Troparul

glas T

P 



ă rin te du hov ni cesc al sfân tu lui Ie
         

ra
 aarh
Ca 
li 
nic, po 
   vă 
ţu i 
tor 
al
că
lu 
ugă
ri

lor 
  şi
lu 
cea  făr
 al Ol
te 
eni 
 ei,  
te-ai
a 
ră 
tat 
sfin
te

cu
 vi 
oa 
se 
pă 
ri 
in 
te I ro 
 di 
oa 
ane,
  a
ju

to  
 ru
le 
al 
ce  
lor din
 ne voi. Pen
   tru a 
cea 
as
ta 
cu

în  
 ge 
rii 
 în 
ce 
e ruri
 te 
ve 
se 
leşti  
cu 
 ca
re 
roa gă-L

pe 
 mi 
los 
ti vul
 Dum
 ne 
zeu
 să 
ne 
dă
ru 
ias  
că 
pa  a

ce
 şi ma 
 re 
mi
 lă

.. Stihiri la Doamne strigat-am 3 QV M T s glas Podobie: Ceea ce eşti bucuria .. ne Sfi ! inS0 te avV Î @11 1 0 ! 1' ! ! 1' ! ! 2'! ! n chip de tai nă pro ro o cul cu pri ve ghe eri şi ! 0avV cu ! 111' post dum ne ze ias ! cae Le ! gemCa #110!w#a pe pă mânt ai pri mi t-ovV 0 în 0 vred0 ni 3 ci 0! tu te-ai1q !0 de da rul î ! naqz i _intei 1 ve 1amC deri ! 1' pe toa ! te ! în 1 Du os !! u hul pri0' vin ! du! le avV 1~ pust 1 ni q ceş ! te 0 în I' La ! !! ai nici ai 1~11a pe tre cut mC deHris !11' tos ! ! !2' împărtă şi ! in!} du: !u 0k s te . C @V1110 0 ! 1'! ! q ! ! 2'! u vred ni ci e stai a lă turi de Sfântul Ie ra arh !Ca!li0a nic vV 0110 ! e !mKa C $ 1110! în Bi se ri ca sla vei Prea Cu vi oa se Pă w rin #a te vV 0 și 01 mij lo 1 ci 10 !1 tor a de vă 1 rat @w ! !a în ce ruri l!!@`1a flâ â ân du u te ! o!cro1 ti os !noi i re ! 0' toţi ! !vVa 111 a flăm căci la mă q su ! ra 0 pă I' ri ! in ! ţi ! lor1~11a de de multmC ! ai 1 a 1' juns ! I ! ro !2' di oa ! !}.

lăudați-l pe El toate popoarele Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac . N @11 1 0 ! 1' ! ! 1' ! ! 2'! ! ăs cut cu chi pul de ta ai nă al Zi di to ru lui !fi 0avV ind !și 1110 do bân dind în ! vi e a ! țămCa # a 110 sfin țe ni !w ei sla #a vă vV 03 eşti viu 0 ! 1q şi du pă moar ! te I' Sfi ! in ! te ! I 1~11a ro di onmC ! că ! pe 1 toa os a ! ! 0' te vă zân ! du! le avV 1~ lu 1 mi q ! 0I' na t-ai pă ri ! in !te ! pe 1~11a cei tru peștimC pur !1 tă 1' to ! ru ! le ! al 2' ha ! a !} ru: ! u 0k s lui Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui Lăudați pe Domnul toate neamurile.

 .   te-a  lu  mi  nat  pre  ti  i i  ne  cu  da rul  cu   uu no o oş ti i  in  ţei Stă  pâ   â â  na  lu  u  mii. Slava Vecerniei Mari T C  glas     u vi oa se Pă ri        i in te I ro di oa a a a aa a  aa ne. că  tu  sfii   i in te. cei  ce  cu  dra gos  te cins tesc şi se  î  în chi  ii  nă  prea sfi i i  iin te  lor  prea sfin tee lor  ta   aa lee  e  moa aaş te  e. în drăz  ni i  i   re  ee a  a  a  vând    că   ă tre  Hris tos Dum  ne ze  e  e  e  ee e  e e  ee eu Du u um  ne e zeu   te  rogi  să se  mân tu ia  aas că  su  uu fle   te e  le e noa  a     as tre.  Prea cu   u ra a a  ta  Năs  că  toa  a  aa  rea  de  Du  u um  ne e   ezeu.pen    tru  a  cea   as  ta ate  ru   u gă ăm  vi    in de  e   e  că  ne  pu  ti i   in ţa  au  ce  ni i i ci lo   oo o  o  or tăi.

   bo    gă  ţi i i  a  şi  sla a a a a a va drept   ni mi  i   i  ic le-a    a    ai  so  oo co  o  o  tit. as     cul  tâ   ând gla  su  uul Evan ghe   e  e   li   ii i  e   e ei  Dom nu    u u  lui.  cu   .   ai  pă  ră  ă  si   i  i  it lu  uu  uuu   u uu  mea.  Pen   tru  a cea   aas ta   tu tu ror   a aai stri gat   iu  biţi pre  e Dum   ne  e zeu  şi     veţia fla da a ar  da a  ar ve  ee e e  eş  nic  să     nu  ci  ins ti  iţi nii   mic mai mult de  cât dra   a a a  go  o  os  tea  draa  go  oos tea a  aLui  că  a  tu unci  câ  ând va   a  a ve   ni  în  tru  sla   a   a  a a  a  a a  a  va  a  a  Sa  a a aa   să  a flaţi o di   i ih  nă   cu   to o o oţi  sfi  i i  i i  in  ţii. Slava Litiei T C  glas    u vi oa       a a a     se Pă ri in te I i ro o o   di  i i i  on.

   .a   le  că  ăro or  ru u u  gă ciuni Hri is  toa   a  a a a a a a a se  pă  ze e  eş  te  şi   mân tu  ie e eş  te  su   fle  te   e  le  noa  aas tre  e  e  e.

..  Tăi Doam  ne.              Stih: P T  re   o  ţii.   Stih: C T ins   ti  tă  es  te î  na  in  tea Dom nu  lui   T moar   tea cu vi  o  su  lui Său.   lui    Dum ne  zeu a du u u cem je ert fă de e la u dă. S  fin te e I     ro o di on din ce ruri ne e po goa ră     dum  ne  ze  ias  ca a alu  mi  nă. P        e trâm bi i ța Du u hu lui            pre sta re țu ul din Lai nici     cu  în  chi  na  re   eslă  vin du-l. că     tu  uești păs  to  o o  rul    Ol  te   ni  ei  pă  rin  țe   teîn e le   ep te..      ăs to ru ul cel lu u mi nos și sfeș ni cu ul Lu . LA STIHOAVNĂ Stihirile glas T    P odobie: Casa Efratului. T se   vor  îm  bră  ca  în P            tru drep ta te.

26 mi   nii  I ro  di  o  o  on  slă  vi tul sme    ri  ită  cân ta   a a  re   îi  ri  di  că  ăăm la  a  ce   e ruri.   .

!S0 ni ic a !S `PS a as !!@ cu u u u 1s u }! un0a ! Jm0 să .<V! o 01q@ cro ti to rul 1a '!@!1am< no os tru cel bun C0 sla V! şi 1' aUS va ! a!@`1k a mo o na U a S0a !S:1a s} !!Si 0 hi lor avV 003M a . o s1 o Qv o !o !S o I' ți ! i US to ! o !@`111s o ru u lu u u } .!răv!pe a F0 or US ga !a!@ a nu ` ul l!Op!!S ce el sfin ţi i i1 it am<C #1 şi 0 să 3z laş ! al1q!!`\! prea sfi in te ei Tre-1s ae e } !0a e imi.0 pe co moa ` ra aO tai 1}.<V 0 pe Om toţi' i-a !! iu!S ul bi @a it 0 în q chi !i ! i !Si lip \!ta a-1s a a }!0a ai nic vV V 0şi !0 a qcu ! !S0 u um no !S o l\! oi fii a-1s i }!0i săi a.0ră 0 tă w!!S ce e e0 re al sla !os a a 0 vă \! în a!@1s î nă ă }!2' M)F`!=s ăl ță ă ă ă ă ! ăm a 0x A 0to o.<V din Scrip3 tu ! u a1~x u u . Slavă la Stihoavnă. H qV glas Tg T 4V o ' oți ! !săUS ă 1 prea US a \slă ! )aă 1s s ă }!ă0avV vim 4pre .v? 1h că ~! a 1a si l hă ! ăs1a trit 1 ur O mâ '! ! du-iPrea â ân ! 00YS a cu ra US a 1a 2' a !a@ tei ! ei! ca!Sala \! u a-1s u }un !0afiu vV 4. 7fă .w Sfâ !! ân tul!I OS ro ! o os o 1o \! di ia-1s i }!i0a pem0 on . iar 0 ca 1 un O' ta ! a ! a!tă a001o!S mi los ti i iv ###BOT_TEXT###a şi -i1s i }!2' i blâ ! â @a ând.

!US u ui U S!um Du u !@1s ne e }!0a e zeu vV0 a ce e es ta .S !a !Sa a P p!!S a a a1a ###BOT_TEXT###0s a a0 sămj0 at [a.a . ne aOî S~###BOT_TEXT###!S î înP ce S!e!S e ###BOT_TEXT###m ta ! aS0 a 1k a s0a a 1x na .0 că 0e!O0a lui 0 Hris 2' to ! oS:1 o s}! os a11!S se şi roa a1 a a1a 0s a [! a!a! a !\!/ a gă!ăS1ă 1.<V ! pă e zeas!căa2s ă ă v0 ă ' -! a și f! să 1 mân 1O' tu ia ! !! a as că 10@a a su fle te o e s0 le PS noa ###BOT_TEXT###!S a a \!!+ a as1 tre.

   . Sedealna întâi glas T D       Podobie: Mormântul Tău Mântuitorule. vi   a  ţa  cea mai  bu  ună do  rind di  in prun  ci e.. u hov nic is cu si it ai a juns Cu u vi oa se..  că    sfân  tu lui  I  e  ra arh  Ca li  ni i ic ur  mă  tor te-ai  fă cu   ut  Pă ri  in  te..    mij lo  ce  eş  te  ee ne I  ro di oa   ne  Sfin  te  har      şi  mi   i i  lă   să  a  flăm de  ela Dom  nul    în   zi  ua ju de  că  ăă  ţii.

  . CANONUL Cântarea a .   che mând pe  mo  nahi  şi a  du na rea   si haş  tri  lor  la  Os  pă ţul  de tai  nă  al  Sfân  tu  lui.IX -a glas T    de Marin Silviu A          Podobie: Chipul curatei Naşterii Tale. a as tăzi es te zi de praz nic sfânt şi se a du nă   toa  tă obş  tea  si haş  tri  lor   la  ha  rul  de  sus  la  Os pă țul   Stă  pâ nu  lui să vâr    şin du-ţi   pă rin  te I  ro  di  on  mu ta    a rea  ta  la  ce  ruri   ca  pe  osca  ră  a  vir tu  uţii  P   ra az nic lu      mi nos şi sfân tă zi de mân tu i re  ne-a  so sit..  la Ci   ina  şi  mân ca  rea   Îm pă  ră  ţi  ei  ce  lei ve eş  ni i ce.  bu  cu  rân du  ne...

 iar  a  cumnes  tri ca  tul  şi sfân tul  trup   dez lea  agă  le  gă  tu  ra   şi  dă  ru  ieş  te  har  po po o ru u V       lui. căci    tu  ai  năs  cut   Fe cioa ră   Mai  că  pe Dom nul  tău Po  vie ții mul   şi  ma  na cea  veş  ni  că  iar   a as tăzi cre  din  cio  şii  ne  în  ce  tat  te pros lă vim  pe tii   ne.   . R  u u gă că       tre Mai ca Dom nu lui ai să vâr şit ţi  nând  la piept  Cru cea  Dom nu  lui şi     du  hul la  cer.  i a a ţă cu bun rod cu le gemnoi din stri că ciu   ne şi din  moar  te scu  lân  du ne.ţi-a    fost pur tat    cu evla   vi  e.

V q 0Vz! ! #a0 3'! 1 1w ! ! ! 1a .<V 1 şi 1' ge # ne 1 lor 10 !! ta le dor miO' ta @a re m<C 0 pâ 1 nă 1 ce 1a tru @10' pul și su @ fle 1a tul 1 de 1' pa !!@a a a timi! Sfios in ! !0 te ți-ai cu ! ră ! țit avV 0 și 3z #0 în suți lo 3 caș 1 al q !! Du hu lui! pe11@1 ti ne te-ai gă tit . Dimitrie ..<V 2' oa ne !! roa gă înmO te ! @a0 ce ruri V! 2' pen tru ! !!@3`0a su fle te e le noa as tre.Craiova Victor Șapcă . Mc.<V red ni ic ești să stai în ju rul tro nu lui ce resc !0p Cu vi oa !a 111' se Pă ri @ in 1a te 1 că qz o \ !!@1a chi i lor tăi U somn@ nu 1 ai 1a dat .<V Grupul Psaltic Sf. M. Stihiri la Laude HqV 4f s glas T Podobie: Bucură-te cămara.....<V 0! 1a de eci11w a ră tân ! duPS te ! e !@11a e slu ji tor 1 Tre q!! i i mii 1' ce ! lei ! de! o1fi P in 0a ță c/N 0 în 0 țe Q le ! ep! te1I 1 ro 1 di ! a! a.

<a V !mo1 ne.. cro 1' teş ! te!01V ne ru gâ ' ! ! !@3 ându u te pen ` tru0 noi 1 Stă 1' pâ @ nu 1 @ 1a lui Hris tos.<V Grupul Psaltic Sf.<V 0 iar 1 a 1 cum 0 ca ! un! pă1' ri ! in ! te a 1 mi 11a los tiv ! şi ! deP fii 0 iu !@ u bi 1a tor 0 din O toa ! te ! ne1' vo !i ! le a 102' iz bă vin ! du! . Dimitrie . M.<V 011' şi cu fap # te 1q le bu ! u!ne00!O@11a ai stră lu cit pe pă mânt.< !S 11w tru a ceas! ta0!OS în chi nâ ! â !@`1a ân du u ne p sfi ! in ! te! lor1 ta 1P le moaș 0a te c/N 0 har ! și 1 vin 1 de q ca ! re ! ! do bân 1a dim 0 Pă x Q ri ! in ! te1 I 1 ro 1 di ! oa ! a .< a V Pen ne. 2 B q Vcu!ră#a u z)! te 0 pă 3`@11a !! ri in te ce resc cel ce111' pe si ha ! aş ! trii0 ca 111a un lu cea @ făr 1 ai 0 lu @ mi 1a nat . Mc.<V 011' și cu în ! ge!@a e rii ! pe! tre1os câ ând ! ! 0' și vor bind ! cu! ei. avV 0 lo 3z caș #0 lu mi 3 nat 11' ai fo ! al ost ! PreaSfin ! O @1 tei Tre 1a imi .Craiova Victor Șapcă .