Mirković V., Užar J.

Primjena metode konačnih elemenata u građevinarstvu

ISSN 1864-6168
UDK 62

PRIMJENA METODE KONAČNIH ELEMENATA U GRAĐEVINARSTVU

APPLICATION OF FINITE ELEMENTS METHOD IN CIVIL ENGINEERING
Vladimir Mirković, Josip Užar

Stručni članak
Sažetak: Najtočnija matematička rješenja za neki nosivi konstrukcijski sustav proizlaze iz parcijalnih diferencijal- nih
jednadžbi. Npr., pronaći točno rješenje za štap svodi se na određivanje integracijskih konstanti s obzirom na osnovne
relacije opisane rubnim uvjetima. Metodom konačnih elemenata radi se prijelaz iz parcijalne diferencijalne jednadžbe
u sustav linearnih običnih jednadžbi, koji se može zapisati u matričnoj formulaciji, odnosno diskretizira se promatranu
domenu u onoliko dijelova (konačnih elemenata) koliko treba da se dobije točno rješenje na traženim mjestima. U
većini slučajeva MKE ne daje točno rješenje, ali su rezultati dovoljno precizni i prihvatljivi za inženjersku praksu. Rad
prikazuje primjenu postupka po MKE na primjeru jednostavnih štapnih elemenata.

Ključne riječi: metoda konačnih elemenata, parcijalne diferencijalne jednadžbe, pomaci, čvorovi, krutost

Professional paper
Abstract: The most accurate mathematical solutions for a bearing structural system arise from partial differential
equations. For example, finding the exact solution for a rod is reduced to the determination of the integration constants
with respect to the basic relations described in boundary conditions. The finite element method is used for transition
from partial differential equation into a system of linear ordinary equations which can be written in matrix formulation,
i.e. the observed domain is discretized in a number of parts (finite elements) necessary to obtain a sufficiently accurate
solution for the required places. In most cases, FEM does not give the exact solution, but the results are enough precise
and acceptable for engineering practice. This paper presents the application procedure by FEM in the case of simple
rod elements.

Key words: finite element method, partialdifferentialeq-uations, shifts, nodes, rigidity.

1. UVOD pronalaze se i novi. U mehanici krutog tijela osnovne
veze između naprezanja i deformacija postavljaju se na
Metoda konačnih elemenata (MKE) je najraširenija diferencijalno malom elementu. Te veze dovode do
metoda za proračun građevinskih konstrukcija. Njome se diferencijalnih jednadžbi koje s početnim i rubnim
može rješavati svaka inženjerska zadaća. Pojavom sve uvjetima definiraju odgovarajuću zadaću. Zbog složenog
snažnijih stolnih računala, danas inženjeri imaju velike matematičkog modela nema puno rješenja u zatvorenom
mogućnosti za rješavanje različitih zadaća. Uz sve obliku. Zbog toga se vrlo često traže približna rješenja.
sofisticiranije statičke programe i jednostavnu grafičku Metodom konačnih elemenata se neko realno tijelo
prezentaciju rezultata, inženjeri mogu obraditi znatno rastavlja (diskretizira) na konačni broj elemenata
više podataka nego prije. Osnova većine statičkih jednostavnog oblika. Elementi su međusobno spojeni
programa je upravo metoda konačnih elemenata. Metoda samo u čvorovima. Nepoznanice problema su pomaci
konačnih elemenata počela se razvijati u 50-tim čvorova, a pomake unutar elementa se određuje
godinama prošlog stoljeća. Isprva se počela primjenjivati interpolacijom. Iz određenih pomaka određuju se ostale
metoda sila i metoda pomaka u matričnoj formi, koja je veličine (sile, naprezanja, ...).
posebno pogodna za primjenu na računalima. Analogno
tome su se proračunavale štapne konstrukcije, a ubrzo su
se počeli rješavati površinski i prostorni problemi. 2. OPĆENITO O METODI KONAČNIH
Godine 1960. uvodi se i naziv Metoda konačnih ELEMENATA
elemenata (Clough). Do početka 60-tih godina razvijen je
statički koncept MKE, a u tim godinama se počinju Osnovna matrična jednadžba nekog sustava glasi:
razvijati i varijacijski principi MKE. U 70-tim godinama
prošlog stoljeća razvijaju se matematička pitanja točnosti E  v  S (1)
metode i konvergencije rješenja. Metoda se razvija i dalje
te se poboljšavaju postojeći konačni elementi, a gdje je:

202 Tehnical journal 6, 2(2012), 202-206

k – moment od vanjskog opterećenja na obostrano S5 upetom elementu S2 k S4 3.k – krutost štapa i Slika 1. E l – lokalna matrica krutosti štapa nica. dok slika 2. 5. ODREĐIVANJE LOKALNE MATRICE i S6 KRUTOSTI S1 Prvo se postavljaju jedinični pomaci s obzirom na S3 djelovanje jediničnih sila kako je to pokazano na slikama 3. Elementi lokalne matrice krutosti određuju se iz Fzi k jednadžbe: Fri s Fxi i vx vz 2  EIi.k (5) li. v2l . prikazuje ravninski nosač sa čvornim opterećenjem i pomacima. Φk – kutovi zaokreta štapa u čvoru i. v 6l (2) S4l = . Sll = EA / 1 vl = v1l . se na svakom mjestu nepoznatog pomaka daje jedinični pomak. (4) Tehnički glasnik 6.k f M i..k – dužina štapa pomacima Φi.k – nagib štapa Moi.S2l .S3l S4l . = 1/l Nepoznate sile na krajevima štapa: S5l v2l S3l S6l Sl =S1l .EA / 1 (l uz brojni indeks označava lokalni koordinatni sustav) v2l = 1: Ukupan broj nepoznanica cijelog sistema jednak je broju nepoznatih komponenti pomaka svakog čvora...k – moment u čvoru i x EIi.. 2(2012).k =  (2   i + k +3  Ψi. odnosno stupnjeva slobode. Sile od jediničnog pomaka u početnom čvoru u smjeru lokalne osi y Sl = E l  vl . odnosno k Ψi. 202-206 203 . 8. Slika 1.k r gdje je: Mi.S6l (3) S2l Veza između nepoznatih sila na kraju štapa i nepoznatih pomaka na kraju štapa je: Slika 4.Mirković V. Sile na krajevima štapa s vl1 = 1: Nekakav element konstrukcije se nalazi u nekom općem položaju u odnosu na globalni koordinatni sustav S1l v1l EA. U ovom će se stručnom v l – vektor nepoznatih pomaka na kraju štapa radu ukratko prikazati osnovne postavke MKE naravnin- skom štapnom modelu. 7. Sile od jediničnog pomaka u početnom čvoru u ravninskog okvira nepoznato je 6 pomaka i to dvije smjeru lokalne osi x translacije i jedna rotacija na početku i na kraju štapa.S5l .k )+Mo i. 6. v5l . Primjena metode konačnih elemenata u građevinarstvu E – matrica krutosti gdje je: v – vektor nepoznatih čvornih pomaka S – vektor poznatih sila u čvorovima Sl – vektor nepoznatih sila na krajevima štapa Ovo predstavlja sistem od n jednadžbi s n nepozna... čija se lokalna os xl pruža od početnog l čvora i prema krajnjem čvoru k. Za svaki se element definira lokalni koordinatni sustav (LKS). Slika 2. v3l v 4l . Užar J. Za svaki štapni element Slika 3. Ravninski nosač sa čvornim opterećenjem i li. 4. EI (GKS). pa se odrede sile u čvorovima uslijed jediničnog pomaka. Orijentacija lokalnog koordinatnog sustava mora biti ista kao i orijentacija globalnog koordinatnog sustava. Matrica krutosti jednog sistema određuje se tako da prikazuje štap s sa silama koje djeluju na kraju štapa.

tj. ei. Matrica krutosti je simetrična oko glavne dijagonale..i l Kako se uvjeti ravnoteže za svaki čvor sistema postavljaju u globalnom koordinatnom sustavu. Sll = .EA / 1 S4l = EA / 1 Matrica transformacije štapa: (7) v51 = 1: T= S3l S6l = 1/l c -s 0 0 0 0 S2l v5l s c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S5l 0 0 0 c -s 0 0 0 0 s c 0 Slika 7. Primjena metode konačnih elemenata u građevinarstvu S3l = S6l = 2EI/l  (2  0+0+3  1/l) = 6EI/l S2l =  S5l = (S31+ S 61) / l = 6EI/l 2 2 S2l =  S5l = (S31  S61) / l  12EI / l 3 Matrica krutosti štapa:(6) v31 = 1: El  EI / l  S3l S6l A/I 0 0 -A/I 0 0 v3l S5l 0 12/12 6/1 0 -12/12 6/1 S2l 0 6/1 4 0 -6/1 2 Slika 5. Svi elementi na glavnoj dijagonali su pozitivni. koja je istog reda kao i lokalna matrica krutosti. tj. Sile od jediničnog pomaka u krajnjem čvoru u transformirati lokalne pomake u globalne koordinate.j = ej. Užar J. EI v4l S4l 2. ei. 202-206 . Sile od jediničnog pomaka u krajnjem čvoru u smjeru lokalne osi y 0 0 0 0 0 0 S3l = S6l = 2EI/l  (2  0+0-3×1/l) =  6EI/l 2 3 gdje je: S2l = -S5l = (S31+ S61)/l = -12EI/l c =cos α v61 = 1: s = sin α α = kut nagiba između lokalne osi x i globalne osi x Lokalni pomaci se izražavaju preko sljedeće matrične S3l S6l jednadžbe: S2l v6l vl  T  v (8) S5l Slika 8. Ta smjeru lokalne osi x transformacija se radi matricom transformacije. treba Slika 6.Mirković V. 2(2012). Sile od jedinične rotacije u početnom čvoru -A/I 0 0 A/I 0 0 S3l = 2EI/l  (2  1+0+0) = 4EI/l 0 -12/12 -6/1 0 12/12 -6/1 S6l = 2EI/l  (2  0+1+0) = 2EI/l 0 6/1 2 0 -6/1 4 S2l =  S5l = (S31+ S 61) / l = 6EI/l 2 Lokalna matrica krutosti ima sljedeće važne osobine: v41 = 1: 1.i > 0 EA. Sile od jedinične rotacije u krajnjem čvoru Sile na krajevima štapa u globalnom koordinatnom sustavu: S3l = 2EI/l  (2  0+1+0) = 2EI/l t S  T  Sl (9) S6l = 2EI/l  (2  1+0+0) = 4EI/l 204 Tehnical journal 6.

202-206 205 . 4 2 v2l v3l v3j j v1j Slika 11. Matrice Ei i Ej gdje je E globalna matrica krutosti jednog štapa. FORMIRANJE MATRICE KRUTOSTI v1j CIJELOG SUSTAVA 1 3 v2j Matrica krutosti cijelog sistema sastavlja se od podmatrica krutosti svakog pojedinog elementa. Ovdje osjenčani dijelovi predstavljaju v3l pojedine lokalne matrice krutosti elemenata i i j. 4   Ei  4.: E  4. j. matrica se formira prema skici na slici 11. Ej.1 slici 12. 4   Ej 1. El. zbrajaju se elementi podmatričja Ei.1  El 1. v3k pomaci čvora j su zajednički za oba elementa.Podmatrice matrice krutosti elementa l v2j Matrica krutosti E: i j i k v3k v3i v1i v1k v1i v2i v2i v2k Ei v3i v1j 1 3 v2j v3j Slika 9. Npr.: E  4. 2(2012).). Itd.1 . pomaci su jednaki za oba elementa (slika 9. U slučaju da se u čvoru j sastavljaju 3 elementa (i. koje se vidi na Npr. l). tj. 4   Ej 1. Tehnički glasnik 6. Primjena metode konačnih elemenata u građevinarstvu Iz odnosa sila u čvorovima i pomaka čvorova slijedi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sl  El  vl (10) v1i 0 v2i Uvrštavanjem gornje jednadžbe: Ei v3i Sl  El  T  v (11) v1j v2j Množenjem obje strane jednadžbe s Tt: v3j Ej v1k t t T  Sl  T  El  T  v (12) 0 v2k v3k S  E  v (13) Slika 10. u ovom slučaju u čvoru j. j i l zbrajaju (slika 10. U osjenčanom području matrice krutosti. Pomaci u čvorovima elemenata v1k Ej v2k Na spoju dva elementa.Mirković V.. U tamnije osjenčanom području elementi matrica Ei i Ej se Slika 12. Užar J. Globalna matrica krutosti za elemente i. U matrici v1l krutosti to znači da se zbrajaju podmatrice krutosti koje 4 2 v2l se odnose na taj.: E  T  El  T (14) t El: 4. u čvoru. 4   Ei  4.. prikazuje dva elementa v1l spojena u čvoru j). Na v3j mjestu spajanja dva elementa.

Eliminacija tih jednadžbi može predstavljati probleme [4] Thieme. Računala s jakim procesorima mogu vrlo brzo riješiti 4. VerlagBauwesen. 1986. koji bi se potom mogao implementirati unutar računalnog Ako je opterećenje zadano kao lokalno na elementima. 2005. tako da matrica ima određenu širinu ili band. M.Mirković V. a rezultati bi bili još precizniji i pouzdaniji. već je mnogo 3..: Teorija linijskih nosača. taj se način dobiva odgovarajući pomak koji je vrlo mali. da broj računskih operacija bude što manji matrica krutosti nije u cijelosti popunjena. Na Vladimir Mirković.t-com.com Postavljeni sustav jednadžbi predstavlja n jednadžbi s n nepoznanica. programa. Primjena metode konačnih elemenata u građevinarstvu Globalna matrica krutosti sustava ima ista svojstva Za bilo koju metodu koja se primjenjuje važno je: kao i lokalna matrica krutosti. Berlin 1980. postavljaju jednadžbe ravnoteže.3. Rubni uvjeti [1] Bernhard. Rubne uvjete čine poznati pomaci ležajeva.uzar@gmail. Tim reakcijama treba pribrojiti eventualno čvorno opterećenje. Dodatni problem koji se može pojaviti kod matrice Cehovska 8 krutosti je nula na dijagonali. Također se na dijagonali može dodati proizvoljno mali broj.: Structuralanalysis. Aufgaben. poželjno je 5. da greška zaokruživanja bude što manja elemenata jednako nuli. Gupta.G. To za Grad Požega. [3] Pandit.građ.o. njena [2] Michael. kod koje nije poznata rotacija kb-mirkowsky@po. najčešće spriječeni pomaci koji su jednaki nuli. S. Werner. U tom slučaju problem postaje gotovo nerješiv bez upotrebe računalne tehnologije. ili kao lokalno opterećenje na elementima. građ. HillPublishingCompanyLimited – New Delhi. Užar J. To ima značenje postavljene opruge veoma velike krutosti. To se može pojaviti kod 34000 Požega čvorova koji su zglob. Rješavanje sustava jednadžbi josip. Popunjenost matrice je oko dija- gonale. Moguće rješenje je i da se na dijagonalni element matrice krutosti koji odgovara poznatom pomaku pribroji veliki broj. A. ali je poznat moment koji je jednak nuli. Gaussova eliminacija.ing. ali i gospodarenje Grada Požege vrlo male vrijednosti. Problem se može nadići pogodnom numeracijom VerlagfürBauwesenGmbH. Da bi sustav bio regularan i TabellenkalkulationzurLösungingenieurtechnischer imao jedno rješenje. 1992. konačnih elemenata nalazi svoju široku primjenu u praksi Opterećenja mogu biti zadana kao koncentrirane sile u te se teži daljnjem usavršavanju matematičkog modela čvorovima. Zato se za posljednje čvorove i ne knjiga Beograd. 2(2012). 206 Tehnical journal 6. To su 10 407 Berlin. Za rješavanje sustava jednadžbi koriste se različite metode rješavanja. praktično nula. treba izračunati reakcije od lokalnog opterećenja na obostrano upetoj gredi.S. Upravo zato metoda Desna strana jednadžbe je vektor čvornih opterećenja. Am Friedrichshoin 22. Opterećenje velike sustave jednadžbi u matričnoj formi i već za nekoliko sekundi generirati rješenje. A Jednadžbe koje se odnose na te poznate pomake nije matrixapproach. Širina banda ovisi o numeraciji čvorova. čvorovi s poznatim pomacima budu [5] Sekulović.1. npr. Također 2. ing. Građevinska numerirani posljednji. ZAKLJUČAK da razlika početnog i krajnjeg čvora nekog elementa bude što je moguće manja. Trg svetog Trojstva 1 34000 Požega 095/801-8539 4.hr čvora. ili kada su elementi složenijeg oblika kao što su volumenski B  3  max i  j  3 (15) elementi (tip AB ploče). 202-206 . dipl. što je Josip Užar. determinanta je jednaka nuli. struč. Dusseldorf.o. da zauzima što manje memorije su pozitivni i matrica krutosti je simetrična. čvorova tako da npr. LITERATURA 4. Formirana matrica krutosti je singularna. tj. Problem se može riješiti 034/274-851 izbacivanjem te jednadžbe.2. D. Svi elementi na dijagonali 1. ekvivalentno dodavanju opruge male krutosti. potrebno je unijeti rubne uvjete. Upravni odjel za komunalne djelatnosti posljedicu ima dobiveni moment savijanja u čvoru. bitno veći nego Kontakt autora: ostali elementi na dijagonali (npr.P. Širina banda matrice krutosti Prikazani postupak postaje prilično složen kada se može se odrediti prema formuli: radi o sustavu s većim brojem elemenata.. KB Mirkowsky d. Tata McGraw- potrebno postavljati jer su njihovi pomaci poznati (= 0). metoda Choleskog i sl.: Statik im Bauwesen. 10e10). F: StatikprogrammefürPersonalcomputer. 6. tj. MethodefürBauingenieure.spec.: EinführungindieFinite-Elemente- oko ponovne numeracije i memoriranja jednadžbi.