You are on page 1of 107

MONAS HIERO-

GLYPHICA lOANNIS
DEE, LONDINENSIS

MAX M I I L I A N V M^ D E I
GRATIA R0MAN0RVM,"J50.
HEMIA ET HVNGARI^ RE-
GEM SAPIENTISSIMVM.

D e rore Celi,& pinguedmc terrse,det tibi Deus,


Genefcaf.i-j.
FRANGOFVRTI
Apudloannem Wcchelum & Petruim
Filcherum conlbrtes,
M D X C I.
/
INCLYTI REGIS
M A X I M 1 L I AN I E X-
CELLENTISSIM.MAIESTA-
Tl lOANNES DeE, LoNDI-
nenfis Imperium optat FqIL'-

ciiHmum.

V^ dmcaufey me^ conditio-


nis Hominem, R E G E M tan-
tnmy tam exiguo donare dy^u-
nere^animare pojjuntjha amba^nunCyme
^dhocfackndum impulere, Beneuolen-
tianimirum ergavejlram Maieftatem
meamaximaic^ Muneris ipfus , licet
paruiy tum Raritas magna^ tum Boni-
tus haudaf?ernanda. BeneuolentiavO'
iis excitauere 6* conciliauerefempitef"

nam-.Vefr^ admirandt^ Virtutes\Qu^


tantafnt^ njtyqui illas oculata nonper-
Jpexerintfidey aliis quidemy vel medio-
criter credant , Rarifimay de eifdemyli-
PRiFATIO AD REGEM
cet verijsima^ nanantihus, Sedqui eaf-
dem diligenter accuratiusqjjunt Con-
templati Prajentes lOrationis
^fey
Di-
Slionisque maxima lahoraturos Inopia
ac paupertatefatehuntur cjuamprimu
-,

Oratorie in earundem oynnemje dijfun-


dere cupiant Amplitudincm. Huiujce
rei caujks y Ego , proxime iampraterito
Septemhriy in Hungariciuejiri Regni
^ofcnio^aliquam trahens moramjucu-
lentiJIimaSyeasque variis exploratas mo^
diSy oculatus cognouiTeJlis.

De Muneris autem ( mole quidem


ipJaexigui^quoddiceremKaritate^^ver-
his,quamJieripo[^itypauciJ^imis,Mthiy
Mentis indaganti conaminetotOy Oc-
currit Humana ^vit^ Duplex^ inqj di-

uerfasfententiaSj Curjus {quorumalte-


rum ingrediuntur Plerique omnes) ijlac

confiderandus ratione. Quamprimumy


Infantia confe^o curriculoy Pueritia-
que: ^dolejcentuiamy Quod^vita dc-

inceps
MAXIMIL lANVM.
inceps ingredientur gentis-^ ^nimum
torcjuere incipiatOptio:Tunc,in ancipi-

tisjudicii aliquantulum hajitantes, Bi-

uio Statuunt
: tandem : V^el ( Veritatis
Hij cjuidem ^ uirtutis Capti Amore)
ad Philofophandumy totoreliquo vita
Jpacioy neruos contendendos omnesiVely
(Illi certCy Mundanis irretitiHlecebris:
aut Diuitiarumflagrantes Cupiditate)
delicatam Qjiafluosam^ve 'vitam duce-
re, modisjollicite lahorandum omnihus.
EtIflorUyMdle,profefto ^elfacillime in
uenias:VbiJllorum{flnceriusfcilicetciui
Philojophi^ operam nauant) vix Vnum
monflrare queas : Qui ipja Phjflcajal-
temprima^jerajuCy deguflarit funda-
menta. At^ Qui C^leflium virium ^
AHionum: ^JR^rumaliaYtlOrtus^Sta-
tuSyObitusquefueritpenitipispleniusq'^
perjcrutatu^ Caujjas : ne eorum qui-
demyquije totos adfapientiafludia con-
uertere, Milleflmumy in medium adfer-
)

PRjEFATIO ad regem
re, Rejp. Literaria poteji, Quid ergo^

Qjfiy ijiis difficultatihHS yfuperatis o-


mnibtis , adjupercalejiiur^i f^trtutum^
Metaphyjicarumq-y Injiuentiarum Spe-
culationem ^ com^rehenjionem ^fhi^
rarity Vb l hvn cjn toto Terrarum
Orhe ( nojiris ijiis deploratifimis Tem-
porihus ) Magnanimumyvcl Vn
r My
ejje f^erahimus heroa} (um iuxta
f>rioris nofir^ ( haud temere receptic)
Ml LLESl M M Proportionis Pro-
grefuiExcENTrM sincere
philosophAntivm myriaoibvs'
At X PROMIS CVi HOMINVM SOR-
TIS, CeNTVM MYRIADVM MILLN
BVS, HVNC VniCVM FELICIS5I-
MVM FOETVM EXSPECTARE DEBE-
MV Cmnsjic demonftrMA Raritati
s, s

H lEROG LTP H icr MTypum^ad


Pythagoricam {diflam) appingemus li-
teram, l^hiyvejir^ Excellentixattenti-
tcs intuenti y maiorajeje {Conjideranda

offerre
MAXIMILIANVM, 7

offerre njidebuntur, MyjlerU'Jx nojlris

hoc modo dcfcripU COSMOPQLI'


Ticis Theorijs.

TTPANNOS n N E r MA T I K O r.

ARBOR i iRARlTATlS.
EVEJLI
INFAN

jn quo nmc Triplicis iflius (Philo-


\jol>hica) explicauRariutis Gradu ( Qe-

mentifimeR, E x) Optarem cjuidem hoc


meum EJfe^ CenJeriqyMunus Vel Ip/e^:

quiartium Maximarum^Rerumq-, Se.


craifimarum cognitione Excellts &
abundaSyfacilipofsis ajfecjui conie&ura.
V KJEV ATIO AD REGEM
I,
(t/it in Injimo.primocjue Philojophandi

genere^jlatuere : non idamearroganter


ejjefadum exijlimo. Etjiah humo^alti^
us interdii^videatHrCaput leuare uelle:
Sx eodem ergo etBoi^iT atis Gra-
du ^jruSlus uberes de , ijlo meo Speran-
dosMmere.VeJir^ CelJttudinipoUice-

t. riyaudeo.Etyhac quocjue R^ritateprcC-


ditum efly hoc nopr^ Munus. Quod eo
genere Scrihndiy%)Jque ad extremum
Orationlsjiluj contextumeJlyCjuo.nun-
quam^ad hodiernum vjq; diemyaliquod
fuijfe ahJolutumOpwSynjelauditione ac-
ciperepotui y uelex maiorum inteUigere
MonimentiSn
Hieroglyphicum etiam licet appel-
3
lemjjuhcjjetamen 6* Lumen & Rohur
quaJiMathematicum,Qui penitius ex-
aminaritfatehitur.Qjiod in tam Raris
fa6litare rehusjatis ejje Rarum liquet.

^' . An non hocRarum.qu^Joy^Jlronomi-


cos VulgaresT^lanetarumCharaSlereSy

I
{cx
MA X I M I L I A N V M. 9

{exMonuis mtMutlSymtjaltem qua-


jiBarhark adhanc horam Notis;) lam,
Vita imhuilmmortali: ^inomniLin^
gua & Natione, proPriasJua^S eloquen-

tiJSime explicare pojje ^viresfCui etiaac

cedit& ijiudvalde KarumiExterna


eorundeCorporay admjflicas iamfuas
optimis ^rgumentu Hieroglyphicis)
(

ejje reuocata^ rejlitutanje Symmetrias.


Quajiy njeleaedefuijfent olim^apudS^'
clumpriu^: njeltalesfore nojlri Optaf,
Jent (tTlfaioresJn Ecliptic^ Dodecate-
;
moriorum Notis yquanouofeliciq^ idem
pr^Jlare tentauerimusjuccejfuy^id^vi'
dere Vt ejl Karum ^ itanouum prorfus-
Et hi^c omnia in Vnico ^ eoque Me r-
cv Rli y Charaftere Hieroglyphico
(Acumine quodampr^^cmunito) includiy
ej} omnino Rarifimum. Vere ergo^ jlley
nohis totius ^Jironomia Rejiitutor &
Injlaurator nominari potejl : ^ nojlri

Iehov AE in hocgenercNuncius.^t
lO PRjCFATIO ad regem
Sacrahanc ScYi^tionisArtem.^clNfO"
f^ A M Conderemm Primi : njelextin'

Stamprorjiis , ^ ex omni homir.u Me-


moria deletay eitis Ketiocaremns Moni-
tis. IdcjHey a nohiSy hoc eflfaftHm mcdoy
vtplacidi/^imey & cjuaflfua j^onte^Hi-
eroglyphica ilLe interpretationes omnesy

Jeje in medioponant Violentum nilyuel


:

Improprium cjuaflper totum ^videriO'


pujculumpotefl,
8. EthaCyltayLo^Dit^ ENsi no-

firo HeRMETxS SlGlLLO(^^


\fempiternam Mominum memoria) Qon-
\flgnari; l^tyin eodcyne SuperfluumPun-
6iii yhii', cjT* ad h^c quise diximusflgnifi'
canda,{longecjue maiora) ne %jnum defl-
ciat^un^um-y Omnescogentur, maxi-
mejateri '^arum, ^tpr^caterisyllliy
cjui in Philojophi^ Sapientiaque pro-
fundioribus Dijcjuifltionibus y Nomen
pojfunt proflterijuum,. Sic enim Tefli-

flca-
MA X I M I L I A N V M. xx

jicahuntur Grammatici dum rationes

ejje redclcndaSy de LiterarumformiSySi-

tu, Locisin Ordine Alphahetarioy Ne-


xihusvariiSy Valore Numerali,aliisqi^
plurimis (
(jUi^ circa Trium Linguarum
Al^hahetaPrimaria conjiderari debent)
hic admoneriJevidehunt.Vtc!^aliaSyta

Raruejje GramaticUyQui Gramatica^


Vn AMefJe Scientiam ,ahVN O di-
Jcendam Homine^exa^e defenderepof
Jit : Q^m IUum y
quem Supra in Terris
demonjirauimus ^Bs^iJ^imum.^iApolo. Anno
1557-
getice^olim diJferuimus.Sedtanta dehifs InSpc-
culoV-
mihi conflantMyJleria,qu^folidipima nitatis.
fiuc
hahent [tum ijliu^s^rtis (^rammaticdt, ApolcK
gia pro
tum eorum o^u<z eiufdem eruantur au-
Rogc-
xilio Alyfieriorum ) in Sacrofkn^is roBa-
chonc
Dei Qmnjpotentis Anglo.

Scripturis y ia^a Fundamenta cjuan ;

ta nec Lihro explicare magno c^ueam;


nec Locus ijle y iam requirerevidetur.
!z PRiEFATIDAD REGEM
Neq-, mirerisy O Komanorum Rex in-
clyte-y Mey AlphabetariaLiteraturamy
magna continere Myfleria ^nunc ohi'

terreferre : Cum 1f SEy qui omnium


Mjfleriorum y^uthor efi SoLrSy
ad ^rimam &* l^ltimam , S i p s v M
Comparauit Litera, {Quodnoin Gra-
cafolum efje intelligendum Lingua ijed
tum in Hebraa , tum in Latina y ^variis^
exarteifia^demonflraripotefl^viis,) O,
Quanta, tum , debeant ejje, Intermedi-
arum Myfleria^Et no efl mirumyhoCyin
literisflcconfiare : cum&J^iflbilia&
Invisibilia omnia-Manifeflay
& Occultifima Natura njelArte)ab
(

ipfo Deo emanatiayadeius B o N i T A-


TEM, SAPIENTIAM (^ PoTENTlAM,
pradicandam.celebradamq} a nobisy di-
ligentifima Indaginefunt perluflranda,
AdRo.
cap. 1.
Jnde y excujatione omni carere Hf-
MANVM G^NFSy docebat Pau^
lus : Etiamfl, nuUum aliud de hijs habe-
ret
MA X I M I L I A N V M. 13

ret ScriptuMonmentHm; Qu^m^ quod .

exCREATlON -EjpJoDtgltoDLl,]
in omnibus eji exaratum Creaturis. Aty
hoc nunc non ago ^ Curiojius , 'vt ifia ab
omnihus requirere ^elim Grammaticis:
Sedjufoi, , QmR^ru ahditaeruereMy-
Jleria Lahorant: cum^TeJlesfacere nos,

Karf M quoddam in hoc Genere^ [ex


nojlra Mo NAD 'E)demonJiraJfe Ex^

emplumitum Amice admonere;Primas^


Adyfiicasf^yHehr^orum, Gr<^coru,&
Latinorum literasia DeoJoloprofe^IaSy
& Mortalihus Traditas. (
Quicquid
humanaia&arejolet ^rrogantia) Ea-
rumcjue omniu Figuras,ex PunBiSyKe-
dis Lineis & Qrculorum peripheriisy
{mirahili Sapientifimoq; dij^ojitis Ar-
tifcio) prodtjjfe. 8t licet^ omnem Mojk.

ic^ Legtsjenfum , 'vfq-, ad lodim A- &


picumlmpletionem omnium^ confdera-
du effcy nos docuit ^terna Calefiis nofiri
Patris Sapientia: quaf in I o D 6* Chi-
14 PR^FATIO AD REGEM
reck ( ex qmhusomnes Hel^r^orum Li-
ter^^ V^ocalescjHe confurgunt ) ultma
Cojiderationis Legalis ^fafla ^nalyji:
Nohis tamen non efi id Contrarium^
VNITATE AVICIS CHIREK, I M-
MOTA MANENTE: TRINITATEM
M O N A D V M CONSVBSTANTIA-
LIV My I N V N ITAT E I P S I V S I O D.
CO N S F I CV A M,AmfleilentioH4: IxRECT A
DESCENDENTE LINEA VNA ET
TERITHERI/E FARTI-
DIVERSIS
B V S D VA B V S CONFORMA-
T A Ai, P^ndejatis enucleate.eodem la-

hore detegimus : Primos Homines, tam


Stupendam Hehraicarum Literarum
& Nehjidotht Fahricam^ex tam My-
flicis condere PrincipiiSyJine Prafentif
fimoDiuiniNuminis(t/lfflatu,non Po-
tuijfe.
Qjff etiamfiy
Minima eorum
funt ^ auavulgarium Grammaticorum
ponderentur ludiciis : Dum tamen^ quo
fefe adomne Literarum ^Nekudotht.
Generationem, C7* quam mirahili ac-

com-
xM A X I M I L 1 A N V M.

commodent ^rtifcio , apteaSapien^]^


tihm conjtderantur , Maxima.perplu'
raque ( ahfolutiJJima ^nagogia ) lilos

edocent Myfleria. Sed dimifsis , hoc


modo y Literarum iftis y & Lingu^
Philofophis; Ma thematicos
meos , Raritatis iflius noflri MuneriSy
adducam fincerifimos Teftes, ^-
R I TH MET
ic rSy {non dico^ L O-
G I STA)an non mirahitur y Numeros
fuos^quosa rehus Corporatis ^hjlra-
^os , & fenfihilihus omnihus liherosy

in Diano^as recondehat recefiihus ; ihi-

cjue y Mentis %/ariis tradahat ^Bio^


nihus: Eofdem.hic , in noflro Opo-Cy

tamcjuam Concretos c3r Corporeos o


ffendiyfiericjue:0* eorundem iAnimas^

Formakfqj vitaSyah eiSyinnofirosfecer-


ni vfiisfj^n nomaximemirahiturfTa-

tumvidere MoNADlsFatum: cui


necnjRa Monas^liay 'vel Numerus
i6. PR^FATIO AD REGEM
ddditione accedit : Nec extrinjece ad
ipjam Multiplicandam adhiheripotefll
^n noadmiratione af\icietur maxima;
in I{ei &r Cenjus Suhtilipima Generalu
queI{egula:VNIFS KEJytanqua
ChaoSypropoJtt^,{adomne dijjoluendu
Arithmeticu Duhium^hahilis) Cen-
srM ipjum y & ^valore ^Jiue yEJlima-

tionem (
Potentiac in ipfa R E Latetis )

Hic Primojemper ExaminCyD E n A-


R I o explicari Numero ? ^ccuratis
Diuifionis & yquationis operihus{yel
"vt illa^rs prafcrihit) mediantihuspri-
us} G^ouETKA(miI{ex)fihide^r'
tisjua "vixfatis plene conjlare Principiis
{quodvalde mirum efl) incipiet h^Jtta-

re cum^hicy in SecretOy
: murmurarijn-
nuique inteUiget-. Qvadrato, Cir-
cv L AKE, omnino ^.qualcy huius A4 O'
NADis Hieroglyphicie Myjlerio da-
ri. d^rchimedisque diSles S^^ores,
hic^excellentifimo copenfari pojje Frw
n )

MA X I M I L I A N V M. 17

flu: licet tentatum haudfueritipjeajje-


cutus T^rohlema, In Magnis l^oluijje
Satejl. Mrsicr s, cjHoJ}upore llle
poj^it iure ajjici meritifsimo : cum Jine
Adotu & Sono jjnexplicahiles^ Cale-
Jlesque hic IntcUiget Ha rmo i^

AS? Et^STRON OMvSyUnnon


perpefifub Dio Algorls^^vigiliarum &
lahorupcsnitehitfemaxime^ Cum, hicy
^Jtne Aeris vUaperferenda Iniuria Suh :

teCto^ Claufis undiquefeneJlrisOJliisqjy

ad quodcunque datumTempus^ Calejli-


um Corporum Periphoras^oculis exa-
flifime queat obferuare f Et hoc quidcy
Jine Mechanicis^vJlis yCxLignonjelO-
richalco confe6lis Injlrumentis f Et
PERSPEcrirr Syfuiingenii Stu-
piditatem condemnabit Qui^ iJtiuxta :

ParaboliceConi Se6lionis Lineam (apte


ingyrum circumaElam ) Speculum effi-
ceretymodis laborarit omnibus: quopro-

poftam cjuamcumque
~ ( igni obnoxiam

B
PRitFATIO AD REGEM
Mdteriamjrjcrcdilpili ex RadiisSola-
rihns vcxaret Calorc: Cumj hic, ex Te-
trahcdri Scclione Trigonicay Linea ex-
hihcatur cx cuius

Forma Circulata^fi^
cripoteJlSpcculum Quod^ [yelNuhi'
;

bu^s Soli fubdudis ) cjuojcunq; Lapides,


Vcl Metallum cjuodcumcjj in Impalpa-

hilcs cjuajt,vi Caloris (


vcrijlime maxi-
ma ) redigerc potefl: Puluercs. Ety cjui

/ P o N D R V ufuhtiliSpcculationi to-
to vitieTcmporc injudarit: Quam henCy
fuos iUe coUocatos ejfe Lahoresjumptus-
cjuc iudicahit: Cum.hic y Elementum
Tcrr^fupra Aquam natarepoffcyCertif
Jima expcnentiay M
o N a D i s nojlr^z
s. docchit Magijlerium} Haudfccus.Qui
Kationes PLENieirVACVi {arm-
mentum vfque ah ipjis Philofophi^jn-
cmahulis controuerfum ) diltgentifime
vcntilarunt: yideruntqueyCa Legey&
Natur^ (^cjuajt Indijfoluhili) vinculo,
(^aDeo Optimo o^^ax.) coordinatds^

CQn-
M A X I M I L I AN V M. ip

connexa^Sy & CopuUtdS j^Umentorum


proximorum ejje SuperJiciesiJ^t in Igne^
^ere e3r Ao^unjurjum deorJum^Hor-
Jumlllorjum, {ex eorum animijententia)
ducendis impeRendisue^hominibus Mi-
randa conjidentij^ime ojlendere poJ?int

(
l^ariis & illi quidem Inuentis Reip,
Junt vtiles Vt Hydraulicorum totum
:

(t/irtijicium monjirat^ rcliqua He- ^


ronts Thaumoposetica ; ut nunc placet
lUa nominare.) ^t y(juod Tcrra Ele-
mentum , Surfum, in Ignem^per Acjua^
vUa Machina exantUre poj^it Nul- :

Itisex iUal^rofeJ^ioneyJik vendicahit. ^^

Nojlr^ tamenAIo nadis Theori^y


Jieri idpojjey demonjlrant. O Sapientif-
jime Rex , IJla in Mentis vejlra , Me-
mori^f, reponatisTheJauris Secretifi-
mis.AdCABALlSTAMiam venioHe-
hr^u Qui,vl?iJiiam{Jic dicla) Geome-
:

tria, Notariacon, & T:<^yruph


^rtis (

Ju^ tres quafi pr^cipuas CUues) extra


20 P RiEFATlO AD REGEM |

SanSla y Nmcupata Lingua exerceri


jines^videhifJmmonjndiquaqHe^exobA
uiis cjuihuscjuey^vifibilihus & Inuijihili- \

hu$)huiuSy ( d Deo) R^cepu Traditio-


j

nis Atyfiic^ Notas^ Charaderefq-, cor- 1

rogari,J^el, hanc quoque ^rtem ^ tum^


uocahit S ANcTAM :
(
veritate coa-
j

dus ;Jt Intelligat ) Vel^ non ludaorum,


tantumySedomniumGentium.Natio-
num ^
Linguarum^ Jine z^o^mTrt^^-^^ct)
Eundem ejJeD^EVU Beneuolentifi-
mumfatehitur: NuUumcjue Mortalem
fe Excufare pojfe ^de SanfliC huius no-
Jlr Lingu^ Imperitia.Q^am^in nofiris
adParifenfes AphorifmiSyK E AL E M
nominaui C A B A L a M ^fue iQ orrt^-'

Vt illam vulgarem alteram i Cahalifi-


cam nomino Grammaticam
fueTQMyof^Avy;(^u<e notifsimis Literis,
ah Homine Scriptihilihus, inffit. Hac
autem ,
quaCreationisnohiseflNata
LegCy (
"vt Paulus innuit ) REAL l s
NAXIMILIANVM. 21

CABALAGrAMMATICA CjHO-
que qu^dam Diuinior efl : cum ^yirti-
um tjlajit Inuentrix Nouarumy r Ah-
jlrufij^imarum jidelij^ima Explicatrix :

l^thoc nojlro alij tentare Exemj^lo , de


cetero.poj^int. Non exhorrefces ^hene

fcio,(O R E X j Licet iam.in ^eJlraRe-


gia PraJentia^M a g i c A uhancpro'
ponere audeam Paraholam. Terrejle
cjuoddam (jorpus^ MoNA s hacnojlra
HieroglyphicUyin CentroQntri^La-
tenSypofidet : Quod, Quajtt A c T v-
A ND V M diuina Potentia^Jlne Ver-
hiSy ipfa docet : Cui iam A C T v A T o,
Lunaris & Solaris eJl^Matrimonioper-
petuo ) CopvLANDv^, Injluentia
Gonetica: LicetyantCy in Calovelalihiy
fuere ah Eodeu Corpore SefA-
RAT ISSI M M. Hac(Dei Nutu)fa'
6la Gamaaa , ( Quam ^arifenfhuSy
,

JumTlti^yccfjLYi^yxisif interpretatusiidefly
Matrimonii Terram :fue Influentialis

s
C

PRjEFATIO ad regem
Conitigiiy Terreflre Signum) Superjua
Natiuam Terra, Eadem,vlterius Nu-
triri non potejly "vel Irrigariytjuamad

Qj^ ^ KT A M magnam uereq} Me-


taphyjtcam Reuolutionem Qompletam,
QuojinitoProgreJjw.Qja aluit.inME"
TAMORPH OSIN yPrimuslpfe a-
hihit: [RariJ^imetjueypoJlyMortalium

conjpicietur oculis. Hac,0 Kex Opti-


me 3 l^era efl ^ toties decantata ( &Jine
Scelere)Ad^^ orvm i nvi sibili-
TAs: Qua {vt Pojleri omncsfatehun-
tur (t^agi) nojlr^ ejl MoNADls
1 1.
conceffaTheoriis, Experti/^imusMi.'
Dicrs, etiam ex iisdem,facillime Hip-
pocratis Myjlicamajfequeturuolunta-

PUnk. tem. ScietenimyQj^lDy cri, ad-


DENDVM ET AVFERENDVM
fit : uty ipjam Artemfuh maximo Mo-
N ADI S nojlrx CompendiOy & Me-
DI I N A M ipfam contineri, Luhens
deindefateri Velit. BERrLLiSTI-\
CVSy^
MA X I M 1 L 1 A N V M. 2j

CFS, hic , inLamina Cryfiallina. omnia IZ.

cjuafHb C^lo L r NJEy in Terra ^elA-


quis verjantury exafiijsime uiderepo-

tefii&in Carhunculo fiue ^^]^ Lapi-


dcy^eream omnem Igneam Kegio- &
nem explorabit. Et, fi Vo ARCH A-
U'
DrMicOynoJlr^ Hieroglyphic^ Mo-
NADls.Theoria vigefmaprima.fitis-
faciat'^ VOARH BETH AD V^
Ipfque,
MOTHy Speculandum minijlret i^d
Indos uelAmericoSynon iUi effe Philojo-

phandigratiayperegrinandufatchitur,
Deniq; de (tA DEFTiV O genere
14
(
cjuiccjuid^vel^R i OT Arsfuh- ON
miniJlrareyUelpoUiceripofit.velvigin-
ti^nnorum maximi Hermetis labores
funt ajjecutiad Parifenjes , fua
) licet

MONADEpeculiari {AnagogicaApo-
dixi illujlratu) aliasfcripferimus: I^ejir<:e

tameMaieJlaiiRegi^ conftater afjerim\


Id OMNEy Analogico noftra AlONA-
DIS Hieroglyphica Operejtaad^viuu
24 PRtEFATIO ad regem
exprimi i ^vt Similitu aliud Exemplumy
humanogeneri nopojjetproponi. Quody
injeipjumy dupliciter , traducere debet :

IpfumyScilicet ^Di^nijicatum Glutire


Opus er Operis jmitari
: Dignijica-
tioncm.
I

Nunc Satis a me\ Imo vereorfihac


( \

hominum audiret VulguSy neplusfatis-^ i

de Raritate nojlri huiufceMuneris The i

oretici , ejje diclum ( Triplicis Inclyte !

Diadematis honore) Concedas I{exO


Maximiliane Eifdemque limitibuSy e-
'

iufd^ defniri Bonitatem. Satu ergofit^


(^Regnum omnium Decus fngulare)hoc
nojirum Munus y Dum y tam ejfe Karu
demonflrauerimus diligentius yNemi-
nem tamen [licet Inuidta Lingua Petu-
lantia Maledicentifimumcjuidem) A-
uem efje yffopicam mufitare poffe.Ta-
tumprofcclo abeffe, njt lujle^ illius Indi-
gnitatem ferat Calumni^ ; Modejlif
fimi emnes Sapientif^imicjuefatebuntur

Jhtfo
MA X I M I L I AN V M. 25

Philojophi : cjuod non dedignabuntur


lUi quidem, una mecUy Laudes ^ Ho-
norem illi Thoenici accingere.excuius
SoUhs A4ifericordi^ ^lis, RariJ^imas
iflds omnes cum Timore & ^more ex-
traxerimiis Theoreticas Plumas icontra
nojlramper^damum introduSlamNu'
ditatem- Vt eifdcmjgnorantne aj^erri-
mis quibujdamjrigoribus^multo rejijle-

remus alacriores,& Errorum Turpitu-


j
dinem^ a Phtlojophantium tegeremus o-
\ culisi Honejla Ve rit atis Jludi-
oftjsimi. Et cjuamuis Autoritatealiqua

I
humana , nullo modoyhicfurnwsjreti ;Si-

\cubi tame yAntiquiJ^imialicuius T^hi-


loJophiyOpportune poterat nojlro illujlra-
ri Lumine , aliqu ot notabile diflum uel
Scriptu; ibi ^ tUudamice nojlris exhibe-
re PoJleriSy non recujauimus. Veluti in
HermetUy OJlaniSyVjthagoray Demo^
critiy cjT* ^naxagora quibujdam My -

Jleriis : in (^ua^exnojiris Hieroglyphi-


PRiEFATlO AD REGEM

i
cis defcendimusDemonflrationibtiSynon
'

tanquam ah illiSyjidem emendicantes in


iflis. Et iftam tantam Ti^itatemy ita^
^i^biq; conimfia Comitatur Bonitas- ut
l\/ihilyvelapertevelte(fiejn hocltbeUo
a nobis cjfepofltum, pr OTESTEMrR,
I

''

cjuod nonldemHoneflumyflncerum^ Di-

gnitatiHumani^eaptumfltiPietatisber'-
I
fetiiflim^, Religionisqjverafludio Vti-
I liflimum. Etvt OP0OTOMEIN certe,
\ in tam arduis Myfleriis non potefly nifl
!
lUe, Qui^ eorum perjpe^ifimam habet

omnem Amplitudinem' Sic Nemo citi^


HS Infantiam fliam^ Malitiam, velAr^
rogantiamproderet.qua Itie^Qui^quic-
quam eorum cju^ hic l^eflra Sapientia

Q)mmendauimtis,veltanquam Impium
Condemnare^vel tanquamfliuolumRc
iicere auderet, Cuius reiy cum nullum ,
velludicio Acutiorem; velVJuExper-
tioremivel ^u^loritate Potentiorem :

vel Sinceritate Fidehorem ; adducere

quu
MAXIMILIANVM. 27

(juis poJSit Tejlem^ cjuam Summus IUe


Kegum Rex Ommpotens^ Keqemfece"
Yit(t^lAXIMlLIANFM: Erit CTgO
mihi Vejlra ^ugujla Maiejlas injiar

aliorum Omnium: Cuiyh<tc noJlra.Pro-


hata ejfeyhabcricjue *\R^ta ; nonjolum y
Trioholarium multorum ohturahit ora
GrammaticaJirorum-.Sed etiam multo-
rumPhiloJophantium eriget animosivel
humi.iamypropter tantorum Myjierio-
rum proclamatam Incertitudinemy la.
centes . Velpropter Rerum Raritatemy
jmperitorum Superha timentes ludi-
cia . Qni Bona cum Malis (
temerCy
promiJcuecjUCy exnominisjola Similitu-
dine,) condemnare folent Studia. Qim
maxime deplorando ( imerdum ) Opti-
morum lihrorum interitu. Qj^rum 1;"
trumquey Reipuhlic^ Chrijliana^y plu
rimum , 'variis temporihus y attulijje

detrimenti , clarij^ime conjlare po-


tefl . Qy^pto nimirum ad tam
28 RitFATIO AD REGEM
magna traclanda Capejpndatj} j^g-
nio.^elpriori ratione perterrefaclo: ^vel
ianiy quidem ^ cum Progrejjus haudme-
dtocresfecerit , Rujlice eiufdem &* Su-
perhe , ab Imperitis ludicibws^^niuerfo
tam nohili tamcjue diuino o^/l^flerioru
condemnatofludio. ^t ^lterius eft lociy

[ingulis Scientiis Honeflis ,fuas compa-


rare amulasfalfts lUas quidemyVmbra-
tilcs, OdiofaSy MoleflaSy Hominumque
Societati Inutiles. Qu^SoUs,&ea ra-
tionc cjua njulgares captant homines ^
exercent' non J^ulgarifolumfedfapien-

tifimi cuiufqj ludicio explodendaSyCon-


demnandasojue , &fatemur ; (fT ^ta di

ligentifimefieriynos quoqueyjuademus.
SedyQui, CoRPORA tUayZiel Effe
nefianty^eiyhiyVelQualiaflnt',QuO'
rumifla: tenuifima:funt Vmbr^ Quo
modo , IUi y Hominum non Vulgarium,
non Vulgaria condemnare Studiaynjel
audenty njelfaltemlure pefjunt} F i AT

:: ./-
MA X I M I L I A N V M.

IrsTlT I A. VnicHi(j]yQjiod Suum


eftyJtCytrihHatHryin iftisVulgarihus Sci

oliSy^rtium Adagnarum Vmhras non


(eBantihHsfolHmyfedeafdem etiamfce-
leratifsime ementientihus adulteranti-

husque MngdSy Errornm y omnemqne


:

adfcrihamns Impietatem : ^t in Bonis


SolidisqjftHdiis Proueftiorih.(^ hone-
ftis morihns tum conftrmatisytumfua m-

tegritate Qlarifsimis : Vely Vim (


ohle-

uem Vulgi Cahmniam ) inferre : Vel


eorum in Odium vocare nomen , ftudia-^
cjueivelin difcrimen, Vitam inonfolum
inhumanHm idmihi (O I{e X ) Sedln-
iuftum cir quaftlmpiHm videtur.Namy
vt Corporum quorHmcunqueyOmnes v-
hicumque Vmhraz , CoMMVN ES
cum ifftsCorporihTE RMINOsha-
hent : ( Quod Mathematicis eft notif^i
mum) Eodem modo.e^ hic^Phrafes Lo-
quendi yfcrihendique Vmhris^ Vertsq^ :

ipfts corporihus , Communes efft^


Per-
30 PRiEFATlO AD REGEM
mittunt SOPHI. Vbiy Imperitiy Teme^
rariiy & prafumptuoli Simia ^ V M-
BRAS CaptantJolaSynHdaSy&Inanes:
DumlpjiSapientioresPhilofoploi.COR-
PORrM Solidajruantur Do61nna 0*
Luc. c.
jruilugratifimo. Siccj; 'verejlludy v/u
S.

venirevidemus : VtlHiSy Id quod ha^


herefeputahant^ {vmhratile,) tanquam
non Solidum& Sincerum^ ex manihus
& Corpora
eripiatury iuflifime : tra-
Vmhrarum
flantihuSy concef omnisfit
Comprehenfo &
fa honefla legitimaq;
Cc?g/r/c?.OP0OTOMElN igitur opor-

(O B^Xy
tety Vmbr am &
) inter

CORPFS:^ vtriusq; diflinguereflnes^


-vireSy&vfuSy IrSTlTlM lUe efl Gla-
diuSyRegiusJmperatoriusqy-cuiuSyVta'
lia multayitay^ hoCyefl praflare Diui-
num Munus Et ^rte profeSio qua-
.

damyinterdumyjpflSophiy r A- Vmb
TILE s figuraSy intra ipfrum CorpO'
rum Sinuojos anfiaflus lihenter admit-

tunt:
MAXIMILIANVM.
tunt: ne^jinis in Hesfcridum Hor-
tos^ruditerirruentihHs^eU^jJSim^pr^e-
hedntur Lacluca^ cum lU^ fufjictant
Cardui. jgnofces mihi O KeXy Mun-
dum^ delniuftitia (
ex Chrijli ^u6lo-
ritate") arguenti. Neque haCy vtlo

modo hoc loco


, , hiif Tcmporihus , Tua
prajertim commemorataSapienti^y Pa-
rerga cenferi njoloi immo ne Superflua
quidem, ^tque h^c hafienus^ Hunc
ergomeumMoN ADi s Hiero-
GLTPH ic M Fcetum [Conceptione
quidem LondinenJemylVatiuitatevero
^ntwerpienjem) l^ejlra Serenijsima

Maieflati , humillime Ojfero : Ol^nixe


a vobis contendensivt eiusdem non De-
digneminiy nunc quidemy jieri Compa-
ter :pofl vero^ cum erit & ^tategran-
dior^&jideJuaComedahilioryin vefira
femper vohisvtjeruirepofitprajentia.
Pro vejlro^ deinceps 6go eundem haheri
132 PR^FATIO AD REGEM
"volo,
O Qementijsime Re x: Quiy^vt
mihi^vijiis estoto ^artiu TemporeBla-
dijlimo Aj^eftu^ ante oculos verfari me,
os : ita, ea ratione.facilem mihi expedi.
tHmque huins in Luccm editioniSyLaho-
remfecijli. Nam cjuem ^yinnos prius
paretin continuos'' Scptem , Mentcgejlaui mea,
^LTs' ! eundeyincredibili ^eflra ad tantu inter-
//^//i/^ Virtute Magnetica^duodecimjo-
p^o 'x<
dcu- lii Dierufhaciojn hanc comunem Aura
cis , im- placidijimejum Enixus Quod, Felix, .

Londu j
Fauflumque ejfe^ tum veflr^(t/4ugufl^
ni,
Celftudiniy tum ardentij^imis meisfln-
1558 ^cx
Aph. cerij^im^e veritatisfludiiSy Concedat II'
52.
la SacrofanBa Tr in it a s.g^AmMo-
N A D I s InejfahiliSj Omnipotentiaj
anteomnia SacuUyJundatay) viuitre-
gnatque Sempiterna : Cui Soli , omnis

Lau^y Honory Virtus & Gloriayah o-

mnijemper exhiheatur y decanteturque


Creatura. ^MEN.
Ancwcrpix.Anno 1564. Ianuani,29.

" ~ T YPO-
33

TYPOGRAPHO
GVLIELMO SILVIO
AMICO SVO SINGVLARI,
loannes Dce Londinenfis
s. D. P.

^^^Gtilielme lH/im ^nice


,

chara^Sy Tr^cUripma^ habeam:,

JUufiriJsimi Regis Maxi mi-


LiANi Virtutes : (^ui ex (^ordls
mci Scriniis yRara.exccllenttJst"
maque communico Arcana: Sa-
que ratione ^iVii communicanda
Curauiy ^vtetia Tluresper Ter-
rarum orhem.{tumin eimHono-
rem^-propter extmia.sjuas ^ Regi-
ajque ^irtutwJum "vt Aliiex lU
lo Sthi exemplum capianttqui &
34 AD T Y P Q G R A P H V M.

Regm Saptentijstmc "vacareRe"


gnom Gtihernaculi^s 'Phtlo- : &
fophorum tamen ^ Sophonmique
Stupenda cumulate addijcere
Mjjieria poteft) T^lirres yinqiMm,
eifdemfrut\Vefira Dtligentta^^
Fide ojueant. T)uo igttttrjunty
quA mthi e6 orandus maxtme-
Vnum Vt ^ "vhique acctiratam
meam:, in Literartim Vartetate,
T^undiJ.Ltneis^ ^iagrammati-
htts ^ Schematibtis , J\QimeriSy
aliifqueJmiteriS:, [cjuantumpof-
fts)Diligetiam'' Nejdem Ipfum^
quodEgo(fDEi NVTv)pepe-
riex omnipartehene ormatum
QorptiS'^ TypographiA Negligen-
tia^^el MtittLum y^ell^eforme
prodeat in Lucem indtgnumfi-
qutdem , Kege tanto Indignum ;

ruere
A D TYPOGRAI^HVM 35

vere TbHofbphantium Studiis^


^ Uhorihm ,quos in eopenitifsi^
me .fipifsimeque examinando^
collocare "Volunt^J^daximis, (fa-
uere tamenfatisM tjlo^ mihi Vi-
deor^fnfortunw y dum te elegi^
Ijitm nouiter J^att Operis T^-
rentem Tjpographicum: qui o-
mnihus modis , nitidum ^fpiifjue
^eneQompoftum Memhris^tua
Curatura.emitterepotes.
S Ecr ND VM, quoda tepr^-
(iari Optarem , haud eft leue , id
quidem: O^nnirum^l^^romifcuo
j
*vt hominum genert , hofce , nuUo

\modo^in manus desLiheUos.Non


quodiUis ego h^c quidemy^velme-
\liorayinuideam''S edhoc inde ori-
:
turum maliSufl?icas'.Nonfblum^
__
quodextfo Lahjrintho, Se.Mi-
36 AD TYPOGRAPHVM.
Jeri y nunojuam extucarepoJJunP
(Jngenium interea:, Incredibili-
btis ^Angentcs mod0pefsimeque

fiiis profpicientcs Kei famtltaris

negocits)fed ettam^ qtiod, ^ltis


quoque^ [tllis tnuium) veUingredt
Juadebutltervelde eittfde^^velut
illisexplorata^ Certitudine^ScC'
Impo-
leratijstme ementientur;
Jiores^Hominumque Laru^: Vel
Denique^talta DeW^^^ g na-
Li A:, Sffe , Negare Aiiimeam^
^

rabtdijsime accufare Sincertta-


temaudebtinV' nunctandem De-
fjerabundi Vt^primo^hxc

Mj -

fieria^cummaxima Vr^fumptto-
nea^grefsiftmt T^emerartt. oAt
in hoc ta?itt MomentinegotiOySi
te bene a multis iam annis noui
[yelpropter amicitiam noftram:

^el
AD TYPOGRAPHVM. 37

"velReip. Chrijiiam Vtilitatem\


"velfaltempropter Ip/iHS Sapien-
tifsmiMAX iMiLi AN I He-
roicas Virtutts,qm nihil Comu-
ne cum Hominum Vulgari ha-
bent Sorte) Qauehis,Spero,ne F/-
demtuamjrujirarequi/iuijfe Vi-
dear. Cauebis tuquidem :
^
per te^HoneJiifsimi omnes
LibrorumMercato-
res. Valea4.

ExMufeo noftroAntwerpicnfi:
Anno i5<>4. lanuarii ^o.

C 3
M ON A S

MONAS HIEROGLYPHI-
CA lOANNIS DEE, LON-
D I N E N S I S,

(t/kfathemmc y AUgice , Cahalijlicey


Andgogiceque ^ explicata:
AD
S A PIEN TI SSI M V^f
ROMANORVM, BOHEMI^, ET
H VN G A RI il

R E G E M,
MAXIMILIANVM.
Th E O R E M A I.

ixredam^Circu-
^ lumque , Prima
^* maquefuiiSlcrum,tum,non
, SimpliciiTi-

exiftentium,tum!{n NatunT laten-


tium Inuolucris^ in Lucem Produ-
dio, reprarfentatioquc.

r.H EO-
HIEROGLYPHICA. ?*>

THEOREMA H^
A T nec iine rcfta, Circulus; nec
fine Pundo, P.ecla artificiofe fie-
ripoteit. Pun6liproinde,Monaclilq;
ratione,Res,&ellecoepeiUntprimo:
Et qug peripheria funt aftecV?,quan-
tcrcumquefiierintjCentralis Pundi
nullo modo carere pol- ^_^ r^
fiintMinilLerio.
^-^

THEOREMA III.

]^|Onadis, Igitur, Hiero-


GLY p^ Conipicuu Cen-
H I c
trale Pundum T B R r a m refertj
,

circa quam, tum. S o L tum L v N A,


reliquique Planetx luos conficiunt
Curfus. Etin hoc munere^cpia di-

I
gnitatemSoLobtinet^ ^^^^^AS
lummam,!prum,( per 0> h e r O-
i

GLYPHI-
excelientiam,) Circu p ca
lonotamus Integro, ^-v->

Centroque VifibilL
40 M O N A S

THEOREMA IIIL

F Vn^ HemicycliumJiccthic^So-
lari fic Circulo quafi Superius
Tamen S o L E m tamqua
Priufque:
Dominum, Regemquc (uum ob-
fcruat: eiufHemFormaac vicinitate
adeogauderevidetur^vtS: illum in
Semidiamctri ^muletur Magnitu-
dine, ( Vulgaribus apparente homi-
nibus^ ) &: ad eundem, (emper fuum
conuertat Lumen: S o la R B vs Ci. i

itatandemimbui Radiis appetat,vt


ineundem quafi transformata, toto
difpareat Ca:Io doncc aliquot poft
:

Diebus, omnino hac qua depinxi-


musj appareat Corniculata figura.
THEOREMA V.

pT Lunari certe Semicirculo ad


Solare complemetum pcrdudo:
Fadum eft Vefpere &
Mane Dies
vnus. Sit ergo Primus, quo Lvx efl

fadaPhilorophorum.
THEO^
R
HIEROGLYPHICA. 41
THE OREMA VI.
COlem, L V n a m civ e, Redili-
nearCruci, inniti, hic videmus.
Qux, tum Ternarivm, tum
Qv^A TERNARiVM, appofite fa*

tis^ ratione (ignificare Hieroglyphi-


Ternarivm quidem:
ca poteft.
ex duabus Redis, & Comm.u-
nivtrifque, quafi Copulatiuo
Pundo. QvAT E R N A ki VM
vero: ex 4, Redis^includenti-
bus 4. Angulosredos. Singulis^ bis^
(adhoc) repetitisJ ( Sicque^ibidem,
fecretiiFim.e,etiam O c T o nar i vs, |

fe offerti quem^dubito an noftri Pr^


deceffores,Magi, vmquam confpe'
xerint: Notabisq. maxime. ) Prim.o"
rumPatrum, & Sophorum TeR'
NA V s, Magicus^ C orp ore spi-
I

RiTv,&ANiMA, ccnftabat. Vnde,


Manifeftum hJc Primarium habe-
mus Septenarivm. Ex dua-
42 M O N A S

busnimirum Recflis^ET Communi


Pundlo Deinde ex 4. Redis, ab
:

Vno Pundo^fefe, Separantibus.


THEOR. f^IL

j^Lementis^extrafuasSedcs natu.
rales, dimotis : Suos ad eafdem
reditus, naturaliter , per Re6las facc-
re lineas, Dislocata: eorundem ho.
mogene^ Partes cxpefientem do-
,

cebunt: Abfurdum igitur non erit,|


per 4. redas, ab vnico Pundo , Indi-I
uiduoquein Contrariascxcurrentes
partes.QVATVOR ELEMENTO-'
RVM, (in qux Elementata, fingula,'
tandem refolui pofTunt ) innucre
Myfterium. Hocetiamnotabis dili-,

geteti Geometras docere, L i n eam


EX PVNCTl FLVXV, produci;'
Nos hic fimili ratione, fieri mone- i

mus : Dum Elcmentares nolkar Li-I


nca:, ex S t i l l ^, (tamquam Pun

ai,i
1

HIEROGLYPHICA. 43

6li, Phyfici ) continuo Cafu , ( quafi


p L vxv) in
Mechanica noftra pro-
ducanturMagia.

THEOR, VI11.
r)VATERNARii, prartcrca Ex-

^panfio fecundum
Cabaliftica ,

vfitat^ Numerationis Phrafm^^dum

dicimus^Vnum, duo, tria^ quatuor)


D E N A R V M , fummatim exhibet.
Vt & ip(e Py thagoras dicere folebat;
Nam 1. 2. 3. & 4. decem conficiunt.
Non temere ergo, C Rvx Redili-
nea^(ideil:, Vigefima & Prima Ro.
mani Alphabeti litera ex 4. fieri re-
)

dis iudicata.ad D e N A R i v M fignL


ficandum,ab Antiquillimis Latinis
Philofophis cftaflumpta. Locuset-
tiam illi eft ibidem definitus, Vb^
Ternarivs, vimfiiamper Sep te-
NARivM ducens.illumftatuit.
44 M O N A S

THEOR. IX.

llJOc autem noftra: M


o n a d i s,
SoLi, LvNitQVE, optime
conuenirc videbitur:cum eorunde
per 4. Elementorum Magiam Exa- ^

dilTuTia in fuas Lineas fuerit fa6la


SeparaTIO: Deindeque^per ea-
rundemLinearum Periphoras (Ad
omnis enim datx line^ Magnitudi-
nem^licetCirculum delcribere: per
Geometriisleges^CirculariSj in Co-
R i, fuerit fada
plemento S o L A
CoNiVNCTio. Tunc enim late-
rc non poteft^quantum noftrar M o-
NADIS,SoLl,LvN^QVE, CrU-
cis Denaria inferuiatProportio.

THEOR. X,
T^Odecatemorii ArietiSj omnibus
eft notiflima, qu^eft in Aftro-
nomorum vfu (quad Acio^des , A-
cuminataq;(figura f^ ifta:Vt&
HIEROGLYPHICA. 45

ab hoc cxli loco, Triplicitatis Igne^>


notari Exordium coftat. At ignis er-
go minifterium (in huius Praxi M o-
NADlSjrequirifignificandum^Arie-
tis adiecimus Aftronomicam nota
Siccjuebreuiter^noftrx MONADIS,
vnam abfolui- ^^^^^
mus Cofidera- ^ f\
^
JS\ ,^,
S ot

tionem Hiero- l E M E NTA.


glyphicam:qua Zc N IS.
ficvolumus^v-
nicoContextu Hieroglyphico pro-
ferri.

MONADIS ISTIVS3 LvNA ET SoL,


SVA S2PARARI VOLVKT ElEACENTA, IN
QVI3VS DENARIA VIGEBIT proportioS
IDQVE IGNIS EIERI MINISTERIO.
THEOk. XI.

^RietisNotaMyftica,ex duobusj
Semicircuiis^in ccmuni Pundoj
connexis, conuituta ^quinoclialis
Nydhemera: locc apciflime afligna-
M O N A S
tur. Vigintienim&quatuorHora-
rumTempus,^c}uino6lii modo diC
tributum^SecretifTimas noftras de-
notat Proportiones. Noftras dico^,

refpeclu Terrx.
THEOR, XII.

^Ntiquiilimi Sapietes Magi.quin


c[uePlanetarum,nobis tradidere
Notas Hieroglyphicas: Compofitas
(juidem omnes,ex L vNi vel S o l s i

Charaderibus cum Elementorum


:

aut Arietis Hieroglyphico Signo.


Veluti iftas, quas hicvidetisfigura-

Saturnus.
X Jof Mars.

lupitcr. Vcnus.

?
Mercurius. Mcrcurius.

tas. Quas fingulas modo Hierogly-


phico,ex noftris prius ia6lis Funda-
mentis^ no At
erit explicare difficile.

primu.de iis qu^e Lun^ habent Cha-


radterem.
HIEROGLYPHICA. 47

rafterem^nos nunc Paraphraftice a-


gemusrdcSolaribusdeinde.LvNARis
noftra Natura, dum per Elemenio-
rum icientiam , circa noftram femel
reuolutaTerram , S atvrnvs myfti-
ce dicebatur.Et eade dc caufa,I o v i s
quoq; habebat nomen: iftamq; reti-

nebat figurafecretiore.Et Luna, ter.


tiaelementatavice^obicuriusficno-
tabant. W Quem, Mercvrivm
vocare ] folent. Qui,c|uamfit
L VN ARi s, videtis. Iftum, Qv a r ta
Reuolutione produci,licet Quidam
vcIintSophi:noftroSecreto propo-
fitotamen.non erit id contrarium;
Modo Spiritus Puriflimus Magicus,
IocoLun5,T^,.AguK5cv(7Ea$adminiftrabit
Opus;&: fua virtute Spirituali,nobif
cum S o L V s, per Mediam quafi Na-
turalem diem fine verbis , Hierogly-
phiceloquaturun Puriftrimam Sim
pliciflimamq;^ a nobis pr^paratam
48 M O N A S

TeiTam^Geogamicas,iftas 4. intro-
diicens^LMPRiMENsQVEfiguras; vel
illarum
loeo,il-

lam al-

teram.
THEOR. XIIL
Vf A R T I s ergo Charader Myfti-
cus^annon ex S o l 1 s &: Ar i b-

T I s , Hieroglyphicis , eft conflatus?

elementali (
partim ) interueniente
Magifterio?Et Veneris, qua:fb,an
non ex S o l i s , & Elementorum
Pleniore Explicatione? Ifti ergo Pla-
netx, Solarem refpiciunt 7rvp/(po-

pk;,OpUSqUe 'Aycti^a^^p^iafas: hl Cuius


progrcflfu fit tande Confpicuus
Mercurius ille alter:Prioris qui- 2
dem Vterinus Frater. Lunari
(cilicet Solaric]; Elementorum Co.
pleta Magia.vt expreffiftime nobis i
pfe Hieroglyphicus locjuitur Nun*
cius,
HIEROGLYPHICA. 49

cius.modo in illum oculos dcfigerc,


auremqueilli prarbere attentiore ve-
limus.Et,(NvTv Di,)illeeftPhi-
lofbphorumMERCVRlvs, illeCe-
leberrimus M
i C R o c O s M vs & A-

D A M. At Solebat tame Expertiilimi


Nonnulli,huiuslocogra(duque S o-
L E M ipfumponere. Quodnos hac
noftra ^tate non polTumus pri^ftarej
nifi Ai^iMAM aliquama Cqi^pore,
^rte Pyronomica Separatam, huic
Operi Xpuc?T3x-c^Ma'6^ prceficeremus.
Quod &fadu eft difficilc:&: propter
Igneos, Sulphureosquequos (ecum
adferthalitus,periculo{ifiimum.Sed
illa, certe ^ AK MA
i , mira pra^ftare
Nimirum tum ad L v N je,
poterit. ,

Di(cum^( Vel Mercvrh, faltem)


LvciF ERVM; Immo & Pyro-
]E N T A, IndilTolubilibus Ligare vin-
culis* Tum Tertio ( vt volunt) loco^
(ad SEPTENA^ivM noftrum Com-
D
50 M O N A S

TOTl vs 4< 1
plendum Nu-
ASTR.O-
NOMIAE merum) So-
IKF-
RlORr
ANATO-
s, L E M nobis
6;
MtA MO
NADICA,
X Q iltum exhibe-
Pmnci-
f ALl S.
;f-
^a i-rePHiLoso. I

O P
1
HORV M.
I

S '
Iftorum duo*
"~^Tum Theore-
matum A r c a n 1 s ^ figniiicandisi
Videtequam exade, cjuam aperte,
noftrxMoNADis hierogly-
p H I c jE,re(pondeat A N at o mia
iHa.
THEOREMA XI ni.
PX SoLE &Lvna, totumhoc
pendere Magifterium iam clare
confirmatum eft. Huius^ctiam Ter-
maximusille Hermes,nos olim ad-
monuit: Eius Patrem S o l e m, eflfe,
aflerens: L v N a M autem^Matrem:

Nutriri vero Scimusin Terra LE-


IMNIA. Radiisnimirum LvNARi.
BVS
HIEROGLYPHICA.
Bvs&SoLARiBvs, Siiigularem
circa Eandem.exercentibus I n f lv-
ENTIAM.
THEOi^. xr.
COl Is proinde L v N y qj e cir-

ca Terram Labores , Philofbphis


proponimusConfiderandos. Huius
quidem quo modo, dum in Ariete
,

ver/atur S o l a r e lubar: Ipfa tunc in


Proximo (fcilicet Tauri} Signo, L ucis
nouam recipiat Dignitatem E x- :

ALTE T VRQJVE Supra innatas fibi


vires.Quam(pr(^ahis notabilcm ma-
gis) LVMINARIVM, Vicinitatem,
Charadere quodam myftico expU-
cabant veteres : TAvR l, infignito
Nomine. Quam^, Guidem,LvN. eiTe

ExALTATiONEM, vfque ab ipfa


prima Hominum 2etate(inter Aflro-
nomorum memorix efTe
Placita, )
proditum ^ notifTimum efl. At intel-
_
D 1
5x M O N A S

ligunt Myfterium Illi (bli;,c|uiab(b-


luti euafere Myfteriorum Antiftites.

Vt&:fimilirationc,VENERis eiTc
DOMVM, aixereTAVRVM^Caftini-
miruni Prolificicjue CONIVGALIS

&/;VtMagnusillc05TANESinSecre-
tiflimisfuisRecondidit Myfteriis.
SoL I s vero , qua ratione ^ Ipfe
poft Aliquas fui Luminis, admiftas
Eclipfes ; M A RT
V M Robur acci-
I

pit & in eiufdem quoque D o m o


(Noftro fcilicet Ariete ) veluti in fiia


Triumphare dicitur E x A lt A t i o,
N E. Qua^ fecretillima Myfteria, no-
ftra etiam MoN A s clariflime.per-
fediffimeque demonftrat
TAvR i

quideiftaqu?
Taurus. i^J LVN AE EXAl.
hiceftdepida /7^ TAflO.
ME NTA
Hieroglyphi-
^"-
ca figura : & SOLIS EXAt.
TATl O.
illaMARTIS:
cjuam
HIEROGLYPHICA. $%

quam II. & 13 . Theoremate adduxL


mus: quar S o L E M Reda in A R 1
E-

T E M tendentem,iiidicat. Ex prar
lcnti aute Theoria, Alia noftra: M o.
j
NAD I s fefe ofFert Anatomia Caba.
liHica: cuius ifta eft vera Artificiofacj^
Lvn^e, solisqve
'explicatio.
Iexaltationes, mediante
Ielementorvm scientia.
annotatio.
Dho hic maximopere notanda ejje

Cenjeo njnum y cjHodTauri Hierogly-


-

thicaijlajigura^nohis Gr^corumDi-
phthogum\^y exafte re^ri^fentet^T^rima
^eclinationis, Gignitiuamfemperjin-
I

gularem Terminationem. Secundo , ex


\apta MetatheJiLocali ydupliciternohis

\Alp H A commonjlrat : Circulo &


Semicirculo Tangentihns Jolumy uelje
mutuo {vt hic)Jecantihus.

__
!

54 M O N A S

THE OR, X rL
T Am nobis de C r v c E paucis , , ad
noflrum prcpofitum, ell Philofo.

phandum. Crvx noftrajicet ex


duabus Redis (vt diximus) & crqua.
libus illis quidem,confed:a fit- non fe
mutuo tamen in a^cjuales difTecant
longitudines. Sed tum a:c]uales,tum
in^quales partes , in Myfhca noflrcC
Crucis diflributione , haberi volui.
mus. Innuentes,in Binarumitafe-
dlarum poteflate ( eo quod a^qualis
funt Magnitudinis) C r vC IS quoq,
^quilaterar^virtutemlatere. Gene-
ralillime enim, C rvc e, ex a:quali-
bus Re6tis,fieri iufTa^^quali profedo
linearum Decuflatione^cam fieri de-
bere, NatvR/ qua^dam requirit
IvsTiTiA. Secundum cuius lu-
flitia: Norma de -/Equilatera Crv-
^

CE (
qualis efl; Latini Alphabeti litera
j

vigefimaprima)hcTcqu;rfequuntur,

perp en"
j
H I E R O G L Y P H I C A. 55 I

'

perpendenda proponemus. C k V-
Cis, Redilinca:, RedangulcC , & J^
;
quilater? , Si per communefedionis
pundum, & Cotrapofitos angulos^
Recta vhicunquc tranfire concipia-
tur: Ex vtraque parte , fic tranfcuntis
Redx, Crucis fa6lx partes^funt o-
mninofimiles & arquales Quarum :

figur^^e^dem funt, cum illa Lati.


norum litera qux Vocalium efTe ,

Qvi N T A,recepta elt^&ad Q^ N A-


Ri vM denotandumapud Antiquif
fimos Latinorum Philofophos viita-

tillima erat- Idque haud abfurdeab


illis efTe faclum Cenfeo cum (it De- \

narii noftri ^ Confbrmis Medietas-


Ex illius ergo figur^ ^^^
>
^, /
duplicata: ( ex hac Hypo ^S/
thetica Crucis diui(ione) /\.
prouenientis , ea ratione,
quaQviNARi VxVi vtrxque repra:-

D
56 M O N A S

lentanc (licet ereda altera, Altera au-


temhiciitcuer(a)Monemiu-, Radf-
cum QuadratarumhicimitariMul-
tiplicationem Qijadratam (qux hic :

mirabiliter in Nvmervm ciRCv-


tAREM incidit , fcilicet Qv^i n A-
RIVM) Vnde produci certo conftat,
VIGINTI Sc QyiNQVE: (vC&ipfa
littera , eft vigefima ; &c vocalium
Quinta. ) Nunc vcro alium fitum
ipfius Crvcis ^quilatera: confi-
derabimusiiftum nimirum: quino-
ftrx Monadic^Crv-
C I s Situi eft fimilis ; Simi- f

lem autcm hic


Diuifionem bipartitam (vc
fieri Crucis "
^ /

ruprajfupponimus. Vnde
alterius liter^,Latini Alphabeti, fe
monftratetiam geminata figura:e-
reda>na;euer[a^ auerfa^akcra: &
Qux(ex Latinorum vetuftiflimaco-
fi^etudine) ad Qv;^i N qv a G M T A i

repr^-
H I E RO G L Y P H I C A. 57

repra^{entandum,invfueft.lftud,in-
de mihi primo ftatutum videtur : Eo
quodfit&lllaquidemciViN ARii,
N ota; ex noftro Crucis D E n ar i o,
eflentialiter defumpta: at eo fitu Lo-

cat^, quo omnium Myfteriorum


,

Maximi^ipfa Crux^eft Confiimma-


tillima Hieroglyphica Nota: Vnde
,

DENARII Poteftatem,infua Qvi-


N ARi A Virtute Complectens,
QVINQJAGENARIO NVMERO
tanquamfuo Partui^gratulatur.O,
MIDEVS, QJVANTAH.CMY.
STERiA^&Nomenilli, EL.Immo
& hac ratione quoq; , ip(am Denaria
Crucis virtutcm refpiccre videtur;
quod Medio Loco , inter primam
Alphabeti Literam ,& ipfum Crucis
Denarium fit conftituta: & ab alter-
utra,ipla(it, ordine,Decima. Etcum
in Crvce, duas eiufinodi integra-
les efle partcs oftendimus ( Numera-
5? M O N A S

lem aunc folum earundcm vim Co-


fiderantes) CeNTENARI VM inde
excrelcere apertifiimum eft. At f i^ ex
Quadratorum Lege , Mutuam pa-
tiantur Multiplicationem.Bis Mille,
Quuigenta nobis reddent Qui hu-

ius QvADRATVS,ad prioris Cir-

cularis Numeri Quadratum^ com-


& eidem Applicatus, etiam
paratus .-

Centenarivm, denuo refti-


tuet: vt & ipia C R v x/ecundum Sui
DENARiiPotentiam, fe explicans^
CENTVRiOeflTe agnofcetur:Etta
niencum fitnifi Vnicus ipfe CRV-
CIS Character: Vnumquoq; repr?-
fentat: Hicergo pr^ter
(
alia notatu
digniilima) ab illis C Rvc i s Theo-
riis,Numerare,& Progredi iam fu-
mus edodi ad huc modum : V num,
Decem, Centum. Denaria fic
nos euehente C R v c i s Propoitio
nc.
^
THEO-
R
HIEROGLYPHICA. 59

" THEOR. XriL


A/^T exSexto Theoremateliquere
poteft, in C V c E noiha Qv^a-
T V o R redos confiderari , angulos:
Quorumvnicuique^QviNARiiat-
tribuere fignificationem, pr^cedens
doceret Theorema:Vno quidem lo
catismodo: At alterum obtinenti'
bus Situm; Idem Theorema Qy n. i

QVAGENARii Numeri, fieri Hie.


roglyphicas Notas admittit: Ita, eui
dentiflimum eft^Crvcem De-
NAR I V M notare vulgariter Tum :

inLatini Alphabeti ordine,Iiteram


efle vigefimam primam : ( Vnde eft
fadum^quod, Sophi, Mecubales,di-
di^viginti vnum, per candem Signi.
ficabantLiteram:)Denique^& 5im-
pliciflime confiderari pofle- vtVna
Nota,efle conrpicuur cjualemcunq;
>

&c|uantamcunque aliamhabetpo
teftate. tx quibus omnibus y optima

DcmonftrationeCabalifticacocludi
6o M O N A 5

pofTe videmus; C Rv c E M noftram,


Myftis,DvCENTA, QVINQVA-
GINTA DVO, mirabili Compedio
SignificarepofTe. QvATE r enim

QviNQVEi QVATER QyiNQVA-


GlNTAi DECEM: VIGINTI VNVM;
&VNVM: DVCENTA QyiNQVA.
GiNTA DVoefficiunt.QuemNu-
merum, duabus adhuc aliis ratio-

nibus.ex prsemiilis vt nos elicere pof


fumus; ita Cabalifticis Tyronibus,
eundem commedamus eruendum;
breuitati fic Studentes : Eiufdem ta-
men Magiftralis Numeri, varia pro.
dudionem arcificioftm, Philofbpho
rumdignamludicantes Confidcra-
tionc.Ncc vos>aliam,hic, Myil:ago-
giam Celabo,Memorabilem. Crv-
cE M noftram in duas alias literas, fe
Diftribui Paflfam, Videntes.* Si, vt
N umeralem earunde virtutem quo-
dam modo perpendimus prius, ita

viciflim
HIEROGLYPHICA. 6i

vicifTimnunclLLARVM verbA-
LEM VIM,CVM IPSA CrvCE,CON
FEREMVS, quodindeOriaturLvx:
V E R B V M, Finale & Magiftrale(ex
illa TERNARii,in Vnitate Verbi,

Confpiratione & confenfu ) cu fum.


ma Admiratione Jntelligemus.
r HEOR. XVIIL
pX duodecimo & decimotcrtio
Theorematibus noflris colligi

potefl^ Carlefiem AflrQnomiam^


Inferioris efrequafiPareritem &
N4agiflram. Suble-
uatisergoinCa^lum
ocuIisCabaliIlicis(ex
Predictoram Myfte
riorum Theoricall-
luminatis ) talem ad
1
amuffim noflrg Mo-
NADis,confpiciemus
ANATOMIAM:InNATVUjE LVMINE
V i T A qv E fefefic nobis iemper o
6t M O N A $

ftendentem. Etdiopce Nvtv, Se-


cretiflima huiufce VhyCicx A N A L Y-
sEos Myfteria^apertiflime detege-
tem. O V I autem figuram, ifti C o*
ORDINATIONI adhibere:Carleftis
NvNCit, dum Theoricos^Ciele-
ftefque Geftus , fumus aliquando
Contemplati, fuimus edocli. O v A.
LE Menim Ipfum , in yEthere , (uo
,

Curfti Figurare Circuitionem , A-


ftronomiseft notiflimum. Et, cum
Di6lum,Sapienti,Sat efle debeaD En
noftras huius C^leftis Confihi Inter.
pretationes ( iic Hieroglyphice pro.
pofitas ) pra^didis omnino Confen.
taneas, H i Ng Moniti,di(cat Mifer.
rimi Alchimiftx, fiios agnofccre Er-
rores varios : Qui^ fit Albuminis O-
VORVM AQVAiQVODEX VITEL*
LISOLEVM.QuxOVORVMCALX:
Hi N C, Imperitiftimi ilU Impofto-
fes^cum illorum Defperatione, In-

telli-
HIEROGLYPHICA. 63

telligant : Aliaque his fimilia^perplu-


ra. Proportionatvm A
Hic
NATVRA, FERE TOTVM HA-
BEMVS. Hocilludell: a- OWM
QVILINVM, Quod SCARABEV^,
olim diftupit propter I N l v R i A M>
quam Timidis Brutifque Homini'
bus, lUius A v is
Violentia& Cru-
delitasintulit Licet ad Scarabei An.
;

trum(Auxilii Implorandi Gratia)ali-


quibus confugietibus,noniiide ta.me
Sed ip(e fblus Scarabem^hac
liberatis:

Cibi vindicandam INi VRI AM,modi5

omnibus.exiftimans: Vt erat alacri a-


nimo, Gonitantique voluntatc pa.
ratus,itaadidpr?fbndu,nec Viribus
carebat , nec Ingenio *
Vnde variis
Conatibus A qv i l A M dum perfe-
queretur Scarabeus
SubtilifTima
FiMi Artc vfus,lllius tandem (vcl
in louis Gremio dcpofitum) Ovvm^
in TeRRAM PRiEClPlTARl
64 M O N A S

adeoqueDiSRVMPl efFecit. Etea-


dem^aliavc ratione Aquilinam tan-
dem totam Speciem , e Terris delc.
uiflTetScarabeus.nifi, (malumtatum
Pr^cauens^)Iupiter CiFeciflef Quo
Anni tempore, Ac]uil;r fua follicite
curant Ova^ Nulli vt circumuoli-
tcnt SCARABEi. Illis tamen Con*
fulcrem, qui ifl:ius A v i s vexantuf
Crudelitate^ ab ipfls Heliocantharis
(quiitacertis Temporum Curricu-
lis latitando viuunt ) Vtilifljmam ar.
tem difcere- Quibus,iamlicet non
faciant ipfi ^ eflet tamen longe gratif
fimum^^fuislNDlCiis&Signis.de
fuoInimico,Vindidam fumipoflfe.
Et hic ( O Rex) non ^fbpum conari
me vt agam/Sed Oedipum^Fateren-
tur^fi adcflTent,quorum Mentes,
llli,

ita de Natur? Summis Fabulari My-

fteriis^primo fubiuit. EflTc profedo


quoflamnouiqui ScARABEi Ar-
TIFI
HIEROGLYPHICA, 65

TI F I ci o, Si haberenc D i s s o L v-
TVM AQVILINVM OVVM, CaL-
CEM eiuldem.cumAlbuminepuro,
totoqueTEMPERARENT primb*
DeindeilludTEMPERAMENTVM,
V 1 TE LL I liquore toto, artiJiciofb
ordine,oblinirent: voluendo , rcuol-
uendoque: Vt Scarabci fuas conglo-^
merantPilas. Ita^magnafieretOvi
MetamorpHosiS: lam /cilicet
difparece
^
&quaiiin.
uoIucoAl
BVMINE
ipib ( illis

multis ve-
luti Heli-
cis Reuo-
lutionibus
faaisjinipfoViTElLiNOSO Li.
QVORE. Cuius Artificii, tale Hiero-
glyphicumfignum, NATVR^haud
66 M O N A S

difpliccbit Oeconomis.Sxciilis prio-


ribiis , niultum efle a grauilluiiis, &
Anti(]uilimiis celebratum Philofb-
phis^taie Artificium legimus: certif-
^,

iimum &c vtilillimum. Anaxagoras


certe, ex hoc Mag^ifterio, excellentif.
(imam, Port, fccit Medicinam vtin :

luo '3^rex9-pop5y(^i>ai>c2v'libeliO videre


licet.Nihil hic elTe extra noftra* M o-
N A D s virtutem Hieroglyphicam^
1

qui animum iftis^ Myfteriis imcerius


applicatjclariifime peripiciet.

THEOR. XIX.
OVod SoL & L VNA, omnibus
ca:teris Planetis^ longe fortius,in
inferiora cundaElementata Corpo-
ra, fiias Corporalesinfundant Vircs;
Omnium rerum Corporatarum
ANALYSIS PYRONOMICA,EfFe.
clu dcmonftrat: L v n ^t dum refun-
dunt Aqueum Humorem S o l s- . i

Q^ E IgneuLiquorem-quibus,Rc.
rum
HIEROGLYPHICA. (^-j

rum Mortalium Suftentatur C O R-


PVLENTIA TERRESTRIS.
THEOR, XX,
T Icet fatisbonaratione Hierogly-
phica 3 fupra , demonftrauimus,
Elementa, per Lineas Redlas fi-

j
gnificari^ Hic tamen de C Rv C i S no-
jllra: PvNCTO Quafi Centrali,
I Exactiilimam dabimus Speculatio-
Inem.InTERNARiinoftriConlide-
;ratione,nullo modoJIIudAbelTe po.
teft in: eo noftri B i N A R 1 1 Situ. Si e.

nim abefle pofte, Quis Diuin^ Im (

peritusMathereos}contenderet.'Ab-
efle Supponat. Nonerit ergo Reli-
quus.BiNARivSnofter: Sedemer-
gct QVATERNARIVS: Pundti illius

Ablatione^DifcontinuataLinearum
vnitate.AtBinarium efleReliquum,
vna nobifcum Suppofuit adueriarius
nofter: Erit ergo & B i N A R i v S, idem,
&: Qv^ATERNARl vs, eadem
68 M O N A S

confideratione. Quod r^jS iifwji^v


cfTc^fatisertManifcltum. Adeffeer-
goexomni Necellitate^ dcbetillud
PVNCTVM^quodcumBiNARio,
noflrumConftituatTERNARiVM:
ncc Aliud quid eius loco S vb s T i-
Tvi potcft.Non tameneftdcHy.
poftatica Proprietate,ipfius BiNARii:
nec aliquo modo Pars.Quod non fit
Pars^hincdemonftratur. OmnesLi-
nexPartes^funtLinex*. AtilludcfTe
PvNCTVM,hypothefis confirmat.
Non ergo BiN ARii ilJius Pars ali-
iqua: Vndc multo minusde Hypo-
flatica Proprietate Einarii. Proindc
NoTANDVMeftmaxime,quod&
Propriam Habeat hypostasim:
Et nihilo minus tamen ^ in ipfis no-
ftri BlNARii Longitudinibus Li-

NE ARi B vs , contineatur. Et quia,


V T R is Qv E videtur eflc C oM-
Sic,

MVNEj QVANDAM, & IPSVM,


BlNA-
HIEROGLYPHICA. 69

BINARII, SECRETAM RECL


PEREIMAGINEM cenferi. Vndc,
QVATERNARIVM, Hic, D E-
MONSTRAMVS, IN TERNARIO
QJ' I E S C E N T E M. Tu ,mi Deus^
mihi ignofcas ob{ecro,Siergatuam
nunc Peccauerim Maieftatcm , tan-
tumjnPublicis, Scriptis, Reuelans,
Myfterium. SedSpcro,quod,Soli,
qui funt Digni illud vcre Intelligent.
Pergamusnuncadnoftr^ Crvc l s,

illumquem aflignauimus Qv A-
>

TERNARI VM. Vbi an AbefTe iUud


PvNCTVM poteft^quod Ibi Rc-
pra:rcntatur,perpendamus. Mathc-
matica protedo nos docet remoueri
pofTe.NamnonSolum^Eo sepa-
RATO, RELiQVVSEftnofterQvA-
jTERNARIVS: Sed CUm DISTIN-
|cTiORlongctumCLARiORino-
mnium oculis crit Factvs. Nvl-
LA SYJE SVBSTANTIALIS PRO-
70 M O N A S

PORTIONIS RECEDENTE PAR-


TE: SEDSVPERFLVO, ET CON-
FVSIONISPVNCTO, SICDA-
MNATO, REIECTOQJVE. Q O-
mnipotens Diuina Maicftas,QvAN-
TAM TVIS APICIBVS, ET lO-
TIS, IN TVA DESCRIPTIS, DI-
SPOSITISQVELEGE INESSE
SAPIENTIAM,ETINEFFABI-
LIVM MYSTERIORVM INFINL
TATEM> CONFITERI COGIMVR
MORTALES: SI MAXIMA TER-
RENA SECRETAETARCANA>
VNIVS ISTIVS PVNCTI, A ME,
(AT IN TVO LVMINE) LOCATI
ETEXAMINATI, INDICIO
iVARIO .EXPLICARIETFK
DELISSIME DEMONSTRARI
QyEANT>PvNCTi videlicetin
T E R N A R o diuino nullo mo-
I ,

doSvPERFLViIAT PVNCTl
inq^VATVOR ELEMENTO-
RVM' I
HIEROGLYPHIGA. 71

RVM REGNo, conficlerati^ F .-

cVL E N T I C o R R v-
quidem ^
PTIBILIS, TENEBRICOSL O
Terque,Quaterc|ue Beatos illos^c[ui
illud TERNARii, (quafi C o p v-
LATivvM) Adipisci poflunt
PrNcrr m: & illud QvateR-
NARII, TETRVM & S VPERFL V-
VM, AMANDARETenebrarumcj;
Relinquere Principi. Sic, ad Cl ARi-
TATIS NIVE^, & ALBARVM
jvESTiVM Ornamenta peruenic
mus:0 MAXIMILI ANE,
I
Qjjem,Deus ^ (ifta My ftagogia y aut
lAultriac^ Familix aliquem } Maxi-
jmum , aliquando Eiciat ( vel mecjui:
jdem in Chrifto Dormiente) ad iliij
Trcmcndi Nominis Honoreni; in
iftiS3lftis,(PunctiinTERRis sv-
PERFLVi,) abominandis Tene-
bris ; & vlterius , intolerabilibus.

Sed ne Ipfc iam Supcrflua ( non72 M O N A S

apto fcilicet loco)profundam verba:>


intra Propoiiii mei Cancellos adu- ,

tum^nunc me recipiam. Et^quia.illis


Sermonemiamab(o!uerim,(]uorum
Oculiineorum Sedet Corde: Nunc
mibiad illoscouertenda Oratioeft,
quorumCorda m corum adhuc pro-
mineant oculis. Qua:hoclocodixi-
mus, En C R V c I s adfcripta figura,
aliquo modo repra^fentarc poteft.
Primum, de P v n c t o, in Binis JE-
qualibus L i N e i s(a:c[uahter & in^-
(^uahterdecuflatis) N e c Ess a R i Oj
Veluti hic ad , A Deinde, ad B (cjuafi
quadam Pundi fuperflui ablati , Va.
cuitatem ) diftin-
6tas videtis,QvA
TVORrecT:asLi-
neasrapvNCTo,
prius ilhs com-
muni.SEPARATAS: lllis,inde,nul-
o euenicnte fui detrimento. Iftaeft

via,
B
HIEROGLYPHICA. 75

via, per quam Noftra Mo N A s ,


per
Binarium,TERNARiVMQyE pro-
grecliens.iii QVATERNARIO Puri.
ficato , s 1 I Vnireftituaturjper^
qualitatis Proportionem. (Quodq;
j
enim Totum/uis omnibus partibus
eft^quale.) Hocquedum nat^nihil
;
interea Externarum admittit, No-
ftra M o N A s , Vnitatum,Numcro-
rumve : Cum ipfa fibi exacliffimc
SuflSciat.-Suis abiolutiftimaNume-
i
risomnibus.lnquorum Amplitudi*
'

nem tum , Magicis diffunditur mo-

I
tum non vulgari , poft Artificis
dis : ,

Induftria & maximo Ipfius Mona-


;
,

jdis Emolumento, (in Dignitate&

Potentia) adfuam Primam Propria-


queReftituitur MATERi AM: inte-
rim.qu^ adgenuinam hi'reditaria-
que fiiamnon Spectant Proportio-
nem^^omni modo & diligentia, refe-
6tis,reiecli(c]ue in arternum F;rcibus.
74 M O N A S

THEOR, XXI.
CI,Quodinnoftrx monadis Rc-
ceflibus, Interius Latebat Inuo-
lutum,efretinLuccmerutum;cbm-
mutatisque vicibuSj eiufclem Partes
Primar^quafique Exteriores, Loco
Includerentur Medio , Qualis inde
I ficretMoNADis PhilofophicaTras-
iformatio, Superius Vidiftis: Nunc
{ vero , Myfticse MoNAd i s , aliam
vobisproponemus Localem Com-
mutationem:Partibus illis^vnde S v-
PERIORVM PLANETARVM,Cha
radleres noftri Hieroglyphici, fefe
nobis obtulcre prius^Surfum hic cre-
dis eaque ratione, reliquis
: quidem
deinceps Planetis, eum fingulis Sor-
tientibus Situm,quem illis Plato ad
fcribereferevifuseft: Si riteex
Pofitionciftadcfumantur. In
^
>>
ipfoenim Acumine Arietino, ^^
C6ueniuntSaturnus,Iupiter,

Mars:
H I E R O G L Y P H I C A. 75

Mars: deinde defcedendo, Crux Ve^


neri Mercurioq-,in(eruit. Sequuntur
tandem ipfc Sol, & infima ^ L v n a.
Sedharc alio funt ventilanda, loco:

Noftrar tamen M o n AD i s hofce no-


lui celare Thelauros Philofbphicos.
Sicque vnam rationem dare ^ cur ita

M ON AD I s mutari Situm jCofultum


duximus. Sed,aha,quxinrcm veilra
elTe fcio, Videtc, Auditeq;,dehoc Si-
tu, maiora: pauciscj^ explicanda. Di-
ftribuamusigitur M o N a d E M,!
(hoc nouo modo Locatamjin Ana-
tomica Membra
B.D.C.Vbi,inil-^ Oe
lonouoTERNA--^ -[
R I o-, ipfius D, &
C, vel RufticisVly
j) /^
^
quidcm/unt no ^^
ta:FiGVR^. AtiUeTERTivs^qui
per B defignatur, non tam facile a
Cundis cognofei poteft. Nec illud
M O N A S

quidemleuiter cft confidcrandum;


illas tanotas Form as, D,& C; lepa-
ratas diuerfasq^ ab illo B, oftendere
EssENTiAs:Secundo^quodi(lius C,
cornua, dcorfum, quad T e R r a M
verfus conuerticonfpiciantur: Et,D
illius.eapars c^ux ipfam Cilluminat:
verfus terram ? deorfum Scilicet , rc-
5-
fpicitiin cuius fblius Centro,eft Vifi-
bilcP V N G T V M:vereTERRESTRE
4-
Et Quod vtraque Denique D & C,
ad Inferiora magis loca > hic fuum
Hieroglyphicumfaciunt Indicium,
quam B.Terra autem,HierogIyphi-
ce,STABILITATEM,&ElXIONEM!
notare nobis potcft. Qualia ergo
fmtD.& C,inde,concIudendum re-
linquo. Vnde etiam Magnum nunc
notaresECRETVM, Quifq; poteft:
dePriore SOLE&LVNA, qux dixi^
mus^quomodo hinclnterprctatione
plcniorem, &c maxime neccirariam,
recipc-
HIEROGLYPHICA. yy

rccipcre pofTunt; lllis quidem, vfquc


inhunclocum/urfum pofitis.Luna-
ribufque Cornibus furfum eleuatis,
Scd de hoc Satis. T e rt ii nunc il-

liusjuxta noftr^ Hieroglyphic^ Ar-


tis Fundamenta examinemus nA-
TVRAM. Primo^ in Capite geftare
videturLvNAM DVPLICEM. Vel
Aricte^noftrum^ ({edinuerfum My-
Deinde Elementorum habcc
flice.)

annexum Hieroglyphicu Signum.


Quantum ad L v n am Duplicatam
attiner Sic (iuxta Materiam fubie6ta)
cxplicaripotefl.-DvpLEX LvN/
GRADVS. Degradibusloquimur il-
lis,qualcs Phyfices Periti.QvAT voR

tantumintcromnespoflint inueni-
re Creatas NatvraS; Nimirum
ESSE,VIVERE,SENTIRE,&INTEL.
LIGERE. Primos ergo Duosiftorum
Gradus^huicinelTc annotantes: Sic
dicemus:LvNA ExiSTENS, vivA-
c
M O N A S

Vitam vero Quidam per Motum


cfcfiniunt. M
o t v s autem Sex funt
notiflimvT Species. C Rvx ccrtcqu?
adiunda eft: Elementorum hic rc-
quiri Notat Artificium. Pr^terea, in
ilHs noftris Theoriis,vt Sem i ir-
crLTMy LrNA efle Hierogly-
phicumfepiflimetradidimus: Ita &
Integrum Circulum^S o l e m figni-
ficare.hicautem,duo funt Semicir-
culi> Sed Sep ARATi [lA commu-
ntPr NcrrM Copulatitamen)
qui, fi apte coniungantur ( vt arte
poflunt quidem) S o l A r E M nobis
Circularemq;referre poflunt Plcni-
tudinem. Exiftisfimulconfideratis,
fic Summatim , Hieroglyphice ^ nos
hanc proferre pofle Sententiam pa-
LvNA EXISTENS VIVA,PER
tCt.

ELEMENTORVM TRACTANDA
MAGISTERIVM: HABENS PO-
TENTIAM, VT SOLAREM REPR/-

SENTET
HIEROGLYPHICA. 79/

iSENTET PLENITVDINEM, SVIS


UlMVL ARTE CONNEXIS SEMI-
;
ciRCVLis.CompIeaturergo-Fiatq;
iille^(c]uemdiximus)CiRCVLvs:vt,
I
per E literamjhic annotauimus.Me-
moresergoiimus.primo hunc So-
jLAREM GRADVM.nonNaturano-
bisfuifTeobuium^ fed Art i f i c i a-
LEM, FACTiTiVMQyEiamefTe-Et
eum quidem nobis (e obtulilTe pri-
,

mo afpeduJ & Naturafua^^videlicet


in B) fuis Partibus Laxis^FluxiSjdifTo
iutis;nonSoLi de in Solarem Spe_
ciem Compaftis.DeindehorumSe.
micirculorum Semidiametrum,non
efle cequalem Semidiametro D&C
(nobis ita natorum,& omnibus No-
tifTimorum^redMinoremulto. Vn-
de Clarum eft: no efle tant^ A mpli -

tudinisjipfu B^quant^ fiint ipfaD,C.


Et hoc bene nobis coiirmat E ipfum;
opere iflo Circulari.a B, in Specie E,
io M O N A S

promoto. Nam inde nobis emcrgit


l^ENERi s foIumCharaclcr.Aper-
tum ergo iam fecimus^Hicroglyphi-
cisiftis Ex B^ non {pera-
Syllogifmis:
dumnobisverwm D. NecfuifTe pri-
mo veram C,in natura B: Vnde non |

fuit/>^i^^,LriV-^,viuaDeViTA|
ergo &Motuquoque iam dubitarej
potes:an vere & Naturaliter,fic fe
habeant*Erunttamen,vtiam Pru-
dentibus Elucidauimus, ad minus
ANALOGICA quidem, OmNIA,
quxiimili(dcB)dicuntur Phrafr.vt
& fuperius,qux de C, & D, peribin-
ximusbreuiter,ANALOGiCE: ^ph
B,cumfuisELEMENTiS, Proprie
conueniunt. Quce de Arietis etiam
Naturaadduximus,huicdebent ex-
adeconuenire:cum eandem illius

m fuo capite ( Iicet inuerfam ) geftet


Ficruram:vt ScElementorum cadem
NotaMyiti ca.ipfi B adiungitu r,
Cum
)

HIEROGLYPHICA. 81

Cum ex hac tameii Anatomia vi


demuSj quod ex vnico noftra MO-
NAD I s corpore ( tali diflfedo arte
ifte nouus prodierit TerNAB^ivS:
Inde^ dubitare non poflumus , Eiuf
ccmodi MEMBRA, mutuam interfe
amplexurasYMPATHiAMi VNIO-
NEMQVE MONADICAM ABSO-
LVTISSIMAM, ruaquafifponte^ad-
miflura.ItainiftisMEMBRiS, MA-
GNETICA virtuseftvegeta.
Hoc denicjue annotare libuit (a- ,

nimi recreandi gratia: Quod ipfum )

B^nobis, Rvst i c A s> tot literas ex-


peditiflime exhibet , quot Punda,
lurfum, confpicienda in capi- >

te,& quafi Fronte gerit : iftas ^^ ^

icilicettres;vt&aliasqua{ifex:(Sum-
niatim autem ter tria)i^ fd es valde
& impolitasjfluxiles volubilefque: vt,
ex Semicirculis^vno vel pluribus^eaf
deeflefadas videtis. Sed Expertoru
tx M O N A S

literatorumq^manibusinefl firmior
StabiliorqueisTAS FORMANDI
L I T E R A s Ratio. Myfteriorum in-
finitatem, hic ante oculos habui (ed .

volui cum hoc Ludicro, ifta abrum-


pere Theoriam. Haud parum tame
mc quorundam promoturu Cona-
tu^s inteUigo : Si (
priorifuo Myftico
Situi,reftitutanoftraMoNADE:C6-
pofitisq; Artificiofefinguhs MebrisJ
Saltem moneam eofdem^horterque:
accuratius^ n v nc eruere^Qv i s fuit

IGNIS ille ARI ETINVS, TRIPLICI-


TATis PRiM^. Qvis Ille jRquino'
dialis nofter. .
Qy i s in caufa fiiit,

quodSoL EXALTARi potcrat S v-


PRA VVLGAREM SVVM GRADVM'-
Ceteraque priora, perplura, Secvn-
DIS SAPIENTIORIBVS PER
CVRRERE M E DI TA T I ON I BVS.
Sed nos ad aha nunc properantes^di-
gito tantum ahis iter indicare, ( cui

infiftcre
,

HIEROGLYPHICA.
infiftere debcant ) non ainice folum,
fed etiam fideliffime voluimus : My-
fteriorum ( vc diximus j aliorum ta-
centes tamen infinitatem Confpi-
cuam.
the6r, XXII.

NJOndum noftrx M o n ad i s efle

exhaufta Myfteria, facile lique-

bit. Si fecretiora qua^dam ART i s

SANcT ^ Vafa ( omnino Cabali-


fticaillaquidem) Solis Jnitiatis Re-
uelanda; ex eiuidem MonAd i s

officinacaute defumpta, Veftra: Se-


renitati Rcgia: , nunc exhibuerim
ipeclanda. Om n i ergo N
e x v
noftr^MoNADis Sapienter Disso-
LVTo,fLngulispartibus{diftinclionis
gratia)litcrales addamus Notas:pro-
uc hic fadtu videtis. Monemus ersio
Vas quoddam Artificiale.ex A
a-^efle

&B:cum(vtriiquecommuni^& iam
I

84 M O N A S

Manifeftado
Semidiame-
TRO ) ip(a )^ 'C^
quidem M,

faclum* Et,
ab Alphabeti
Gr^ci,Prima, -v "
X
hac litera, (b-

lapartium lo
cali Metathefi.diuerfum.- vt- Vidctis:
ExRedaenim^Circulo & Semicir-
culo, VeramilliuSjMyfticaniq^ iam
nos primi docem us^Sy mmetriam (li
cet fupra etiam monuimus,exCircu-
lo & Semicirculo eandem fieri poiTe-
omniatameninidemrecidunt pro-
pofitum Myflicum ) At, a , & /:
Primum quidem aliorum funt Va-
,

forum quafi imagincs:( a^ quidem


V T R E I: i^ autem, Terrei.) Sed.fe-
cundomloco, \y&c^,nos memores
redderepoffunt^cuiufdam Pifl:illi&

Mortarii,
HIEROGLYPHICA. 85

iVIortarii.ex Materia vere )( tali pr^-


parandorum, Vt cum iifdemMarga-
ritas Artificiales non perforatas La- ,

minas Cryftallinas ^ Beryllinafque^


Chryfolythos^Rubinosdeinde pre-
tiofos: Carbunculos &c alios Rarilfi-

mos Lapides Artificiales in Pulueres


fubtilillimos Conteramus. Deniquc
quod cum ^) notatum videtis , Vaf^
culumeft^Myfteriorum Pleriiffimu:
&ab ipfa Vltima Alphabeti Gr^ci li-
tera, (ad fuam primam inlHtuta My-

ftagogiam nunc reftituta ) vel fola


partiummanifefta Metathefi locali

difcrepans ex duobus
: & illa quoque
conftante Semicirculis. Dc Vulgari-
bus prarterea Neceflariis Vaforum,
tumfigurisjtum(vnde fieri debent)
Materiis^non eft necefle hoc loco, vt
verba faciamus. Hoc tamen erit c6-
Muneris obeundi
fiderandumj^^^-jfui
captare Occafionem , cxSecretifli-
S6 M O N A S

mo breuiflimoque Spiraculi a R T I-

F I c I Oi Et (o^^ m^ri t:\i;\:E? *^v^r>


nV^n (.:\rai V;j;^^ ^n^^lttrovmmm ^b*;]

Tyronibus O p e R s expeditifli- i

mum eliciec Primordiale Specimerij


Interim dum Svbtiliora Pr^-
parandi^ artificiofior illis innotefcat
Via. At in a, vitreo ( In prarcipui fui
officii fimdione,) Aeromnis exter-
nus y Ventufve damnum adferret
magnum.
6),autein,OMNivM cftHORARVM
HoMo. rioe/cr/zot.

Tv!$ [g^<T%>j$, Quis iam non poteft

lubodorari, fuauiflimos & falu-


bcrrimos Frudlus: vel ex ifl:arum(di-
co) duarum tantum literarum ena-
icentes Myllerio ? Quorum alicjuos
quafi in fpeculo videndos^propius a-
liquantulum ex noftris r i- He s p e
DVM HORTis)adducemus:Nihil,
extra noftram M
o n a d e M,in me-
dium
H I E R O G L Y P H I C A. 87 '

diumferentes. Ipfa enim c^u2c. ia Alpha


apparet Rcda Linea^omologa illi eft.ex
pollrem^ Anatomia^, Crucis parte ea.
qu^ Lkera M^ notatur reliqua etiam. :

inde patere potert, vnde huc veniant.

-rr ^ Sbc/5 ^^S^ :


^553 c ^ == 3' n i 1
# ^OV 1

tutc.
* 3 '^ a. B-^

i
opriavir-

Ho
clurgcns,

? _?5
r/j;:?? m
H'
n S 1
cS W
riump
iloriac

3" -'" J 3 5 B ^B\


fi
c 5 ? ^"
! S 5'

w ^
3^
s ^ r n. - > o-5'o 5-5-^ 3
i ? ^^ ^ g- , i ; 3:
!
1

P
1 ^
k -^
J^

.:= |:
E.=-S
Inlis
3 2 3 S .S
H.
Ch c
ti

X
g 5 B ffi
'

? 5 70 ?
?
n3
s >
Ti ?
a- n
5 2.
5 - S p - 1
2 1
3
S^
1 . -m^ < c s <<i
^
cr X p' s^
i<^^ '^ f.>

r-

i-i-
r.
1
1

'

F 4
88 M O N A S

His paucis , tales me fcio non i-


<popM^>folum, fed Apodixes dare illis,
quibus Igneusintus viget glifcitque
Vigor.&c^leftis Origo:vtfacileiam
magno Democrito aurem pra^beat:
70 7TJi$ '^v^i pracdicenti 'icL/MtyX^ mvTo^ ^-
"X^y Avrrejoy
X5^m(T)tet;a9a( feAO/ttgi^o/^, notl
Mi8i)wv efle hoc Dogma, fcd M?;9z>cov, &
Arcanunvvt & illi^qui afiferuit^quod
\oyci) S^]^ypy'd yjoiiAhi iM^ohvt^i: \vcl o Geo*

aict4y x) /uju<ii)(xdv \oyav iJjoL^ii,


r HEOR. XXIIL
QYmmetrias^iam , in noftra: Mo-
N AD 1 s Conftrudione Hierogly-
phica, anobis obferuatas:& abillis,
quiinAnnulis,Sigillisveeandegefta-
re, vcl aliter habere.gratum erit , ob-
jferuandas-accurate annotatas hic ex.
hibemus. InNominelEsv Chri,
s T I, pro nobis C r v ci, affix i( cuiu^

Spiritusceleriterhxcper me Scribe-
tis , Calamum tantum , efle Me, &
Opto,
M :

HIEROGLYPHICA. 89

Opto,&:Spero.)ExExJE:^ivro-
RF noftra CRrcE^ omnes iftas

nunc petemus Menfuras. Vel hac


quidem (iuxtaP^OPO^/r/ Ar.GV^
MENTI MATERIAM ) ratione
Quod, fub Ca:lo Lvn ^^^quidquid
(use Generationis capit txordium,
vel ex Qj^A TroR Elementis eft

coagmentatum.vel Elementaiis ip{a


quidem cikEssENTiA: Idq; mo-
dis variis,non Vulgariter cognitis.
Et quia in nulla re Creata^Elementa
ipfa, in ^qualifunt Proportione,veI
virtute: Arte tamcn ad 7qualitate,
inquibufdam (vtSophinorunt)re-
bus,reducipoflunt:in Crtce no-
ftra^^quales & non ^qjuales con-
ftituimus partes. Quod,aIia ratione,
Idem & Diuerrum' J(iue Vnum dc
Plura, nominare poflumus. Crt-
cis a^quilatera^, vt fupra monui-
(

mus) in Secreto, admittentes Pro-


':

90 M O N A 5

Proprietatem. At,Si SYMMETRI-


ARVM hicpofitarum,rationes(cjuas
tenemus)hngulas, in medium ad-
duccremus; vel aliter^quam(Sapien-
tibus^^ abundefatis^ per totum feci-

mus opufculum, demonftraremus


caufasj Proporui noilri.Limites, no-
bis,haud temerepra^fcriptos, tranfi-
liremus.

^ Ccepto.in plano, Pundo aliquo--


Veluti A-peridemjVtrinq^duca-
turRedafatislonga: cjux fitC, A^
K. &ruperlineam K,C,aPund:o A,
erigatur Perpendicularis: Vtrinq^^ad
fufficientem produda Longitudine
(in Infinitum^folent dicerc Geome-
bene.incommoda prxcauentes)
tYX'y

Qu^ admittatur efTe D A E. lam


in AK ; accipiatur Pundum , vbili-
j

betJ & fit B. Habita primum nuncj


A,B, (noflrifcilicet operis commu
ni Mefura)huius,Tripla capiatur, ab

Avcr- \ I
HIEROGLYPHICA. 51

A verfus C & pona- p


:

turefTe AC. Ipfius A


B,Duplafiat AE. Et
Dupla ipfius AB
, jfit

A D. Ita quod tota


DE.fit ipfius AB,
Quadrupla. Sic crgo

CRv c EM
noltram
Elem entale m
confecimus.ExAB,
A C A D, & A . Linearum Scilicet
QVATERNARio.Nunc^exBK.re-
reda , a^cjualis ipfi A D & fit
(ecetur :

BI. Centrol, &InterualIoIB, de-


icribatur Circulusiquifit B R: (ecans
redam A K inpunclo R, A pundo
'

R3 verfus K , refcindatur reda ;^c|ua-


lisipfiABi &rit RK. Adpundum
K,educatur vtrinque, (ad angulos
redos.cumipfa A K) Sufficientislo-
gitudinis linea reda: qua: fit P, K^ F.

Ab ipfo K.pundo^verfus F^reiecetur


p2 M O N A 5

reda ipfi A d xqualis Et fit K , F.


^,

Centro deinde K, &: Interuallo K F:


|defcribatur Semicirculus F,L,Pjita
cjuod F^ K;, P y fit eiufdem Diameter.
Tandem ad punftum Cjipfi redar
A^C^ducaturPerpendicularis,vtrin-
que, ad longitudinem fufficientem
exten{a-& fit 0,C,QPoftea,ex linea
C>0,&:adpun6tum Caccipiatur
Redla, ^qualis A, B, lineic: Et
C, fit

M.Centro M,& interftitio M,C,de-


icribatur Semicirculus C,H,0,cuius
Diameter fit C,M^ O. Et fimili deni-
cjueratione^ex C^Q,reda,&ad Pun-
ibim C,rcfeceturlinea sequalisipfi
A,B: & fit C,N. Centroigitur N, &
longitudine N^C^ fiat Semicirculus,
C,G;,Q^uius,C N QfitDiamcter.
lam Aflerimusrequifitas omnes,in
noftraMoN ADE, symmetri-
A s cxplicatas, defcriptafque efle.
,

Monere tamen Mechanicum li-

bet:
HIEROGLYPHICA. 93

bet: C,K, totam lineam^nouem cfle


talium pamum , qualium , noftra
FvNDAMENTALis, AB, vna
eft. Vnde alia via , ille ad hoc idem o-
pus abfoluendum accedere poteft.
Deinde Diametros, Scmidiametrof-
queomncs.obfcurishic (vtloquun-
tur Mechanici)lineis defignari debe-
re.Nec vllum vifibile rclinc|uendum
C E NT RVM : cxccpto Ccntro So-
lari:quod,hic,litera I,notatum videt.
Literalque adiungedasnullas,Tum
ad Ornatum,(non Neceffitatem ali-

quamMyfticam a nobis ea ratione,


iam confiderandam Peripherix So-
)

lari,Latitudinem Superficialem (in-


trinfecus parallclo vno defcripto)Me-
chanicusadiicere poteft. Paralleloru
vero diftatia^ per quartaquintamve
partern, A,B, vel circiter, ncri potcft.
Lunariaute,illa tribucreSpecie, qua
{blec Prima, poft fuacum Sole Con-

iundio-
94 M O N A S
iundionem , in C^IoApparere:vi-
delicet Corniculata adaiodu. Quod
fiet , fi a K punclo^ verfus R , accipia.

turilla, (quadiximus) Quarta^^quin.


taue gars linex A, B-- & luper eius li-

ne^fine.tanquam Centro^Semidia'
metro vero Lunari^^trahatur iilafe-
cunda Peripheria: pars , ad vtrunque
prioris Semicirculi conta6i:um niti-

dum. Simile quidad My&c N.pun-


6la;,fieripotefl::erelisibi Perpendi-
cularibusin quibus pars , ipfius A B,
jfexta) vel minor accipiatur: vbi/a6lo
Centro, prioribus au.i

temM,C,&N,C,Se-
midiametris, ducantur
extrinfecus, iiU (ecundij
quafi Semicirculi. Per
ipfas denique , noib^
Crucis Redas , vtrinq;

pofiunt Parallek pro-


trahi, a mediis per o6la- ^fts^ ^^^is^

uam,veldecimampar- ^ ^ ^
HIEROGLYPHICA. 95

tcm ipfius Ay By diftantes Ita vt no-


ftra CRrXy^x QS^ rrOR Super


perficiebus quafi Linearibus^eara-
tione conficiatur ; quarum latitudo,
fitquarta velquintapars ipfiusAB,
red^, Harc Ornamenta:, appofitafi-
gura,volui aliquo modo adumbrare.
Qu^ omnia^vnufquifque ,
pro fiii a.
nimi. fententia , facere poteil: modo

interea^ nofl:ris Myfticis Stmaie-


r i?7 /^^nulla^velminima^inferatur
Iniuria Ne ea quidem negligcntia,
;
,

temporis tandem progreflu \ vera-


rum iftarum & maxime neceflaria-
(

rum Commenfiirationum Hiero-


)

giyphicarum perturbetur^ pereatue


Difciplina noua longe amplior
; Ma-
iorquc quam hoc libello^^eandem vel
potuimus , vel voluimus quidem ex.
plicare. VtTemporis Filia.D B i N v-
T V, docebit V E Ri T A s.
96 M O N A S

A T, quxcuiuisefTeobuiapofliint,
iniftisiicftr^MoN ADis Sym.i
Methodice iam
nietriis (e{e exerceti ,

qua^dam.ob oculos ponemus. Pri.|


muniquidem ordientes , a noftras
C R rc /5 Linearum Qvater-'
N ARIO: eo habito refpectu ,
quo^;
QvATvoR efteLineas^fimpliciter
enuntiare,(|uis poteft.Deinde de Ea-
rundemlinearumQvATERNARiO
prout peculiarem, MyiHcamq; , alio
modo habent partitionem & ratio- ,

nem Tertio, Numeris,quos velilto


loco, vel ex aliis, per totum libellum,
Theoriis,artificiofe elicuimus , vtilia
qu^dam a Deo in NatvRA , efle

deftinata Officia , nonnullis mon.


ftrabimus exemplis- aliaque oppor.
tunis inferemus locis-quxfrudlum
haud exiguum ferent^probe in-
tcllecla: h^cque breuiflime

abfoluemus.
HIE^ROGLYPHICA. 97

rOmnispof
j
fibilis Me-

QVATERNARII PYTHA-j tathellS, 24.

1 SummaPy-
\ thagonca,
/ 10.

Omnimo-
da partium
additio^dat

Nojier Matathefeos Canon.


XTAturali ordine, a PrimaMona-
de, defcriptis <]uotcumque Nu-
meris : Si a Primo ad Vltimum, fiat
Continuata multiplicatio: vt,Primi
inSecundum;produ6li in Tertium:
illiufque Produdi in Quartum: fi-
milique modoadvltimum: Produ-
dumvltimum,omnem Poffibilem
P^ M O N A S

Metathefim in illis totIocis,determi-


nat. Paricjuerationejn quibufcum-
c|ue,tot diuerfis rebus: Hanc ego O-
perationem^tibi ( O REX) pluri-

mum Commendo tum in omni


:

Natur^examinatione, tum m aliis


Reipubl. Negotiis vtilillimam. hac
ego in Hebr^orum Tzirupii.
(liueThmura) cum ma-
xima voluptate,
vtiibleo.

qva.
H I E P. O G LY P H I C A. 99

rContinua-
ra mulripli-

Q_yATERNARH ARTIFt cacio, dac ii.


CIAIIS,
Simplex"^ Ci,
X addicio, >8.<
^ dat J Cii.r^.r^^y'
poffibili
Mctaihe
a qua-
i ternarii.
Omnimodje
partiumad- iis, Qur
Iauri phy
ditionis, Sum- ficam 14

t ma I eft~t 143) ?^"'''* .

/ naiSani-
I tatcm,&
'BonitiJce
Summa.
Suprater
raradura
habctur,
Lp"re.

NJOn funi Equidem Nefcius, pcrplures a-


lios^ex QvATERNARii, Arithmetica
Virtute, &FORMALlTATE,in luccm ad-
^erripotui(Ie Numeros. Sedqui i s t i s,Na-

:ur^^uolui, iliulcrarique ob/curitatem ma-


^nam,non deprehederit: maiorieorum mul
itadine, obtundi fuum^ non acui (entire t in-
^enium. Noltris ergjo Numeris (vt (umus
xoo M O N A S

polliciti)quantum infit Audorita-


tis^inELEMENTIS PONDERAN-
DIS,inTEMPORVM MENSVRIS
deiiniendis^Deniquc in Rerum Po-
teftafti & Virtuti ,certis prsefcribcn-
dis G RAD IV s , ex (equcn-
B
tibus id pcrpendendum ex-
hibemus Schcma-
tibus.

^N^me^
HIEROGLYPHICA. loi

Agens: ex' Gradu.


terna

rvirttu

'Denaria
Acquijtta,
ideii,
fKumeri MJhr^ [Interna. I

ylnfinita.
hanc habent
Dignitate: Vt C Analy-
iUorum vioU- tica {;:
reLegeSy Tec-
catum Jit con-
^4.
traNaturiSa-'
Tg.^ia-'
^
\ pientiam I
Synthe- J ^ 2/.
"S oldo^Wfi
eifdem noi
cere velitt, (in ^
fuU
Myfterijs

I'
maximit exa'
minddit) qui-
.u
Ifw certk Li'
I

j
mitib.Statisqj
diuiuei'
V Pf r/.
I llli
^Particula-

) Coni.
Tem- Coag.
\ (
p9ra J I Contri
Contri.
^lmb.

I
Uagiftra-
K^ iia 2S2.
CFerm.J
lOZ M O N A S

i Antiqitorurairgma,Dccii- OcTON/RIVl
I piiifProportionis, cxplicatu noflrx Crvcis

^li^ c\ Nj 00 O
2
N
3 o
o c;
H
9' 2 I

K m \" r-[M^^
'
R B C N V M
Corpo rit: Sp u v. An imae

o a< *) -^ *
H H 3 n >>
o i^
cr
:i-- 3 m "* O "

^. 2^
c ^ s .^

^ u o
t- (?
k>4

v>>>

Ex
)

H I E R O G L Y P H I C A. ror

li X ilHs Schemacibus , plura elici

"poflunc: (fjpeninusconfideren-
tur)quam aperris par eft proferr e ver
bis.Hoc tamen pr^ ceteris monemus
fmgulare vnum ^ ( anobis etia>n Pri-

mis vnacumtota hacnoua euulo-a-

tum arte) Rationem hic in medio ef-


fe pofitam, ob C|Uam, Qv at er-
NARivs.vel Denarivs^ Nu
merarionibus fincm imponitquen- j

dam:eamquecau(amC|Uam attulcre
Maiores noftri,non fuiffe abiolutam
exadlamque alTerimusriediftam oua
nuncnarrabimus.
Pofte]uam ifta MoNA S,cft ii
fibiintegre, pleneque Phyfice-
que Reftituta, (tumquidem eit
^
"^
MONASy VNIT l S SI MA,rr\
Magorumque iudicata V N t A i s

nequein N a T v R ^^ neque vllius


ARTis eft pcteftatc, EandeM
SiPIVS CLVAM QVATER, pc?
I04 M O N A S

Supercxleftes Reuolutiones, ad Pro-


greffum vllum^M o T v M v e facien-
cluminipellcre:(Ac inde progignitut
Ille y quem nos ob eminentiam
fuamri ficnotari volumus,) Idq;
ea de caufaquod nec in Eleme
,

tali mundo^nec C^elefti^nec Sv-

PERCiLESTi, fit aliqua Poteftas,


CreATA INFLVENTIALISrQua,
tunc,non fucrit abfolutillime Ditata
& Dotata.
Cuius , hunc verum Effedum,
Qv A T V o R fimul ( olim) Philofb-
phantcs Clariflimi Viri , Opcre funt
confecuti:Vndc,diu,MaximoRci
Miraculo Attoniti ,TandemadDci
Opt.Max. Canendas,pr:cdicandafq;
Laudes, fe totos , deinceps conuerte-
bant:Qu!,ea ratione,illis,tantam Sa-
pientiam , & fuper CREAT VRAS
ca^teras , Potentiam , Imperiumque
fuiifec Largitusampliflimum.

THEOI^,
HIEROGLYPHICA. io5

THE O R, XXmi.
WT,noftrum huius Libelli Exor-
dium, a Pundo ,Re6la, Circulo-
quc CoEpimus;SicqucexnoftroMo-
NADICO PVNCTO, LINEXREM
noftrorum E l E m e n T o r v m Ef-
fluxionem Extremam , in Circulum
Circumduximus , Analogum fere,

ipfi-^quinodiali-,quiHoris 24,fuam
Conficit Circuitionem: I T A, nunc
tandem,QvATERNARii OMNI
MODAM METATHESIMj(Nume.
rodefinitam,i4.)METAMORPHO-
M Qv E hac noftra Vigefima
s I

Qy A R T A Confummabimus,Ter.
minabimufquc Theoria- Ad HoNo-
rem,Gloriamqve eius: Qv^i,
(Tefte, Myfteriorum Diuinorum
Archiprgefule, loanne: inQVARTI
Apocalypfeos Capitis,parte QvAR-
TA VLTiMAQjvEjinThronoSe-
det: In Cuius Mediocircvit-
io6 M O N A S

V Qv. E, Animalia Qy a t v o r (fin.

gula ALAs s E X habentia (Sine re -

quie, DiE ac Nocte, dicunt:


Sandus, Sandlus, Sandus Dominus
Deu/Omnipotens Qvi : Erat: &,
Qvi Eft::&: Qvj venturus Eft;
Qv^EM etiam^exi^. Sedilibus^in
C I RCVITV pofitis , SE N ORES
1

14 , (Avreissvis
procidentes
ABiECTis coRONis) adoranti
dicentes: Dignus es Domine accipe-
re Gloriam & Honorem,&
VcRT VTEMtQv^I A, TV,CrEA-
s T o M N A- t propter V o l v n-
1 I

tatemtvamsvnt:et
creatasvnt. amen,
D ICIT
L T K A Qv A R T A>
I

Cuiy
HIEROGLYPHICA. 107

Cui, DEV s , Voluntatem Ha-


htlitatemcjue dedit , Diuinum
hoc Myflerium.^ternis Sic con^
jignare Literarum Monimcntis:
Laborefque hofce SuoSyplacTdif
jime ahfoluere ,
januarij
25. die emfdem /j,
Inchoatos:

^n. Is ^4. yintvverpia.

Vulgarisy Hic, Oculus


CaugABIT, DlFFIDtTQVE
plurimum.