1. Neki od glavnih uzroka održavanja sistema su?

(zaokruži tačne odgovore)
a) Novi zahtevi korisnika
b) Greške u program učinjene tokom razvoja ili modifikacije softvera
c) Rešenje prblema
d) Integracija , razdvajanje, reorganizacija organizacije
e) Organizaciona jedinica
f) Izmene zakonskih propisa i/ili novi zahtevi državnih organa
g) Evoluacija
h) Tenički I hardverski problem

2. Preskriptivni modeli?
3. Koristi koje sobom donosi ponovno korišćenje komponenti razvijenog softvera ?
4. Nacrtati šemu Dijagrama dekompozicije procesa.
5. Inkapsulacija?
6. Pseudokod?

1