PARTEA I

Anul 173 (XVII) — Nr. 428 bis LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Vineri, 20 mai 2005

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului nr. 194/2005 pentru aprobarea
Reglement„rii tehnice îGhid de execu˛ie privind
protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor din
o˛el“, indicativ GE 053-04......................................... 2–28

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îGhid de execu˛ie
privind protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor din o˛el“, indicativ GE 053-04*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 14 din 12 august 2004 al Comitetului tehnic de specialitate —
CTS 12 ∫i Procesul-verbal de avizare nr. 48 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general„,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îGhid de Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
execu˛ie privind protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
din o˛el“, indicativ GE 053-04, elaborat„ de Institutul
30 de zile de la data public„rii.
Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia
Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa**) Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
care face parte integrant„ din prezentul ordin. orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 194.

*) Ordinul nr. 194/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.
**) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005
ANEX√

GHID DE EXECUfiIE
privind protec˛ia Ómpotriva coroziunii a construc˛iilor din o˛el
(Revizuire GP 035-1998)
indicativ GE 053-04

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V.2005 3 . 428 bis/20. PARTEA I. Nr.

V. PARTEA I.2005 . Nr. 428 bis/20.4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. 428 bis/20.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V.2005 5 . PARTEA I.

2005 . PARTEA I. 428 bis/20.V.6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2005 7 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.V. 428 bis/20.

V. PARTEA I. Nr. 428 bis/20.8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 .

V. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 9 . 428 bis/20. PARTEA I.

2005 .V. 428 bis/20. PARTEA I.10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V.2005 11 . PARTEA I. 428 bis/20.

428 bis/20.12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . Nr. PARTEA I.V.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.V. 428 bis/20. PARTEA I.2005 13 .

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 428 bis/20.2005 . PARTEA I.V.

2005 15 . 428 bis/20. Nr. PARTEA I.V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.V. PARTEA I.2005 . 428 bis/20.

PARTEA I.2005 17 .V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 428 bis/20.

V. PARTEA I. 428 bis/20.2005 .18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr.2005 19 . 428 bis/20.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.V.

PARTEA I.20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V. 428 bis/20. 1 la ghid (informativ„) . Nr.2005 ANEXA Nr.

Nr. 428 bis/20. 2 la ghid .V.2005 21 ANEXA Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

V. PARTEA I.2005 ANEXA Nr. 428 bis/20.22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 3 la ghid .

V. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 428 bis/20.2005 23 .

24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 ANEXA Nr.V. 428 bis/20. PARTEA I. 4 la ghid .

PARTEA I.2005 25 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 428 bis/20. Nr.V.

V. PARTEA I. 428 bis/20.26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 .

5 la ghid .2005 27 ANEXA Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 428 bis/20. Nr.V.

Internet: www.V.00. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. Str.36 ∫i 410. Nr.ro.V.30.33 ∫i 410.71 lei noi ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului. 411. E-mail: marketing@ramo. Parcului nr. Bucure∫ti. 428 bis/20.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul.2005 con˛ine 28 de pagini. fax 225.2005 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“. 1. Partea I.77./fax 410. 428 bis/20.100 lei vechi/6. tel. 224. parter. nr. . Bucure∫ti. IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S. ∫os.A. Pre˛ul: 67. 28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Panduri nr. 65.71/150.58.monitoruloficial. tel. sectorul 5.47. PARTEA I.47.23 &JUYDGY|030190] Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“ Monitorul Oficial al Rom‚niei. bloc P33.09.43. sectorul 1.