κρούσεις

φαινόμενο Doppler

4.1 Θεωρούμε κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο ΑΒ, ακτίνας
R=2m που εφάπτεται στο κάτω άκρο του Β, με οριζόντιο
δάπεδο. Σώμα μάζας m1=1kg, αφήνεται να ολισθήσει κατά
μήκος του τεταρτοκυκλίου από το άνω άκρο Α. Το σώμα
περνάει από το σημείο Β με ταχύτητα υ1=4m/s και
συνεχίζει να κινείται χωρίς τριβές κατά μήκος της
οριζόντιας εφαπτομένης του τεταρτοκυκλίου στο σημείο
Β. Αφού διανύσει διάστημα ΒΓ στο λείο οριζόντιο επίπεδο
συγκρούεται μετωπικά με σώμα μάζας m2=5kg, που είναι
δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m. Το m2
μετά την κρούση κινείται στο οριζόντιο επίπεδο με τριβές και σταματάει αφού διανύσει διάστημα
ΓΔ=x=0,2m. Ο συντελεστής τριβής στο τμήμα ΓΔ είναι μ=0,05. Να υπολογιστούν:
α. Η θερμότητα που παράχθηκε λόγω τριβής κατά την καθοδική κίνηση του σώματος στο
τεταρτοκύκλιο.
β. Οι ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κρούση.
γ. Το είδος της κρούσης.
δ. Το ποσοστό (%) της αρχικής μηχανικής ενέργειας του σώματος m1 που έγινε θερμότητα λόγω
τριβών κατά την ολίσθηση των σωμάτων στα τμήματα ΑΒ και ΓΔ.
ε. Το ποσοστό (%) της αρχικής μηχανικής ενέργειας του σώματος m1 που έγινε θερμότητα λόγω
κρούσης.
Ως στάθμη μηδενικής δυναμικής ενέργειας να θεωρηθεί το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το
Β. Δίνεται g=10m/s2.
Λύση
2 2
α. ΘΜΚΕ για το σώμα m1 από το Α στο Β: WB+WT1=½m1υ1 ↓ WT1=½m1υ1 −m1gR↓ WT1=−12J.
Άρα η θερμότητα που εκλύθηκε είναι 12J.

β. Τα έργα στη διαδρομή ΓΔ: WT2=−T2x=−μΝ2x=−μm2gx=−0,5J και W-
2
ελ=Uελ,α−Uελ,τ=0−½kx =−2J
2
ΘΜΚΕ για το m2 από Γ σε Δ: WT2+Wελ=0−½m2V2 ↓V2=1m/s
m υ -m V
Aπό την ΑΔΟ στην κρούση: m1υ1=m1V1+m2V2↓V1= 1 1 2 2↓V1=−1m/s.
m1

γ. Η κινητική ενέργεια του συστήματος πριν την κρούση είναι Κπρ=½m1υ12=8J
2 2
Mετά την κρούση είναι: Κμετ=½m1V1 +=½m2V2 ↓Kμετ=3J
Άρα ΔΚ=−3J, δηλαδή, Κμετ<Κπρο, οπότε η κρούση είναι ανελαστική.

δ. Τριβές υπάρχουν στα τμήματα ΑΒ και ΓΔ. Συνολικά το έργο της τριβής είναι:
WT1+WT2=−12J−0,5J=−12,5J. Άρα η θερμότητα λόγω τριβών είναι Q=12,5J

Q Q 12,5
π1%= 100%= 100%= 100%↓π1%=62,5%
EA m1gh 20

ε. Η θερμότητα που εκλύθηκε λόγω της ανελαστικής κρούσης ισούται με την απόλυτη τιμής της
μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση.
|ΔΚ| |ΔΚ| 3
π1%= 100%= 100%= 100%↓π2%=15%
EA m1gh 20

ελ= 50m/s (3) Από (1) (3)↓υελ=8 50m/s=56. βρίσκουμε την ελάχιστη τιμή της ταχύτητας V0: EA=EB↓½m2V02=½m2V2+m2g.4. H περιοχή τιμών της ταχύτητας αυτής υπολογίζεται από την κεντρομόλο δύναμη: 2 2 2 m2V m2V m2V Τ. (dt♣0). Λύση υ α. να βρείτε και πάλι την ελάχιστη τιμή της ταχύτητας του βλήματος ώστε το ξύλο μετά την κρούση να διαγράψει κατακόρυφο κύκλο ακτίνας λ.2m/s . Στην κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της στροφορμής. Τώρα η ράβδος είναι στερεό σώμα με ροπή αδράνειας ως προς το σημείο Ο: Ιρ=Ιcm+M(λ/2)2↓Iρ=Mλ2/3=1kgm2.0) θα πρέπει στο Β να έχει κάποια ταχύτητα. μάζας Μ=3kg με Ιcm=Μλ2/12. Η χρονική διάρκεια της κρούσης να θεωρηθεί αμελητέα. Δίνεται το g=10m/s2. Βλήμα μάζας m1=1kg βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ διαπερνάει το ξύλο και βγαίνει με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ/2. α. 2 λ 3λ ΕΑ=ΕΒ↓½Ιω0 +Μg =m2g2λ+Μg ↓ω0. Γράφουμε την ΑΔΜΕ για το στερεό μετά την κρούση από το Α στο Β για να βρούμε την ελάχιστη τιμή της ω0.2 Κομμάτι ξύλου μάζας m2=4kg κρέμεται από ακλόνητο σημείο. H ράβδος μαζί με το m2 αποτελούν στερεό με ροπή αδράνειας ως προς το Ο: Ι=Ιρ+m2λ2↓Ι=5kgm2. Να υπολογιστεί η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας υ του βλήματος ώστε το ξύλο μετά την κρούση να διαγράψει κατακόρυφο κύκλο ακτίνας λ. δηλαδή να κάνει ανακύκλωση. δηλαδή να κάνει ανακύκλωση με τις ίδιες συνθήκες. Άρα: υ 2Ιω Lπρο=Lμετα↓m1υλ=m1 λ+Ιω0↓υ= 0 (4) 2 m1λ Η ράβδος όμως είναι άκαμπτη και μπορεί να φτάσει στην ψηλότερη θέση της τροχιάς της (την κατακόρυφη) με γωνιακή ταχύτητα ω=0.2λ↓V0= V2+4gλ↓V0. V≠0.ελ= 35m/s (5) 2 4 Από (4)(5)↓υελ=10 35m/s=59. Στην ανελαστική κρούση ισχύει η ΑΔΟ: m1υ=m1 + m2V0↓υ=8V0 (1) 2 Για να φτάσει όμως το σώμα m2 στο σημείο Β με το νήμα τεντωμένο (T. λg↓V.0 ΣFB= ↓T+m2g= ↓T= − m2g♣ V. 10m/s↓Vελ= 10m/s (2) λ λ λ Από τη ΑΔΜΕ για το m2 από το σημείο Α στο Β μετά την κρούση.ελ= Vελ2+4gλ↓ V0. Μετά την κρούση του βλήματος m1 με το στερεό (ράβδος και m2).6m/s β. με τη βοήθεια αβαρούς νήματος μήκους λ=1m. το στερεό αποκτάει γωνιακή ταχύτητα ω0. Aν στη θέση του νήματος είναι μια λεπτή ράβδος ίδιου μήκους λ=1m. β.

5% Κπρο ½mυ1 Κπρο Άρα το 62. να υπολογιστούν: α. Κατά την ανελαστική κρούση των m και Μ ισχύει η ΑΔΟ: m(υ1-υ2) mυ1=mυ2+ΜV↓V= ↓V=50m/s (1) Μ β.10−3s. διαπερνάει ξύλινο πρίσμα μάζας Μ=2m.V. Γράφω το ΘΜΚΕ για το βλήμα και το πρίσμα χωριστά για να βρω τη μετατόπιση Δx.Δx=½ΜV2 (3) 2 2 Δx+d ½mυ2 −½mυ1 Aπό (2):(3)↓ = ↓Δx=0. Λύση α.5m το οποίο αρχικά ηρεμούσε πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. δηλαδή μέχρι το βλήμα να βγει από μέσα του αφού η κρούση δεν είναι ακαριαία.4. . Η ταχύτητα. του πρίσματος τη χρονική στιγμή που το βλήμα βγαίνει απ' αυτό. (%). Η μετατόπιση. μήκους d=0. της κινητικής ενέργειας του βλήματος που έγινε θερμότητα λόγω τριβής του βλήματος με το υλικό του πρίσματος. Αν η δύναμη αντίστασης του ξύλου πάνω στο βλήμα θεωρηθεί σταθερή.5% της κινητικής ενέργειας του βλήματος έγινε θερμότητα λόγω της κρούσης. Το ποσοστό. ΘΜΚΕ για το m: ΣW=ΔΚ°−F⁄(Δx+d)=½mυ22−½mυ12 (2) ΘΜΚΕ για το Μ: ΣW=ΔΚ↓F. Το χρονικό διάστημα Δt. Μ μετατοπίζεται κατά Δx κατά τη διάρκεια Δt της κρούσης. Δx. V ½mυ22+½ΜV -½mυ12 2 ΔΚ ΔΚ δ. γ. To πρίσμα. β. Στο ίδιο χρονικό διάστημα το βλήμα m μετατοπίζεται κατά d+Δx ως προς ακίνητο παρατηρητή δηλαδή ως προς εσένα που βλέπεις και το σχήμα. Το βλήμα m δέχεται από το υλικό του πρίσματος σταθερή δύναμη αντίστασης F ⎩ και ασκεί σε ⎩ F=− αυτό την αντίδραση F⁄.1m Δx ½ΜV2 Δp ΜV-0 ΜV γ. δηλαδή: F= =F⁄ (5) 2Δx 2Δx Από (4)(5)↓Δt= ↓Δt=4. του πρίσματος στο χρονικό διάστημα Δt που το βλήμα το διαπερνούσε. Το βλήμα βγαίνει από το πρίσμα μετά από χρονικό διάστημα Δt με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ2=100m/s. 100%= 2 100%↓ 100%=−62. ⎩ F⁄⎩ με |F|=|F⁄|.3 Βλήμα μάζας m κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα υ1=200m/s. Γράφω το 2ο νόμο Νewton για το πρίσμα: F⁄= = ↓Δt= (4) Δt Δt F⁄ MV2 Από τη σχέση (4) υπολογίζουμε το μέτρο της δύναμης F. δ.

Μεταξύ των δύο σωμάτων υπάρχει τριβή με συντελεστή τριβής μ. Το Μ μετατοπίζεται κατά s ενώ το m2 κατά d πάνω στο Μ. Βλήμα μάζας m1=0.4. Λύση υ0 α. Στη συνέχει κινούνται σαν ένα σώμα μάζας Μ+m2 με την ταχύτητα V. Για να βρω τη συνολική θερμότητα μετράω την αρχική και τελική κινητική ενέργεια του συστήματος και τις αφαιρώ.2 2m2gs δ. Ισχύει Τ=Τ⁄=μΝ=μm2g. Η αρχική ενέργεια είναι του βλήματος και η τελική των Μ+m2 και του βλήματος m1 που βγήκε από το m2 με ταχύτητα υ0/2.5m. 2 2 2 2 mV mυ mV mυ Για το m2 : ΣW=ΔΚ↓−Τ(s+d)= 2 − 2 ↓−μm2g(s+d)= 2 − 2 (1) 2 2 2 2 ΜV2 ΜV2 Για το Μ: ΣW=ΔΚ↓Τ⁄s= ↓μm2gs= (2) 2 2 2 2 (1) s+d m2(V -υ ) s+d ↓− = ↓ =3↓s=0. αφού το σύστημα είναι μονωμένο: m2υ+0=(m2+Μ)V↓V=1m/s β. Η μετατόπιση s του σώματος Α ως προς το έδαφος μέχρι να τα σώματα Α και Β να αποκτήσουν κοινή ταχύτητα. Μέχρι τα σώματα να αποκτήσουν κοινή ταχύτητα μετατοπίζονται. μ. Στην κρούση των m1.25m (2) s MV2 s ΜV2 γ. μεταξύ των δύο σωμάτων. Να υπολογιστούν: α. Η τριβή Τ επιβραδύνει το m2 και η αντίδρασή της Τ⁄ επιταχύνει το Μ.4 Σώμα Α μάζας Μ=2kg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και πάνω του φέρει άλλο σώμα Β μάζας m2=2kg που αρχικά είναι ακίνητο. Γράφω το ΘΜΚΕ για κάθε σώμα χωριστά.m2 ισχύει η ΑΔΟ : m1υ0=m2υ+m1 ↓υ=2m/s 2 Μετά την κρούση το σώμα m2 σέρνεται πάνω στο Μ. Για ένα ακίνητο παρατηρητή το m2 μετατοπίζεται κατά s+d όπως φαίνεται και στο σχήμα. δ. Η θερμότητα που μεταφέρεται στο περιβάλλον λόγω κρούσης και ολίσθησης. Μετά την κρούση το σώμα Β ολισθαίνει πάνω στο Α κατά d=0. Δίνεται g=10m/s2. γ. ενώ όταν βγαίνει από αυτό έχει χάσει τη μισή του ταχύτητα.1kg έρχεται με οριζόντια ταχύτητα υ0=80m/s και διαπερνάει το σώμα m2 σε αμελητέο χρόνο. Καρχ=½m1υ02=320J Kτελ=½(m2+Μ)V2+½m1(υ0/2)2=82J Q=|Kτελ−Καρχ|=↓Q=238J . β. Ο συντελεστής τριβής. Ισχύει και εδώ η διατήρηση της ορμής. Η κοινή ταχύτητα που θα αποκτήσουν. Από τη (2)↓μ= ↓μ=0. μέχρι τα σώματα Α και Β να αποκτήσουν κοινή ταχύτητα. Λόγω της μεταξύ τους τριβής ολίσθησης παρασέρνει και το σώμα Μ και κινούνται το ένα ως προς το άλλο για κάποιο διάστημα μέχρι να αποκτήσουν κοινή ταχύτητα V.

Οι ταχύτητες των σωμάτων όταν το ελατήριο επανέρχεται στο φυσικό του μήκος.5 Σώμα Σ1 μάζας m1=3kg ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=6m/s. β. αμελητέας μάζας. δηλαδή ισχύουν οι αρχές διατήρησης της ελαστικής κρούση. Το m1 προλαβαίνει το m2 αφού έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και συγκρούεται με το ελατήριο. Λύση α. Αφού η συσπείρωση έχει μηδενιστεί οι μηχανικές ενέργειες είναι μόνο κινητικές. Γράφω ΑΔΜΕ από την (Ι) στη (ΙΙ): ½m1υ1 +½m2υ2 =½m1V +½m2V +½kxm ↓xm=0. Να υπολογιστούν: α. Γράφω ΑΔΟ από την κατάσταση (Ι) στη (ΙΙ): m1υ1+m2υ2=m1V+m2V↓V=3m/s. Το σώμα Σ2 φέρει πίσω του στερεωμένο οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m. Για όσο διάστημα το m1 έχει μεγαλύτερη ακόμα ταχύτητα από το m2 τα σώματα πλησιάζουν και το ελατήριο συσπειρώνεται. V2. Κατά τη σύγκρουση που ακολουθεί το ελατήριο παραμορφώνεται τα σώματα πλησιάζουν και στην συνέχεια απομακρύνονται. xm. F=kx. το m1 θα μένει πίσω. το m2 θα φεύγει μπροστά και τα σώματα θα απομακρύνονται. Η ταχύτητα των σωμάτων τη στιγμή που το ελατήριο έχει μέγιστη συσπείρωση. Τότε το ελατήριο θα έχει τη μέγιστη συσπείρωση. Τότε όμως η συσπείρωση του ελατηρίου θα μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί και τα σώματα να αποχωριστούν με ταχύτητες V1. Μπροστά απ' αυτό. Το ελατήριο αρχίζει να συσπειρώνεται. Αμέσως μετά η ταχύτητα του m1 θα είναι μικρότερη αυτής του m2.4. επιβραδύνει το m1 και επιταχύνει το m2. Η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα θα αποκτήσουν κοινή ταχύτητα V. μέχρι να αποκτήσει και πάλι το ελατήριο το φυσικό του μήκος. Γράφω ΑΔΟ και ΑΔΜΕ για το σύστημα μεταξύ των καταστάσεων (Ι) και (ΙΙΙ). 2 2 2 2 2 β.6m γ. m1υ2+m2υ2=m1V1+m2V2 ½m1υ12+½m2υ22=½m1V12+½m2V22 Από τη λύση του συστήματος προκύπτουν: (m1-m2)υ1+2m2υ2 V1= ↓V1=0 m1+m2 (m -m )υ +2m1υ1 V2= 2 1 2 ↓V2=4m/s m1+m2 . άλλο σώμα Σ2 μάζας m2=9kg ολισθαίνει στην ίδια κατεύθυνση και με ταχύτητα υ2=2m/s. Η δύναμη του ελατηρίου. γ.

β. Οπότε η απόσταση. A μάζας m=1.8m.9%.6 Σώμα. γ. Να υπολογιστούν: α. Το σώμα αυτό συγκρούεται μετωπικά ελαστικά με ακίνητο σώμα Β. Άρα το ποσοστό μείωσης είναι 88. Η συνισταμένη ισούται με την κεντρομόλο δύναμη στη θέση αυτή αφού το σώμα ξεκινάει να διαγράψει κυκλική τροχιά ακτίνας λ.8m 2g y συνφ= =0. Στην ελαστική κρούση μεταξύ του m που έρχεται με ταχύτητα. To Μ ανεβαίνει σε μέγιστο ύψος h.6m. m λόγω κρούσης είναι: ΔΚ ½mυ⁄2-½mυ2 100%= 100%=−88. β. το οποίο κρέμεται από αβαρές νήμα μήκους λ=1.8m. Κπρο ½mυ2 γ. Η μέγιστη γωνία εκτροπής του νήματος από την κατακόρυφο.υ↓υ⁄=−2m/s και V= ↓V=4m/s m+Μ Μ+m Το ποσοστό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος. Στην κατακόρυφη θέση μετά την κρούση το Μ έχει ταχύτητα V=4m/s. Λύση α. y=λ−h=0.5↓φ=600 λ δ. υ και του ακίνητου Μ ισχύουν: ΑΔΟ: mυ=mυ⁄+Μv ΑΔΚΕ: ½mυ2=½mυ⁄2+½MV2 Από τη λύση του συστήματος η ταχύτητες μετά την κρούση είναι: m-Μ 2mυ υ⁄= . Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που έχασε το σώμα Α κατά την κρούση. φ μέχρι να σταματήσει στιγμιαία. δ. Την τάση του νήματος αμέσως μετά την κρούση και πριν αρχίσει το νήμα να εκτρέπεται από την κατακόρυφο θέση.9% . Το σώμα m κατεβαίνει από τη θέση Α στη θέση Γ χωρίς τριβές. Γράφω την ΑΔΜΕ: 2 V2 ½ΜV =Mgh↓h= ↓h=0. Οι δυνάμεις που δέχεται είναι η τάση του νήματος. Ισχύει η ΑΔΜΕ: ΕΑ=ΕΓ↓mgR=½mυ2↓υ= 2gR ↓υ=6m/s. μάζας Μ=3kg. Δίνεται g=10m/s2. Τ και το βάρος του Μg. Μετά την κρούση το σώμα Μ φεύγει με ταχύτητα V=4m/s και το νήμα μήκους λ διαγράφει μέγιστη γωνία.4. Η ταχύτητα του σώματος Α μόλις πριν την κρούση. MV2 MV2 MV2 ΣF= ↓T−Mg= ↓T=Mg+ ↓T=60N λ λ λ .5kg αφήνεται να ολισθήσει χωρίς τριβή από την κορυφή Δ ενός κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R=1.

2 2 γ.5m. Kμετα=½m1V12 +½m2V22=300J.½m1υ02 ΔΚ1 δ. Α με μέγιστη ταχύτητα. Η εξίσωση κίνησης θα είναι: x=1ημ(10t+π) (SI).3Ηz. άρα V=Aω↓Α=1m. Τη στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση ισορροπίας με ταχύτητα V=10m/s που είναι μέγιστη ταχύτητα. Άρα έχασε το 99% της αρχικής της Κ1προ ½m1υ0 Κ1προ κινητικής ενέργειας.f ↓f =1030. ε. υ ε. ¨Αρα Κμετα<Κπρο↓ Ανελαστική κρούση. A. Η εξίσωση κίνησης του σώματος μάζας m2 μετά την κρούση. 100%= 2 100%↓ 100%=−99%. όπως φαίνεται στο σχήμα.υsmax s Αmax . Αλλά τη t0=0 είναι x=0 και V<0. υ . Η απομάκρυνση του m2 από τη θέση ισορροπίας του τη χρονική στιγμή που η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή είναι τριπλάσια της δυναμικής.4.f . υsmax=V2=10m/s δηλαδή θα περνάει από τη θέση x=0 με υ φορά προς τα δεξιά. Λύση α. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας της μάζας m1 που έχασε αυτή κατά την κρούση.7 Σώμα μάζας m1=0. Άρα: fΑmax= . Μετά την κρούση οι ταχύτητες έχουν αντίθετες κατευθύνσεις αλλά ίσα μέτρα. mυ Από την ΑΔΟ: pπρο=pμετα↓−m1υ1=m1V1−m2V2↓V= 1 1 ↓V=10m/s. β. θα ακούει ήχους με συχνότητες fΑ= . Άρα D=k=100N/m. Μετά την κρούση τα δύο σώματα κινούνται με αντίθετες ταχύτητες. ω= k/m2=10rad/s. Γενικώς ο παρατηρητής. Να βρεθούν: α. m2-m1 Συγκρίνουμε τις κινητικές ενέργειες του συστήματος πριν και μετά την κρούση: Κπρο=½m1υ12=2500J. ΔΚ1 ½m1V12. V1=V2=V. Το είδος της κρούσης. Κ=3U και Κ+U=E ↓E=4U↓ ½kA =4½kx ↓x=±0. δ. υ±υs s Η μέγιστη τιμή θα προκύψει τη στιγμή που το σώμα m2 που είναι η πηγή των ήχων θα πλησιάζει προς τον παρατηρητή. ΣF=Fελ=−kx. Αν αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα αρχίσει να εκπέμπει ήχο συχνότητας 1000Ηz ποια είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή της συχνότητας που αντιλαμβάνεται παρατηρητής που είναι ακίνητος 2m δεξιά από τη θέση ισορροπίας του ταλαντωτή. Μετά την κρούση το σώμα m2 κάνει ΑΑΤ.5kg που είναι δεμένο στην άκρη ελατηρίου με σταθερά k=550Ν/m. γ. άρα υπάρχει αρχική φάση φ0=π rad. Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηx=340m/s. Θεωρούμε ως χρονική στιγμή t0=0 αμέσως μετά την κρούση και ως θετική τη φορά προς τα δεξιά. β.5kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=100m/s πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται με άλλο σώμα μάζας m2=5.

Τη στιγμή που το βλήμα προσκρούει στο σώμα Α. το σώμα Β αφήνεται ελεύθερο. Την περίοδο ταλάντωσης του σώματος. Στο σημείο Ο φτάνουν με αντίθετες κατευθύνσεις τα σώματα Μ1=4m με ταχύτητα υ1 και το σώμα m2=4m με ταχύτητα υ2. Μ1=m2. Τον ίδιο χρόνο όμως χρειάστηκε και το συσσωμάτωμα Μ1 για να διανύσει την απόσταση d1 με ταχύτητα υ1. δ. Αρχικά το ελατήριο είναι συμπιεσμένο ώστε το σώμα Β να απέχει απόσταση d2 από το σημείο Ο που αντιστοιχεί στη θέση του φυσικού μήκους του ελατηρίου. Β.157s .157m από σημείο Ο του επιπέδου στην ευθεία κίνησης του βλήματος. Το συσσωμάτωμα βλήματος και σώματος Α κινούμενο με ταχύτητα υ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με το Β τη στιγμή που το Β έχει μέγιστη ταχύτητα για πρώτη φορά. γ. Ο άξονας του ελατηρίου συμπίπτει με την διεύθυνση κίνησης του βλήματος.8 Βλήμα μάζας m κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα υ=16m/s συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα Α. υ+υsmin s Αmin 4. Σώμα Β. Το μέτρο της ταχύτητας V2 του σώματος Β αμέσως μετά την κρούση με το συσσωμάτωμα. γράφω ΑΔΟ και ΑΔΚΕ: (1) m2υ2− Μ1υ1=Μ1V1−m2V2 Μ1(υ1+V1)=m2(V2+υ2) 2 2 2 (2) ½ M1υ1 +½m2υ2=½ Μ1V1 +½ m2V2 ↓ Μ1(υ1−V1) (υ1+V1)=m2(V2−υ2)(V2+υ2) ↓ υ1−V1=V2−υ2↓V1=υ2+υ1−V2 (3) Από (1)(3)↓V2=υ1=4m/s με φορά προς τα αριστερά όπως ήταν η φορά του Μ1 πριν την κρούση.4Ηz.Η ελάχιστη τιμή θα προκύψει τη στιγμή που το σώμα m2 που θα απομακρύνεται από τον παρατηρητή. β. Να βρείτε: α. Λύση α. t1=Τ/4 t1=d1/υ1 ↓Τ=4d1/υ1↓Τ=0. t1=Τ/4 ( Τ η περίοδος της ΑΑΤ) για να φτάσει στη θέση ισορροπίας Ο για πρώτη φορά. μάζας m2=4m είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Στην πλαστική κρούση: mυ=(m1+m)υ1↓υ1=4m/s. γ. Το νέο πλάτος Α της ταλάντωσης του Β μετά την κρούση με το συσσωμάτωμα.f ↓f =971. Άρα: υ fΑmιν= . δηλαδή θα περνάει από τη θέση x=0 με φορά προς τα αριστερά. Α με μέγιστη ταχύτητα. οπότε τα δύο σώματα ανταλλάσσουν ταχύτητες Με θετική τη φορά προς τα δεξιά. Η κρούση είναι ελαστική και μετωπική με ίσες μάζες. Το μέτρο της ταχύτητας υ1. μάζας m1=3m που βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε απόσταση d1=0. Θεωρώ τη μάζα του συσσωματώματος m+m1=Μ1=4m. Το σώμα Β χρειάστηκε χρόνο. όπως φαίνεται στο σχήμα. β.

x=0 και V1<0. Με τα θετική τη φορά δεξιά. τη χρονική στιγμή t1=π/20s. Να γραφεί η χρονική εξίσωση απομάκρυνσης του σώματος (Α) από τη θέση ισορροπίας του. η ταχύτητα του σώματος. 2 Στην ελαστική κρούση θεωρώ τη θετική φορά δεξιά άρα οι ταχύτητες είναι υ1=3m/s και υ2=−3m/s Γράφω ΑΔΟ και ΑΔΜΕ: m1υ2+m2υ2=m1V1+m2V2 ½m1υ12+½m2υ22=½m1V12+½m2V22 Από τη λύση του συστήματος προκύπτουν: (m1-m2)υ1+2m2υ2 (m2-m1)υ2+2m1υ1 V1= ↓V1=−5m/s V2= ↓V2=1m/s m1+m2 m1+m2 β. (Α). στη θέση ισορροπίας. Γράφω ΑΔΕ για τον ταλαντωτή (m1−k) και βρίσκω την ταχύτητα υ1 με την οποία φτάνει το σώμα Α στη θέση ισορροπίας: ½kx2=½m1υ1 ↓υ1=3m/s. Το σώμα Β μετά την κρούση κινείται με σταθερή ταχύτητα V2=1m/s και στο χρόνο t1 διανύει απόσταση s από τη θέση ισορροπίας. Μετά την ελαστική κρούση η περίοδος των ΑΑΤ του σώματος Β δεν μεταβάλλεται. δ. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος (Α). Άρα το νέο πλάτος Α της ΑΑΤ του σώματος Β είναι: 2π VT V2=Aω↓V2=A ↓Α= 2 ↓Α=0. Να βρεθεί η απόσταση των δύο σωμάτων τη στιγμή που μηδενίζεται για πρώτη φορά μετά την κρούση.6m και το αφήνουμε ελεύθερο. αν ως t0=0 θεωρήσουμε τη στιγμή που έγινε η κρούση και ως θετική τη φορά προς τα δεξιά. Ο. γ.ημ(5t+π) (SI) . Άρα: x=1.1πs.1m T 2π 4. Το σώμα Α κινείται μετά την κρούση αριστερά και κάνει ΑΑΤ με μέγιστη ταχύτητα |V1|=5m/s. . k στη θέση ισορροπίας. α.9 Σώμα (Α) μάζας m1=4kg είναι συνδεδεμένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m και ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. η αρχική φάση είναι φ=π rad. Λύση α. ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι η V2=4m/s. Τη στιγμή που το σώμα (Α) φτάνει στη θέση ισορροπίας του. συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλο σώμα (Β) μάζας m2=8kg που κινείται με ταχύτητα υ2=−3m/s. β. μετά την κρούση.δ. Ο. και για t0=0. Το σώμα Α κάνει ΑΑΤ με ω= ↓ω=5rad/s και πλάτος Α: m1 V1=Aω↓Α=1m. γ. Μετά την κρούση το σώμα (Α) κάνει απλές αρμονικές ταλαντώσεις με σταθερά επαναφοράς ίση με τη σταθερά του ελατηρίου. Η ταχύτητα του Α μηδενίζεται μόλις φτάσει για 1η φορά στο αρνητικό πλάτος άρα σε χρόνο t=Τ/4=2π/4ω↓t=0. Να βρεθούν οι ταχύτητες των σωμάτων αμέσως μετά την κρούση. Συσπειρώνουμε το ελατήριο κατά x=0.

δ. Άρα οι μάζες των σωμάτων m1 και m2 που συγκρούονται ελαστικά είναι ίσες.5 2m/s ΔΚ ΔΚ = ΣF1.10 Το σώμα (Σ) του σχήματος έχει μάζας m1 και είναι δεμένο στην άκρη κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=400Ν/m.3.(− 2/2). Με ω=10rad/s και μέγιστη ταχύτητα V1max=10m/s το πλάτος είναι V1max=A⁄ω↓Α⁄=1m. δηλαδή ω=10rad/s. πριν την κρούση. Η χρονική εξίσωση της ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος (Σ) μετά την κρούση είναι: V1=10συν(10t+π/3) (SI).(− 2/2)↓x1=− 2/2m και υ1=5. γ. . η θέση ισορροπίας δεν μεταβάλλεται. υ2=5m/s.314m Άρα τα σώματα θα απέχουν: Α+s=1m+0. Δίνεται g=10m/s2. Ε=½kΑ⁄2↓Ε=200J Ε=Κ+U↓U=E−K=↓U=150J δ. μόλις πριν την κρούση. Άρα από την (3) έχουμε.2m και τη χρονική στιγμή t0=0 διέρχεται από τη θέση x=+x1 με ταχύτητα. Α⁄.( −2. υ=υ1<0. Μετά την κρούση η κινητική ενέργεια είναι Κ=½m1V12↓Κ=50J H ολική ενέργεια μετά την κρούση είναι.314m=1.υ1=−kx1υ1=−100. υ2. β. Από τη σχέση της δυναμικής ενέργειας: U=½kx12↓x1= 3/2m.συν(π/4+π)=5. Το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος (Σ) αμέσως μετά την κρούση. Να υπολογιστούν: α.314m δ. Η κινητική και η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του σώματος (Σ) αμέσως μετά την κρούση. Άρα κατά την κρούση συμβαίνει ανταλλαγή ταχυτήτων διότι: ΑΔΟ: m1υ1 +m2υ2=m1V1+m2V2 (1) AΔΚΕ: ½m1υ12+½m2υ22=½m1V12+½m2V22 (2) Aπό τη λύση του συστήματος με m1=m2 προκύπτουν: V1=υ2 (3) και V2=υ1 (4). Λύση α. β. t=0 Από την εξίσωση της ταχύτητας του σώματος m1 μετά την κρούση έχουμε: V1= 10συν(10t+π/3)♣ V1=5m/s. Από την ΑΔΕ για την ΑΑΤ. υ2. H δυναμική ενέργεια πριν και μετά την κρούση δεν αλλάζει. Πριν και μετά την ελαστική κρούση.1. Την ίδια στιγμή συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με σφαίρα (σ) μάζας m2=4kg η οποία κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου. k μένει ο ίδιος συνεπώς 2 ταλαντώνεται με την ίδια συχνότητα.s=V2t=1. Η ταχύτητα υ1 του σώματος m1 μόλις πριν την κρούση. Το πλάτος. βρίσκω τη υ1. ο ταλαντωτής μάζα.14m ↓s=0. Από τη σχέση k=m1ω ↓m1=4kg. Πριν και αμέσως μετά την κρούση το m1 είναι στην ίδια απομάκρυνση x1 από τη θέση ισορροπίας αφού η κρούση είναι ελαστική. Τη χρονική στιγμή t1=π/20s είναι: x1=1ημ(π/4+π)=1. γ. η άλλη άκρη του οποίου είναι στερεωμένη ακλόνητα.(− 2/2)↓υ1=−2. της ταλάντωσης του σώματος (Σ) μετά την κρούση.0. Το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας. Το σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α=1. m1− ελατήριο. ε. Ως θετική θεωρείται η φορά προς τα πάνω.5 2)↓ =−25J/s Δt Δt 4.

β. όπου x η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας.1ημφ0↓ημφ0=1/2=ημ(π/6)↓…. Άρα 0. Να υπολογίσετε το πλάτος της αρμονικής ταλάντωσης του συσσωματώματος.φ0=π/6rad. Αμέσως μετά την κρούση ενεργοποιείται μηχανισμός που παράγει ακαριαία ένα ηχητικό παλμό συχνότητας 1000Ηz. Λύση α.( 3/2m). Να γράψετε την εξίσωση της κίνησης του συσσωματώματος. Nα υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης επαφής που δέχεται το m1 από το m2 στη θέση Δ και στη θέση ισορροπίας (Ο).. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα κάνει κατακόρυφες ΑΑΤ .05m To m1+m2 ισορροπεί μετά την κρούση στη θέση (Ο) που είναι κατά x1 πιο χαμηλά από την (Κ) αυτή είναι και η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του m1+m2 (x=0).05=0. Άρα: ΣF=N1−m1g=−D1x↓N1=m1g−D1x . Η εξίσωση απομάκρυνσης x=Αημ(ωt+φ0) με ω= k/(m1+m2)=10rad/s.V1=−kx1V1=−(400Ν/m). το g=10m/s2 και 3=1. =ΣF. Το σώμα m1 μετά την ενσωμάτωσή του στο m2 κάνει ΑΑΤ με σταθερά D1=m1ω =200Ν/m.05m. Η δύναμη επαναφοράς που δέχεται είναι. ΣF(O)=0↓(m1+m2)g-k(L+x1)=0↓x1=0.05m και V>0. η φορά κατακόρυφα προς τα πάνω. Πόση είναι η συχνότητα που αντιλαμβάνεται για τον παλμό αυτόν παρατηρητής που είναι ο ακίνητος κάτω από το σύστημα.1ημ(10t+π/6) (SI) 2 γ. α.7. Βλήμα μάζας m2=2kg που κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω συγκρούεται με ταχύτητα υ= 3m/s μετωπικά και πλαστικά με το m1.Ε=Κ+U↓½kA2=½m1υ12+½kx12↓υ1= 69m/s. Δίνονται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s. γ. ΔΚ ΔΚ ε. Άρα x=0. Για t0=0 x=x1=0.1m β.(5m/s)↓ =−103 3J/s Δt Δt 4.11 Σώμα μάζας m1=2kg ισορροπεί συνδεδεμένο με το άκρο ελατηρίου σταθεράς k=400Ν/m που κρέμεται από ακλόνητο σημείο. Να θεωρηθεί ως t0=0 η χρονική στιγμή αμέσως μετά την κρούση και ως θετική. (2) AΔΕ για τον ταλαντωτή: Κ+U=E↓½(m1+m2)V2+½kx12=½kA2↓A=0. δ. ΣF1=−D1x. Οι δυνάμεις που δέχεται το m1 είναι το βάρος του m1g και η δύναμη επαφής Ν1 από το m2. Γράφω ΑΔΟ στην πλαστική κρούση: m1υ=(m1+m2)V↓V= 3/2m/s (1) To m2 ισορροπεί στη θέση (Κ) πριν την κρούση: ΣF(K)=0↓m2g−kL=0↓L=m2g/k=0.

2=0. όπως φαίνεται στο σχήμα Από ύψος h αφήνουμε ένα σώμα μάζας m=2kg να πέσει κατακόρυφα πάνω στο δίσκο και η κρούση που ακολουθεί είναι ακαριαία και πλαστική και γίνεται τη χρονική στιγμή t0=0. β.12 Δίσκος μάζας Μ=2kg ισορροπεί πάνω σε ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m. με x=+Α=0. k.4ημφ0↓ημφ0=−1/2↓ημφ0=ημ(7π/6)↓φ0=2κπ+7π/6↓φ0=7π/6 rad και . Από ΑΔΜΕ: mgh=½mυ2 (1) Το m κάνει κρούση πλαστική με το Μ. 1 1 1 Κ+U=E↓ (M+m)V2+ kx12= kA2↓V= 3m/s (5) 2 2 2 (Μ+m)V β. ΣF(K)=0↓Μg−kL=0↓L=Μg/k=0. Ισχύει η ΑΔΟ: mυ=(Μ+m)V (2) Ο δίσκος Μ ισορροπεί στη θέση (Κ) όπου το ελατήριο έχει συσπείρωση L.0. Ν1(Ο)=20Ν−0↓Ν1(Ο)=20Ν δ. Η συχνότητα που γράφει ο παρατηρητής Π καθώς η πηγή απομακρύνεται από αυτόν με ταχύτητα V= 3/2m/s είναι: υ υ fΠ= f ↓f = f ↓f =997. Να υπολογιστούν: α. Γράφω συνθήκες ισορροπίας στα (Κ) και (Ο) και βρίσκω τα L και x1.2m (4) Γράφω ΑΔΕ για τις ΑΑΤ του συστήματος (Μ+m)− ελατήριο.2m και V>0. x=Αημ(ωt+φ0)↓−0. Η γωνιακή συχνότητα ω= k/(Μ+m)=5rad/s. Η μέγιστη τιμή της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου. Λύση α. N1(Δ)=20N−200. Aπό (2)(5)↓υ= ↓υ=2 3m/s (6) m υ2 Από (1)(6)↓h= ↓h=0.1m. Τη χρ.Ως αρχή του άξονα να θεωρηθεί η θέση ισορροπίας του συσσωματώματος και ως θετική η κατεύθυνση κατά την οποία το ελατήριο συσπειρώνεται. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα κάνει ΑΑΤ με πλάτος Α=0. m. Το ύψος h από το οποίο αφήνεται το σώμα μάζας. Mετά την κρούση το συσσωμάτωμα Μ+m κάνει ΑΑΤ με θέση ισορροπίας την (Ο) που είναι χαμηλότερα από τη θέση (Κ) κατά x1.2m (3) ΣF(Ο)=0↓(Μ+m)g−k(L+x1)=0↓x1=mg/k=0.1N ↓N1(Δ)=0 Στη θέση (Ο) με x=0.5Ηz υ+υs s Π υ+V s Π 4. Το m πέφτει από ύψος h και φτάνει στο δίσκο με ταχύτητα υ. γ. στιγμή t0=0 είναι x=−x1=−0. δ. Η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.4m.Στη θέση Δ.6m 2g γ. Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο. Δίνεται g=10m/s2.

2m Η γωνιακή συχνότητα ω= k/(m1+m2)=↓ω=5rad/s Η αρχική φάση φ0.4ημ(5t+11π/6) (SI) δ. ΣF=−kx↓Fελ−(m1+m2)g=−kx↓Fελ=(m1+m2)g−kx↓Fελ=40−100. δ. x=x1=0. Το ελατήριο τότε θα έχει μέγιστη επιμήκυνση κατά y από το φυσικό του μήκος και το πλάτος της ταλάντωσης θα είναι έστω το Α⁄.1m+0. Να υπολογίσετε το μήκος της διαδρομής που διανύει το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει στιγμιαία για πρώτη φορά.2ημ(5t+5π/6) (SI) β. Να βρείτε τη μέγιστη διαδρομή που μπορεί να διανύσει το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει στιγμιαία χωρίς το m3 να ανασηκωθεί από το πάτωμα.3m Στη νέα θέση ισορροπίας (Ο)↓ΣF(O)=0↓(m1+m2)g−k(λ+x1)=0↓x1=0. Επειδή όμως η V>0 πρέπει συνφ0>0 άρα η φ=11π/6rad Άρα η εξίσωση απομάκρυνσης είναι x=0.13 Στο διπλανό σχήμα δίνονται m3=1kg. Άρα Δλmax=(L+x1+A)=0. Η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου είναι Uελ= ½k(Δλ)2. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης των ΑΑΤ του m1 με θετική φορά προς τα πάνω. Η αρχική συσπείρωση L στη θέση (Κ) είναι: ΣF(K)=0↓m2g−kL=0↓L=m1g/k=0. την αντίδραση Ν του εδάφους και τη δύναμη του ελατηρίου Fελ.1m Από ΑΔΟ στην κρούση: m1υ=(m1+m2)V↓V= 3/2m/s Από ΑΔΕ: Κ+U=E↓½(m1+m2)V2+½kx12=½kA2↓A=0.0. άρα φ0=5π/6 rad οπότε: x=0. Το m3 μπορεί να αποχωριστεί από το έδαφος μόνο αν το ελατήριο είναι σε επιμήκυνση οπότε και η Fελ έχει φορά προς τα πάνω όπως στο σχήμα. Το σώμα μάζας m3 δέχεται τρεις δυνάμεις. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο συσσωμάτωμα κατά τη διάρκεια της ΑΑΤ.2m↓s=0. Άρα : Uελmax=32J 4.3m γ. γ. . β. Λύση α.1m αλλά V<0. Δίνεται g=10m/s2.2ημ(5t+5π/6) ↓ Fελ=40−20ημ(5t+5π/6) (SI) δ. Η επιμήκυνση y=Α⁄−L−x1. Η μέγιστη τιμή της παραμόρφωσης του ελατηρίου είναι όταν το σώμα φτάνει στην κατώτερη θέση του (+Α). Το m1+m2 κάνει ΑΑΤ χωρίς το m3 να χάνει την επαφή του με το δάπεδο. α. m2=3kg και m1=1kg και k=100Ν/m. κ=1 φ0=2κπ+π−7π/6 ♣ φ0=11π/6. s=x1+Α=0. Το m1 έρχεται με ταχύτητα υ=2 3m/s και συγκρούεται πλαστικά με το m2 τη χρονική στιγμή t=0. το βάρος του m3g.8m. Για t0=0.

0 (2) Η δύναμη του ελατηρίου: Fελ =ky = k(Α⁄−L−x1) (3) Άρα από (1)(2)(3)↓m3g− k(Α⁄−L−x1). Το Σ1 συγκρούεται ελαστικά με το m2 με ταχύτητα υ1=2m/s. όσο και μετά την κρούση ως απλή αρμονική ταλάντωση σταθεράς k.Το m3 όμως συνεχώς ισορροπεί οπότε: Ν+Fελ−m3g=0↓Ν=m3g− Fελ (1) Για να μην ανασηκώνεται το m3 από το έδαφος πρέπει Ν. είναι ακλόνητα στερεωμένη. δ.14.5m 4. Ισχύουν ΑΔΟ και ΑΔΚΕ στην κρούση: m1-m2 m1υ1=m1V1+m2V2 V1= υ ↓V =−1m/s m1+m2 1 1 2m1 ½m1υ12=½m1V12+½m2V22 Από τη λύση: V2= υ ↓V =1m/s m1+m2 1 2 . τις ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2.5m. Άρα Αmax=0. Δίνεται π=3. αμελητέων διαστάσεων. Δεχθείτε την κίνηση του σώματος Σ1 τόσο πριν. Στη συνέχεια το Σ2 ανεβαίνει το κεκλιμένο επίπεδο και ακινητοποιείται στιγμιαία στο σημείο Δ σε απόσταση s=(ΔΓ)=0. Το σώμα Σ1 είναι δεμένο στη μία άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m. Τη χρονική στιγμή που το Σ1 ακινητοποιείται στιγμιαία για πρώτη φορά το Σ2 φτάνει στην αρχή Γ κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=300. να υπολογίσετε α. Η άλλη άκρη του ελατηρίου. Λύση 2 kx2 m1υ1 α. Πόση είναι η απόσταση (ΟΓ). με μάζες m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα είναι τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Θεωρώντας ως αρχή μέτρησης των χρόνων τη στιγμή της κρούσης και ως θετική φορά κίνησης την προς τα δεξιά.14 Τα σώματα Σ1 και Σ2. Από την ΑΔΜΕ για την κίνηση του Σ1: = ↓υ1=x k/m1↓υ1=2m/s 2 2 β. Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα Σ1 κινούμενο προς τα δεξιά συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το σώμα Σ2 στο σημείο Ο. γ. όπως φαίνεται στο σχήμα. V2. μετά την κρούση το Σ1 έχει ταχύτητα V1 και το Σ2.2m. β.05m.0↓Α⁄:0. την ταχύτητα του σώματος Σ1 λίγο πριν την κρούση του με το σώμα Σ2. αμέσως μετά την κρούση. Το ελατήριο με τη βοήθεια νήματος είναι συσπειρωμένο κατά 0. Πόσο είναι ο συντελεστής τριβής μεταξύ Σ2 και κεκλιμένου επιπέδου. Το Σ2 ισορροπεί στο οριζόντιο επίπεδο στη θέση που αντιστοιχεί στο φυσικό μήκος ℓ0 του ελατηρίου.

Σ2 μάζας m2=2kg και το σύστημα ισορροπεί πάνω στο λείο επίπεδο. WN=0. Δίνεται g=10m/s2. γ.s ΣW =ΔΚ↓WB+WT=0−½m2V22↓−m2gημφ. Ακινητοποιείται για πρώτη φορά όταν βρεθεί στη μέγιστη απομάκρυνση (πλάτος).s 4. x=x1=0.1m ΣF(Ο)=0↓(m1+m2)gημφ−k(λ+x1)=0↓x1=0.s=−½m2V22↓μ= 2 ↓μ= 3/3 2gσυνφ.s. Το συσσωμάτωμα κάνει απλές αρμονικές ταλαντώσεις. απόσταση (ΟΓ)=V2t1↓(OΓ)=0. Να υπολογιστούν: α. Το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.157s Σε χρόνο t1 το Σ2 έχει διανύσει.s − μm2gσυνφ. Από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου εκτοξεύεται σώμα Σ1 μάζας. με σταθερή ταχύτητα V2. Για t0=0.1m αλλά V>0. m1=2kg με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s.2ημ(5t+π/6) (SI) . Στο (Κ) το ελατήριο έχει επιμήκυνση λ από το φυσικό του μήκος.3m συγκρούεται πλαστικά και κεντρικά με το Σ2.γ. Η εξίσωση απομάκρυνσης της ταλάντωσης του συσσωματώματος.1m Από τη ΑΔΕ του ταλαντωτή (m1+m2)−k : Κ+U=E↓ ↓½(m1+m2)V2+½kx12=½kA2↓A=0. β. Λύση α. Γράφω συνθήκες ισορροπίας στα (Κ) και (Ο) για να βρω το x1: ΣF(K)=0↓m2gημφ−kλ=0↓λ=0.157m. ενώ στο (Ο) έχει λ+x1. Στην κάτω άκρη του ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m είναι δεμένο σώμα. Θετική θεωρείται η φορά προς τα πάνω. το οποίο αφού διανύσει απόσταση s=1. 2 2 2 WB1=ΔΚ↓−m1gημφ. Το Σ1 συγκρούεται πλαστικά με το ακίνητο Σ2.2m Η γωνιακή συχνότητα ω= k/(m1+m2)=↓ω=5rad/s Η αρχική φάση φ0. V 2-2gημφ. WT=−Ts=− μm2gσυνφ. δ. Λόγω αύξησης του βάρους η θέση ισορροπίας του m1+m2 είναι στο (Ο) που βρίσκεται πιο κάτω από το (Κ) κατά x1. άρα φ0=π/6 rad οπότε: x=0. η χρονική στιγμή που την αποκτάει για πρώτη φορά και η αντίστοιχη απομάκρυνση που συμβαίνει αυτό. Το μέτρο της ταχύτητας του Σ1. Γράφω ΘΜΚΕ για το m1 από το (Γ) στο (Κ) όπου το Σ1 φτάνει με ταχύτητα υ1. δ.s=½m1υ1 −½m1υ0 ↓υ1= υ0 -2gημφs ↓υ1= 3m/s β. Άρα t1=π/20s=0. μόλις πριν την κρούση. Ισχύουν: ΣFy=0↓N=By=m2gσυνφ και Τ=μΝ=μm2gσυνφ Τα έργα είναι: WB=−Bxs=−m2gημφ. Γράφω ΘΜΚΕ για το Σ2 κατά την κίνηση το κεκλιμένο επίπεδο με την επίδραση των δυνάμεων του βάρους Β=m2g.15 Από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=300 στερεώνεται ακλόνητα ελατήριο. τη στιγμή t1=Τ/4 όπου: Τ=2π m1/k=π/5s. Το Σ1 κάνει ΑΑΤ με θέση ισορροπίας Ο.s. της τριβής Τ και κάθετης αντίδρασης Ν. Ισχύει η ΑΔΟ: m1υ1=(m1+m2)V↓V= 3/2m/s γ. Η μέγιστη απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας.

Η ταχύτητα του ανιχνευτή τη χρονική στιγμή που φτάνει δίπλα στην πηγή. είναι υ=340m/s. Ο αριθμός των κυμάτων που καταγράφει ο ανιχνευτής από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι να φτάσει δίπλα στην πηγή. γ. την προσπερνάει και απομακρύνεται από αυτήν.Άρα η ταχύτητα υΑ τη στιγμή που φτάνει στην πηγή θα υ είναι: υ+υΑ υ(f -f ) fΑmax = fs↓υΑ= Αmax s ↓υΑ=34m/s. Ανιχνευτής συχνοτήτων που βρίσκεται σε απόσταση 340m από την πηγή αρχίζει τη χρονική στιγμή t0=0 να την πλησιάζει με σταθερή επιτάχυνση α. ‘Αρα τη χρονική στιγμή t2=30s θα έχει ξεπεράσει την πηγή και θα έχει ταχύτητα υΑ⁄=αt2=51m/s. Λύση α.16 Ακίνητη ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας 1000Ηz.2ημ(5t1+π/6)↓x1=0. Οι εξισώσεις κίνησης είναι: υΑ=αt↓t=υΑ/α υ 2 υ 2 x=½αt2↓x= Α ↓α= Α ↓α=1. β. Μόλις προσπεράσει την πηγή η συχνότητα θα αρχίσει να μειώνεται υ-υ σύμφωνα με τη σχέση. Άρα η συχνότητα που θα καταγράφει θα είναι: .7m/s2 2α 2x γ. fΑ= f. υ fs β.Αωσυν(ωt+φ0)=−kΑ2ωημ(ωt+φ0)συν(ωt+φ0)=↓ Δt ΔΚ kΑ2ω kΑ2ω ΔΚ =− . Ο ανιχνευτής. φτάνει στην πηγή S τη χρονική στιγμή t1=υΑ/α=20s. δ. A.υ=−kx.συν(ωt+φ0)= − ημ[2(ωt+φ0)]↓| |=10ημ(10t+π/3) Δt 2 2 Δt ΔΚ Η μέγιστη τιμή είναι:| |max=10J/s και προκύπτει για πρώτη φορά όταν: Δt ημ(10t+π/3)=1↓10t+π/3=2κπ+π/2↓10t+π/3=π/2↓t1=π/60s στη θέση: x1=0.2 ημ(ωt+φ0). Αν κατά την κίνησή του ο ανιχνευτής καταγράφει μέγιστη συχνότητα 1100Ηz να υπολογιστούν: α. ΔΚ δ. Επειδή ο ανιχνευτής Α πλησιάζει προς την ακίνητη πηγή η συχνότητα που καταγράφει υ+υΑ συνεχώς αυξάνεται διότι η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη και είναι η. =ΣF.2ημ(π/12+π/6)=0. fΑ⁄= Αfs . Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο ανιχνευτής τη χρονική στιγμή t=30s.2ημ(π/4)↓x1=0.1 2m 4.Η υ s fΑ θα γίνει μέγιστη όταν ο Α φτάσει στην πηγή όπου θα έχει και τη μέγιστη ταχύτητά του καθώς θα πλησιάζει.υ=−kΑημ(ωt+φ0). Η επιτάχυνση α.

Δίνεται g=10m/s2. ενώ την ίδια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο και το δεύτερο σώμα Σ2. α. ε. Αν η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική να υπολογίσετε: β. 4 1. Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά d=π/20 από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουμε ελεύθερο.05m β. το μέτρο της μέγιστης δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο συσσωμάτωμα. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση και το ρυθμό μεταβολής του Σ1 την ίδια χρονική στιγμή. Να υπολογίσετε την τιμή του h ώστε τα δύο σώματα να συναντηθούν στη θέση ισορροπίας του σώματος Σ1.4πs. Μετά την κρούση το Μ+m κάνει ΑΑΤ με θέση ισορροπίας την (Ο) που βρίσκεται κατά x1 κάτω από την αρχική θέση ισορροπίας (Κ).1π=π m/s Η ταχύτητα του Σ1 : υ1=dω=d(2π/Τ)=π/4 m/s Από ΑΔΟ: mυ2−Μυ1=(m+Μ)V↓V=π/6m/s γ. Στο επάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 με μάζα Μ=4kg που ισορροπεί. Δεύτερο σώμα Σ2 με μάζα m=2kg βρίσκεται πάνω από το πρώτο σώμα Σ1 σε ύψος h όπως φαίνεται στο σχήμα. Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων ισούται αριθμητικά με το πλήθος Ν των κυμάτων. Η συχνότητα fΑμεταβάλλεται με το χρόνο. Η ταχύτητα του Σ2 είναι: υ2=gt=10.1πs (2). όπου Τ=2π Μ/k=0. ΣFK=0↓Mg−kλ=0↓λ=0.17 Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο στο δάπεδο. Στη φάση που ο Α πλησιάζει η συνάρτηση υ+αt 340+1. την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση. άρα t2=0.4m ΣFO=0↓(M+m)g−k(λ+x1)=0↓x1=0.24. του όπου είναι και το σημείο Τ κρούσης είναι t2= . 4. Ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα m για να πέσει κατά h είναι: h=½gt12↓t1= 2h/g (1) Ο χρόνος που χρειάζεται το Μ για να φτάσει στη θέση ισορροπίας. υ-υΑ 340-51 fΑ⁄= fs ↓fΑ⁄= 1000↓fΑ⁄=850Ηz υ 340 δ.7t 3 μεταβολής είναι: fΑ= f = 10 για 0:t:20s. το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος. γ. Γράφω ΑΔΕ για τον ταλαντωτή από τη θέση (Κ) στη (Α): . Κάνουμε τη γραφική παράσταση της υ s 340 fΑ ως προς το χρόνο από t=0 έως t=20s. δ.2 Όμως ξεκινάνε ταυτόχρονα και φτάνουν μαζί. Να θεωρήσετε ότι π2 =10 και 17/300=0.0. άρα t1=t2 ♣ h=0.2m. Λύση α.

. Να υπολογιστούν: α. Δίνεται g=10m/s2. Τη μέγιστη γωνία εκτροπής της ράβδου από την κατακόρυφη θέση.625 Το ποσοστό της ενέργειας του m που πήγε στη ράβδο: 100% = 100%=25% Κ0 22.Ε=Κ+U↓½kA2=½(M+m)V2+½kx12↓…↓A= 17/300m↓A=0.V=kx1V↓ | |=10π/3J/s Δt Δt ΔΚ1 k ΔΚ | |=ΣF1. έχει μάζα M=3kg είναι αρχικά ακίνητη και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Ο.18 Μια κατακόρυφη ράβδος μήκους (ΟΑ)=λ=0.V=M x1. Η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος ράβδος − βλήμα αμέσως μετά την κρούση. Η κινητική ενέργεια του βλήματος πριν την κρούση: Κ0=½mυ02=22. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του βλήματος που έγινε θερμότητα κατά την κρούση. Fελ.3m.625J Κρ 5.84↓ Fελ. Λύση α.18kgm2 2 12 4 β. Σημειακό βλήμα μάζας m=1kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ0=3 5m/s και σφηνώνεται ακαριαία στο ελεύθερο άκρο της ράβδου. 2 Η κινητική ενέργεια της ράβδου μετά την κρούση: Κρ=½Ιρω0 =5.max=k(λ+x1+Α)=100.ω0 ↓ω0=5 5rad/s 2 λ Mλ λ2 Όπου: Iολ(Ο)=Iρ+mλ2=Icm+M( )2+mλ2= +M +mλ2=0.5 γ. | |=ΣF.V=Mα.5J. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του βλήματος που μεταφέρθηκε στη ράβδο λόγω κρούσης γ. Ροπή αδράνειας της ράβδου ΙΟ=Μλ2/3.½mυ02| 100%= 2 =50% Κπρο ½mυ0 δ.24m δ. Από τη διατήρηση της στροφορμής του συστήματος κατά την κρούση: Lπρο=Lμετ↓mυ λ=Ιολ(Ο) .V=M(ω2 x1). β. Η γωνία μεταξύ των δύο θέσεων είναι η ζητούμενη φ. αντιστοιχεί στην απόλυτη τιμή του ποσοστού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση: |ΔΚ| |½Ιολω02.max=84N. Γράφω την ΑΔΕ για το συσσωμάτωμα μετά την κρούση από την αρχική κατακόρυφη θέση μέχρι τη θέση όπου υποθέτω ότι η ράβδος σταματάει στιγμιαία (ω=0). ΔΚ ΔΚ ε. Η μέγιστη Fελ ασκείται στη θέση μέγιστης συσπείρωσης (Α).0.V↓| 1|=20π/9J/s Δt M+m Δt 4. δ. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του βλήματος που έγινε θερμότητα.

λ Εα=Κa+Ua =½Ιoλω02+Μg (1) 2 Ετ=Κτ+Uτ=0+mgh+Μgh (2) λ H=(ΟΑ)−(ΟΖ)=λ− συνφ και h=(ΟΑ)−(ΟΔ)=λ−λσυνφ (3) 2 λ λ Εα=Ετ↓ ½Ιoλω02+Μg = mg(λ−λσυνφ)+Μg(λ− συνφ) ↓…↓συνφ=−0.5↓φ=1200 2 2 .