FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
1.3 Departamentul Finante, Monedă şi Adminstraţie Publică
1.4 Domeniul de studii Finanţe
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Monedă şi Credit
Prof. dr. Vasile Cocriş; Prof. dr. Ovidiu Stoica; Conf. dr. Angela Roman; Conf. dr.
2.2 Titularul activităţilor de curs
Valeriu Dornescu; Conf. dr. Dan Chirleşan
Lect. dr. Irina Bilan: Lect. dr. Iulian Ihnatov, Lect. dr. Bogdan Filip: Lect. dr..
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Carmen Sandu-Toderaşcu şi doctoranzi.
P+
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul discipinei OB
E
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 8
Examinări 6
Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual, tutoriat şi examinări 94
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum Macroeconomie
4.2 De competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

creditul.2. cursul de schimb. tehnicilor şi instrumentelor de culegere..5 credite) C1/C1. creditul. Identificarea şi definirea metodelor.1.1. inflaţia (0. mecanisme monetare şi bancare specifice economiei de piaţă.5 credite) C1/C1.  însuşirea unor concepte. Valorificarea conceptelor. metodelor şi instrumentelor de natură financiar-monetară: privind sistemul monetar. metodelor şi instrumentelor de natură financiar-monetară: privind sistemul monetar.2. Aplicarea cunoştinţelor. teoriilor.  analiza şi interpretarea fenomenelor şi mecanismelor specifice cu impact în domeniu. Obiectivul  pregătirea studenţilor economişti pentru cunoaşterea fenomenului monetar-bancar la nivel naţional şi în context internaţional  cunoaşterea mecanismelor sistemelor monetare şi de credit contemporane.  formarea unui limbaj de specialitate adecvat.5 credite) C1/C1. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare conexe pieţei valutare şi monetare (0. metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări: privind sistemul monetar. UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .5 credite transversale Competenţe  Nu este cazul 7. Explicarea şi interpretarea conceptelor. pentru identificarea riscului valutar şi protecţia împotriva acestuia (1 credit) C4/C4. Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare conexe pieţei valutare şi monetare (0. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 7. creditul. sistemul bancar. cursul de schimb. profesionale Competenţe cursul de schimb.3. Identificarea şi definirea conceptelor.5 credite) C4/C4. teoriilor. teoriilor. sistemul bancar. Competenţe specifice acumulate C1/C1. inflaţia (0. sistemul bancar. inflaţia (0. a unui depozit sau credit bancar. creditul. cursul de schimb. la nivel naţional şi internaţional în contextul globalizării.5 credite) C2/C2. analiză şi interpretare a datelor referitoare la la evoluţia cursului de schimb şi a inflaţiei (0.2.1. tehnicilor şi instrumentelor de culegere. cererea şi oferta de monedă.3.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului Nu este cazul 6. cererea şi oferta de monedă. sistemul bancar. Explicarea metodelor. Aplicarea conceptelor. inflaţia (0. analiză şi interpretare a datelor referitoare la evoluţia cursului de schimb şi a inflaţiei (0. metodelor şi instrumentelor de natură financiar-monetară: privind sistemul monetar. metodelor. teorii.3. Obiectivele specifice general 7. teoriilor.1. cererea şi oferta de monedă.5. cererea şi oferta de monedă. tehnicilor şi instrumentelor pentru alegerea unei bănci.5.5 credite) C2/C2.5 credite) C3/C3.

Money and Capital Markets. Junimea. Pearson. Conţinut Observaţii 8. Sisteme monetare contemporane. Wolters Kluwer. Didactică şi Pedagogică. global edition. V. . Silber W. The Economics of Money. Cocriş. 2 ore Exemplificarea Activitatea bancară pe plan internaţional Prelegerea 11. Londra.2 Seminar/Laborator Metode de predare (ore şi referinţe bibliografice) Banii şi funcţiile lor.Dobrescu. Bucureşti. 2 ore Exemplificarea Cererea şi oferta de monedă Prelegerea 8. Ed... Bucureşti. E. Înfiinţarea BNR şi evoluţiile ulterioare ale Studii de caz 2 ore sistemului bancar românesc Conversaţia de verificare Aplicaţii: Impactul deprecierii şi reprecierii asupra Exerciţii individuale şi de grup exporturilor şi importurilor. N. Principles of Money.Mishkin. L.Rose. intervenţia băncilor centrale pe Conversaţia de verificare piaţa valutară UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR . Deaconu. 2 ore Exemplificarea Moneda şi inflaţia Prelegerea 10. 2005. Ed. Monedă. . P. bănci. Barbu. T. Monedă. 2010.. V. exemplul monedei naţionale Studii de caz 2 ore Conversaţia de verificare Crearea şi evoluţia sistemului monetar naţional. 2 ore România Exemplificarea Integrarea monetară europeană Prelegerea 4. . a. Ed. .Dardac. Bani şi credit.Ritter. 4 ore Exemplificarea Moneda naţională şi sistemul monetar în Prelegerea 3. 12/E. McGraw-Hill... Barbu. Banking and Financial Markets. Ed. Prentice Hall. 2003. .. V. 2010. Bucureşti. 2003.. Studii de caz 2 ore „punctelor-aur”. . Didactică şi Pedagogică. ASE. T.. 2011. Ed.a.Basno.Stoica. C. ediţia a V-a. Analiza funcţiilor banilor pe Exerciţii individuale şi de grup 1.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe bibliografice) Moneda şi formele sale Prelegerea 1. credit. ş. 9th edition.Turliuc. Exerciţii individuale şi de grup 2. 4 ore Exemplificarea Masa monetară şi agregatele monetare Prelegerea 7. Monedă. Bucureşti. 2 ore Exemplificarea Piaţa monetară Prelegerea 9. P.. Ed. 4 ore Exemplificarea Sisteme bancare Prelegerea 6. mecanismul 3. Iaşi.. . Observaţii 8. Exemplificarea 2 ore Moneda şi sistemul monetar naţional Prelegerea 2. Economică. Monedă şi credit. 2009. N. Banking and Financial Markets.. 2 ore Exemplificarea Creditul şi dobânda Prelegerea 5.. 2003.8. Bucureşti. F.Dardac. ş. bănci şi politici monetare. . Ed.. 2009.. 2 ore Exemplificarea Bibliografie .

Ed. Ed.5 Seminar/ Laborator prezentarea unui proiect(20% din EVP). V. The Economics of Money. Exerciţii individuale şi de grup 4. mecanisme Studii de caz 2 ore Conversaţia de verificare Premisele adoptării euro ca monedă naţională. ş. Integrarea monetară europeană: obiective. Iaşi.. asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Conţinutul problematicii orelor de curs şi seminar a fost armonizat cu solicitările angajatorilor. în urma discuţiilor cu reprezentanţi ai instituţiilor financiar-bancare. 9.1 Criterii de evaluare 10. 2010.Stoica. Bucureşti.. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii. bănci. contemporane: tendinţe de dezvoltare. a. global edition.Basno. Monedă. . Evaluare 10. Cocriş. creditelor Studii de caz 4 ore Conversaţia de verificare Analiza formelor creditului în România Exerciţii individuale şi de grup 7. Exerciţii individuale şi de grup 5. ş. Deaconu. Studii de caz 2 ore Conversaţia de verificare Transformări în activitatea bancară internaţională Exerciţii individuale şi de grup 12.Turliuc. Aplicaţii şi studii de caz.. F. Ed. Studii de caz 2 ore Conversaţia de verificare Analiza comparativă a structurii agregatelor Exerciţii individuale şi de grup 10. Monedă şi credit.3 Pondere în Tip activitate 10. 2011. C. Studii de caz 2 ore Conversaţia de verificare Transformări în sistemele bancare Exerciţii individuale şi de grup 8. calculul dobânzii. 9th edition. amortizarea Exerciţii individuale şi de grup 6. Inflaţia în România Exerciţii individuale şi de grup 11. evoluţii. Bucureşti. P. 10.Mishkin. ediţia a V-a.2 Metode de evaluare nota finală (%) verificări scrise: un test parţial grilă 10. monetare şi a masei monetare în circulaţie în Studii de caz 2 ore state ale Uniunii Europene Conversaţia de verificare Inflaţia: cauze şi consecinţe.. Evoluţia şi Studii de caz 2 ore perspectivele sistemului bancar românesc Conversaţia de verificare Mecanismul creaţiei monetare şi limitele acesteia Exerciţii individuale şi de grup 9. V.. 1994.4 Curs (20% din EVP) şi un test de tip narativ (30% din EVP) evaluare pe parcursul seminar: implicare în studii ce caz semestrului (EVP): evaluare curs 60% (20% din EVP)’ realizarea şi + evaluare seminar 10.. Junimea. credit. Studii de caz 2 ore Conversaţia de verificare Bibliografie . Economică. . Implicaţiile adoptării euro în România Studii de caz 2 ore Conversaţia de verificare Aplicaţii: scontare. Asociaţiei Române a Băncilor. prezenţă activă (10% din EVP) UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR . 2003. Banking and Financial Markets. specialişti cu expertiză în domeniu şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale.. Bani şi credit. V. .. Pearson. Didactică şi Pedagogică.a.

Director de departament.dr. Ovidiu STOICA UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR . 30 septembrie 2016 Prof. Coordonator curs.6 Standard minim de performanţă Minim nota 5 (cinci) la examenul final susţinut în sesiune Minim nota finală 5 (cinci) pentru promovarea disciplinei Data completării.dr.Irina BILAN Data avizării în departament.univ.dr. Vasile COCRIŞ Lect. 28 septembrie 2016 Prof. Responsabil seminar.univ. Examen final grilă 40% 10.