ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΘΕΜΑ 1ο
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.

1. Σκέδαση μεταξύ δύο σωματιδίων, συμβαίνει όταν τα σωματίδια
α. έρχονται σε επαφή.
β. ενώνονται σε συσσωμάτωμα.
γ. αλληλεπιδρούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αναπτύσσοντας πολύ ισχυρές δυνάμεις.
δ. πέφτουν κάθετα σε λεία επιφάνεια και ανακλώνται.

2. Για να χαρακτηρίσουμε ως ελαστική μια κρούση δύο σωμάτων, πρέπει να
α. διατηρείται σταθερή η συνολική κινητική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται.
β. διατηρείται σταθερή η συνολική ορμή των σωμάτων που συγκρούονται.
γ. παραμένει ακίνητο το ένα από τα δύο σώματα μετά την κρούση.
δ. είναι ίσες οι μάζες των δύο σωμάτων

3. Στο φαινόμενο Doppler όταν ένας παρατηρητής απομακρύνεται με ταχύτητα μέτρου υΑ από μια
ακίνητη ηχητική πηγή τότε
α. η ταχύτητα του ήχου ως προς τον αέρα είναι υηχ και ως προς τον παρατηρητή υηχ – υΑ.
β. η ταχύτητα του ήχου ως προς τον αέρα είναι υηχ και ως προς τον παρατηρητή υηχ + υΑ.
γ. αντιλαμβάνεται ήχο με μήκος κύματος μεγαλύτερο από αυτό που παράγει η πηγή.
δ. αντιλαμβάνεται ήχο με μήκος κύματος μικρότερο από αυτό που παράγει η πηγή.

4. Το φαινόμενο Doppler εμφανίζεται κάθε φορά που
α. μια ηχητική πηγή εκπέμπει συνεχή ήχο με διαφορετικές συχνότητες.
β. μια ηχητική πηγή και ένας παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση.
γ. ένας παρατηρητής ακούει αυξομειώσεις της έντασης του ήχου που εκπέμπεται από μια ηχητική
πηγή.
δ. γίνεται σύνθεση δύο ηχητικών κυμάτων.
Μονάδες 4χ5
5. Να μεταφέρετε στη κόλλα σας το γράμμα που βρίσκεται αριστερά σε κάθε μια από τις προτάσεις που
ακολουθούν και δίπλα σε κάθε γράμμα , το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν είναι λάθος.

α. Η κρούση ενός σωμάτιου α με ένα ακίνητο πυρήνα είναι απολύτως ελαστική.
β. Το φαινόμενο Doppler το αξιοποιούν οι αστρονόμοι για να παρακολουθήσουν την κίνηση
πολύ μακρινών ουράνιων σωμάτων.
γ. Αν ένας παρατηρητής πλησιάζει μια ακίνητη ηχητική πηγή, φτάνουν σ’ αυτόν τόσα μέγιστα
όσα παράγει στον ίδιο χρόνο η πηγή.
δ. Κατά τη διάρκεια μιας κρούσης που γίνεται σε αμελητέο χρόνο, η δυναμική ενέργεια των
σωμάτων που συγκρούονται δεν μεταβάλλεται.
ε. Ένας άνθρωπος που κάθεται ακίνητος στην αποβάθρα ενός σταθμού όταν πλησιάζει το τρένο,
ακούει τον ήχο της σειρήνας του οξύτερο, απ’ ότι όταν το τραίνο απομακρύνεται από τον σταθμό
αφού τον έχει προσπεράσει.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο

1. Μια ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας fs . Όταν η πηγή πλησιάζει ακίνητο παρατηρητή
αυτός ακούει ήχο συχνότητας f1 και όταν η πηγή απομακρύνεται απ’ αυτόν ακούει ήχο
2 1 1
συχνότητας f2 . Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση = + .
f S f1 f 2
Εμμ. Δρακάκης - Φυσικός

Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 2+4 4. μηδέν . Αμέσως μετά την κρούση η σφαίρα Α έχει ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ1 . Σ2 . Αν τα μέτρα των ορμών τους πριν την κρούση συνδέονται με τη σχέση p 2 = 3p1  Σ1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. β. Όταν το νήμα γίνεται πάλι κατακόρυφο. Μονάδες 6  2. m2 μάζας m2 το οποίο. Σ2 με ίσες μάζες κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις και συγκρούονται πλαστικά. m Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ηρεμεί πάνω σε λείο Εμμ. γ. το ho σφαιρίδιο συγκρούεται μετωπικά με σώμα Σ. Αν η κεντρική ελαστική κρούση. κινείται προς το σημείο Β S γ. Η ηχητική πηγή S του σχήματος α. υ1 = υ2 . κρέμεται από ένα σημείο Ο με αβαρές νήμα σταθερού μήκους. είναι ακίνητη B A Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι η σωστή. m p2 η απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση είναι p2 p2 p 2 + p 22 α. 1 . δ. και το αφήνουμε ελεύθερο. Μονάδες 2+5 O ΘΕΜΑ 3ο Ένα σφαιρίδιο μάζας m1 . πραγματοποιηθεί με την σφαίρα Α ακίνητη και την  σφαίρα Β να κινείται με ταχύτητα υο . η σφαίρα Α αμέσως μετά την κρούση έχει ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ2. 1  m 2m 2m p1 Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι η σωστή. κινείται προς το σημείο Α β. Δυο σφαίρες Σ1 . γ. Μια σφαίρα Α μάζας m κινείται με ταχύτητα υο και συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β μάζας 2m.Φυσικός .2 m m1 εκτρέποντας το νήμα εξάρτησης από την κατακόρυφη θέση . δ. Δρακάκης .=υο 3 ( υ1 + υ2 ) . 1 . υ= ο ( υ1 + υ2 ) . Ανυψώνουμε το σφαιρίδιο σε ύψος ho = 3. β. υ1 = 2υ2 Μονάδες 2+4 3. α.

Το συσσωμάτωμα που προκύπτει εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και απομάκρυνσή του από τη π θέση ισορροπίας του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 4. Β1. 1. Να υπολογίσετε την απόσταση του συσσωματώματος από το σημείο Β. 6.4 Σ2 S xo t1 t2 0. Μια σειρήνα S αμελητέας μάζας που είναι κολλημένη στο σώμα Σ2 . μάζας m2 = 1 kg. Δρακάκης .4 A Σχήμα 2 Σχήμα 1 του συγκρούεται κεντρικά πλαστικά με το σώμα Σ2 . 6 ΘΕΜΑ 4ο Το σώμα Σ2 του σχήματος 1.οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογίσετε: Α1. Αν η κρούση είναι ελαστική και αμέσως μετά.Φυσικός .0 t/s -0. Μονάδες 7. 6. Β2. Μετά την πλαστική κρούση. m2 3. τη χρονική στιγμή που εκπέμπεται ο παραπάνω ήχος. Α2. Δίνεται g = 10 m/s2 . εκτελεί ελεύθερη πτώση από ορισμένο ύψος h και κατά την κάθοδό Σ1 B x m h 0. Το κάτω άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο στο πάτωμα. όπου t1 = s και t2 = 30 7π s 30 Α. σε ποιο μέγιστο ύψος από το οριζόντιο επίπεδο ανέρχεται το συσσωμάτωμα . m1 να βρεθεί ο λόγος των μαζών . κινείται με ταχύτητα υ1′ και ισχύει ότι υ1′ = − υ′2 . Μονάδες 6. αμέσως μετά την κρούση. Υπολογίστε τη ταχύτητα του σφαιριδίου λίγο πριν τη κρούση. Να βρεθεί η συχνότητα που έχει ο πιο οξύς ήχος που ακούει ένας παρατηρητής Α. κινείται πάνω στο οριζόντιο     επίπεδο με ταχύτητα υ′2 ενώ το σφαιρίδιο. ηρεμεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 50 N/m . Το σφαιρίδιο Σ1 μάζας m1 . Αν η κρούση είναι πλαστική να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ = 340 m/s και ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης αμελητέα. το σώμα Σ. που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη σειρήνα. 6. Την ταχύτητα του συσσωματώματος. 2. ενεργοποιείται αμέσως μετά την κρούση παράγοντας ήχο συχνότητας 676Ηz . Το ύψος h. 7. Δίνεται g = 10 m/s2. Β. 6 Εμμ.

Related Interests