hri S!S i is O to 0a os m<C mus @x1 trând1 pre PS Le P e @0001' S] on de Dum ne ze ! e !!1a e eu lup O tã ! to !So}. ###BOT_TEXT######BOT_TEXT###!: o ru ulvV 00r!001' iar pre ce lã lalt pre Sfân ! tulUS E !e _a e pi r fa @ z ni `0a i e m<C 0x ! ca pre 1100PS un bici gro za av ]@ al am1 e `PS e re ###BOT_TEXT###!S e ePzi S!i _1} i i i s !0am< i lor C0 cãci V!a O' ce ş ! tia! neUS î !în O ce ! S e eO S ta 0a at m<C q!00 pu ru rea se Q roa _ z a gã `111} ã pe e e s! e US en \! truA ) S1 u }s!u0k noi. pe larg glas 1 T g 5 QV P 0v re 0 a 0300q!0US du na rea de trâm bi ţe a !a_a a Bi r se @ z ri `i 0a cii m<C 0x pre 0 în 0q ţe lep ! tul0a i \!1a e e ra O arh US Ghe ! e e SP e S! e erS ###BOT_TEXT###!: ma anvV 3001' şi pre ves ti ! tulUS E !e _a e pi r fa @ z ni `0a i e m<C 0 sã-i 0 cin q! stim cu1' râ ! âv \! nã ã) S` ã X OS cre !e O! din cio!So}. Epifanie. vV www.stavropoleos. Sf. Tropar Sf.ro .

b<? 0 Iar 110OS a cum se roa ! a !01' gă în ce ! e !_111a ru uri ne în ce tat m<?0 să !1 se mân 11' tu ia ! as !A că 10!!!os su fle te le noa as @ tre.ro .stavropoleos. 3 Troparul Sfântului Ioan Valahul.b<? 00100010q că a ces ta din tre noi cu vo ! ia00 lui Dum 0\!) ne zeu 1 S ră 11am< să rind ? 0!11O' în îm pă ră teas ! ca! ce1' ta ! te!a 00 lui Cons 0q!0!O' !! tan tin a în flo rit mi nu ! A b<? 1~1q nat a du când ! StăO' !lui pâ nu !!rod0q bo gat !P0@1a şi bi ne pri mit m<? 0000p!SO prin mu ce ni ci i i i ]@a e. glas 4 T Rt s A 0 s M0 tăzi 001000!OS prăz nu ieş te du hov ni ce ! eş!01' te Bi se ! ri ! ! 111@1a ca drept cre din cio şi lor m<? 0000q!p!SO şi cu bu cu ri e stri i i i ] @a gă: b<? 010 ! 1100q!0!!11a ve niţi să prăz nu im iu bi to ri lor de mu ce nici m<? 0 po 1 me q ni ! rea2 '! ! cea de pe _10q es te an a lup ! te0q lor no ! u0 !1 lui Mu ce 1' ni ! ic !I !A oan. kb<? www.

glas 8 T HrC s Podobie: Apãrãtoare Doamnã. glas 4 T s Podobie: Cel ce Te-aiRt răstignit..stavropoleos. C 0C a 0i 0111' ! !A e rarh al Dom nu lui`###BOT_TEXT###11C prea în dum 0 ne os e!ze )e} S 1a it bB @ în 3 Ci '! ! `0 i pru pãs q ! ###BOT_TEXT###11C tor prea bun al Bi 0 se os e ! ri )i } 1 S cii abB 01' _ şi va as strã 11100' !_`X lu ci tor al Du hu u lu ui1 te-ai'!a ! rã !A tat. M 0M02 '!!00'!!A11a10'_1am<? i nu na ta în so ţi i re a i e ra ar hi lor 0000 să o lă u 2 ' !! dă ăm du000 pă da to 0' ri !i !Ae `e 1a cre 10' din cio _1a o şi lor m<?0 îm 01001000000' pre u nă cu Gher man pe dum ne ze ie _111@1a es cul E pi fa ni e.<?/ 1' ta ! ai!! 1{a!01' na cea ma re a dre ! ep! tei!0os cre di in @k ţe. 4 Condacul Sfinţilor Epifanie şi Gherman. b<? Condacul Sfântului Epifanie.... i 0k e. cC www.ro .cC 0 ci 03' ca cel ! ce !A ai`0 în 0p!c drãz nea lã1 cã 10os ! )e } S1abB tre Du um ne zeu q!0 roa gã te 1' sã _ ã se 11P000' iz bã veas cã din toa ! a_a te `Xe 1' ne ! vo!i !A le cC 4M cei 0e ce stri ! z i !i !i S0 gã: a m<C qC Bu ! cu0000' rã te Pã rin ! te ! E!pi2 fa '!a ! ni!S}. m<?0 că 1O' a ceş ! tia! au!A arsq!0q lim bi le ce ! lor 00' fă ră ! ă !e!A de le gem<?!11O şi au ves tit ' tu !! tu !A rorq!00' dog me prea î ! în!q ţe lep !A teb<?0 ce 0001002 lor ce cu dreap tă cre di '! in!_111a ţă ă în tru cân tări m<? q!1w!0a la u dă pu ru rea .

u ră ă ]\! ă ă2 } Bu '!uUS u !!sPS u u cu !u_os u ră ă 1 ă \ x !!: te e} s 1 e 0 x e m<a 0 C Pă x###BOT_TEXT###V ri !iD`i 1' i _ in te a ###BOT_TEXT###!: E e s !A pi0fa Co a ".!s###BOT_TEXT###a a ni )i s1s i "!i=s i s !Kem )s!+ e e` e X!} e e s 1C e 0s e 0e k[cC www. sq!!s0os!_PS a i e ' rarh0 al Do o o o om nu u lui prea î în 1a dum 1 ne 1' e )e s! e X1 e `X e1 ze 1' e )e s)e s` } e 1a i {!i !}i 1it kbB@ în e Ci !s ". glas 8 T HrC g Podobie: Apărătoare Doamnă.ro . 10 Condacul Acatistului.. i gă ă ă ]U ţi ! S itSi SUi ! S] e )De 1e ".! es 20s e e 0 e: m< [a 1 C Bu a1 u s"!u!1o u cu u !s0PS ". i qi !!s i i0pru 00`X păs to or1 prea '! )sPS bun a pal 1a Bi 1 se 1' e )es!eX1e `X e1ri 1' i )i s)s} i` i X1 ci a{!i !}i 1 ii kbB0 şi 1' va _ as stră1a lu O ci S!i!sO00 i to or al 01' Du u _ u hu !!`1a u lu ui te-ai '!aA! răA###BOT_TEXT###!: cC0 ta at.stavropoleos. ci 0e ca ce !s0os ". ce e !ai)s el 0`X î în 1 drăz '! ni_PS i re că 0 ă 1a tre 1 Du 1' u )us! u X1u `X um1ne 1' e )es)s} e` eX 1a ze {!e !} e1 eu k bB 2' roa ! a !01' gă te să _ ă se 1a iz O bă S!ă!sO00 ă veas că din 01')s!!`1a toa a a a te e ne '! voA!iA ###BOT_TEXT###!: le e cC1a cei ~OS ce !e OS stri ###BOT_TEXT###!s0a i i gă 01' ţi i !i YS cei @ ce t M }!s###BOT_TEXT###!sOS stri . Virgil Ioan Nanu C0C0011q !"..

bB www.stavropoleos. L eB e !000I' gea cea din Scrip tu !u!!11100!2 ră ţi s-a fă cut în dru mă toa ' !! a re ! că ! tre10[ Hris to os ! E}1 pi 2 fa '! ni!AebB0 a 0400! ră tân du-ţi stră lu p! ci tul0a dar0 Mân tu 01 al 00 i to @1a ru lui 0 dum ne ze 1' de 000 ias ! că! cu! no O@a ştin ţă bB 1 scri 1000000' in du se mai î na in ! te!11a tăi nu it m<C $şi 110os în sem nâ ân ! du! se110' foar te a ! ră!A tatbB0 pe q!000 ca re ai şi vă e! di t-o00 prin în ! vă! ţă\!111000! tu u ri le ta le prea lă u2 da '!a!AtebB 0040###BOT_TEXT###p!0000001' lu mi nat scri ind dog me le ce le de Dum ne ze ! eu!in !2 su fla '!a !K te.bB D 0B es 0 co 00e pe ri to !ru00I' le de ce !e! le! 111 dum ne ze ieşti 0!2 fe ri ci '!i !A tebB @10[ ai ves ti it !le}1 gea 2 ha '! ru!A luibB 40 mar gi 000q!00!p!0a ni le pă mân tu lui lu mi nân du le m<C 00001 cu dum ne ze ieş 0!!1a ti le lu mini0 a 01' le do ! og!!O@a me lor ta le bB 01100 şi bâr fe li le 00' e re !e!11am< su ri lor C $110os cu fier bin ţea a \!110' lă ă răz vră tin ! du !Ale bB 0000q! prea în ţe lep ţeş te1100q!00!! le-ai scos la i vea lă cu în vă ţă \!111000! tu u ri le ta le prea cu vi2 oa '!a!A se bB 0000 şi ai a ră 3`0!p ta at fru mu se ! ţea00001' cea fă ră pri ha ! nă!a! 2 cre di '! in!K ţei. 12 Mai 1 Stihirile Sfântului Epifanie la Ds.ro Virgil Ioan Nanu ... glas 4 T RB s Podobie:Dat-ai semn.

2 bB C 0B u 3cu ' ! ge ! tul! cel\!11 drept slă vi 1 tor 0 po ! tri2 vin ' duse ! !dum ! !ne 1 ze ia 0[ as !} că1vi 2a '! ţa! taA bB 00400!p te-a fă cut a să vîr şi ! mi 0a nuni 0 şi 0001' a iz go ni !i!!110' se me ţi a dra !ci!A lor bB !01 şi a vin 1100' de ca du reri ! de! boli1P0a cum pli te m<C $110os prin ru gă ciu u 0 ni 0\!110' le ta le Pă ri !in!A bB0 te. Drept0e!000Q a ce ea te-a a ră tat ! îm! po !111 do bit cu da 000 rul ar hi !e 2 ri ' !i !eiA bB 00 I i 3 su `0 us iu 01' bi to !o! rul!O@a de oa meni0 şi 0011' Mîn tu i to !o!A rul1 su '! fle!!2 te lor noa' !as!KtrebB Altele asemenea.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu .acela şi glas şi podobie bB T qB oţi ! cu3' rîv ! nă! să! \!11 cîn tăm pe sfin 1 ţi 00 tul E ! pi2fa '! ni!AbB e P' cel ! ce ! s-a!a 11a ră tat 1 mar00! gi ni lor2 lu '! u !AbB mii 0or 400 gan de Dum !O' ne zeu ! in! su!A 0 flat al 0001' dum ne ze ieş !ti ! lor! haO@a ris me bB !11 lu mi nă q!O' ! !ne!11am< tor al lu mii în şe lat $ C pro01100os po vă du i to or 0 al 0 lu 0' mi _ i nii 110' ! !A ce lei în trei soribB 00003' şi a ! !ne!ze\! pă ră tor dum iesc 11 so li 1 tor 0 prea ! 2 fier bi '! in!A tebB 00000 că tre Mîn tu i 3`0 to o rul !PS şi Do ! om! 000 nul o cro ti 1' to ! or ! !pu2 prea te '! er!K nicbB www.

stavropoleos. 3 R 0B ă 0să e!00\!\!111 ri t-a Cu vi oa se lu mi noa 0 să 0 ca !2 un soa '!a!A re bB @110!} prea sfin ţi tă po1 me 2 ni '! rea!AtabB 00r! ful ge rînd cu p!0q!01' ra ze le fap te lor ta !le! vir!O@a tu oa se bB 11000 şi cu ge te le 0!O' cre din cio !şi! lor!11a lu mi nînd m<C $11q! 0os cu stră lu ci rea Du u0 hu 0 lui \!110' prea fe ri ci !i!A te bB 0 pe eca ! re00I' prăz nu i ! in! d-o!11 te lă u 100!2 dăm cu bu cu ri '!i!A ebB 000 prea în ţe 400!p!0a lep te E pi fa ni e 1' sla !a ! va! Bi2 se '! ri!K ciibB M 0B2000q!00! !!!111 ul ţi mea cre din cio şi lor te-a cu nos cut ca pe o stea 0p!2 a toa tă lu '! ! !de! u mea 110!} Dum ne zeu cu ge1 tă 2to '! ru!AlebB 04 slă vi 00!p!0a te E pi fa ni e 0 slu 01' ji to !ru!!2 le al Dom'! nu!A bB1 lui căci 10 toţi cei 0! ce cu! dor11a ve nim m<C $0110os la dum ne ze ie es ! cul! tău110' a co pe !mînt ră !A bB 0 pri 1w ! 00! mim da ruri şi tă mă! du\!1 iri de 1q! la ra cla10 moaş te !lor2 ta ' !a !Ale bB 000 Pen tru a 4 ceas0! ta stri11' găm ţi !e ! cu ! creO din @ ţă: a q!0011' Bu cu ră te Pă ri !in!01' te de trei ! ori!fe! ri2 ci '!i!KtebB www.ro Virgil Ioan Nanu .

ro .<?/@1O###BOT_TEXT###!: stră lu cind î îns\!S tru u1u O' ti ! i i ###BOT_TEXT###!: ne e m<?0 Pă 2' ri ! in\!O' te e E ! e !!A e pi! fa as1a PS a ]! a a S###BOT_TEXT### ni !si 0i ]1 i x0i 20a i E 1 e "s!e US\!!!`1a pi fa a ni i e {! e Am<? 01 te-ai fă 1' cu ! ut!1O' u ce ni !i !!: ic a ! } a s###BOT_TEXT###!s ră ă1 ă 1a tat m<?1E ~01a van ghe ')es!e !n li o@Pb i i e P ei ]\!A)s pă ă1ă s"!ă0a cii b<?1 DreptM~01' a ce ! ea!11 ca un is OS te ! eţ!: la ! } as###BOT_TEXT###!} mi i s:` i XPi S###BOT_TEXT###!s i in0 te 0Up\ lu î î ! înd S0 în a1 cu `0=s u u u ! u u S0 get m a <?0 sfîr 11 şi aoi sOi S!tu )D1 ul cM a0 a 0OS mîn du Uu S] Y\!\!1o1' ror Te es ta a me e )s:\!1a e en te e lo {! orAm?@ 0 te-ai02' mu ta ! at !A din !`PS ro o bi ###BOT_TEXT###!s i i0e am<? 1~01a la vi a ' )sa!a!o@PP] ţa a a cea a US slo ! o yS o bo ###BOT_TEXT###!s o o0dă a b<? 1M Pen ~00PS tru a ce ! e eS1 ea `2' a roa !1a a a a Pa ]'!aUS a \!1a gă ă roa~1s a ! " a a1s a "!a!!`1a a gă ă te {!em A <?0 să 1 www. glas 2 T g WtVirgil Ioan Nanu M 0M@a1s"!os1s"!112'!YS###BOT_TEXT###!s ă ca a a a ar că ă şi e ra ai ple e e ###BOT_TEXT###!s ca a Oa S]!a`1' at Le !e\!O' gi i lo !o!!A or lu1u `!s ui Mo o1 o a1o ')os: !`1a o oi se {! e Am! <? fis1 ind 1q o dra )zaso a s1 as s"! lă.stavropoleos. A <?/00!od a cre di i !i _a in ţei 1a iu !s da a1 a aoa a '!A a !i A1 i "s! i +!2' } i s0 iu da !a!:i ! ce am<?0 în 0q să da @1a rul lui O Hri S! isP0a to os . 1 Sfîntul ierarh Epifanie. 12 mai Slavă la Doamne strigat-am.

ro . 2 01a ne iz O bă S! ă ăS)D vi i 1 im ac0 M din 00!o1" ti ra ni i i ! a a \! vrăj w!A ma a !a1s a "!aA! şuA0 lui am?0 @ şi 0!1a să se mîn 1 tu aq ia )z aso a s1 as x###BOT_TEXT###) că ă D 1a ă .<?/ W su z\!OOPS fle e te le noa !a)sa1 a s"!as0k tre m<? www.stavropoleos.

su ! u \s0 u ! ".stavropoleos. usqu -! u !su0 net a0 ce `0a e e O ră 0#1` su u ne et 1`q!PS ce e re e e !e !seq ]e \ Cz ! e e }1 esc acN/#0@og a tu na a 1a 0s a [! a !!!} a a at1 î aoî s'!!A îm poU o @a tri 1i OS i ! îm!!o1###BOT_TEXT###!: po tri i i va as!aAm1 na _'C !!!} a a a1 a cC a ###BOT_TEXT###k re M^! e e 00 e e ] !\!120a e le ei î în vă 1 ă 1" ă !ăA q!!s ă ă ă ###BOT_TEXT###k ţă ! ă ă a1 ă ap tu YS u ]! re!!`1`01' e le ei î în vă ă )ă:s\! ţă ă 1a tu {! uriAm?04k a ce z'! e A! lorA! neA0 cre =!sPS e e di !i !OS i ne \!\! cre din }1 cioşi a mM5L şiC 02a a pus '! înA! rînAO du S!uP###BOT_TEXT###w ia a . glas 8 T HrC g Virgil Ioan Nanu P 0COS!!!1a1`!s1a1')s:!}oa{!A bB 0 e ce el ce s-a a ră ă ta a a a a a a at pe 1Pp\ pă mî înt S0 î ! ca aO un 0' a a 0s soa ! a a [###BOT_TEXT###!: re e m<?0şi 2- mar ' !!A gi ni ! lorA!luA1 u ! s" u!!A u miiO a S!a!s lu uO u ! S] uoa u '!Au\! mi i SOi ! S] i !PS a lu !\! u mi i 1 } natcCk 0 pe 1a prea~OS slă ! ă O' vi ! tu!!A ul i Oe S!eP011s ra a a a " !!!!og a a a a arh m<C @1O' şi ves ti !i!!s i i0 tu OS u !u_1a ul în vă O ţă S!ă1a to 1x o 0o @} or 1 E aMO pi S!i !} fa as1a ao a a!A ' a !niPS i ]!E!2' pi fa !a!: ni!s }i 0a e m<C0 a xO C că S!ă!A rui\!S gră 1ă 0[ i i !ioa i {!i !!s i i1 re a{! ebA B1 ca M~ 11x un ră .ro .a a \!!s1a a !p a a lă {!ăAbB @î `1a în chi 1 i "s!i !} ip1în aO ţe S!eqv le !e O0a e ept @ Bi aq se z\!1a e e ri 1i p x i www. 3 Slavă la Litie.

N! u !s u uOu S ]@ fle a1 e xP e S###BOT_TEXT###!s e e0te a 1 e x0 su '!!A!c fle te e 20. as O at @`0`0oa se e roa a a a {! a A!A a1a "s!a!1' se roa !) a as` a 1a gă {!ă Am<?0 J DumC0 ne P0!1s ze e e e ! e:! } e sqe !! e e s###BOT_TEXT###! u us1 u k q!1a u u u 1 u p x nu ! zv u!!A u luOu \CP u S! u)suo } u 1!`p!!s ui tu u u u u1 u a{!uA pU] nu u S\!1oa tu u tu u ###BOT_TEXT###!: ro os !oAm1 no C_ '!o!!} o o1or cC a 0să aO se S!e 1a mîn OS!1a tu u ia m 1 a a a a {0 a !A!1"!A a a as că\! ă ă? 1a ă Mm<C0 su ".stavropoleos.ro . e le p ]e \ zn ! e e}1 e an N w ce Y z lo S!or1a ce m1 cu a!s dra a 1a a1 a ') as o } a 1" a !A)sOS go o cu U dra S!a_1s a go o "! os0a te m<C 001a să vîr şe 1e s"!e!1a esc po O me S !!s e e 1a ni ~PS i ]!i !si 0 rea PS a ]! po!2' me ni !i!:i }!si p rea ) z asos a 1a "s! lu!:u} s 1x u 0ui m< a CP cea ! SV a !Aîn###BOT_TEXT###!: tru us US to ! ot0C sfi oi !si ###BOT_TEXT###a ţi )i s 1i s"!i 0 tă ###BOT_TEXT###0s ă ă 0 ă [kcC www. 4 !!s i i1i a1 i ! s i : !s } i0 ni a1i ! s" i!0a i cavV1 lu aCo u ! s u!AuU ui @a Hris1 to = a o s !!!`O###BOT_TEXT###!: o o lu ui Hris to o s !Ao1 no -'!o!!} o o1os cC k 0ve ?1 niţi aO to S! oţiN cre 0e [ !2C di in ! cio`p] o o !o!so1 o a1o s"@ o a!oA1 o x0 to @1? oţi cre `e 1`n di inq cio !Koc p no \ Nz ! o o1 } şii anN 0V du 0 pă 00p!os da to ri i i 1i ')i:s!i 1" i !e A\!? e e 1a să V1 ă ! s" ă-l/!1oa pră ă q ă N!ă!s ă1ă a1 ă a1 ă aO ă ! S ă!s1~###BOT_TEXT###0s ă ă ă ă [ !AUW ă ăz nu _a z ub să-lu M ăz!}nuo prăS ! u s###BOT_TEXT###!: i i s !iAv1i s"!i!!!og i i i im ]m<C @ 0 căci 000\q ne în ce ta ! ".

ro .V!as ###BOT_TEXT###!s a a 0d a a [! as0a că m<C# fe 01k ri ci oi !!s i iOi 0a te 1 e x0 e '! e US E !_`2' e e pi i fa ! a !o1" a a a !a!q!K a ni i !i s0 ni] a1i ! s" i !0a i e vV4 şi <1 a 1@1O' flînd pe Hris to ! o !!A os în\!? drep1 tă `PS ă ă < ###BOT_TEXT###!s ă ăqto !A.!A\!? pî nă la a 1 sfî <o î 1\!S îr şi i 0 i ] 1x i 0it acN/01' ne e ) e s!e1a stră 0 mu os u ###BOT_TEXT###!K ta a !as0 na] a1 a s"!a!0k a tă . as!sOS a a as ] \!: că ă vO no '! o !###BOT_TEXT###)D o uă ă1 ă am<C 3z '. glas 5 T HqV g Virgil Ioan Nanu A 1V1OPS]!!s###BOT_TEXT###O0001q!O' ră ta a a a tu u te-ai în vă ţă tor cre di !!!s i i in0 ţei aP o S! or\! to o +1 do Mo o <1 o 0a xe !e 1" e !e A\!? e .stavropoleos.< e e1 V m a< prin ! 001q!!s în vă ţă tu u u 0`w!0a ra a cea du hov U ni S!i !si ###BOT_TEXT###" cea .<V $v să 0 te 1k ro ` ogiq pen z\!OP tru u no o 0a\! o o o +S1 o 0s o 0 { oi am<C 0M să ! ni+ 1a se O pă S! ă \q zea 0! ".< or 1 V sfa aM1 a "s !!!`O###BOT_TEXT###!s a a tu u ri le e :v !A e0 e '!e!!oG e e e mm<C # e V3 re (###BOT_TEXT###0s e e Pe S[ !!s e e ###BOT_TEXT###!s ti i :O ci S!i 1a lor mq NJ ce !1q!!s lor cu rea a a 0 cu !11' ge ta a )as)asO re O0' le-ai ri !i \!OS si i pi !i!1" i le-ai ! riA!siAq pi !A itvV4 Pen 0 < tru 11' a ce !e\!? ea a 1< ne aO ru ! S u11' gă ă )ăs! ăm\!S ţi i 1 ? i 1a e 1 < Sfi os i Ui ! S i !sin###BOT_TEXT###M te !esOe S] !A`X e eP ]e< S !!s e e p!!s e e e1 e a.<$ V crev1 di koi !!s i iO in 0a ţa \!w!PS cea a drea a a ]!a!s a0na a1 a s"!a!0a ap tă www. 5 Slavă la Stihoavnă.

a!s a aOas S]! că)Dă1 ă av.! <V şim0 să !+ se1dă a OS ru ! u \q ia !s 0".<V U ma Vpa !!s a] a 0a re oe g1 mi '-!i !!+ i i1lă km<C www. us 1OS u ul \!M tu u \!S tu u 1 } u O} ro 0a o 1o xP no < !!s S o o p!!s o o o 1a or .U <V su S!uUS fle !e !se ###BOT_TEXT###!s te e Oe S] !oa e e \!w!A lo or noa a !a1" a !aA! asA0 tre vV a 1de 11a la Î 1î "s!î`0a în suşi \! Mîn + O? tu Oi <0 to a! o 1" o !o A\!? o o \q ru <! "..stavropoleos.@ i s1i Ma3i S"!i!: it. 6 vV4 ca 0 < re 1!s de ti iOi S]!i !!00PS i ne s-a î în ]@ tă aM1 ri a1 < i a###BOT_TEXT###i 1~###BOT_TEXT###0s i i i [!i A!i 1" s-a ! înA! tăA0 ri ".ro .

stavropoleos. glas 1 T g QV !AC Virgil Ioan Nanu M 0C3V`P] W t ă z S S@1`1a!sOS]@anN ri i i mu u u te e pe ti i i ne !12' sfin ţi to ! ru!0q!PS le Pă rin te E ! e _a e pi O fa C! ' ni!###BOT_TEXT###!:cC i e e 1şi V1 cins q! ti im1' sfîn ! tă QX po ! o m!s o O0' me ni !i \!###BOT_TEXT###!: rea a ta a m< 4f că V 0PS tu u ] @a te ?! roos o oo s1 ogi " U pe S! e _1s en tru u "! u 0a noi vV 30q !0 lui Hris tos Dum ne \!S ze e O e S !`PS ]e e u 0 u !!!s lu u ui w!A no o !o1" o s! o A! osA0 tru kvV !AC V0C3V`P] W t e z S S@11PPS]!_aOc ni i iţi to o oţi în tr-un gla a a as să lă \!###BOT_TEXT###!: u u dă ămcC0 pe 1V i 1e 1' rar ! E K!e!s hulQ e 1OS pi i \!\! fa a ni i ###BOT_TEXT###!: e em< 6k zih !1s V i i "!i A!i Aq cî !AvV înd 3pe 000\!S în vă ţă to oO o S!o` o Sau astfel: PS ru 0 ul !!!s de e e w!A o o !o1" o s! o A! obşA0 te kvV !AC V0C3V`P] W t e z S S@11PPS]!_aOc ni i iţi to o oţi în tr-un gla a a as să lă \!###BOT_TEXT###!: u u dă ămcC0 pe 1V i 1e 1' rar ! E K!e!s hulQ e 1OS pi i \!\! fa a ni i ###BOT_TEXT###!: e e m< 6k zi h !1s V i i "!i A!i Aq cî !AvV3\!S înd pe la a O a S !`PS ]a a u 0 u ! da !!s a a w!A Ci i !i 1" i s!i A!A pru0 lui kvV www. 7 Mărimuri.ro .

?! Pă.ro . Glas 6 T H wg g Virgil Nanu S1V~1102'! !!US!OS!OS!A.?0 cu <3 vîn 0US tul a ###BOT_TEXT###_!s a a de e 1 e O' vă ! ru!###BOT_TEXT###)D u lu u 1 ui a.!sa ###BOT_TEXT###a ni )i s Y 1 i s"!i 0a e mM! şiv1OS te ro ! ogi !00a pen tru su ') u s !!`120 fle te e le e e s\ !A)as 1 [ noa a s"! as3" tre .SO rin 0a te ! E od e !e _a e pi 1 fa o a ".?!01 tră lu cind în Ci pru ca un i i e e ra arh te-ai a ră q tat zU' Cu ! u!!`PS u vi i oa ###BOT_TEXT###!s a a0 se amM! lu1M mi 1 nă k!O' to or pu ! ru! u UV rea \stră !6ă\!S lu u 1 u OS ci !i 1amM tor 0al 0p!os în tre e e Koe s_ i is ' e gi !!6 ###BOT_TEXT###!s Bi i Oi S]U se S! e )se 1 e s"!e0av?0011P0a rici căci în tot pă mîn tul ! a 110q!!s ie şit ves ti i i ###BOT_TEXT###!1M rea a fa so a 1" ap U te S###BOT_TEXT###!s e e ###BOT_TEXT###!s lo o O or S] US ta !a )s a Y1 a s"!a 0a le mM0 ca Vw u !00001a nul ce ai vie ţu it \@!s a a1a O' po ! o !!`PS os to o le ###BOT_TEXT###!s e eş0 te mM a !şi1OS în ve 0 e _!s eţi pe e 1 e OS !A to oţi .)eD1e aoe g! { eKmM www. 8 Stihira idiomelă.stavropoleos.

QV s F T d# e 0 ri 3 ci ţi 0 veţi 000000000 fi cînd vă vor o că rî şi vă T 0 vor 0 pri 0 go 0 ni a 0 şi 0 vor 0 zi 0 ce q tot ! cu1 vîn @ tul 1a rău s0 îm 0 po q tri ! va q voas! tră01' !! min ţi ind ! O0a pentru Mi ne m<C V 0V q! ã zând cu 0' !! o chii cei1100 tru pe şti pre Cel @11q ! ce a dat hai nã 0!0' lu mi noa !a!A sãvV e ce ! z !11###BOT_TEXT###0' lui ce a ce rut mi !i !A lãvV 001~ l-ai vã zut 1P0!m în cu get de 3 su '! us ! îm!2 brã cân '! du!A sem<C 0V cu q hai !00!1' nã strã lu ci toa ! re ! pre1P0am< a ce la C!şi0O' ! dum cu ha rul ! !ne110!11' ze iesc te-ai lu mi nat ! cã !! tre cre2 din '! ţa ! cea!cuO@k ra tã. Sfântul Epifanie. vV B T d003 u cu ra 0 ţi 0 vă 0 şi 0000a vă ve se li ţi T 0 s că q pla !q ta voas ! trăq!1' mul tă e ! es !!O0a te în ce ruri m<C A 0V0 q!1' u zind cu vin ! te !1@1P0a de bu nã cre din ţã 0 '!!1 tra iul cel ma 1p!0' te rial nic l-ai ! u !00011q!O' rât şi ai do rit vi a ţã fã ! rã !0' pri ha !a !AvV nã 1~1P0!m iar lu ând şi pre3 so '! o!ra !S a}. 0 ta am<C 0V ca q u !0!p!O na ce-ţi e ra pãr ta 0!1' şã şi cu ! ge!11k tu lui tãu m<C0 v-a ţi!1q@1' !!!O@a a rã tat pe re che fe ri ci tã.. tu lui !A vV www. vV S 3V la 0 vã q!001' Ta tã lui şi Fi ! ! !O' u lui şi Sfân ! ! Duh. Cântarea 3 glas 1 T . 1 12 mai. Irmos:Însu ţi Cela ce ştii .ro . Fericiri.stavropoleos..

ro .A ! ! min. vV Ş 3V i 0 q!q@1a a cum şi pu ru rea ş! i !111' în ve cii ve ci! lor. 0 in ţã am<C 0V cã 0 tre 0001' cã lã to ri ! ! 0! a dum ne zeO0a ias cã m<C 0q şi semn ! lu 0 mi 0' na ! at!110q!00!1@1P0a ai lu at cã de rea în cãl ţã min te lor ta le m<C! ce !q lor moarz !te1' prea ! fe !O@a ri ci te. 2 vV U 3V0 rând q cu ! ge 00 te le 1' ce ! le ! o0mo ! râ O toa 0@1 re prea fe 1q ri ci ! te 0 E ! pi 0 fa ' ! ni!Ae vV 111' ! !a 11a şi do ri ind @1 slu ji Dum ne O' ze ! u!lui0' ! !A Ce lui viuvV 01~1P0!m ai a ler gat cu cre3 di '!i !i !S }.K v vV www.stavropoleos. !K vV C 3V e 0ea 0q!q!###BOT_TEXT###0! ce e şti sfin ţit lã ca ş al sfin110a ţe ni ei @ cu 1 sfin O' ţe ! ni !e 0' !! ai nãs cut03z pre Sfân U tul p sfin ! ţi 0 ! !A lor Hris tosvV 001~ Cel ce în 1100!m tru sfin ţi Se o dih3 ne ' !\!2 eş te e Cã '! ru ! ! 1am< ia stri gãm C qV sfân! tãOS e !es! te 02 bi se '! ri !!!1P00q!p!0!O0a ca în su fle ţi tã a sla vei Ta le ne grã i te m<C T 001' iu bi to ! ru!01' le de oa ! a != a a g!K e) S!e Aco me e {g! eni.

Related Interests