ΘΕΟΓΟΝΙΑΟΝΟΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

www.theogonia.gr

info@theogonia.gr

Τετρακόσια πενήντα ένα επίθετα και
προσωνύµια του Δία
Αλκιβιάδης – Μιχάλης Κωνσταντόπουλος

Α Aβρετηνός, Aγαµέµνων, Aγαυός, Aγήτορ, Aγλαιός, Aγλαός, Aγνός,
Aγοραίος, Aγχέσµιος, Aγώνειος, Aγώνιος, Aέριος, Aεροφεγγής,
Aθάνατος, Aθέητος, Aθλητήρ, Aθώος, Aίγιος, Aιγίοχος, Aιγύπτιος,
Aιθέριος, Aιθίοψ, Aίθριος, Aινήιος, Aινήσιος, Aινός, Aιολοβρόντης,
Aιολόµορφος, Aιτναίος, Aκαµαντόπους, Aκάµατος, Aκµαίος,
Aκοντιστήρ, Aκραίος, Aκρολοφίτης, Aκρόνυχος, Aλάστωρ,
Aλεξίκακος, Aλίγδουπος, Aλιτήριος, Aλύσιος, Aµαλώιος, Aµάριος,
Aµβούλιος, Aµείλιχος, Aµµούς, Άµµων, Aµφιάραος, Άναξ, Aνέφελος,
Aνήσιος, Aνθαλεύς, Άνξυρος, Aνταίος, Aντίπατρος, Aπατούριος,
Aπεσάντιος, Aπήµιος, Aποβατήριος, Aπόµυιος, Aποτρόπαιος,
Άρβιος, Aργής, Aργικέραυνος, Άρειος, Aρίζηλος, Άριστος,
Aριστότεχνος, Aρχιγένεθλος, Aρχικέραυνος, Aρχός, Aρωγός,
Aσβαµαίος, Aσκραίος, Aστέριος, Aστεροπητής, Aστραπαίος,
Aστρηνός, Aταβύριος, Aυαντήρ, Aυξητής, Aυσόνιος, Aυτοπάτωρ,
Aυτότοκος, Aφέσιος, Άφθιτος, Aφίκτορας

Β Bαγαίος, Bαίτυλος, Bαρύγδουπος, Bαρύκτυπος, Bαρυοπής, Bασιλεύς,
Bελχανός, Bήλος, Bιέννιος, Bοττιαίος, Bουλαίος, Bουσσουρίγιος,
Bρονταίος, Bύθιος

Γ Γαιάοχος, Γαµήλιος, Γαµοκλόπος, Γελχανός, Γενάρχης, Γενέθλιος,
Γενεταίος, Γενέτωρ, Γεωργός, Γιγαντοφόνος, Γογγυλάτης,
Γυναικοφιλής, Γυράσιος

Δ Δαµασκηνός, Δαµάτριος, Δικαιόσυνος, Δικασπόλος, Δικηφόρος,
Δικταίος, Διόνυσος, Δολιχαίος, Δολιχήνιος, Δολιχήνος, Δολοπλόκος,
Δότωρ, Δρύµνιος, Δωδωναίος

1

© Αλκιβιάδης – Μιχάλης Κωνσταντόπουλος
Τετρακόσια πενήντα ένα επίθετα και προσωνύµια του Δία

Κλυτόµητις. Eύξεινος. Eύφηµος.theogonia. Eυβουλαίος. Κολωνάτας. Eρίγδουπος. Eφέστιος. Eθνάρχης. Eρισθενής. Eπικιχράδας. Eλυµαίος. Hραίος Θ Θαλάσσιος. Eλλήνιος. Eριβρεµέτης. Καραιός. Κιθαιρώνιος. Καρποφόρος. Eυελίδης. Έρρος. Eκβάσιος. Κεραυνοβόλος. Κόνιος. Κεραυνοβρόντης. Eνάλιος. Iκετήσιος. Eλατήρ. Eρυµός. Eιρηναίος. Eλαιούς. Eλλάνιος. Eπίκλοπος. Eλευθέριος. Iκµαίος.gr E Εγχεικέραυνος.gr info@theogonia. Eπιστατήριος. Eυρύτιµος. Eπικυλίκειος. Κληδόνιος. Καππώτας. Eταίρειος. Eλιεύς. Eµβύθιος. Κλεψίγαµος. 2 © Αλκιβιάδης – Μιχάλης Κωνσταντόπουλος Τετρακόσια πενήντα ένα επίθετα και προσωνύµια του Δία . Eπιφανής. Iθωµάτας. Zητήρ. Θεσµοφόρος. Καρποδοτήρ. Iκέσιος. Eλάστερος. Κεραύνιος. Eσπέριος. Eυρυµέδων. Καπιτώλιος. Ένδενδρος. Eυφάµιος. Έφιπµος. Eπικοίνιος. Κλάριος. Θεσπρωτός. Hλιος. Κάσιος. Iκέστος. Zωστήριος H Ηλείος. Καπέττας. Eλινύµενος. Eύκαρπος. Eπωπέτης. Θηλυµανής Ι Iδαίος. Θενάτας. Eριδήµιος. Καταχθόνιος. Zηνοποσειδών. Hλιοπολίτης. Θεόταυρος. Zύγιος. Κάριος. Eπάκριος. Eφέσιος. Eύυπνος. Καρτεροβρόντης. Eπόψιος. Eλαφρός. Καταιβάτης. Eπιρνύτιος. Έρκειος. Eκάλειος. Eκηβόλος. Eργαίος. Κεραιός. Eστιούχος. Eρισµάραγος. Eξακεστήρ. Eυάνεµος. Iσαίος Κ Καθάρσιος. Eρσαίος. ΘΕΟΓΟΝΙΑΟΝΟΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΨΙΣ www. Eύηλος. Θεµίστιος. Eρηµήσιος. Eπόπτης. Eκαλήσιος. Eπιβήµιος. Eφόρκιος Ζ Zβελσούρδος. Eπικάρπιος. Ίκµιος. Κόµυρος. Eπιτιµήτωρ. Κηναίος. Κελαινεφής. Eυρύωψ. Zωοτόκος. Κάρµηλος. Eπιδότης. Eκατόµβαιος. Eφάµιος. Eιλαπινιστής. Θερελίµιος.

Μακάρτατος. Oύριος Π Παγγενέτης. Παγχαίος. Λαφρίος. Μείλιχος. Λαοίτας. ΘΕΟΓΟΝΙΑΟΝΟΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΨΙΣ www. Ξένιος. Νεµαίος. Νεµεέτης. Λευκαίος. Κρείων. Πάνταρχος. Μεγαλοβρεµέτης. Λίβυς. Μηδινεύς. Νέµειος. Μεσσαπεύς. Μέγας. Παναίτιος. Νόµιος. Όρκιος. Πανόπτης. Μεγασθενής. Μηχανεύς. Παλαιστής. Πανοµφαίος. Νικηφόριος. Μαιµάκτης. Μετοίκιος. Μέγιστος. Μαλεαίος. Μοιραγέτης. Oπλόσµιος. Μολοσσός. Μόριος Ν Νάιος. Παλαµναίος. Κτήσιος. Πανάµαρος. Παλλάντιος. Μαρίταιος.gr info@theogonia. Κύκνος. Νεφεληγερέτης. Oµόφυλος.gr Κορυφαίος. Oπωρεύς. Όµβριος. Oσσαίος. Κοσµήτας. 3 © Αλκιβιάδης – Μιχάλης Κωνσταντόπουλος Τετρακόσια πενήντα ένα επίθετα και προσωνύµια του Δία . Ξύναιµος Ο Όλβιος. Λεχεάτης. Κρόνιος. Παντογένεθλος. Λύκαιος Μ Μαζεύς. Μελιττεύς. Παγκρατής. Oµάριος. Oρσινεφής. Παιδοτόκος. Oµολώιος. Oµαγύριος. Λαρίσιος. Κυανοχαίτης. Κύνθιος. Oυράνιος. Κρονίων. Νότιος Ξ Ξείνος. Μητιέτης. Μήστωρ. Κωµατικός Λ Λαβραδεύς. Oµοβούλιος. Νέµεος. Νικηφόρος. Πανελλήνιος. Λαρισσαίος. Λύδιος. Μηλώσιος. Oµβριµόθυµος. Παναργέτης. Oρσίκτυπος. Λοφίτης. Μειλίχιος. Κρονίδης. Λιµενοσκόπος. Παιάν. Μανδραγόρας. Oλύµπιος. Λαφύστιος.theogonia. Όριος. Κροκεάτας. Κύδιστος. Μελισσαίος. Oµβροτόκος. Oµόγνιος. Μητιόεις.

Tαρανταίος.gr info@theogonia. Περίφαντος. Xθόνιος. Tαµίης. Xαµαίζηλος. Στοιχαδεύς. Xρυσαορεύς. Φιλότεκνος. Πυρόεις. Παντοτινάκτης. Φήµιος. Σωσίπολις. ΘΕΟΓΟΝΙΑΟΝΟΜΑΤΩΝΕΠΙΣΚΕΨΙΣ www. Σκηπτούχος. Περισσόνοος. Πλούσιος. Yµήττιος. Πυρίδροµος. Tροπαίος. Πολιεύς. Στοιχαίος. Tέλειος. Προµανθέας. Στρατηγός. Φυτάλιος. Πολιούχος. Σόλυµος. Πολυτίµητος. Yψινεφής. Φίλιος. Φύξιος. Φύτιος X Χαδίδ. Στεροπηγερέτης. Φοινικοστεροπής. Πελιναίος. Συκάσιος. Πανυπέρτατος. Πρατοµύσιος. Πουλιέλικτος. Παππάς. Παπαίος. Tερπικέραυνος. Σηµάλεος. Πάτριος. Xάρµων. Πουλιτόκος. Tροφώνιος. Στράτιος.theogonia.gr Παντοκράτης. Tελεσφόρος. Πρευµενής. Φλογόεντας. Tάρσιος. Φρύνιος. Πρόφρων. Yψιβρεµέτης. Σπλαγχνοτόµος. Σωτήρ Τ T(µ)άριος. Πάσιος. Ύψιστος Φ Φάτριος. Σκοτιτάς. Πολυτερπής. Yπερµενής. Σινωπίτης. Tερµιεύς. Πατήρ. Φράτριος. Σχέτλιος. Πατρώος. Πελώριος. Ύπατος. Παντόπτης. Yψιµέδων. Yής. Συλλάνιος. Yψίζυγος. Πυρσοφόρος Σ Σαβάζιος. Σαώτης. Σθένιος. Xρυσοπάτωρ Ω Ωροµάζης 4 © Αλκιβιάδης – Μιχάλης Κωνσταντόπουλος Τετρακόσια πενήντα ένα επίθετα και προσωνύµια του Δία . Yπέρθυµος. Tανυσίπτερος. Πίστιος. Φυτάλµιος. Tύραννος Y Υέτιος. Συγγένειος. Σεισίχθων. Yνναρεύς. Tαρσός. Yπερήσιος. Tαλαίος. Παρνήθιος. Προπάτορας. Πελασγικός. Πολύτιµος. Yπέρτατος.