3

Tropar, glas 4 T Degrab ne întîmpină
s
Rt
P @M1q!1q!030!2'! ! !A b<? 1q
rea cins ti tul tău cap ca un dum ne ze iesc di a mant a fost

!1q!000'
în pă mînt as cuns dar l-a _
a des 111' ! !ne1a
co pe rit Dum zeu 0!2'
Î na in

!3!p!0a
te mer gă to ru le b<? 40' !!
ve niţi deci îm!w!A
pre u năm<? @1O'
la + a ceas !
tă!w
a fla

!A
rem<? 3'
la ! !!
u dă să!w!A m<? @01O0!
a du cem Mîn tu i !A !Atrub<? 13
to ru lui nos Cel ce

0!10`00!1q!00!p!0k
ne mîn tu ie eş te prin ru gă ciu ni le pro o ro cu lui m<?

www.stavropoleos.ro

glas 3 T Cercetatu-ne-a pe noi s eN N qN!11'-!Q!os1@V\00s0[!0]!AvV -a su fe rit pă mî î î în tu u u u u u ul 1C spre 1 mai 10!O@N mult a + as cun de 1 ca 1' a -! a S\!S pu ul+1 tău nN a 3căci1q- cu gla! sul 1' ce -! lui!p!os ce stri i i 1 i @V gă \00s ă ă 0 ă [! ă 0] ă !ă AvV0 a 1C fla 1 rea 1@1q!O@N lui ai vă dit cu oa re 1 ca 1' a -! a S\!S re e +1 chipnN a 4s Î 0 na 1' in ! te Qz mer _ gă qz to _ru 1C le mV a J0 în 3qU@N tru ca re te 1 lă 1' ă -!ăS\!S u u+1 dăm k www. 9 Exapostilaria 1.ro .stavropoleos.

a ? 0x Bo 3 te !1k ză to = o !!!A o rul luiYU Hri S! i is 1 S to aM~1a o <1 o aq o !S o o 31' o o o): !\2!S oh | o o \0!: lu u S1 ui }s! Hri is:\ S 10[ to o s! osA .?! și www. 25 mai.? 0k cu 0 prea ! mă 1a ri o i s)O i S_ !A te m\!qz mi i nu \!1a. A treia aflare a capului Sfîntului Ioan Botezătorul 1 Slava la Doamne strigat-am. M1 stră k` ă PS lu \0!S u u \0a ci )isY1 i s}! i 0a te mM 1V ne 0 îm 0!1a bo gă ţi 1i }s!i ! im ! pri`OS in ti \0 i !Si 0 ne .N u u uni / @^ şi V0 | cu !qz ier ta )as!a !c reoe VO e S US de ! e _1} e gre e s! e 0k şeli v? Sau așa. glas 6 T g Hwg C 4V o 2' moa ! a !00a ra dum ne \!S ze e 1 e O' ieş !ti!!`PS i lo or da \0!S a a 0a ruri mM 2' !! ca pul tău! de1a DumMO ne S ! e \1 ze !S e1e OS e !e eu\ S 0a pă )ăsY1 ă s}!ă 0a zit mM 0V Î 0na PS i !i !!!o10a i in te e e mer U gă US to !o_1} o ru u s !0a u le v? 02 din 1 sî '! nu!111' ri le pă mî ! în!A tu\!S lu u 1 ui O' a !a !!A a răOS să !1a ă rit v<? 3^ pe 3 ca 3q!11' re noi cu cre di ! in!A ţă\@!S pri i 1 i 3' mi !i !Ai\!)s i i `X in 1 du a{! u-lA v? 4002' şi în chi nî ! în!A du\!S ne e 1 e.?0 cu 001a prea mă ri ! teA! mi!3!: i nu uni.stavropoleos. mai ușor: !1a o o {! osA.ro .

2 Slava Stihoavnei și Stihira după Psalmul 50. i 0 le y1 pă 0' mî C!î U în \!A tu)us1 u }s!u0a lui c? 6' a2 M! as!A tă1} ă s! ă!ăzi!Aa \1!S ră ă 1 ă 1a să 0 rit a m<? 1w!0a I oa ne prea \!S slă ă1 ă 2' vi !i !i !S }.i w ce !S e eş0 te m a <? 3^ şi 0 a pz _ cu um ve !Se 1 es O' te !e !!S e eş0 te m a <? 1~1' ca a )as!a ! leaO@0`P\!A mî în tu u u i) i s1i }s!i 0a rii b<? w! şi Mîn1 tu 2O' i to ! ru! lui!tu01' tu ro ! or\!S se e 1 e 1a roa 1a a'C)a:s Y\!1a se e roa N~1M a 1aw a a OS a !a a S2a a \0!: a a S\!1a a a gă {! ă m< A ? 312' pen tru su !u\0!S fle e\0!S e e 01' te e ) e s!e1oOS le e e \!A noa)s1 a }s! as0k tre m<? www.ro .stavropoleos. i 0a te m<? 01 şi 0 a !1o um plu u 10a ut de \@!S mi i1 i q!2\00[ rea a a a a s!aA\!1a a as mă {! ă A m? @q toa ! tă \1!S pa a 1 ar @a tea 1 de a1 e }s!e ! e!su!S }. wi !S i in0 te m a <? 0f a 0vă 1o zu u !SutP lu S!u_1s u mi i }!i 0a nat mV @w tai !11' na fi i !i !!!O@0 i in ţei ne e gră `P\!A ă ă i )i s1i }s!i 0a te b<? 1~00qz ca din tr-un pî _ în te !S e1 e O' ce ! e!e !A de0ma os ai 0 că am<? din !^ n!vis11k ti e 0 ri os i ) i s !S }. glas 2 T Wt g P 0 rea M1 cins O' ti ! tu!!A ul vas000!O' al dum ne ze ie !e!!00os eş ti lor gî în 0a duri m<? q!1w!0a ca pul tău ca re mai ! na !S }a. OS ub soa \0!S a a0re a b<? w!1 dînd din si 11a ne mir ! deod e !e _a e sfin 1 ţe o!S e e \0a ni )i s1 i }s!i 0a e m<? e!0 ca re du 0a hov ! ni !S }.

stavropoleos. 4 Sedealna 1.ro . glas 4 T Degrab ne întimpină s Rt C 0M0!1q!0!1'!! 111' ! ! !Ab<? a pul Î na in te mer gă to ru lui ră să rind din pă mînt e!0@1210!!!11a !1q!0! ra ze le ne stri că ciu nii de tă mă du iri stră lu ceş te cre din p!0a cio şi lor b<? 5' chea ! mă! din!î ! nălw!A ţi mem<? @2O' în ge reş ! ti ! lew!A ce tem<?3 as ' ! !să!se!w!A tăzi a du nem<? @2O0!0' îm pre u !!Aniib<? 00q!2 nă cu oa me în tr-un glas să î 10q!0! nal ţe sla vă lui Hris2' ! !ne !K tos Dum zeub<? www.

.ro . asemenea m<? N 0M11'! !! !A 1O'! !w!Am<?3311' ici o da a tă nu vom tă cea Prea cu ra tă noi ro bii tă !ăi!a ves ! !Ati 1O' pu te ! ri ! lew ta !A le m<? @0010w!0! că î na in tea Dom nu lui te q@11am< rogi pen tru noi ? 1q!11' din ma rea is pi !i !!A te lor0@1O' să ne ri di ! ce ! de w!A gra băm<? 12' !! cu ha rul păpz zin ! du!A ne 0111' ne în ti naţi ! de!!A pă ca!Ateb<? 0 de 0100 la ti ne Stă q pâ !wz ! vom nă nu ne !! de11a păr ta m<? 01@1 că tu ne iz 11a bă veşti .stavropoleos.... Sedealna 2. Şi acum.<?/ @!2' şi ier ta ! re!p pă ca !0k te lor b<? Slavă. a Născătoarei. glas 4 T Cel ce Te-ai înălţat 5 s Rt I 0M e 0şind 11' ca + a ! a !!!A u u rul1 cu O' rat ! din!w!A m<? 00q a dîn curi prea sfin ţi !11' tul tău ca ! ap! cu!u !A 1O' prea slă vi ! tă! miw!A nu nem<? @100!1 din sî nu ri le pă w!00011' mîn tu lui Bo te ză to ! o !0 ru le !_111a a îm bo gă ţit m<? 1 pe q!21' cei ce a lea ! a !!A ar găm<? @1O' la + a ceas ! tă !w!A a fla rem<? 12' ! !pz mă rin du-Lcu la !!A u de 111' !!a ! pe Stă pî nul toaA !A teb<? 0013!11@1 Cel ce dă prin ru gă ciu ni le 0`0a ta a le m<? 00q!10`0k tu tu ror ma re mi i lă .<?/ @! din tru2' toa ! te ! ne p! vo i 0k le b<? www.

Fericit bărbatul care se teme de Domnul. glas 1 T 6 g QV!A M 0C3V`P]Wzt̀S@1`1a\1!SOS]@q ă ri i i mu u u te e pe ti i i ne Sfin US te ! e _a I O oa 'C!a!\0!: a ne e cC 1V Î 1na 10!1qz in te mer gă to ! ru!!A u le 0` al 0 Mîn 0k tu ! u u1 S i OS i \!\!\0!: to o ru u lu uim< 6k şih V!i 1} i s!i A !A cin q!A sti imvV 30q!0p) prea cin sti ta + a fla aOS d a ]!a`PS a re 0 e !!!S a a a2 ca '!a !\2!S a a a \0!S pu u :1 u s}! lu ui:S\10[ tă ă s! ăuKvV Stihuri: 1.stavropoleos. Mărimurile. www. întru poruncile Lui va voi foarte.ro .

B/ @qB Hris to z !!!A o o suO lu S! u ui2 S | me \00s e e 0 e [!e0] e !e0] e \0!: e eS+o e g{! euKbB 1!K me eubB www.ro . A 0MPSPS]!`0033q!2'!Q!S1}N a co o o o lo voi ră să ri pu te e rea a a lu oM u Oui S\Da !A)as1a }s! a 0a vid m<C 3q !A OS gă ti t-am fă ! ă 0`0k cli i e .stavropoleos. Prochimen glas 4 leghetos T g 7 R_B A 0M a Pco SP o S]! o`0033q!2' o lo voi ră să ri pu te !eQ!S rea a a 1 lu `PS ui Da \0!S a a0vid am<C 0q!A \!)s gă ti t-am fă ă1 cli oOS i i @ e a\!S Hri i 1 i 1os sto o _ su !\0!K lui me eubB Stih: Gătit-am luminător Unsului meu.

După Psalmul 50. glas 2. A min P eM!0!1'!!A01O'! ! ! 0\10[I' en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne ze eu Mi !!e!A i los ti vem<?0 cu 0 1 ră \111O' !! ţeş te mul ţi mea gre! şea20! !A !Ktre a le lor noas Stihira.ro . glas 2 Ts 8 Wt S 0M la 1 vă 1' Ta ! tă!11' lui şi Fi !u!!1' lui şi Sfâ ! ân!11k tu lui Duh m<? P eM!0!1'!!A 001@111'!! qz en tru ru gă ciu ni le Î na in te mer gă to ru lui Tău I' Mi !i !e!A los ti vem<?0 cu 3 1 ră \111O' !! ţeş te mul ţi mea gre!şea 23 a le ! lor !A noas !Ktre m<? Ş 0M1p!2'!!A011'! ! ! ! 11km<? i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. vezi Slava de la Stihoavnă. www.stavropoleos.

<V 011' ai ves ti !i _a t-o P' ! !1 şi L-ai vă zut 12' ! Sfînt pe Du hul !A .stavropoleos.<V 0' ca _re 1M le 1 gă 10! mîn tu lui! ce! lui 101< vechi şi ce 1 lui 1' nou ! cu!A ha0rul 10@1a ai mij lo cit .ro .<V 0001@11qz şi ai tă iat cu as cu ţi ! ! !A te mu strări!w!30 ru şi nea ne cu !0' ră ţi !i !A eivV 03z iz vo 0 ru 0P@11a le ca re a dăpi .<V www. 10 Stihirile Laudelor.<V 0< să 1 dea 10!!`X su fle te lo or1 noa 'M! as_a tre e ma @q@1k re mi la Lui V .<V 10!1' ca re cu sa ! bi!011qz a ai fost tă iat ! de_ de 1a mult .<V!21'! !!1a0 u cu ră te ca ap prea sfin ţit de lu mi nă pur tă tor şi !O@11a de în geri cin stit .<V !0p! cre din cio şii 111@1a cu mi nu ni le .<V 0< de 0 de ez mult! po0\!11' go rî în du Se ! pes!te\01 El şi 12' în E M! el!!1@1V o dih nin du Se a.<V $v la 0 Hris 3` to os 00@os mij lo ce eş 0 te a .<V 10!w#a cel ce ve ni rea #0030 de mîn tu i re 0!111@1a a Mîn tu i to ru lui . glas 5 T Bucură-te cămara s Hq< B qz V!!#a31}@11a.

ro .<V!111' şi tu tu ror ! dă!1' ru ie ! eş!A teqrî ! uri 0!0' de tă mă ! du!A irivV e!1110!A pen tru că în a pe le !0\011 I or da nu lui @11a a spă lat .<V $v cel 0003`00@os ce la Hris to os mij lo ce eş 0 te a.<V !11'!!! a pul Î na in te mer gă to ru lui cel as cu uns oa re 111@1a cînd în vas de lut .<V @1M în tru 2 a 1 fla 0!!111' rea lui cu bu cu ri !i_01< e să prăz 1 nu qz im !lu_1a mi nat . 11 .<V 0< tu 1 tu 10! ror să dă !`X ru u 1 ia M'! as_a că e@q@1V ma re mi la Lui k .stavropoleos.<V 0q!0!111' şi oa me ni lor iz vo ră ! ăş_a te m<C 000\0112' dum ne ze ias ca ier ta ! a !A re .<V q!p!111' ca pul Ce lui ce a co ! pe_a ră q!033 ce le mai de dea \011O@a su pra cu a pe .<V C qz V!A!0p!111@1a.<V www.<V 0011#110!1' s-a + a ră tat din a dîn cul pă mîn !!A tu lui1 la 1qz ve de ! re_1a ie şind .<V ez deci<! fe 00' ri cin _ du-l1 pe 01' a ce ! es!12' ta ce es M! te!!!11@1a cu a de vă rat mă rit V.

<V $v cu 3i 030!os ni mă în frî în 0 tă a.<V 10!11' şi pen tru a cea ! as_ta 011qz a fost tă iat ! de_1a la trup .<V 3.<V 310! ! a pul cel ce a pro po vă du it pe Mie lul luiDum !1a ne zeu 0 !111@1a ce S-a +a ră tat în trup .stavropoleos.ro .<V 1' că !i !121' le mîn tu i !i _ rii 01110!_1a prin po că in ţă tu tu ror .<V @111' a de ve rin ! du!A le0 3 cu dum 0!1' ne ze ieşti _ !AvV 3000\011O@a po runci cel ce a mus trat mai na in te . 12 .<V www.<V 0' ca _re 1M a 1stri 10!`X gat po că ă1 i '! ţi_a vă 0!11q!2' şi că tre Hris tos a cu <! um! vă 10@1a a pro pi aţi . că 1 tre 2M Cel ' !!!`X ce dă ru u 1 ie '! eş_a te 4' ma ! re\!_1V mi la Lui k .<V C qz V!A ! 0001}@11a.<V ez <! 030\!10 as tăzi ne-a ră să ri it pre cum 1' soa ! re!A le312' lu mi nîn M! du!!1' ne cu ra !a!11@1a ze le ha ru lui V.<V0100!q!S şi pî nă la o vre e e 0 me am<C 111@1@1a a lu at as cun de re .<V !1' !!1a căl ca rea de le 3 ge 1} a @lui 11a I rod .

? 2' noi V! pă!0PS că to o ]\!\0!: şi ii ro o SO bi S !1a ii Tăi . A | < 7OS cu gla M3 as 0!A î înt.< \ !S de e 1 e PS la !a_y u 1 u }s! u 0a dă mM 0V pri O mi S! in!A du1} u s!u!1a u-l cu U\!A cre di)is1 i }s! in0a ţă v? 4000PS spre ru gă ciu u ]\!: ne e+ S 1< a ap1a du 2' cî !î YS î \0!S î în0 du-l a. glas 6 T g 13 Hwg P 4V rea 01a cin stit US ca \0!S a a0pul 000PS Bo te ză to !o\ !S ru u 1O' u lu !u!!`PS ui Tă ău Doa \0!S a am0 ne amM 1' ca ! re!111' s-a + a ră ta ! atU as \!\!C tă ăzi di in \!w1 pă ă | mî !î AZUî +S\0!: di inS! păA\10[ mî î s! înt.? ! IuSm0 bi e!0a to ru le U de S!eO' oa !a !!A YmM OS a meni Ţi V!i _!S e eO e S] US ne !e_1} ru u s!u0a găm v? 0011q!1OS ca să do bîn dim de la Ti !i US ne !_`0`0a e pri in tr-î în sul mM 12' în zi ! ua!Aju1} u s! de e+ :S 1x e Pcă S\0!S ă ă 0a ţii . Slava Laudelor. glas 6 T A treia zi ai înviat s Hwyt I 0M u 0bi 0@11qz to ru le de bi !i !i !A ne b<? 1~0q!0 Dum ne ze u le 0@11qz şi Mîn tu i to!ru!u !A leb<? 111a îi pă zeş {! te0p!20 pe ro bii Tăi ne !a ! su !A priţib<? 0333q!0031' pen tru ru gă ciu ni le Mer gă to ! o !111 ru lui î na 0' i !in!A teb<? 0002' şi a le tu ! tu!0os ror sfi in 0 ţi 0a lor m<?0 şi 33 pen tru 001' ru gă ciu ! u !!11qz ni le Mai cii Ta !a !\0!K a le eb<? www.ro .? 00k cu ră O ţi 'N!i !\0) i re e 1a d e ymM 0V şi P ma S! a a S0 a !) re e 1 d mi o' i !i !Ai \00s lă ă 0ă [kv? Şi acum.stavropoleos.