Regulamentul oficial al concursului

Studiu Activități Recreative în Mall
20 aprilie – 8 mai 2017

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului Studiu Activități Recreative în Mall (denumit în continuare “Concursul”)
este S.C. MKOR CONSULTANTA S.R.L. cu sediul social în Str. Constantin Titel Petrescu, nr 6, bl.
C38, sc. 2, ap. 69, sector 6, Bucuresti. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în
prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului
Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la Concurs.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest
fapt.

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 20 aprilie – 8 mai 2017 (”Durata
Concursului”), pe întreg teritoriul României.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniți până la
data 20 aprilie 2017, inclusiv cetăţenii străini din România, excepţie făcând angajaţii Organizatorului,
ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea Concursului, precum şi soţul/soţia şi
rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală şi liber
consimţită a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate celor care au completat în integralitate sondajul pentru
Studiul Activități recreative în mall (https://mkor.ro/chestionar-mallweb/).

ART. 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în perioada 20 aprilie – 8 mai 2017.
Pentru a participa la concurs, fiecare participant trebuie sa completeze în integralitate sondajul Studiul
Activități recreative în mall (https://mkor.ro/chestionar-mallweb/).

Datele de contact utilizate la înscrierea in Concurs (nume, prenume, localitate de domiciliu, număr de
telefon) servesc drept mod de identificare pentru căștigători.

ART. 5. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un răspuns la sondaj să fie considerat valid trebuie să îndeplinească concomitent următoarele
condiţii:
5.1 Sa completeze integral chestionarul, aici https://mkor.ro/chestionar-mallweb/
5.2 Sa furnizeze datele complete și corecte de contact (nume și prenume, localitate de domiciliu
conform carte de identitate), pentru a putea fi validat și a intra în posesia premiilor.

Validarea premiului se va face de către un reprezentant oficial al MKOR Consultanta SRL, pe baza
cărții de identitate. Procesul verbal de predare–primire a premiului va fi întocmit de către
reprezentantul firmei de curierat.
1
În cazul in care unul dintre câştigători nu poate fi contactat sau nu i se poate remite premiul in
perioada urmatoare, premiul se va aloca primei rezerve extrase.

In sensul Regulamentului Oficial, este considerata a fi Castigatoare persoana fizica care face dovada
varstei minime de participare.

ART. 6. PREMIILE CONCURSULUI

În cadrul Concursului se vor acorda 11 premii constând în 10 seturi de cercei și pandantiv din
argint cu cristale Swarovski și o trusă semi-profesională de scule cu chei tubulare si cliket de 108
piese, marca Moller, în valoare totală de 1,200 lei, TVA inclus.

Pentru desemnarea participanților câştigători, în data de 15 mai 2017, va avea loc o extragere cu
ajutorul unui algoritm electronic cu criterii aleatorii de selecție in prezenta unui notar public. Vor fi
extrasi un numar de 11 castigatori si un numar de 11 rezerve dintre participantii valizi inscrisi pe
perioada Concursului.

O persoana poate castiga un singur premiu indiferent de numarul de completări ale sondajului. In
situatia in care se constata ca avem mai mult de o extragere castigatoare apartinand aceleiasi persoane,
se va acorda un singur premiu si restul se vor aloca castigatorilor rezerva.

Castigatorii vor fi contactati telefonic / prin email in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data
extragerii. În cazul în care câştigătorul nu va putea fi contactat telefonic termenul anterior mentionat,
acesta va primi un sms cu numarul si numele persoanei pe care trebuie sa o contacteze pentru a putea
intra in posesia premiului, urmând ca în termen de 1 zile lucratoare de la expedierea acestuia
câştigătorul să contacteze Organizatorul. Dacă şi acest termen este depăşit, câştigătorul va fi invalidat,
iar premiul va fi alocat catre castigatorii de rezerva, caz in care se aplica aceeasi procedura.

ART. 7. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile prin tragere la sorti se vor oferi dupa data de 15 mai 2017.

Numele tuturor câştigătorilor, precum şi premiile acordate, vor fi făcute publice pe pagina de
Facebook a MKOR Consulting (https://www.facebook.com/MKORConsulting/), în maxim 30 de zile
lucrătoare de la data incheierii concursului.

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a niciunuia din premiile oferite în acest Concurs sau
schimbarea caracteristicilor tehnice ale premiilor.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea
obiectele ce constituie premiile.

Câştigătorii premiilor oferite vor fi anunţaţi personal, telefonic, de către MKOR Consultanta în maxim
7 zile lucrătoare de la data la care au fost declarati câştigători. În cazul în care un câştigător nu poate
fi anunţat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite),
Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Premiile vor fi înmânate câştigătorilor de către reprezentantul firmei de curierat. Copia după cartea de
identitate a câștigatorului va fi trimisă anterior înmânării premiului, pe adresa de email
contact@mkor.ro.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru adresele furnizate de câştigători care nu sunt conforme
cu realitatea, motiv pentru care aceştia nu au putut intra în posesia premiilor.
2
Art. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi
nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiilor.

Art. 9. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de
premii obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice
alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă
a câştigătorilor.

Art. 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în perioada
20 aprilie – 8 mai 2017 pe website-ul www.mkor.ro

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe
care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, ale carui prevederi prevaleaza.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a
suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a
participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale
autentificate de un notar public si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul
www.mkor.ro si vor fi puse la dispozitia participantilor in urma unei cereri scrise transmise
Organizatorului, pe adresa acestuia.

Art. 11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Concurs implică acceptarea participanţilor ca datele lor personale (numărul de telefon,
numele și adresa de email) să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul unor potenţiale
informări ulterioare din partea acestuia, numai dacă aceștia au confirmat că doresc acest lucru.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia societăţilor
comerciale implicate în organizarea Concursului şi a operatorului de marketing direct al
Organizatorului.

Participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în
urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Str. Constantin Titel
Petrescu, nr 6, bl. C38, sc. 2, ap. 69, sector 6, Bucuresti:
- dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi
în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu
prelucrate de către acesta;
- dreptul de întervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la
operator, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror
prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conformă legii;

3
c) notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei
operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se
dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul
legitim care ar putea fi lezat;
- dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, ca date care o
vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menţionate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest
lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-
au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la
data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu
persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră,
conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi
desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui
proiect.
Produsele participante sunt în stoc limitat; Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru
terminarea stocului în timpul perioadei promoţionale.

4