MONAS HIERO

-
GLYPHICA lOANNIS
DEE, LONDINENSIS»

MAX M I I L I A N V M^ D E I
GRATIA R0MAN0RVM,"J50.
HEMIA ET HVNGARI^ RE-
GEM SAPIENTISSIMVM.

D e rore C£eli,& pinguedmc terrse,det tibi Deus,
Genefcaf.i-j.
FRANGOFVRTI
Apudloannem Wcchelum & Petruim
Filcherum conlbrtes,
M D X C I.

/

INCLYTI REGIS
M A X I M 1 L I AN I E X-
CELLENTISSIM.£MAIESTA-
Tl lOANNES DeE, LoNDI-
nenfis Imperium optat FqIL'-

ciiHmum.

V^ dmcaufey me^ conditio-
nis Hominem, R E G E M tan-
tnmy tam exiguo donare dy^u-
nere^animare pojjuntjha amba^nunCyme
^dhocfackndum impulere, Beneuolen-
tianimirum ergavejlram Maieftatem
meamaximaic^ Muneris ipfus , licet
paruiy tum Raritas magna^ tum Boni-
tus haudaf?ernanda. BeneuolentiavO'
iis excitauere 6* conciliauerefempitef"

nam-.Vefr^ admirandt^ Virtutes\Qu^
tantafnt^ njtyqui illas oculata nonper-
Jpexerintfidey aliis quidemy vel medio-
criter credant , Rarifimay de eifdemyli-

quamJieripo[^itypauciJ^imis. De Muneris autem ( mole quidem ipJaexigui^quoddiceremKaritate^^ver- his. Sedqui eaf- dem diligenter accuratiusqjjunt Con- templati Prajentes lOrationis ^fey Di- Slionisque maxima lahoraturos Inopia ac paupertatefatehuntur cjuamprimu -. Oratorie in earundem oynnemje dijfun- dere cupiant Amplitudincm.Mthiy Mentis indaganti conaminetotOy Oc- currit Humana ^vit^ Duplex^ inqj di- uerfasfententiaSj Curjus {quorumalte- rum ingrediuntur Plerique omnes) ijlac confiderandus ratione. proxime iampraterito Septemhriy in Hungariciuejiri Regni ^ofcnio^aliquam trahens moramjucu- lentiJIimaSyeasque variis exploratas mo^ diSy oculatus cognouiTeJlis. Huiujce rei caujks y Ego . Quamprimumy Infantia confe^o curriculoy Pueritia- que: ^dolejcentuiamy Quod^vita dc- inceps . PRi£FATIO AD REGEM cet verijsima^ nanantihus.

Milleflmumy in medium adfer- . EtIflorUyMdle.profefto ^elfacillime in uenias:VbiJllorum{flnceriusfcilicetciui Philojophi^ operam nauant) vix Vnum monflrare queas : Qui ipja Phjflcajal- temprima^jerajuCy deguflarit funda- menta. At^ Qui C^leflium virium ^ AHionum: ^JR^rumaliaYtlOrtus^Sta- tuSyObitusquefueritpenitipispleniusq'^ perjcrutatu^ Caujjas : ne eorum qui- demyquije totos adfapientiafludia con- uertere. modisjollicite lahorandum omnihus. inceps ingredientur gentis-^ ^nimum torcjuere incipiatOptio:Tunc. Bi- uio Statuunt : tandem : V^el ( Veritatis Hij cjuidem ^ uirtutis Capti Amore) ad Philofophandumy totoreliquo vita Jpacioy neruos contendendos omnesiVely (Illi certCy Mundanis irretitiHlecebris: aut Diuitiarumflagrantes Cupiditate) delicatam Qjiafluosam^ve 'vitam duce- re. MAXIMIL lANVM.in ancipi- tisjudicii aliquantulum hajitantes.

l^hiyvejir^ Excellentixattenti- tcs intuenti y maiorajeje {Conjideranda offerre . s H lEROG LTP H icr MTypum^ad Pythagoricam {diflam) appingemus li- teram. ) PRjEFATIO ad regem re. CeNTVM MYRIADVM MILLN BVS. adjupercalejiiur^i f^trtutum^ Metaphyjicarumq-y Injiuentiarum Spe- culationem ^ com^rehenjionem ^fhi^ rarity Vb l hvn cjn toto Terrarum Orhe ( nojiris ijiis deploratifimis Tem- porihus ) Magnanimumyvcl Vn r My ejje f^erahimus heroa} (um iuxta f>rioris nofir^ ( haud temere receptic) Ml LLESl M M Proportionis Pro- grefuiExcENTrM sincere philosophAntivm myriaoibvs' At £X PROMIS CVi€ HOMINVM SOR- TIS. Rejp. Literaria poteji. HVNC VniCVM FELICIS5I- MVM FOETVM EXSPECTARE DEBE- MV Cmnsjic demonftrMA Raritati s. Quid ergo^ Qjfiy ijiis difficultatihHS yfuperatis o- mnibtis .

E x) Optarem cjuidem hoc meum EJfe^ CenJeriqyMunus Vel Ip/e^: quiartium Maximarum^Rerumq-. craifimarum cognitione Excellts & abundaSyfacilipofsis ajfecjui conie&ura. ARBOR i iRARlTATlS. Se. 7 offerre njidebuntur. TTPANNOS n N E r MA T I K O r. . MAXIMILIANVM. EVEJLI INFAN jn quo nmc Triplicis iflius (Philo- \jol>hica) explicauRariutis Gradu ( Qe- mentifimeR. MyjlerU'Jx nojlris hoc modo dcfcripU COSMOPQLI' Ticis Theorijs.

^' .qu^Joy^Jlronomi- cos VulgaresT^lanetarumCharaSlereSy I {cx .Qui penitius ex- aminaritfatehitur. ijlo meo Speran- dosMmere. V KJEV ATIO AD REGEM I.primocjue Philojophandi genere^jlatuere : non idamearroganter ejjefadum exijlimo. An non hocRarum. riyaudeo.Qjiod in tam Raris fa6litare rehusjatis ejje Rarum liquet.Etyhac quocjue R^ritateprcC- ditum efly hoc nopr^ Munus. (t/it in Injimo.nun- quam^ad hodiernum vjq. Etjiah humo^alti^ us interdii^videatHrCaput leuare uelle: Sx eodem ergo etBoi^iT atis Gra- du ^jruSlus uberes de .VeJir^ CelJttudinipoUice- t. diemyaliquod fuijfe ahJolutumOpwSynjelauditione ac- ciperepotui y uelex maiorum inteUigere MonimentiSn Hieroglyphicum etiam licet appel- 3 lemjjuhcjjetamen 6* Lumen & Rohur quaJiMathematicum. Quod eo genere Scrihndiy%)Jque ad extremum Orationlsjiluj contextumeJlyCjuo.

MA X I M I L I A N V M. Vere ergo^ jlley nohis totius ^Jironomia Rejiitutor & Injlaurator nominari potejl : ^ nojlri Iehov AE in hocgenercNuncius. proPriasJua^S eloquen- tiJSime explicare pojje ^viresfCui etiaac cedit& ijiudvalde KarumiExterna eorundeCorporay admjflicas iamfuas optimis ^rgumentu Hieroglyphicis) ( ejje reuocata^ rejlitutanje Symmetrias. 9 {exMonuis mtMutlSymtjaltem qua- jiBarhark adhanc horam Notis. moriorum Notis yquanouofeliciq^ idem pr^Jlare tentauerimusjuccejfuy^id^vi' dere Vt ejl Karum ^ itanouum prorfus- Et hi^c omnia in Vnico ^ eoque Me r- cv Rli y Charaftere Hieroglyphico (Acumine quodampr^^cmunito) includiy ej} omnino Rarifimum.) lam.^t . Jent (tTlfaioresJn Ecliptic^ Dodecate- . Vita imhuilmmortali: ^inomniLin^ gua & Natione. Quajiy njeleaedefuijfent olim^apudS^' clumpriu^: njeltalesfore nojlri Optaf.

l^tyin eodcyne SuperfluumPun- 6iii yhii'. lO PRjCFATIO ad regem Sacrahanc ScYi^tionisArtem.{longecjue maiora) ne %jnum defl- ciat^un^um-y Omnescogentur. ^ ex omni homir.. maxi- mejateri '^arum. IdcjHey a nohiSy hoc eflfaftHm mcdoy vtplacidi/^imey & cjuaflfua j^onte^Hi- eroglyphica ilLe interpretationes omnesy Jeje in medioponant Violentum nilyuel : Improprium cjuaflper totum ^videriO' pujculumpotefl.^clNfO" f^ A M Conderemm Primi : njelextin' Stamprorjiis . EthaCyltayLo^Dit^ ENsi no- firo HeRMETxS SlGlLLO(^^ \fempiternam Mominum memoria) Qon- \flgnari. ^tpr^caterisyllliy cjui in Philojophi^ Sapientiaque pro- fundioribus Dijcjuifltionibus y Nomen pojfunt proflterijuum.u Me- moria deletay eitis Ketiocaremns Moni- tis. Sic enim Tefli- flca- . cjT* ad h^c quise diximusflgnifi' canda. 8.

ahVN O di- Jcendam Homine^exa^e defenderepof Jit : Q^m IUum y quem Supra in Terris demonjirauimus ^Bs^iJ^imum.qu^folidipima nitatis. Locisin Ordine Alphahetarioy Ne- xihusvariiSy Valore Numerali. .Vtc!^aliaSyta Raruejje GramaticUyQui Gramatica^ Vn AMefJe Scientiam . ta nec Lihro explicare magno c^ueam. nec Locus ijle y iam requirerevidetur. xx jicahuntur Grammatici • dum rationes ejje redclcndaSy de LiterarumformiSySi- tu.aliisqi^ plurimis ( (jUi^ circa Trium Linguarum Al^hahetaPrimaria conjiderari debent) hic admoneriJevidehunt. Scripturis y ia^a Fundamenta cjuan . MA X I M I L I A N V M. Anno 1557- getice^olim diJferuimus.^iApolo.Sedtanta dehifs InSpc- culoV- mihi conflantMyJleria. fiuc hahent [tum ijliu^s^rtis (^rammaticdt. ApolcK gia pro tum eorum o^u<z eiufdem eruantur au- Rogc- xilio Alyfieriorum ) in Sacrofkn^is roBa- chonc Dei Qmnjpotentis Anglo.

tum . pradicandam. Jnde y excujatione omni carere Hf- MANVM G^NFSy docebat Pau^ lus : Etiamfl. {Quodnoin Gra- cafolum efje intelligendum Lingua ijed tum in Hebraa . !z PRiEFATIDAD REGEM Neq-. SAPIENTIAM (^ PoTENTlAM. cap. nuUum aliud de hijs habe- ret . S £ i p s v M Comparauit Litera. debeant ejje. Quanta. mirerisy O Komanorum Rex in- clyte-y Mey AlphabetariaLiteraturamy magna continere Myfleria ^nunc ohi' terreferre : Cum 1f SEy qui omnium Mjfleriorum y^uthor efi SoLrSy ad ^rimam &* l^ltimam .celebradamq} a nobisy di- ligentifima Indaginefunt perluflranda. AdRo. Intermedi- arum Myfleria^Et no efl mirumyhoCyin literisflcconfiare : cum&J^iflbilia& Invisibilia omnia-Manifeflay & Occultifima Natura njelArte)ab ( ipfo Deo emanatiayadeius B o N i T A- TEM. 1. tum in Latina y ^variis^ exarteifia^demonflraripotefl^viis.) O.

Karf M quoddam in hoc Genere^ [ex nojlra Mo NAD 'E)demonJiraJfe Ex^ emplumitum Amice admonere. & picumlmpletionem omnium^ confdera- du effcy nos docuit ^terna Calefiis nofiri Patris Sapientia: quaf in I o D 6* Chi- . MA X I M I L I A N V M. 'vfq-. ic^ Legtsjenfum . Qu^m^ quod . QmR^ru ahditaeruereMy- Jleria Lahorant: cum^TeJlesfacere nos.& Latinorum literasia DeoJoloprofe^IaSy & Mortalihus Traditas. exCREATlON -EjpJoDtgltoDLl. .] in omnibus eji exaratum Creaturis. 8t licet^ omnem Mojk. 'vt ifia ab omnihus requirere ^elim Grammaticis: Sedjufoi. dij^ojitis Ar- tifcio) prodtjjfe.Primas^ Adyfiicasf^yHehr^orum.ex PunBiSyKe- dis Lineis & Qrculorum peripheriisy {mirahili Sapientifimoq. Aty hoc nunc non ago ^ Curiojius . ( Quicquid humanaia&arejolet ^rrogantia) Ea- rumcjue omniu Figuras. 13 ret ScriptuMonmentHm. ad lodim A. Gr<^coru.

Qjff etiamfiy Minima eorum funt ^ auavulgarium Grammaticorum ponderentur ludiciis : Dum tamen^ quo fefe adomne Literarum ^Nekudotht.non Po- tuijfe.AmfleilentioH4: IxRECT A DESCENDENTE LINEA VNA ET TERITHERI/E FARTI- DIVERSIS B V S D VA B V S » CONFORMA- T A Ai.eodem la- hore detegimus : Primos Homines. tam Stupendam Hehraicarum Literarum & Nehjidotht Fahricam^ex tam My- flicis condere PrincipiiSyJine Prafentif fimoDiuiniNuminis(t/lfflatu. 14 PR^FATIO AD REGEM reck ( ex qmhusomnes Hel^r^orum Li- ter^^ V^ocalescjHe confurgunt ) ultma Cojiderationis Legalis ^fafla ^nalyji: Nohis tamen non efi id Contrarium^ VNITATE AVICIS CHIREK. I M- MOTA MANENTE: TRINITATEM M O N A D V M CONSVBSTANTIA- LIV My I N V N ITAT E I P S I V S I O D. Generationem. C7* quam mirahili ac- com- . CO N S F I CV A M. P^ndejatis enucleate.

Maxima. Raritatis iflius noflri MuneriSy adducam fincerifimos Teftes.hic . ihi- cjue y Mentis %/ariis tradahat ^Bio^ nihus: Eofdem. Sed dimifsis . & fenfihilihus omnihus liherosy in Diano^as recondehat recefiihus . commodent ^rtifcio . ^- R I TH MET ic rSy {non dico^ L O- G I STA)an non mirahitur y Numeros fuos^quosa rehus Corporatis ^hjlra- ^os . Ma thematicos meos . in noflro Opo-Cy tamcjuam Concretos c3r Corporeos o ffendiyfiericjue:0* eorundem iAnimas^ Formakfqj vitaSyah eiSyinnofirosfecer- ni vfiisfj^n nomaximemirahiturfTa- tumvidere MoNADlsFatum: cui necnjRa Monas^liay 'vel Numerus . hoc modo y Literarum iftis y & Lingu^ Philofophis. apteaSapien^]^ tihm conjtderantur .perplu' raque ( ahfolutiJJima ^nagogia ) lilos edocent Myfleria. xM A X I M I L 1 A N V M.

i6. Qvadrato.{adomne dijjoluendu Arithmeticu Duhium^hahilis) Cen- srM ipjum y & ^valore ^Jiue yEJlima- tionem ( Potentiac in ipfa R E Latetis ) Hic Primojemper ExaminCyD E n A- R I o explicari Numero ? ^ccuratis Diuifionis & y£quationis operihus{yel "vt illa^rs prafcrihit) mediantihuspri- us} G^ouETKA(miI{ex)fihide^r' tisjua "vixfatis plene conjlare Principiis {quodvalde mirum efl) incipiet h^Jtta- re cum^hicy in SecretOy : murmurarijn- nuique inteUiget-. omnino ^. d^rchimedisque diSles S^^ores. Cir- cv L AKE. hic^excellentifimo copenfari pojje Frw . in I{ei &r Cenjus Suhtilipima Generalu queI{egula:VNIFS KEJytanqua ChaoSypropoJtt^.qualcy huius A4 O' NADis Hieroglyphicie Myjlerio da- ri. PR^FATIO AD REGEM ddditione accedit : Nec extrinjece ad ipjam Multiplicandam adhiheripotefll ^n noadmiratione af\icietur maxima.

n ) MA X I M I L I A N V M. 17 flu: licet tentatum haudfueritipjeajje- cutus T^rohlema. In Magnis l^oluijje Satejl. hicy ^Jtne Aeris vUaperferenda Iniuria Suh : teCto^ Claufis undiquefeneJlrisOJliisqjy ad quodcunque datumTempus^ Calejli- um Corporum Periphoras^oculis exa- flifime queat obferuare f Et hoc quidcy Jine Mechanicis^vJlis yCxLignonjelO- richalco confe6lis Injlrumentis f Et PERSPEcrirr Syfuiingenii Stu- piditatem condemnabit Qui^ iJtiuxta : ParaboliceConi Se6lionis Lineam (apte ingyrum circumaElam ) Speculum effi- ceretymodis laborarit omnibus: quopro- poftam cjuamcumque ~ ( igni obnoxiam B . cjHoJ}upore llle poj^it iure ajjici meritifsimo : cum Jine Adotu & Sono jjnexplicahiles^ Cale- Jlesque hic IntcUiget Ha rmo i^ AS? Et^STRON OMvSyUnnon perpefifub Dio Algorls^^vigiliarum & lahorupcsnitehitfemaxime^ Cum. Mrsicr s.

Vcl Metallum cjuodcumcjj in Impalpa- hilcs cjuajt.hic y Elementum Tcrr^fupra Aquam natarepoffcyCertif Jima expcnentiay M o N a D i s nojlr^z s.Qui Kationes PLENieirVACVi {arm- mentum vfque ah ipjis Philofophi^jn- cmahulis controuerfum ) diltgentifime vcntilarunt: yideruntqueyCa Legey& Natur^ (^cjuajt Indijfoluhili) vinculo. PRitFATIO AD REGEM Mdteriamjrjcrcdilpili ex RadiisSola- rihns vcxaret Calorc: Cumj hic.vi Caloris ( vcrijlime maxi- ma ) redigerc potefl: Puluercs. Ety cjui /• P o N D £ R V ufuhtiliSpcculationi to- to vitieTcmporc injudarit: Quam henCy fuos iUe coUocatos ejfe Lahoresjumptus- cjuc iudicahit: Cum. bu^s Soli fubdudis ) cjuojcunq. docchit Magijlerium} Haudfccus. (^aDeo Optimo o^^ax. ex Te- trahcdri Scclione Trigonicay Linea ex- hihcatur cx cuius • Forma Circulata^fi^ cripoteJlSpcculum Quod^ [yelNuhi' .) coordinatds^ CQn- . Lapides.

: Itisex iUal^rofeJ^ioneyJik vendicahit. O Sapientif- jime Rex . {ex eorum animijententia) ducendis impeRendisue^hominibus Mi- randa conjidentij^ime ojlendere poJ?int ( l^ariis & illi quidem Inuentis Reip. M A X I M I L I AN V M. IJla in Mentis vejlra . Junt vtiles Vt Hydraulicorum totum : (t/irtijicium monjirat^ rcliqua He. ^^ Nojlr^ tamenAIo nadis Theori^y Jieri idpojjey demonjlrant. ut nunc placet lUa nominare.vl?iJiiam{Jic dicla) Geome- : tria. Me- mori^f. & T:<^yruph ^rtis ( Ju^ tres quafi pr^cipuas CUues) extra . ^ ronts Thaumoposetica .) ^t y(juod Tcrra Ele- mentum . Surfum. in Ignem^per Acjua^ vUa Machina exantUre poj^it Nul. reponatisTheJauris Secretifi- mis. Notariacon. ip connexa^Sy & CopuUtdS j^Umentorum proximorum ejje SuperJiciesiJ^t in Igne^ ^ere e3r Ao^unjurjum deorJum^Hor- Jumlllorjum.AdCABALlSTAMiam venioHe- hr^u Qui.

Hac autem . \ hu$)huiuSy ( d Deo) R^cepu Traditio- j nis Atyfiic^ Notas^ Charaderefq-. quaCreationisnohiseflNata LegCy ( "vt Paulus innuit ) REAL l s . 1 rogari. ah Homine Scriptihilihus. inffit.Q^am^in nofiris adParifenfes AphorifmiSyK E AL E M nominaui C A B A L a M ^fue iQ orrt^-' Vt illam vulgarem alteram i Cahalifi- cam nomino Grammaticam fueTQMyof^Avy.J^el. hanc quoque ^rtem ^ tum^ uocahit S ANcTAM : ( veritate coa- j dus .(^u<e notifsimis Literis. cor.Jt Intelligat ) Vel^ non ludaorum.20 P RiEFATlO AD REGEM | SanSla y Nmcupata Lingua exerceri jines^videhifJmmonjndiquaqHe^exobA uiis cjuihuscjuey^vifibilihus & Inuijihili.Natio- num ^ Linguarum^ Jine z^o^mTrt^^-^^ct) Eundem ejJeD^EVU Beneuolentifi- mumfatehitur: NuUumcjue Mortalem fe Excufare pojfe ^de SanfliC huius no- Jlr£ Lingu^ Imperitia. tantumySedomniumGentium.

in ^eJlraRe- gia PraJentia^M a g i c A uhancpro' ponere audeam Paraholam.poj^int. NAXIMILIANVM. Injluentia Gonetica: LicetyantCy in Calovelalihiy fuere ah Eodeu Corpore SefA- RAT ISSI M M. Terrejle cjuoddam (jorpus^ MoNA s hacnojlra HieroglyphicUyin CentroQntri^La- tenSypofidet : Quod.(O R E X j Licet iam. Hac(Dei Nutu)fa' 6la Gamaaa . Non exhorrefces ^hene fcio. de cetero. Lunaris & Solaris eJl^Matrimonioper- petuo ) CopvLANDv^. ( Quam ^arifenfhuSy . 21 CABALAGrAMMATICA CjHO- que qu^dam Diuinior efl : cum ^yirti- um tjlajit Inuentrix Nouarumy £r Ah- jlrufij^imarum jidelij^ima Explicatrix : l^thoc nojlro alij tentare Exemj^lo . JumTlti^yccfjLYi^yxisif interpretatusiidefly Matrimonii Terram :fue Influentialis s . Quajtt A c T v- A ND V M diuina Potentia^Jlne Ver- hiSy ipfa docet : Cui iam A C T v A T o.

tem. Hac. C PRjEFATIO ad regem Conitigiiy Terreflre Signum) Superjua Natiuam Terra.' Dicrs. Luhens deindefateri Velit. Eadem. QuojinitoProgreJjw. Experti/^imusMi.facillime Hip- pocratis Myjlicamajfequeturuolunta- PUnk. etiam ex iisdem. ScietenimyQj^lDy cri.Qja aluit.inME" TAMORPH OSIN yPrimuslpfe a- hihit: [RariJ^imetjueypoJlyMortalium conjpicietur oculis.vlterius Nu- triri non potejly "vel Irrigariytjuamad Qj^ ^ KT A M magnam uereq} Me- taphyjtcam Reuolutionem Qompletam. conceffaTheoriis. ad- DENDVM ET AVFERENDVM fit : uty ipjam Artemfuh maximo Mo- N ADI S nojlrx CompendiOy & Me- DI I N A M ipfam contineri.0 Kex Opti- me 3 l^era efl ^ toties decantata ( &Jine Scelere)Ad^^ orvm i nvi sibili- TAs: Qua {vt Pojleri omncsfatehun- tur (t^agi) nojlr^ ejl MoNADls 1 1. BERrLLiSTI-\ CVSy^ .

MA X I M 1 L 1 A N V M.fitis- faciat'^ VOARH BETH AD V^ Ipfque. de (tA DEFTiV O genere 14 ( cjuiccjuid^vel^R i OT Arsfuh. & nem explorabit. omnia IZ. hic . inLamina Cryfiallina. 2j CFS. Deniq. fi Vo ARCH A- U' DrMicOynoJlr^ Hieroglyphic^ Mo- NADls.Theoria vigefmaprima. MOTHy Speculandum minijlret i^d Indos uelAmericoSynon iUi effe Philojo- phandigratiayperegrinandufatchitur. ON miniJlrareyUelpoUiceripofit. Et.velvigin- ti^nnorum maximi Hermetis labores funt ajjecutiad Parifenjes . cjuafHb C^lo L r NJEy in Terra ^elA- quis verjantury exafiijsime uiderepo- tefii&in Carhunculo fiue ^^]^ Lapi- dcy^eream omnem Igneam Kegio. fua ) licet MONADEpeculiari {AnagogicaApo- dixi illujlratu) aliasfcripferimus: I^ejir<:e tameMaieJlaiiRegi^ conftater afjerim\ Id OMNEy Analogico noftra AlONA- DIS Hieroglyphica Operejtaad^viuu .

24 PRtEFATIO ad regem exprimi i ^vt Similitu aliud Exemplumy humanogeneri nopojjetproponi. njt lujle^ illius Indi- gnitatem ferat Calumni^ . ejje diclum ( Triplicis Inclyte ! Diadematis honore) Concedas I{exO Maximiliane Eifdemque limitibuSy e- ' iufd^ defniri Bonitatem. traducere debet : IpfumyScilicet ^Di^nijicatum Glutire Opus er Operis jmitari : Dignijica- tioncm. Quody injeipjumy dupliciter . I Nunc Satis a me\ Imo vereorfihac ( \ hominum audiret VulguSy neplusfatis-^ i de Raritate nojlri huiufceMuneris The i oretici .Ta- tumprofcclo abeffe. Satu ergofit^ (^Regnum omnium Decus fngulare)hoc nojirum Munus y Dum y tam ejfe Karu demonflrauerimus diligentius yNemi- nem tamen [licet Inuidta Lingua Petu- lantia Maledicentifimumcjuidem) A- uem efje yffopicam mufitare poffe. Modejlif fimi emnes Sapientif^imicjuefatebuntur Jhtfo .

25 Philojophi : cjuod non dedignabuntur lUi quidem. Et cjuamuis Autoritatealiqua I humana .& Errorum Turpitu- j dinem^ a Phtlojophantium tegeremus o- \ culisi Honejla Ve rit atis Jludi- oftjsimi.Si- \cubi tame yAntiquiJ^imialicuius T^hi- loJophiyOpportune poterat nojlro illujlra- ri Lumine . aliqu ot notabile diflum uel Scriptu. Veluti in HermetUy OJlaniSyVjthagoray Demo^ critiy cjT* ^naxagora quibujdam My - Jleriis : in (^ua^exnojiris Hieroglyphi- .excuius SoUhs A4ifericordi^ ^lis. RariJ^imas iflds omnes cum Timore & ^more ex- traxerimiis Theoreticas Plumas icontra nojlramper^damum introduSlamNu' ditatem. nullo modoyhicfurnwsjreti . Vt eifdcmjgnorantne aj^erri- mis quibujdamjrigoribus^multo rejijle- remus alacriores. una mecUy Laudes ^ Ho- norem illi Thoenici accingere. MA X I M I L I AN V M. ibi ^ tUudamice nojlris exhibe- re PoJleriSy non recujauimus.

I '' cjuod nonldemHoneflumyflncerum^ Di- gnitatiHumani^eaptumfltiPietatisber'- I fetiiflim^.qua Itie^Qui^quic- quam eorum cju^ hic l^eflra Sapientia Q)mmendauimtis. Qui^ eorum perjpe^ifimam habet omnem Amplitudinem' Sic Nemo citi^ HS Infantiam fliam^ Malitiam.veltanquam Impium Condemnare^vel tanquamfliuolumRc iicere auderet. \ in tam arduis Myfleriis non potefly nifl ! lUe. adducere quu . Et iftam tantam Ti^itatemy ita^ ^i^biq. pr OTESTEMrR. velAr^ rogantiamproderet. velVJuExper- tioremivel ^u^loritate Potentiorem : vel Sinceritate Fidehorem . Religionisqjverafludio Vti- I liflimum. PRiEFATlO AD REGEM i cis defcendimusDemonflrationibtiSynon ' tanquam ah illiSyjidem emendicantes in iflis. velludicio Acutiorem.ut l\/ihilyvelapertevelte(fiejn hocltbeUo a nobis cjfepofltum. Etvt OP0OTOMEIN certe. Cuius reiy cum nullum . conimfia Comitatur Bonitas.

MAXIMILIANVM. Qj^rum 1. 'variis temporihus y attulijje detrimenti .) condemnare folent Studia.Sed etiam multo- rumPhiloJophantium eriget animosivel humi. Qni Bona cum Malis ( temerCy promiJcuecjUCy exnominisjola Similitu- dine." trumquey Reipuhlic^ Chrijliana^y plu rimum .iamypropter tantorum Myjierio- rum proclamatam Incertitudinemy la.Pro- hata ejfeyhabcricjue *\R^ta . centes . Velpropter Rerum Raritatemy jmperitorum Superha timentes ludi- cia . nonjolum y Trioholarium multorum ohturahit ora GrammaticaJirorum-. Qim maxime deplorando ( imerdum ) Opti- morum lihrorum interitu. 27 (juis poJSit Tejlem^ cjuam Summus IUe Kegum Rex Ommpotens^ Keqemfece" Yit(t^lAXIMlLIANFM: Erit CTgO mihi Vejlra ^ugujla Maiejlas injiar aliorum Omnium: Cuiyh<tc noJlra. Qy^pto nimirum ad tam . clarij^ime conjlare po- tefl .

&fatemur . CoRPORA tUayZiel Effe nefianty^eiyhiyVelQualiaflnt'.^elpriori ratione perterrefaclo: ^vel ianiy quidem ^ cum Progrejjus haudme- dtocresfecerit . (fT ^ta di • ligentifimefieriynos quoqueyjuademus. Qu^SoUs. IUi y Hominum non Vulgarium.&ea ra- tionc cjua njulgares captant homines ^ exercent' non J^ulgarifolumfedfapien- tifimi cuiufqj ludicio explodendaSyCon- demnandasojue . ab Imperitis ludicibws^^niuerfo tam nohili tamcjue diuino o^/l^flerioru condemnatofludio. non Vulgaria condemnare Studiaynjel audenty njelfaltemlure pefjunt} F i AT :: .fuas compa- rare amulasfalfts lUas quidemyVmbra- tilcs.QuO' rumifla: tenuifima:funt Vmbr^ Quo modo . SedyQui. OdiofaSy MoleflaSy Hominumque Societati Inutiles. Rujlice eiufdem &* Su- perhe . ^t ^lterius eft lociy [ingulis Scientiis Honeflis ./- .28 RitFATIO AD REGEM magna traclanda Capejpndatj} j^g€- nio.

Communes efft^ Per- . IrsTlT I A. CoMMVN ES cum ifftsCorporihTE RMINOsha- hent : ( Quod Mathematicis eft notif^i mum) Eodem modo. Vitam inonfolum inhumanHm idmihi (O I{e X ) Sedln- iuftum cir quaftlmpiHm videtur. VnicHi(j]yQjiod Suum eftyJtCytrihHatHryin iftisVulgarihus Sci oliSy^rtium Adagnarum Vmhras non (eBantihHsfolHmyfedeafdem etiamfce- leratifsime ementientihus adulteranti- husque MngdSy Errornm y omnemqne : adfcrihamns Impietatem : ^t in Bonis SolidisqjftHdiis Proueftiorih. ftudia-^ cjueivelin difcrimen.Namy vt Corporum quorHmcunqueyOmnes v- hicumque Vmhraz . MA X I M I L I A N V M.(^ hone- ftis morihns tum conftrmatisytumfua m- tegritate Qlarifsimis : Vely Vim ( ohle- uem Vulgi Cahmniam ) inferre : Vel eorum in Odium vocare nomen .e^ hic^Phrafes Lo- quendi yfcrihendique Vmhris^ Vertsq^ : ipfts corporihus .

diflinguereflnes^ -vireSy&vfuSy IrSTlTlM lUe efl Gla- diuSyRegiusJmperatoriusqy-cuiuSyVta' lia multayitay^ hoCyefl praflare Diui- num Munus Et ^rte profeSio qua- . 30 PRiEFATlO AD REGEM mittunt SOPHI. venirevidemus : VtlHiSy Id quod ha^ herefeputahant^ {vmhratile.OP0OTOMElN igitur opor- (O B^Xy tety Vmbr am & ) inter CORPFS:^ vtriusq. Siccj. Vmb TILE s figuraSy intra ipfrum CorpO' rum Sinuojos anfiaflus lihenter admit- tunt: . Vbiy Imperitiy Teme^ rariiy & prafumptuoli Simia ^ V M- BRAS CaptantJolaSynHdaSy&Inanes: DumlpjiSapientioresPhilofoploi. jruilugratifimo. Cc?g«/r/c?. 'verejlludy v/u S. c.) tanquam non Solidum& Sincerum^ ex manihus & Corpora eripiatury iuflifime : tra- Vmhrarum flantihuSy concef omnisfit Comprehenfo & fa honefla legitimaq.COR- PORrM Solidajruantur Do61nna 0* Luc. damyinterdumyjpflSophiy r A.

hiif Tcmporihus . Tua prajertim commemorataSapienti^y Pa- rerga cenferi njoloi immo ne Superflua quidem. humillime Ojfero : Ol^nixe a vobis contendensivt eiusdem non De- digneminiy nunc quidemy jieri Compa- ter :pofl vero^ cum erit & ^tategran- dior^&jideJuaComedahilioryin vefira femper vohisvtjeruirepofitprajentia. jgnofces mihi O KeXy Mun- dum^ delniuftitia ( ex Chrijli ^u6lo- ritate") arguenti. MAXIMILIANVM. Pro vejlro^ deinceps 6go eundem haheri . tunt: ne^jinis in Hesfcridum Hor- tos^ruditerirruentihHs^eU^jJSim^pr^e- hedntur Lacluca^ cum lU^ fufjictant Cardui. Neque haCy vtlo modo hoc loco . ^tque h^c hafienus^ Hunc ergomeumMoN ADi s Hiero- GLTPH ic M Fcetum [Conceptione quidem LondinenJemylVatiuitatevero ^ntwerpienjem) l^ejlra Serenijsima Maieflati . .

Mentcgejlaui mea.29.g^AmMo- N A D I s InejfahiliSj Omnipotentiaj anteomnia SacuUyJundatay) viuitre- gnatque Sempiterna : Cui Soli .Anno 1564. Ancwcrpix. tHmque huins in Luccm editioniSyLaho- remfecijli. Celftudiniy tum ardentij^imis meisfln- 1558 ^cx Aph. ^MEN. omnis Lau^y Honory Virtus & Gloriayah o- mnijemper exhiheatur y decanteturque Creatura. la SacrofanBa Tr in it a s. placidijimejum Enixus Quod. . Felix. Nam cjuem ^yinnos prius paretin continuos'' Scptem . 132 PR^FATIO AD REGEM "volo. Londu j Fauflumque ejfe^ tum veflr^(t/4ugufl^ ni. cerij^im^e veritatisfludiiSy Concedat II' 52. os : ita.facilem mihi expedi. O Qementijsime Re x: Quiy^vt mihi^vijiis estoto ^artiu TemporeBla- dijlimo Aj^eftu^ ante oculos verfari me. lii Dierufhaciojn hanc comunem Aura cis . Ianuani. ^LTs' ! eundeyincredibili ^eflra ad tantu inter- //^//i/^ Virtute Magnetica^duodecimjo- p^o 'x< dcu. ea ratione. " ~ T YPO- . im.

D. ^^^Gtilielme §lH/im ^nice . P. 33 TYPOGRAPHO GVLIELMO SILVIO AMICO SVO SINGVLARI.{tumin eimHono- rem^-propter extmia. loannes Dce Londinenfis s. JUufiriJsimi Regis Maxi mi- LiANi Virtutes : (^ui ex (^ordls mci Scriniis yRara.sjuas ^ Regi- ajque ^irtutwJum "vt Aliiex lU lo Sthi exemplum capianttqui & .exccllenttJst" maque communico Arcana: Sa- que ratione ^iVii communicanda Curauiy ^vtetia Tluresper Ter- rarum orhem. chara^Sy Tr^cUripma^ habeam:.

T)uo igttttrjunty quA mthi e6 orandus maxtme- Vnum Vt ^ "vhique acctiratam meam:.Ltneis^ ^iagrammati- htts ^ Schematibtis . [cjuantumpof- fts)Diligetiam'' Nejdem Ipfum^ quodEgo(fDEi NVTv)pepe- riex omnipartehene ¥ormatum QorptiS'^ TypographiA Negligen- tia^^el MtittLum y^ell^eforme prodeat in Lucem • indtgnumfi- qutdem .34 AD T Y P Q G R A P H V M. Regm Saptentijstmc "vacareRe" gnom Gtihernaculi^s 'Phtlo. J\QimeriSy aliifqueJmiteriS:. ruere . Kege tanto Indignum . T^undiJ. eifdemfrut\Vefira Dtligentta^^ Fide ojueant. in Literartim Vartetate. : & fophorum tamen ^ Sophonmique Stupenda cumulate addijcere Mjjieria poteft) T^lirres yinqiMm.

quos in eopenitifsi^ me . Se. (fa- uere tamenfatisM tjlo^ mihi Vi- deor^fnfortunw y dum te elegi^ Ijitm nouiter J^att Operis T^- rentem Tjpographicum: qui o- mnihus modis .Mi- .emitterepotes.fipifsimeque examinando^ collocare "Volunt^J^daximis. nuUo \modo^in manus desLiheUos.Nonfblum^ __ quodextfo Lahjrintho. quoda tepr^- (iari Optarem . A D TYPOGRAI^HVM 35 vere TbHofbphantium Studiis^ ^ Uhorihm . haud eft leue .Non quodiUis ego h^c quidemy^velme- \liorayinuideam''S edhoc inde ori- : turum maliSufl?icas'. id quidem: O^nnirum^l^^romifcuo j *vt hominum genert . S Ecr ND VM. hofce . nitidum ^fpiifjue ^eneQompoftum Memhris^tua Curatura.

Negare Aiiimeam^ ^ rabtdijsime accufare Sincertta- temaudebtinV' nunctandem De- fjerabundi Vt^primo^hxc • Mj - fieria^cummaxima Vr^fumptto- nea^grefsiftmt T^emerartt. oAt in hoc ta?itt MomentinegotiOySi te bene a multis iam annis noui [yelpropter amicitiam noftram: ^el . ^ltis quoque^ [tllis tnuium) veUingredt Juadebutltervelde eittfde^^velut illisexplorata^ Certitudine^ScC' Impo- leratijstme ementientur. Sffe . Jiores^Hominumque Laru^: Vel Denique^talta DeW^^^ g na- Li A:. Incredibili- btis ^Angentcs mod0pefsimeque fiiis profpicientcs Kei famtltaris negocits)fed ettam^ qtiod.36 AD TYPOGRAPHVM. Jeri y nunojuam extucarepoJJunP (Jngenium interea:.

qm nihil Comu- ne cum Hominum Vulgari ha- bent Sorte) Qauehis.ne F/- demtuamjrujirarequi/iuijfe Vi- dear. C 3 . 37 "velReip. AD TYPOGRAPHVM. Valea4. Cauebis tuquidem : ^ per te^HoneJiifsimi omnes LibrorumMercato- res. ExMufeo noftroAntwerpicnfi: Anno i5<>4.Spero. Chrijiiam Vtilitatem\ "velfaltempropter Ip/iHS Sapien- tifsmiMAX iMiLi AN I He- roicas Virtutts. lanuarii ^o.

M ON A S MONAS HIEROGLYPHI- CA lOANNIS DEE.non .tum. Cahalijlicey Andgogiceque ^ explicata: AD S A PIEN TI SSI M V^f ROMANORVM.tum!{n NatunT laten- tium Inuolucris^ in Lucem Produ- dio. r. SimpliciiTi- exiftentium. reprarfentatioquc. Prima ^* maquefuiiSlcrum. Th E O R E M A I. ET H VN G A RI il R E G E M.H EO- . (t/kfathemmc€ y AUgice . LON- D I N E N S I S. MAXIMILIANVM. ixredam^Circu- ^ lumque . BOHEMI^.

tum. P. Pun6liproinde. Circulus.&ellecoepeiUntprimo: Et qug peripheria funt aftecV?.( per 0> h e r O- i GLYPHI- excelientiam. nec fine Pundo. ?*> THEOREMA H^ A T nec iine rcfta. circa quam.Res. ^-^ THEOREMA III. Etin hoc munere^cpia di- I gnitatemSoLobtinet^ ^^^^^AS lummam.Monaclilq. ]^|Onadis.) Circu p ca lonotamus Integro. ^-v-> Centroque VifibilL . reliquique Planetx luos conficiunt Curfus. S o L tum L v N A. Hiero- GLY p^ Conipicuu Cen- H I c trale Pundum T B R r a m refertj . Igitur.!prum.ecla artificiofe fie- ripoteit.quan- tcrcumquefiierintjCentralis Pundi nullo modo carere pol. ratione. ^_^ r^ fiintMinilLerio. HIEROGLYPHICA.

omnino hac qua depinxi- musj appareat Corniculata figura. THEOREMA V. Regemquc (uum ob- fcruat: eiufHemFormaac vicinitate adeogauderevidetur^vtS: illum in Semidiamctri ^muletur Magnitu- dine. THEO^ . (emper fuum conuertat Lumen: S o la R B vs Ci. quo Lvx efl fadaPhilorophorum. i itatandemimbui Radiis appetat. pT Lunari certe Semicirculo ad Solare complemetum pcrdudo: Fadum eft Vefpere & Mane Dies vnus. toto difpareat Ca:Io doncc aliquot poft : Diebus. Sit ergo Primus. ( Vulgaribus apparente homi- nibus^ ) &: ad eundem.40 M O N A S THEOREMA IIIL F Vn^ HemicycliumJiccthic^So- lari fic Circulo quafi Superius Tamen S o L E m tamqua Priufque: Dominum.vt ineundem quafi transformata.

Redili- nearCruci. Magicus^ C orp ore spi- I RiTv. & Comm. ccnftabat. COlem. Qux. quafi Copulatiuo Pundo. ) Prim.e. maxime. | fe offerti quem^dubito an noftri Pr^ deceffores. R HIEROGLYPHICA. appofite fa* tis^ ratione (ignificare Hieroglyphi- Ternarivm quidem: ca poteft. QvAT E R N A ki VM vero: ex 4. fecretiiFim. vmquam confpe' xerint: Notabisq.etiam O c T o nar i vs. Singulis^ bis^ (adhoc) repetitisJ ( Sicque^ibidem.Magi. hic videmus. 41 THE OREMA VI. tum Qv^A TERNARiVM. L V n a m civ e. Redis^includenti- bus 4. Vnde. tum Ternarivm. ex duabus Redis. Angulosredos.&ANiMA.o" rumPatrum. Manifeftum hJc Primarium habe- mus Septenarivm. Ex dua- .u- nivtrifque. inniti. & Sophorum TeR' NA V s.

(tamquam Pun ai.QVATVOR ELEMENTO-' RVM.| per 4. produci. fingula. Separantibus. (in qux Elementata. naturaliter .' Nos hic fimili ratione. per Re6las facc- re lineas.i . ab vnico Pundo . 42 M O N A S busnimirum Recflis^ET Communi Pundlo Deinde ex 4. mogene^ Partes cxpefientem do- . Redis. redas. ab : Vno Pundo^fefe. f^IL j^Lementis^extrafuasSedcs natu. geteti Geometras docere. dimotis : Suos ad eafdem reditus. THEOR. Hocetiamnotabis dili-. rales. ex S t i l l ^. L i n eam EX PVNCTl FLVXV. cebunt: Abfurdum igitur non erit. Dislocata: eorundem ho.' tandem refolui pofTunt ) innucre Myfterium. fieri mone. i mus : Dum Elcmentares nolkar Li-I nca:. Indi-I uiduoquein Contrariascxcurrentes partes.

vimfiiamper Sep te- NARivM ducens. 2. 3. mani Alphabeti litera ex 4. THEOR. 43 6li. prartcrca Ex- ^panfio fecundum Cabaliftica . Vigefima & Prima Ro. fieri re- ) dis iudicata.ad D e N A R i v M fignL ficandum. Non temere ergo. & 4. ( quafi p L vxv) in Mechanica noftra pro- ducanturMagia. decem conficiunt. . Nam 1. Vt & ip(e Py thagoras dicere folebat. Locuset- tiam illi eft ibidem definitus. r)VATERNARii. fummatim exhibet.ab Antiquillimis Latinis Philofophis cftaflumpta. Vb^ Ternarivs. C Rvx Redili- nea^(ideil:. Phyfici ) continuo Cafu . VI11. tria^ quatuor) D E N A R V M .illumftatuit. vfitat^ Numerationis Phrafm^^dum dicimus^Vnum. 1 HIEROGLYPHICA. duo.

X. SoLi. qu^eft in Aftro- nomorum vfu (quad Acio^des . LvNitQVE.44 M O N A S THEOR.SoLl.LvN^QVE. llJOc autem noftra: M o n a d i s.(figura f^ ifta:Vt& . IX. T^Odecatemorii ArietiSj omnibus eft notiflima. THEOR. fuerit fada plemento S o L A CoNiVNCTio. optime conuenirc videbitur:cum eorunde per 4. A- cuminataq. CrU- cis Denaria inferuiatProportio. Tunc enim late- rc non poteft^quantum noftrar M o- NADIS. ^ dilTuTia in fuas Lineas fuerit fa6la SeparaTIO: Deindeque^per ea- rundemLinearum Periphoras (Ad omnis enim datx line^ Magnitudi- nem^licetCirculum delcribere: per Geometriisleges^CirculariSj in Co- R i. Elementorum Magiam Exa.

HIEROGLYPHICA. IN QVI3VS DENARIA VIGEBIT proportioS IDQVE IGNIS EIERI MINISTERIO. At ignis er- go minifterium (in huius Praxi M o- NADlSjrequirifignificandum^Arie- tis adiecimus Aftronomicam nota» Siccjuebreuiter^noftrx MONADIS. ^RietisNotaMyftica. ^^^^^ mus Cofidera. glyphicam:qua Zc N IS. £l E M E NTA. vnam abfolui. Triplicitatis Igne^> notari Exordium coftat. SVA S2PARARI VOLVKT ElEACENTA.^. conuituta ^quinoclialis Nydhemera: locc apciflime afligna- . 45 ab hoc cxli loco. S ot tionem Hiero. ^ f\ ^ JS\ . THEOk. MONADIS ISTIVS3 LvNA ET SoL.ex duobusj Semicircuiis^in ccmuni Pundoj connexis. XI. ficvolumus^v- nicoContextu Hieroglyphico pro- ferri.

? Mercurius.nobis tradidere Notas Hieroglyphicas: Compofitas (juidem omnes. Vcnus. primu. tas.ex L vNi£ vel S o l s i Charaderibus cum Elementorum : aut Arietis Hieroglyphico Signo. Quas fingulas modo Hierogly- phico.de iis qu^e Lun^ habent Cha- radterem. ^Ntiquiilimi Sapietes Magi. . Vigintienim&quatuorHora- rumTempus. lupitcr.quin c[uePlanetarum.^c}uino6lii modo diC tributum^SecretifTimas noftras de- notat Proportiones. Mcrcurius. refpeclu Terrx. THEOR. M O N A S tur. Veluti iftas. XII. quas hicvidetisfigura- Saturnus. X Jof Mars.ex noftris prius ia6lis Funda- mentis^ no At erit explicare difficile. Noftras dico^.

Hierogly- phiceloquaturun Puriftrimam Sim pliciflimamq. HIEROGLYPHICA. Mercvrivm vocare ] folent. Iftum. IocoLun5. videtis.AguK5cv(7Ea$adminiftrabit Opus. 47 rafterem^nos nunc Paraphraftice a- gemusrdcSolaribusdeinde.Et Luna. habebat nomen: iftamq.non erit id contrarium. per Mediam quafi Na- turalem diem fine verbis . ter. Modo Spiritus Puriflimus Magicus. S atvrnvs myfti- ce dicebatur.^ a nobis pr^paratam . reti- nebat figurafecretiore. Qv a r ta Reuolutione produci.I o v i s quoq.nobif cum S o L V s. circa noftram femel reuolutaTerram .LvNARis noftra Natura..licet Quidam vcIintSophi:noftroSecreto propo- fitotamen.T^.Et eade dc caufa. Qui. dum per Elemenio- rum icientiam . tiaelementatavice^obicuriusficno- tabant. W Quem.c|uamfit L VN ARi s.&: fua virtute Spirituali.

Elementorum Co. Lunari (cilicet Solaric]. vel illarum loeo. & Elementorum Pleniore Explicatione? Ifti ergo Pla- netx.48 M O N A S TeiTam^Geogamicas.OpUSqUe 'Aycti^a^^p^iafas: hl Cuius progrcflfu fit tande Confpicuus Mercurius ille alter:Prioris qui..il- lam al- teram.vt expreffiftime nobis i pfe Hieroglyphicus locjuitur Nun* cius. . pleta Magia. THEOR. intro- diicens^LMPRiMENsQVEfiguras.iftas 4. Solarem refpiciunt 7rvp/(po- pk.an non ex S o l i s . Hieroglyphicis . XIIL Vf A R T I s ergo Charader Myfti- cus^annon ex S o l 1 s &: Ar i b- T I s . qua:fb. eft conflatus? elementali ( partim ) interueniente Magifterio?Et Veneris. 2 dem Vterinus Frater.

Sulphureosquequos (ecum adferthalitus. 49 cius.(NvTv D£i.periculo{ifiimum. Quod &fadu eft difficilc:&: propter Igneos. faltem) LvciF ERVM. certe ^ AK MA i . HIEROGLYPHICA. auremqueilli prarbere attentiore ve- limus. At Solebat tame Expertiilimi Nonnulli. poterit. IndilTolubilibus Ligare vin- culis* Tum Tertio ( vt volunt) loco^ (ad SEPTENA^ivM noftrum Com- D . mira pra^ftare Nimirum tum ad L v N je. huic Operi Xpuc?T3x-c^Ma'6^ prceficeremus. Quodnos hac noftra ^tate non polTumus pri^ftarej nifi Ai^iMAM aliquama Cqi^pore.modo in illum oculos dcfigerc. ^rte Pyronomica Separatam. . Di(cum^( Vel Mercvrh.huiuslocogra(duque S o- L E M ipfumponere.)illeeftPhi- lofbphorumMERCVRlvs. illeCe- leberrimus M i C R o c O s M vs & A- D A M. Immo & Pyro- ]E N T A.Et.Sed illa.

Huius^ctiam Ter- maximusille Hermes. I S ' Iftorum duo* "~^Tum Theore- matum A r c a n 1 s ^ figniiicandisi Videtequam exade. THEOREMA XI ni.f- ^a i-rePHiLoso. PX SoLE &Lvna. totumhoc pendere Magifterium iam clare confirmatum eft. 50 M O N A S TOTl vs 4< 1 plendum Nu- ASTR. I O P 1 HORV M. eflfe. BVS . Radiisnimirum LvNARi. L E M nobis 6. .O- NOMIAE merum) So- IKF£- RlORr ANATO- s. X Q iltum exhibe- Pmnci- f ALl S. cjuam aperte. aflerens: L v N a M autem^Matrem: Nutriri vero Scimusin Terra LE- IMNIA. noftrxMoNADis hierogly- p H I c jE.re(pondeat A N at o mia iHa.nos olim ad- monuit: Eius Patrem S o l e m. MtA MO NADICA.

dum in Ariete . COl Is proinde L v N y£ qj e cir- ca Terram Labores . Philofbphis proponimusConfiderandos. HIEROGLYPHICA. Guidem. ) proditum ^ notifTimum efl. ver/atur S o l a r e lubar: Ipfa tunc in Proximo (fcilicet Tauri} Signo.exercentibus I n f lv- ENTIAM. Quam^. Siiigularem circa Eandem.LvN. Vicinitatem. infignito Nomine. : ALTE T VRQJVE Supra innatas fibi vires. Charadere quodam myftico expU- cabant veteres : TAvR l. xr. L ucis nouam recipiat Dignitatem E x.€ eiTe ExALTATiONEM.Quam(pr(^ahis notabilcm ma- gis) LVMINARIVM. At intel- _ D 1 . Huius quidem quo modo. vfque ab ipfa prima Hominum 2etate(inter Aflro- nomorum memorix efTe Placita. THEOi^. Bvs&SoLARiBvs.

5x M O N A S

ligunt Myfterium Illi (bli;,c|uiab(b-
luti euafere Myfteriorum Antiftites.

Vt&:fimilirationc,VENERis eiTc
DOMVM, aixereTAVRVM^Caftini-
miruni Prolificicjue CONIVGALIS

&/;VtMagnusillc05TANESinSecre-
tiflimisfuisRecondidit Myfteriis.
SoL I s vero , qua ratione ^ Ipfe
poft Aliquas fui Luminis, admiftas
Eclipfes ; M A RT
V M Robur acci-
I

pit & in eiufdem quoque D o m o
••

(Noftro fcilicet Ariete ) veluti in fiia
Triumphare dicitur E x A lt A t i o,
N E. Qua^ fecretillima Myfteria, no-
ftra etiam MoN A s clariflime.per-
fediffimeque demonftrat ••
TAvR i

quideiftaqu?
Taurus. i^J LVN AE EXAl.
hiceftdepida /7^ TAflO.
ME NTA
Hieroglyphi-
^"«-
ca figura : & SOLIS EXAt.
TATl O.
illaMARTIS:
cjuam

HIEROGLYPHICA. $%

quam II. & 13 . Theoremate adduxL
mus: quar S o L E M Reda in A R 1
E-

T E M tendentem,iiidicat. Ex prar
lcnti aute Theoria, Alia noftra: M o.
j
NAD I s fefe ofFert Anatomia Caba.
liHica: cuius ifta eft vera Artificiofacj^
Lvn^e, solisqve
'explicatio.
Iexaltationes, mediante
Ielementorvm scientia.
annotatio.
Dho hic maximopere notanda ejje

Cenjeo njnum y cjHodTauri Hierogly-
-

thicaijlajigura^nohis Gr^corumDi-
phthogum\^y exafte re^ri^fentet^T^rima
^eclinationis, Gignitiuamfemperjin-
I

gularem Terminationem. Secundo , ex
\apta MetatheJiLocali ydupliciternohis

\Alp H A commonjlrat : Circulo &
Semicirculo Tangentihns Jolumy uelje
mutuo {vt hic)Jecantihus.

__

!

54 M O N A S

THE OR, X rL
T Am nobis de C r v c E paucis , , ad
noflrum prcpofitum, ell Philofo.

phandum. Crvx noftrajicet ex
duabus Redis (vt diximus) & crqua.
libus illis quidem,confed:a fit- non fe
mutuo tamen in a^cjuales difTecant
longitudines. Sed tum a:c]uales,tum
in^quales partes , in Myfhca noflrcC
Crucis diflributione , haberi volui.
mus. Innuentes,in Binarumitafe-
dlarum poteflate ( eo quod a^qualis
funt Magnitudinis) C r vC IS quoq,
^quilaterar^virtutemlatere. Gene-
ralillime enim, C rvc e, ex a:quali-
bus Re6tis,fieri iufTa^^quali profedo
linearum Decuflatione^cam fieri de-
bere, NatvR/£ qua^dam requirit
IvsTiTiA. Secundum cuius lu-
flitia: Norma de -/Equilatera Crv-
^

CE (
qualis efl; Latini Alphabeti litera
j

vigefimaprima)hcTcqu;rfequuntur,

perp en"

recepta elt^&ad Q^ N A- Ri vM denotandumapud Antiquif fimos Latinorum Philofophos viita- tillima erat. fic tranfcuntis Redx. ea ratione. RedangulcC . Si per communefedionis pundum. / duplicata: ( ex hac Hypo ^S/ thetica Crucis diui(ione) /\. j H I E R O G L Y P H I C A. 55 I ' perpendenda proponemus. quilater? . Qvi N T A. Crucis fa6lx partes^funt o- mninofimiles & arquales Quarum : figur^^e^dem funt. & Cotrapofitos angulos^ Recta vhicunquc tranfire concipia- tur: Ex vtraque parte . & J^ . prouenientis . Idque haud abfurdeab illis efTe faclum Cenfeo cum (it De. C k V- Cis. Redilinca:. norum litera qux Vocalium efTe . cum illa Lati. quaQviNARi VxVi vtrxque repra:- D . \ narii noftri ^ Confbrmis Medietas- Ex illius ergo figur^ ^^^ > ^.

fe monftratetiam geminata figura:e- reda>na. f lem autcm hic Diuifionem bipartitam (vc fieri Crucis " ^ / ruprajfupponimus. VIGINTI Sc QyiNQVE: (vC&ipfa littera .euer[a^ auerfa^akcra: & Qux(ex Latinorum vetuftiflimaco- fi^etudine) ad Qv.56 M O N A S lentanc (licet ereda altera. Altera au- temhiciitcuer(a)Monemiu-. Vnde alterius liter^.^i N qv a G M T A i repr^- . Radf- cum QuadratarumhicimitariMul- tiplicationem Qijadratam (qux hic : mirabiliter in Nvmervm ciRCv- tAREM incidit . &c vocalium Quinta. eft vigefima . fcilicet Qv^i n A- RIVM) Vnde produci certo conftat. Simi.Latini Alphabeti. ) Nunc vcro alium fitum ipfius Crvcis ^quilatera: confi- derabimusiiftum nimirum: quino- ftrx Monadic^Crv- C I s Situi eft fimilis .

MIDEVS.infua Qvi- N ARi A Virtute Complectens. STERiA^&Nomenilli. ip(am Denaria Crucis virtutcm refpiccre videtur.ipla(it.Decima.lftud.& ipfum Crucis Denarium fit conftituta: & ab alter- utra. ex noftro Crucis D E n ar i o.£CMY.O.Immo & hac ratione quoq. 57 repra^{entandum. Etcum in Crvce. quo omnium Myfteriorum . QVINQJAGENARIO NVMERO tanquamfuo Partui^gratulatur. . QJVANTAH. quod Medio Loco . eflentialiter defumpta: at eo fitu Lo- cat^. duas eiufinodi integra- les efle partcs oftendimus ( Numera- .invfueft. DENARII Poteftatem. H I E RO G L Y P H I C A. N ota. inter primam Alphabeti Literam .in- de mihi primo ftatutum videtur : Eo quodfit&lllaquidemciViN ARii. ordine. Maximi^ipfa Crux^eft Confiimma- tillima Hieroglyphica Nota: Vnde . EL.

Denaria fic nos euehente C R v c i s Propoitio nc. repr?- fentat: Hicergo pr^ter ( alia notatu digniilima) ab illis C Rvc i s Theo- riis. ^ THEO- .ad prioris Cir- cularis Numeri Quadratum^ com- & eidem Applicatus. At f i^ ex Quadratorum Lege .5? M O N A S lem aunc folum earundcm vim Co- fiderantes) CeNTENARI VM inde excrelcere apertifiimum eft. fe explicans^ CENTVRiOeflTe agnofcetur:Etta niencum fitnifi Vnicus ipfe CRV- CIS Character: Vnumquoq. Mutuam pa- tiantur Multiplicationem.Numerare. Decem. • ius QvADRATVS. etiam paratus . Centum. denuo refti- tuet: vt & ipia C R v x/ecundum Sui DENARiiPotentiam.Bis Mille.- Centenarivm. Quuigenta nobis reddent Qui hu.& Progredi iam fu- mus edodi ad huc modum : V num.

ficabantLiteram:)Denique^& 5im- pliciflime confiderari pofle. 59 " THEOR. Mecubales. angulos: Quorumvnicuique^QviNARiiat- tribuere fignificationem. Sophi. roglyphicas Notas admittit: Ita. pr^cedens doceret Theorema:Vno quidem lo catismodo: At alterum obtinenti' bus Situm. eui dentiflimum eft^Crvcem De- NAR I V M notare vulgariter Tum : inLatini Alphabeti ordine. > &c|uantamcunque aliamhabetpo teftate. XriL A/^T exSexto Theoremateliquere poteft.di- di^viginti vnum. in C V c E noiha Qv^a- T V o R redos confiderari . fieri Hie. tx quibus omnibus y optima DcmonftrationeCabalifticacocludi .Iiteram efle vigefimam primam : ( Vnde eft fadum^quod. per candem Signi. vtVna Nota. Idem Theorema Qy n. i QVAGENARii Numeri.efle conrpicuur cjualemcunq. R HIEROGLYPHICA.

Ncc vos>aliam. duabus adhuc aliis ratio- nibus.* Si.QuemNu- merum. mirabili Compedio SignificarepofTe. varia pro. Crv- cE M noftram in duas alias literas. Videntes. Myil:ago- giam Celabo. eundem commedamus eruendum.hic. Philofbpho rumdignamludicantes Confidcra- tionc.Memorabilem. ita Cabalifticis Tyronibus.ex prsemiilis vt nos elicere pof fumus. Myftis. QVINQVA- GINTA DVO. fe Diftribui Paflfam. &VNVM: DVCENTA QyiNQVA.DvCENTA. ita viciflim . C Rv c E M noftram. GiNTA DVoefficiunt. QvATE r enim QviNQVEi QVATER QyiNQVA- GlNTAi DECEM: VIGINTI VNVM. breuitati fic Studentes : Eiufdem ta- men Magiftralis Numeri. dudionem arcificioftm.6o M O N A 5 pofTe videmus. vt N umeralem earunde virtutem quo- dam modo perpendimus prius.

r HEOR. HIEROGLYPHICA.in Vnitate Verbi. Suble- uatisergoinCa^lum ocuIisCabaliIlicis(ex Predictoram Myfte riorum Theoricall- luminatis ) talem ad 1 amuffim noflrg Mo- NADis. quodindeOriaturLvx: V E R B V M.CVM IPSA CrvCE. 6i vicifTimnunclLLARVM verbA- LEM VIM.confpiciemus ANATOMIAM:InNATVUjE LVMINE V i T A qv E fefefic nobis iemper o . XVIIL pX duodecimo & decimotcrtio Theorematibus noflris colligi potefl^ Carlefiem AflrQnomiam^ Inferioris efrequafiPareritem & N4agiflram.CON FEREMVS. Finale & Magiftrale(ex illa TERNARii. Confpiratione & confenfu ) cu fum. ma Admiratione Jntelligemus.

LE Menim Ipfum . in yEthere . O V I autem figuram. cum Di6lum. fumus aliquando Contemplati. Imperitiftimi ilU Impofto- fes^cum illorum Defperatione. fuimus edocli. taneas. rimi Alchimiftx. Se- cretiflima huiufce VhyCicx A N A L Y- sEos Myfteria^apertiflime detege- tem.Sapienti. In- telli- . fiios agnofccre Er- rores varios : Qui^ fit Albuminis O- VORVM AQVAiQVODEX VITEL* LISOLEVM. H i Ng Moniti.Sat efle debeaD En noftras huius C^leftis Confihi Inter. O v A. Curfti Figurare Circuitionem . Etdiopce Nvtv. pofitas ••) pra^didis omnino Confen.di(cat Mifer. (uo . ifti C o* ORDINATIONI adhibere:Carleftis NvNCit.QuxOVORVMCALX: Hi N C. pretationes ( iic Hieroglyphice pro. A- ftronomiseft notiflimum. Et. dum Theoricos^Ciele- ftefque Geftus .6t M O N A $ ftendentem.

noniiide ta. Proportionatvm A Hic NATVRA.modi5 omnibus. olim diftupit propter I N l v R i A M> quam Timidis Brutifque Homini' bus. . 63 telligant : Aliaque his fimilia^perplu- ra. OWM QVILINVM.lllius tandem (vcl in louis Gremio dcpofitum) Ovvm^ in TeRRAM PRiEClPlTARl .nec Viribus carebat . Gonitantique voluntatc pa. HIEROGLYPHICA. Hocilludell: a.itaadidpr?fbndu.me Sed ip(e fblus Scarabem^hac liberatis: Cibi vindicandam INi VRI AM. nec Ingenio * Vnde variis Conatibus A qv i l A M dum perfe- queretur Scarabeus •• SubtilifTima FiMi Artc vfus. FERE TOTVM HA- BEMVS. lUius A v is Violentia& Cru- delitasintulit Licet ad Scarabei An. ratus.exiftimans: Vt erat alacri a- nimo. Quod SCARABEV^. trum(Auxilii Implorandi Gratia)ali- quibus confugietibus.

uiflTetScarabeus. EflTc profedo quoflamnouiqui ScARABEi Ar- TIFI . Quibus.de fuoInimico.Vindidam fumipoflfe. tem difcere. Ac]uil. llli. (malumtatum Pr^cauens^)Iupiter CiFeciflef Quo Anni tempore. Illis tamen Con* fulcrem. Et hic ( O Rex) non ^fbpum conari me vt agam/Sed Oedipum^Fateren- tur^fi adcflTent.64 M O N A S adeoqueDiSRVMPl efFecit. Etea- dem^aliavc ratione Aquilinam tan- dem totam Speciem .quorum Mentes.nifi. ita de Natur? Summis Fabulari My- fteriis^primo fubiuit. qui ifl:ius A v i s vexantuf Crudelitate^ ab ipfls Heliocantharis (quiitacertis Temporum Curricu- lis latitando viuunt ) Vtilifljmam ar. e Terris delc.r fua follicite curant Ova^ Nulli vt circumuoli- tcnt SCARABEi.iamlicet non faciant ipfi ^ eflet tamen longe gratif fimum^^fuislNDlCiis&Signis.

V 1 TE LL I liquore toto. QVORE. artiJiciofb ordine. Si haberenc D i s s o L v- TVM AQVILINVM OVVM. uoIucoAl BVMINE ipib ( illis multis ve- luti Heli- cis Reuo- lutionibus faaisjinipfoViTElLiNOSO Li. tale Hiero- glyphicumfignum.cumAlbuminepuro. Cuius Artificii. CaL- CEM eiuldem. NATVR^haud . Ita^magnafieretOvi MetamorpHosiS: lam /cilicet difparece ^ &quaiiin. totoqueTEMPERARENT primb* DeindeilludTEMPERAMENTVM. HIEROGLYPHICA.oblinirent: voluendo . rcuol- uendoque: Vt Scarabci fuas conglo-^ merantPilas. 65 TI F I ci o.

66 M O N A S

difpliccbit Oeconomis.Sxciilis prio-
ribiis , niultum efle a grauilluiiis, &
Anti(]uilimiis celebratum Philofb-
phis^taie Artificium legimus: certif-
^,

iimum &c vtilillimum. Anaxagoras
certe, ex hoc Mag^ifterio, excellentif.
(imam, Port, fccit Medicinam vtin :

luo '3^rex9-pop5y(^i>ai>c2v'libeliO videre
licet.Nihil hic elTe extra noftra* M o-
N A D s virtutem Hieroglyphicam^
1

qui animum iftis^ Myfteriis imcerius
applicatjclariifime peripiciet.

THEOR. XIX.
OVod SoL & L VNA, omnibus
ca:teris Planetis^ longe fortius,in
inferiora cundaElementata Corpo-
ra, fiias Corporalesinfundant Vircs;
Omnium rerum Corporatarum
ANALYSIS PYRONOMICA,EfFe.
clu dcmonftrat: L v n ^t dum refun-
dunt Aqueum Humorem S o l s- . i

Q^ E IgneuLiquorem-quibus,Rc.
rum

HIEROGLYPHICA. (^-j

rum Mortalium Suftentatur C O R-
PVLENTIA TERRESTRIS.
THEOR, XX,
T Icet fatisbonaratione Hierogly-
phica 3 fupra , demonftrauimus,
Elementa, per Lineas Redlas fi-

j
gnificari^ Hic tamen de C Rv C i S no-
jllra: PvNCTO Quafi Centrali,
I Exactiilimam dabimus Speculatio-
Inem.InTERNARiinoftriConlide-
;ratione,nullo modoJIIudAbelTe po.
teft in: eo noftri B i N A R 1 1 Situ. Si e.

nim abefle pofte, Quis Diuin^ Im (

peritusMathereos}contenderet.'Ab-
efle Supponat. Nonerit ergo Reli-
quus.BiNARivSnofter: Sedemer-
gct QVATERNARIVS: Pundti illius

Ablatione^DifcontinuataLinearum
vnitate.AtBinarium efleReliquum,
vna nobifcum Suppofuit adueriarius
nofter: Erit ergo & B i N A R i v S, idem,
&: Qv^ATERNARl vs, eadem

68 M O N A S

confideratione. Quod r^jS iifwji^v
cfTc^fatisertManifcltum. Adeffeer-
goexomni Necellitate^ dcbetillud
PVNCTVM^quodcumBiNARio,
noflrumConftituatTERNARiVM:
ncc Aliud quid eius loco S vb s T i-
Tvi potcft.Non tameneftdcHy.
poftatica Proprietate,ipfius BiNARii:
nec aliquo modo Pars.Quod non fit
Pars^hincdemonftratur. OmnesLi-
nexPartes^funtLinex*. AtilludcfTe
PvNCTVM,hypothefis confirmat.
Non ergo BiN ARii ilJius Pars ali-
iqua: Vndc multo minusde Hypo-
flatica Proprietate Einarii. Proindc
NoTANDVMeftmaxime,quod&
Propriam Habeat hypostasim:
Et nihilo minus tamen ^ in ipfis no-
ftri BlNARii Longitudinibus Li-

NE ARi B vs , contineatur. Et quia,
V T R is Qv E videtur eflc C oM-
Sic,

MVNEj QVANDAM, & IPSVM,
BlNA-

Pergamusnuncadnoftr^ Crvc l s. Hic. SECRETAM RECL PEREIMAGINEM cenferi. QVATERNARIVM. IN TERNARIO QJ' I E S C E N T E M. Myfterium.quod. Vndc. Nvl- LA SYJE SVBSTANTIALIS PRO- . tan- tumjnPublicis.Siergatuam nunc Peccauerim Maieftatcm . Tu . illumquem aflignauimus Qv A- > TERNARI VM. Scriptis. 69 BINARII. SedSpcro. RELiQVVSEftnofterQvA- jTERNARIVS: Sed CUm DISTIN- |cTiORlongctumCLARiORino- mnium oculis crit Factvs.NamnonSolum^Eo sepa- RATO.mi Deus^ mihi ignofcas ob{ecro.perpendamus. Mathc- matica protedo nos docet remoueri pofTe. HIEROGLYPHICA. Vbi an AbefTe iUud PvNCTVM poteft^quod Ibi Rc- pra:rcntatur. D E- MONSTRAMVS. Reuelans.Soli. qui funt Digni illud vcre Intelligent.

ET CON- FVSIONISPVNCTO. (AT IN TVO LVMINE) LOCATI ETEXAMINATI.QvAN- TAM TVIS APICIBVS.ETINEFFABI- LIVM MYSTERIORVM INFINL TATEM> CONFITERI COGIMVR MORTALES: SI MAXIMA TER- RENA SECRETAETARCANA> VNIVS ISTIVS PVNCTI. SICDA- MNATO.70 M O N A S PORTIONIS RECEDENTE PAR- TE: SEDSVPERFLVO. A ME.EXPLICARIETFK DELISSIME DEMONSTRARI QyEANT>PvNCTi videlicetin T E R N A R o diuino nullo mo- I . ET lO- TIS. IN TVA DESCRIPTIS. INDICIO iVARIO . Q O- mnipotens Diuina Maicftas. REIECTOQJVE. DI- SPOSITISQVELEGE INESSE SAPIENTIAM. doSvPERFLViIAT PVNCTl inq^VATVOR ELEMENTO- RVM' I .

& vlterius .) abominandis Tene- bris . AMANDARETenebrarumcj. TETRVM & S VPERFL V- VM. aliquando Eiciat ( vel mecjui: jdem in Chrifto Dormiente) ad iliij Trcmcndi Nominis Honoreni.(PunctiinTERRis sv- PERFLVi. Sic. TENEBRICOSL O Terque. 71 RVM REGNo.Quaterc|ue Beatos illos^c[ui illud TERNARii. (quafi C o p v- LATivvM) Adipisci poflunt PrNcrr m: & illud QvateR- NARII. Relinquere Principi. HIEROGLYPHIGA. conficlerati^ F . in iftiS3lftis. ad Cl ARi- TATIS NIVE^.Deus ^ (ifta My ftagogia y aut lAultriac^ Familix aliquem } Maxi- jmum . & ALBARVM jvESTiVM Ornamenta peruenic mus:0 MAXIMILI ANE.€- cVL E N T I C o R R v- quidem ^ PTIBILIS. I Qjjem. intolerabilibus. Sed ne Ipfc iam Supcrflua ( non .

illis Sermonemiamab(o!uerim. prius ilhs com- muni. En C R V c I s adfcripta figura. tum^nunc me recipiam. . aliquo modo repra^fentarc poteft. de P v n c t o. Va. quorumCorda m corum adhuc pro- mineant oculis. Primum. — 72 M O N A S apto fcilicet loco)profundam verba:> intra Propoiiii mei Cancellos adu. ad B (cjuafi quadam Pundi fuperflui ablati .QvA TVORrecT:asLi- neasrapvNCTo. in Binis JE- qualibus L i N e i s(a:c[uahter & in^- (^uahterdecuflatis) N e c Ess a R i Oj Veluti hic ad . Iftaeft via.nul- o euenicnte fui detrimento. Qua:hoclocodixi- mus. cuitatem ) diftin- 6tas videtis.inde. .(]uorum Oculiineorum Sedet Corde: Nunc mibiad illoscouertenda Oratioeft. A Deinde. Et^quia.SEPARATAS: lllis.

per quam Noftra Mo N A s . refe- 6tis. 75 via. No- ftra M o N A s . Magicis diffunditur mo- I tum non vulgari .Numcro- rumve : Cum ipfa fibi exacliffimc SuflSciat.) Hocquedum nat^nihil . interea Externarum admittit. s 1 I Vnireftituaturjper^ qualitatis Proportionem. . ficato . per Binarium. Vnitatum. (Quodq. j enim Totum/uis omnibus partibus eft^quale. (in Dignitate& Potentia) adfuam Primam Propria- queReftituitur MATERi AM: inte- rim.iii QVATERNARIO Puri.lnquorum Amplitudi* ' nem tum . jdis Emolumento.reiecli(c]ue in arternum F. poft Artificis dis : . Induftria & maximo Ipfius Mona- . B HIEROGLYPHICA.TERNARiVMQyE pro- grecliens.-Suis abiolutiftimaNume- i risomnibus. .qu^ adgenuinam hi'reditaria- que fiiamnon Spectant Proportio- nem^^omni modo & diligentia.rcibus.

quem illis Plato ad fcribereferevifuseft: Si riteex Pofitionciftadcfumantur. fefe nobis obtulcre prius^Surfum hic cre- dis eaque ratione. Superius Vidiftis: Nunc { vero . eum fingulis Sor- tientibus Situm. 74 M O N A S THEOR. aliam vobisproponemus Localem Com- mutationem:Partibus illis^vnde S v- PERIORVM PLANETARVM. In ^ >> ipfoenim Acumine Arietino. Qualis inde I ficretMoNADis PhilofophicaTras- iformatio. CI.efretinLuccmerutum. Myfticse MoNAd i s . Mars: .Iupiter. XXI.Quodinnoftrx monadis Rc- ceflibus.cbm- mutatisque vicibuSj eiufclem Partes Primar^quafique Exteriores. Loco Includerentur Medio . reliquis : quidem deinceps Planetis. ^^ C6ueniuntSaturnus. Interius Latebat Inuo- lutum.Cha radleres noftri Hieroglyphici.

Vbi. Sicque vnam rationem dare ^ cur ita M ON AD I s mutari Situm jCofultum duximus.in(eruit. Auditeq.D. & infima ^ L v n a.quxinrcm veilra elTe fcio. & C. non tam facile a Cundis cognofei poteft. 75 Mars: deinde defcedendo. AtiUeTERTivs^qui per B defignatur. Videtc.! (hoc nouo modo Locatamjin Ana- tomica Membra B. Crux Ve^ neri Mercurioq-.aha.inil-^ Oe lonouoTERNA--^ •-[— R I o-. Di- ftribuamusigitur M o N a d E M.. Sequuntur tandem ipfc Sol. H I E R O G L Y P H I C A. vel RufticisVly j) /^ ^ quidcm/unt no ^^ ta:FiGVR^. loco: Noftrar tamen M o n AD i s hofce no- lui celare Thelauros Philofbphicos. maiora: pauciscj^ explicanda. Sedharc alio funt ventilanda. ipfius D.C.dehoc Si- tu. Nec illud . Sed.

eapars c^ux ipfam Cilluminat: verfus terram ? deorfum Scilicet .&ElXIONEM! notare nobis potcft. Quifq. Qualia ergo fmtD.STABILITATEM. rc- 5- fpicitiin cuius fblius Centro. quam B.inde. D.concIudendum re- linquo. dcorfum. ad Inferiora magis loca > hic fuum Hieroglyphicumfaciunt Indicium.Terra autem. Vnde etiam Magnum nunc notaresECRETVM. qux dixi^ mus^quomodo hinclnterprctatione plcniorem. poteft: dePriore SOLE&LVNA.& C. recipc- . illas tanotas Form as. quad T e R r a M verfus conuerticonfpiciantur: Et. oftendere EssENTiAs:Secundo^quodi(lius C. lepa- ratas diuerfasq^ ab illo B.& C.eft Vifi- bilcP V N G T V M:vereTERRESTRE 4- Et Quod vtraque Denique D & C.HierogIyphi- ce. &c maxime neccirariam.D illius. cornua. M O N A S quidemleuiter cft confidcrandum.

SENTIRE.&INTEL. Vel Aricte^noftrum^ ({edinuerfum My- Deinde Elementorum habcc flice. LIGERE.) annexum Hieroglyphicu Signum.QvAT voR tantumintcromnespoflint inueni- re Creatas NatvraS. vivA- .qualcs Phyfices Periti. Nimirum ESSE. Primos ergo Duosiftorum Gradus^huicinelTc annotantes: Sic dicemus:LvNA ExiSTENS. T e rt ii nunc il- liusjuxta noftr^ Hieroglyphic^ Ar- tis Fundamenta examinemus nA- TVRAM. Primo^ in Capite geftare videturLvNAM DVPLICEM. lllis quidem. yy rccipcre pofTunt. Quantum ad L v n am Duplicatam attiner Sic (iuxta Materiam fubie6ta) cxplicaripotefl.VIVERE. Scd de hoc Satis.Luna- ribufque Cornibus furfum eleuatis.-DvpLEX LvN/£ GRADVS. HIEROGLYPHICA. vfquc inhunclocum/urfum pofitis. Degradibusloquimur il- lis.

fi apte coniungantur ( vt arte poflunt quidem) S o l A r E M nobis Circularemq. VT SOLAREM REPR/£- SENTET . ELEMENTORVM TRACTANDA MAGISTERIVM: HABENS PO- TENTIAM.hicautem.duo funt Semicir- culi> Sed Sep ARATi [lA commu- ntPr NcrrM Copulatitamen) qui. fic Summatim . c M O N A S Vitam vero Quidam per Motum cfcfiniunt. Pr^terea. C Rvx ccrtcqu? adiunda eft: Elementorum hic rc- quiri Notat Artificium.vt Sem i ir- crLTMy LrNA efle Hierogly- phicumfepiflimetradidimus: Ita & Integrum Circulum^S o l e m figni- ficare. Exiftisfimulconfideratis.PER tCt. in ilHs noftris Theoriis.referre poflunt Plcni- tudinem. Hieroglyphice ^ nos hanc proferre pofle Sententiam pa- LvNA EXISTENS VIVA. M o t v s autem Sex funt notiflimvT Species.

micirculorum Semidiametrum.non efle cequalem Semidiametro D&C (nobis ita natorum. opere iflo Circulari. I per E literamjhic annotauimus. Vn- de Clarum eft: no efle tant^ A mpli - tudinisjipfu B^quant^ fiint ipfaD. HIEROGLYPHICA.DeindehorumSe. Et hoc bene nobis coiirmat E ipfum. mo afpeduJ & Naturafua^^videlicet in B) fuis Partibus Laxis^FluxiSjdifTo iutis.CompIeaturergo-Fiatq.& omnibus No- tifTimorum^redMinoremulto. ciRCVLis.nonNaturano- bisfuifTeobuium^ fed Art i f i c i a- LEM. SVIS UlMVL ARTE CONNEXIS SEMI- . iille^(c]uemdiximus)CiRCVLvs:vt. in Specie E.C. FACTiTiVMQyEiamefTe-Et eum quidem nobis (e obtulilTe pri- .a B.primo hunc So- jLAREM GRADVM.Me- moresergoiimus.nonSoLi de in Solarem Spe_ ciem Compaftis. . 79/ iSENTET PLENITVDINEM.

Proprie conueniunt.huicdebent ex- adeconuenire:cum eandem illius m fuo capite ( Iicet inuerfam ) geftet Ficruram:vt ScElementorum cadem NotaMyiti ca.in natura B: Vnde non | fuit/>^£i^^. peribin- ximusbreuiter.ipfi B adiungitu r.qux de C.LriV-^. OmNIA.fic fe habeant*Erunttamen.viuaDeViTA| ergo &Motuquoque iam dubitarej potes:an vere & Naturaliter.cumfuisELEMENTiS. ad minus ANALOGICA quidem. & D. NecfuifTe pri- mo veram C. Quce de Arietis etiam Naturaadduximus. quxiimili(dcB)dicuntur Phrafr.Aper- tum ergo iam fecimus^Hicroglyphi- cisiftis Ex B^ non {pera- Syllogifmis: dumnobisverwm D. Nam inde nobis emcrgit l^ENERi s foIumCharaclcr.vtiam Pru- dentibus Elucidauimus.vt & fuperius. Cum .io M O N A S promoto.ANALOGiCE: ^ph B.

Hoc denicjue annotare libuit (a. Sed Expertoru . .vt&aliasqua{ifex:(Sum- niatim autem ter tria)i^ fd es valde & impolitasjfluxiles volubilefque: vt. confpicienda in capi. quot Punda. Eiuf ccmodi MEMBRA. ) HIEROGLYPHICA. nimi recreandi gratia: Quod ipfum ) B^nobis. ex Semicirculis^vno vel pluribus^eaf deeflefadas videtis. 81 Cum ex hac tameii Anatomia vi demuSj quod ex vnico noftra MO- NAD I s corpore ( tali diflfedo arte ifte nouus prodierit TerNAB^ivS: Inde^ dubitare non poflumus . MA- GNETICA virtuseftvegeta.& quafi Fronte gerit : iftas ^^ ^ icilicettres. lurfum. mutuam interfe amplexurasYMPATHiAMi VNIO- NEMQVE MONADICAM ABSO- LVTISSIMAM.ItainiftisMEMBRiS. ruaquafifponte^ad- miflura. > te. Rvst i c A s> tot literas ex- peditiflime exhibet .

perplura. Myfteriorum in- finitatem. hic ante oculos habui (ed . Qy i s in caufa fiiit. TRIPLICI- TATis PRiM^. Artificiofefinguhs MebrisJ Saltem moneam eofdem^horterque: accuratius^ n v nc eruere^Qv i s fuit IGNIS ille ARI ETINVS.• volui cum hoc Ludicro.reftitutanoftraMoNADE:C6- pofitisq. Haud parum tame mc quorundam promoturu Cona- tu^s inteUigo : Si ( priorifuo Myftico Situi. Qvis Ille jRquino' dialis nofter. ( cui infiftcre . Sed nos ad aha nunc properantes^di- gito tantum ahis iter indicare. quodSoL EXALTARi potcrat S v- PRA VVLGAREM SVVM GRADVM'- Ceteraque priora. ifta abrum- pere Theoriam. . Secvn- DIS SAPIENTIORIBVS PER CVRRERE M E DI TA T I ON I BVS.tx M O N A S literatorumq^manibusinefl firmior StabiliorqueisTAS FORMANDI L I T E R A s Ratio.

fed etiam fideliffime voluimus : My- fteriorum ( vc diximus j aliorum ta- centes tamen infinitatem Confpi- cuam. infiftere debcant ) non ainice folum. Si fecretiora qua^dam ART i s SANcT ^ Vafa ( omnino Cabali- fticaillaquidem) Solis Jnitiatis Re- uelanda.ex A a-^efle &B:cum(vtriiquecommuni^& iam . nunc exhibuerim ipeclanda.fLngulispartibus{diftinclionis gratia)litcrales addamus Notas:pro- uc hic fadtu videtis. the6r. Monemus ersio Vas quoddam Artificiale. XXII. facile lique- bit. ex eiuidem MonAd i s officinacaute defumpta. Veftra: Se- renitati Rcgia: . . Om n i ergo N e x v noftr^MoNADis Sapienter Disso- LVTo. NJOndum noftrx M o n ad i s efle exhaufta Myfteria. HIEROGLYPHICA.

vt.exCircu- lo & Semicirculo eandem fieri poiTe- omniatameninidemrecidunt pro- pofitum Myflicum ) At.fe- cundomloco..nos memores redderepoffunt^cuiufdam Pifl:illi& Mortarii. \y&c^. . I 84 M O N A S Manifeftado Semidiame- TRO ) ip(a )^ 'C^ quidem M. • faclum* Et. (b- lapartium lo cali Metathefi. forum quafi imagincs:( a^ quidem V T R E I: i^ autem. ab Alphabeti Gr^ci. VeramilliuSjMyfticaniq^ iam nos primi docem us^Sy mmetriam (li cet fupra etiam monuimus. a . Vidctis: ExRedaenim^Circulo & Semicir- culo. Terrei.) Sed.Prima. -v " X hac litera. & /: Primum quidem aliorum funt Va- .diuerfum.

HIEROGLYPHICA. . Vt cum iifdemMarga- ritas Artificiales non perforatas La. Hoc tamen erit c6- Muneris obeundi fiderandumj^^^-jfui captare Occafionem . Vaf^ culumeft^Myfteriorum Pleriiffimu: &ab ipfa Vltima Alphabeti Gr^ci li- tera. Deniquc quod cum ^) notatum videtis . minas Cryftallinas ^ Beryllinafque^ Chryfolythos^Rubinosdeinde pre- tiofos: Carbunculos &c alios Rarilfi- mos Lapides Artificiales in Pulueres fubtilillimos Conteramus.ex Materia vere )( tali pr^- parandorum. tumfigurisjtum(vnde fieri debent) Materiis^non eft necefle hoc loco. (ad fuam primam inlHtuta My- ftagogiam nunc reftituta ) vel fola partiummanifefta Metathefi locali difcrepans ex duobus : & illa quoque conftante Semicirculis. cxSecretifli- . vt verba faciamus. 85 iVIortarii. Dc Vulgari- bus prarterea Neceflariis Vaforum.

in me- dium . 6).j.S6 M O N A S mo breuiflimoque Spiraculi a R T I- F I c I Oi Et (o^^ m^ri t:\i. fuauiflimos & falu- bcrrimos Frudlus: vel ex ifl:arum(di- co) duarum tantum literarum ena- icentes Myllerio ? Quorum alicjuos quafi in fpeculo videndos^propius a- liquantulum ex noftris r i. rioe/cr/zot. Tv!$ [g^<T%>j$. He s p e DVM HORTis)adducemus:Nihil. extra noftram M o n a d e M.^^ ^n^^lttrovmmm ^b*.:\rai V.autein. Quis iam non poteft lubodorari.OMNivM cftHORARVM HoMo. At in a. i mum eliciec Primordiale Specimerij Interim dum Svbtiliora Pr^- parandi^ artificiofior illis innotefcat Via.\:E? *^v^r> nV^n (. vitreo ( In prarcipui fui officii fimdione.) Aeromnis exter- nus y Ventufve damnum adferret magnum.] Tyronibus O p e R s expeditifli.

: inde patere potert. * 3 '^ a. .> r- i-i- r. S p . H I E R O G L Y P H I C A. B-^ i opriavir- Ho clurgcns. — -rr ^ Sbc/5 ^^S^ : ^553 c ^ == 3' n i 1 #• ^OV 1 tutc. . 5 .=-S Inlis •3 2 3 S .:= |: E. ia Alpha apparet Rcda Linea^omologa illi eft.1 2 »1 3 S^ 1 . Ch c ti X g 5 B ffi ' ? 5 70 ? ? n3 s > Ti ? a. ? _?5 r/j. Ipfa enim c^u2c.ex pollrem^ Anatomia^.S H. > o-5'o 5-5-^ 3 i ? ^^ ^ g. Crucis parte ea. vnde huc veniant. 87 ' diumferentes. 1 1 ' F 4 . n 5 2. i« . -m^ < c s <<i ^ cr X p' s^ i<^^ '^ f.« 3: £! 1 •P 1 ^ k -^ • J^ «. qu^ Lkera M^ notatur reliqua etiam.:?? m £ H' n S 1 cS W riump iloriac 3" -'" J 3 5 B ^B\ • fi c 5 ? ^" !• S 5»' w ^ 3^ s ^ r n.

affix i( cuiu^ Spiritusceleriterhxcper me Scribe- tis . . anobis obferuatas:& abillis. r HEOR. fed Apodixes dare illis. Calamum tantum . XXIIL QYmmetrias^iam . fcd M?. tales me fcio non i- <popM^>folum. quibus Igneusintus viget glifcitque Vigor. quiinAnnulis.9z>cov.a9a( feAO/ttgi^o/^. s T I. & Arcanunvvt & illi^qui afiferuit^quod \oyci) S^]^ypy'd yjoiiAhi iM^ohvt^i: \vcl o Geo* aict4y x) /uju<ii)(xdv \oyav iJjoL^ii.gratum erit . efle Me. ob- jferuandas-accurate annotatas hic ex. vcl aliter habere. hibemus. pro nobis C r v ci. & Opto.Sigillisveeandegefta- re. notl Mi»8i)wv efle hoc Dogma.88 M O N A S His paucis . InNominelEsv Chri. in noftra: Mo- N AD 1 s Conftrudione Hierogly- phica.&c^leftis Origo:vtfacileiam magno Democrito aurem pra^beat: 70 7TJi$ '^v^i pracdicenti 'icL/MtyX^ mvTo^ ^- "X^y Avrrejoy X5^m(T)tet.

89 Opto.reducipoflunt:in Crtce no- ftra^^quales & non ^qjuales con- ftituimus partes. admittentes Pro- . inquibufdam (vtSophinorunt)re- bus. Crt- cis a^quilatera^. vel ex Qj^A TroR Elementis eft coagmentatum. mo- dis variis. vt fupra monui- ( mus) in Secreto.&:Spero.)ExExJE:^£ivro- RF noftra CRrcE^ omnes iftas nunc petemus Menfuras. fub Ca:lo Lvn ^^^quidquid (use Generationis capit txordium. nominare poflumus. in ^qualifunt Proportione. M : HIEROGLYPHICA. Et quia in nulla re Creata^Elementa ipfa. Idem & Diuerrum' J(iue Vnum dc Plura.vel Elementaiis ip{a quidem cikEssENTiA: Idq.aIia ratione.GV^ MENTI MATERIAM ) ratione Quod.veI virtute: Arte tamcn ad 7£qualitate.non Vulgariter cognitis. Quod. Vel hac quidem (iuxtaP^OPO^/r/ Ar.

ab Avcr.in plano. vbili- j betJ & fit B. &ruperlineam K.C.incommoda prxcauentes) tYX'y Qu^ admittatur efTe D A E. erigatur Perpendicularis: Vtrinq^^ad fufficientem produda Longitudine (in Infinitum^folent dicerc Geome- bene. ^ Ccepto. \ I . Pundo aliquo-- Veluti A-peridemjVtrinq^duca- turRedafatislonga: cjux fitC.Si SYMMETRI- ARVM hicpofitarum. Habita primum nuncj A. lam in AK . in medium ad- duccremus.Tripla capiatur. vel aliter^quam(Sapien- tibus^^ abundefatis^ per totum feci- mus opufculum.rationes(cjuas tenemus)hngulas. (noflrifcilicet operis commu ni Mefura)huius. At. no- bis. accipiatur Pundum . tranfi- liremus.B. A^ K. ': 90 M O N A 5 Proprietatem.aPund:o A.haud temerepra^fcriptos. demonftraremus caufasj Proporui noilri.Limites.

K^ F. Adpundum K. Centrol.re- reda . A C A D. a^cjualis ipfi A D & fit (ecetur : BI.^c|ua- lisipfiABi &rit RK.Nunc^exBK. Ipfius A B. de- icribatur Circulusiquifit B R: (ecans redam A K inpunclo R. jfit A D. Quadrupla.ExAB. HIEROGLYPHICA. Et Dupla ipfius AB . &InterualIoIB. Linearum Scilicet QVATERNARio. A pundo ' R3 verfus K . Ab ipfo K.educatur vtrinque. (ad angulos redos.cumipfa A K) Sufficientislo- gitudinis linea reda: qua: fit P.p : turefTe AC. & A £.Duplafiat AE. refcindatur reda .fit ipfius AB.pundo^verfus F^reiecetur . Ita quod tota DE. 51 A verfus C & pona. Sic crgo CRv c EM noltram Elem entale m confecimus.

ex linea C>0.0.C. ad longitudinem fufficientem exten{a-& fit 0.reda.C N QfitDiamcter.p2 M O N A 5 reda ipfi A d xqualis Et fit K . Monere tamen Mechanicum li- bet: . P y fit eiufdem Diameter.L. ^. Centroigitur N. & longitudine N^C^ fiat Semicirculus. defcriptafque efle.rcfeceturlinea sequalisipfi A.Centro M.M^ O. Tandem ad punftum Cjipfi redar A^C^ducaturPerpendicularis. &: Interuallo K F: |defcribatur Semicirculus F.QPoftea.in noftraMoN ADE. lam Aflerimusrequifitas omnes.. B.cuius Diameter fit C. F. lineic: Et C.C.H.B: & fit C.de- icribatur Semicirculus C.Pjita cjuod F^ K.&ad Pun- ibim C. fit M. •• Centro deinde K.Q^uius.& interftitio M.vtrin- que. ^qualis A. . symmetri- A s cxplicatas. Et fimili deni- cjueratione^ex C^Q.. C.&:adpun6tum Caccipiatur Redla.N.G.

Lunariaute.B. iam confiderandam Peripherix So- ) lari. A. Literalque adiungedasnullas. AB. HIEROGLYPHICA.notatum videt.litera I.Tum ad Ornatum. Vnde alia via . ille ad hoc idem o- pus abfoluendum accedere poteft. Paralleloru vero diftatia^ per quartaquintamve partern. Scmidiametrof- queomncs.hic. Deinde Diametros. ncri potcft.(non Neceffitatem ali- quamMyfticam a nobis ea ratione. poft fuacum Sole Con- iundio- . totam lineam^nouem cfle talium pamum . qualium . 93 bet: C.obfcurishic (vtloquun- tur Mechanici)lineis defignari debe- re. noftra FvNDAMENTALis.illa tribucreSpecie.Latitudinem Superficialem (in- trinfecus parallclo vno defcripto)Me- chanicusadiicere poteft. vna eft. qua {blec Prima.K.Nec vllum vifibile rclinc|uendum C E NT RVM : cxccpto Ccntro So- lari:quod. vel circiter.

C.i temM. accipia.&N. noib^ Crucis Redas . Quod fiet .Se- midiametris. pofiunt Parallek pro- trahi. in C^IoApparere:vi- delicet Corniculata adaiodu.94 M O N A S iundionem . prioribus au.fieripotefl::ere£lisibi Perpendi- cularibusin quibus pars .veldecimampar. & luper eius li- ne^fine. ad vtrunque prioris Semicirculi conta6i:um niti- dum. fi a K punclo^ verfus R . (quadiximus) Quarta^^quin. jfexta) vel minor accipiatur: vbi/a6lo Centro.pun- 6la. ducantur extrinfecus.^fts^ ^^^is^ uam. B-. a mediis per o6la.C. Per ipfas denique .. iiU (ecundij quafi Semicirculi. ipfius A B. taue gars linex A.^ ^ ^ . Simile quidad My&c N. vtrinq.tanquam Centro^Semidia' metro vero Lunari^^trahatur iilafe- cunda Peripheria: pars . turilla.

facere poteil: modo •• interea^ nofl:ris Myfticis Stmaie- r i?7 /^^nulla^velminima^inferatur Iniuria Ne ea quidem negligcntia. Qu^ omnia^vnufquifque . HIEROGLYPHICA. plicare. appofitafi- gura. Harc Ornamenta:. nimi. docebit V E Ri T A s. red^. fitquarta velquintapars ipfius»AB.• . temporis tandem progreflu \ vera- rum iftarum & maxime neceflaria- ( rum Commenfiirationum Hiero- ) giyphicarum perturbetur^ pereatue Difciplina noua longe amplior . vel voluimus quidem ex. 95 tcm ipfius Ay By diftantes Ita vt no- • ftra CRrXy^x QS^ rrOR Super perficiebus quafi Linearibus^eara- tione conficiatur . . Ma- iorquc quam hoc libello^^eandem vel potuimus . .D B i N v- T V. quarum latitudo.volui aliquo modo adumbrare. fententia . VtTemporis Filia. pro fiii a.

Deinde de Ea- rundemlinearumQvATERNARiO prout peculiarem.quos velilto loco.i Methodice iam nietriis (e{e exerceti . Numeris. qua^dam. quxcuiuisefTeobuiapofliint. ftrabimus exemplis. . per totum libellum. Theoriis. tunis inferemus locis-quxfrudlum haud exiguum ferent^probe in- tcllecla: h^cque breuiflime abfoluemus. alio modo habent partitionem & ratio. efle deftinata Officia . vtilia qu^dam a Deo in NatvRA . nonnullis mon. vel ex aliis. nem» Tertio.96 M O N A S A T. QvATvoR efteLineas^fimpliciter enuntiare.aliaque oppor. a noftras C R rc /5 Linearum Qvater-' N ARIO: eo habito refpectu . .| muniquidem ordientes .(|uis poteft. MyiHcamq. .ob oculos ponemus.artificiofe elicuimus . iniftisiicftr^MoN ADis Sym. quo^. Pri.

omnem Poffibilem . Omnimo- da partium additio^dat Nojier Matathefeos Canon. defcriptis <]uotcumque Nu- meris : Si a Primo ad Vltimum. / 10. HIE^ROGLYPHICA. 97 rOmnispof j fibilis Me- QVATERNARII PYTHA-j tathellS.produ6li in Tertium: illiufque Produdi in Quartum: fi- milique modoadvltimum: Produ- dumvltimum. XTAturali ordine.Primi inSecundum. 24. fiat Continuata multiplicatio: vt. a PrimaMona- de. 1 SummaPy- \ thagonca.

tum m aliis Reipubl. vtiibleo. qva.determi- nat. hac ego in Hebr^orum Tzirupii. Negotiis vtilillimam.P^ M O N A S Metathefim in illis totIocis.tot diuerfis rebus: Hanc ego O- perationem^tibi ( O REX) pluri- mum Commendo tum in omni : Natur^examinatione. (liueThmura) cum ma- xima voluptate. . Paricjuerationejn quibufcum- c|ue.

Omnimodje partiumad. ficam 14 t ma I « eft~t— 143) ?^"'''* . 99 rContinua- ra mulripli- Q_yATERNARH ARTIFt cacio. pcrplures a- lios^ex QvATERNARii. X addicio.& 'BonitiJce Summa.r^^y' poffibili Mctaihe a qua- i ternarii. Qur Iauri phy ditionis. O G LY P H I C A. NJOn funi Equidem Nefcius. — — dac ii. H I E P.Na- :ur^^uolui. iliulcrarique ob/curitatem ma- ^nam. Sedqui i s t i s.r^.< ^ — dat J Cii. iis. Noltris ergjo Numeris (vt (umus . CIAIIS. obtundi fuum^ non acui (entire t in- ^enium. / naiSani- I tatcm. Lp"re. Arithmetica Virtute. &FORMALlTATE.in luccm ad- ^erripotui(Ie Numeros. Suprater raradura habctur. Sum.non deprehederit: maiorieorum mul itadine. >8. Simplex"^ Ci.

^N^me^ .inTEMPORVM MENSVRIS deiiniendis^Deniquc in Rerum Po- teftafti & Virtuti .xoo M O N A S polliciti)quantum infit Audorita- tis^inELEMENTIS PONDERAN- DIS. ex (equcn- B tibus id pcrpendendum ex- hibemus Schcma- tibus.certis prsefcribcn- dis G RAD IV s .

ideii. I ylnfinita. I llli» ^Particula- ) Coni.: reLegeSy Tec- catum Jit con- ^4. (in ^ fuU Myfterijs I' maximit exa' minddit) qui- . HIEROGLYPHICA. I Uagiftra- K^ iia 2S2.Statisqj diuiuei' V P«f r/. hanc habent Dignitate: Vt C Analy- iUorum vioU. Tem. J ^ 2/. "S oldo^Wfi eifdem noi cere velitt.u Ifw certk Li' I j mitib. terna rvirttu 'Denaria Acquijtta.^ia-' ^ \ pientiam I Synthe. traNaturiSa-' Tg. fKumeri MJhr^ [Interna. ^lmb. \ ( p9ra J I Contri Contri. Coag. loi Agens: ex' Gradu. CFerm. tica {.J .

An imae o «• a< *) -^ * H H 3 n >> o i^ cr :i-. OcTON/RIVl I piiifProportionis. cxplicatu noflrx Crvcis ^li^ c\ Nj 00 O 2 N 3 o o c. 3 m "* O •" ^.^ ^ u o t. (? k>4 v>>> Ex . lOZ M O N A S i Antiqitorura«»irgma. 2^ • c ^ s .Dccii. H 9' 2 I K m \" r-[M^^ ' R B C N V M Corpo rit: Sp u v.

) H I E R O G L Y P H I C A. plura elici "poflunc: (fjpeninusconfideren- tur)quam aperris par eft proferr e ver bis. Qv at er- NARivs.rr\ Magorumque iudicata V N t A i s nequein N a T v R ^^ neque vllius ARTis eft pcteftatc. ob C|Uam. j dam:eamquecau(amC|Uam attulcre Maiores noftri. (tumquidem eit ^ "^ MONASy VNIT l S SI MA. ror li X ilHs Schemacibus .Hoc tamen pr^ ceteris monemus fmgulare vnum ^ ( anobis etia>n Pri- mis vnacumtota hacnoua euulo-a- tum arte) Rationem hic in medio ef- fe pofitam.vel Denarivs^ Nu merarionibus fincm imponitquen. Pofte]uam ifta MoNA S. EandeM Si£PIVS CLVAM QVATER. pc? . pleneque Phyfice- que Reftituta.cft ii fibiintegre.non fuiffe abiolutam exadlamque alTerimusriediftam oua nuncnarrabimus.

TandemadDci Opt.ea ratione.) Idq. Potentiam . ea de caufaquod nec in Eleme .MaximoRci Miraculo Attoniti .non fucrit abfolutillime Ditata & Dotata.illis.tantam Sa- pientiam . CreATA INFLVENTIALISrQua. fe totos . Cuius . Imperiumque fuiifec Largitusampliflimum. ad Pro- greffum vllum^M o T v M v e facien- cluminipellcre:(Ac inde progignitut Ille y quem nos ob eminentiam fuamri ficnotari volumus. Canendas. hunc verum Effedum. THEOI^. Opcre funt confecuti:Vndc.pr:cdicandafq.Max. tunc. tali mundo^nec C^elefti^nec Sv- PERCi£LESTi. fit aliqua Poteftas.I04 M O N A S Supercxleftes Reuolutiones. deinceps conuerte- bant:Qu!. Laudes. & fuper CREAT VRAS ca^teras .diu. Qv A T V o R fimul ( olim) Philofb- phantcs Clariflimi Viri . .

(Tefte. XXmi. minabimufquc Theoria.Ter. a Pundo . WT.fuam Conficit Circuitionem: I T A.Gloriamqve eius: Qv^i. Myfteriorum Diuinorum Archiprgefule.i4.noftrum huius Libelli Exor- dium.Re6la. nunc tandem. io5 THE O R.Ad HoNo- rem. Analogum fere. HIEROGLYPHICA.SicqucexnoftroMo- NADICO PVNCTO.)METAMORPHO- M Qv E hac noftra Vigefima s I Qy A R T A Confummabimus. loanne: inQVARTI Apocalypfeos Capitis.parte QvAR- TA VLTiMAQjvEjinThronoSe- det: In Cuius Mediocircvit- . ipfi-^quinodiali-.QvATERNARii OMNI MODAM METATHESIMj(Nume. in Circulum Circumduximus . Circulo- quc CoEpimus. rodefinitam.quiHoris 24. LINEXREM noftrorum E l E m e n T o r v m Ef- fluxionem Extremam .

Qvi Eft::&: Qvj venturus Eft. (Avreissvis procidentes ABiECTis coRONis) adoranti dicentes: Dignus es Domine accipe- re Gloriam & Honorem.io6 M O N A S V Qv. TV.£t propter V o l v n- 1 I tatemtvamsvnt:et creatasvnt. Sedilibus^in C I RCVITV pofitis . E. gula ALAs s E X habentia (Sine re - quie. amen.CrEA- s T o M N A. D ICIT L T £ K A Qv A R T A> I Cuiy . dicunt: Sandus. Qv^EM etiam^exi^. DiE ac Nocte. Sandlus.& VcRT VTEMtQv^I A. Animalia Qy a t v o r (fin. Sandus Dominus Deu/Omnipotens Qvi : Erat: &. SE N ORES 1 14 .

DEV s . yintvverpia. Diuinum hoc Myflerium. Inchoatos: ^n. 107 Cui. Voluntatem Ha- htlitatemcjue dedit . die emfdem /j.^ternis Sic con^ jignare Literarum Monimcntis: Laborefque hofce SuoSyplacTdif jime ahfoluere . . januarij 25. Oculus CaugABIT. DlFFIDtTQVE plurimum. Is ^4. HIEROGLYPHICA. Vulgarisy Hic.