Enam si

fatj
amaaht
abl
i
ghi

Enam si
faty
angdirumuskanol
ehpel
oporj
emaaht
abl
i
ghi
diawal
awal
kemuncul
ant
abl
i
ghi
ser
ingdiper
debat
kan.

Apayangdi
per
soal
kankadangkadangmel
ampaui
bat
asbat
askewaj
aransebagai
musl
i
myang
ber
il
mu.

Padahaki katny
aenam si f
atiai
tuenam asassi
faty angper luadakepadaseorangmuslim
mengi kutulamajamaaht abli
ghit
idaksemuadi fahami dandimil
ikiwalaupunolehahl
ij
amaah
tabli
ghiit
usendi r
i.Lant
araenam sifatit
umenyempur nakankeperi
badianseorangmusli
m maka
siapakahy anglebihkamildansempur namel
ainkanj unjungankit
as.a.w.

Kal
auadayangmendakwadakwabahawadir
inyasudahmemili
kienam si
fatt
ersebut
,makaitu
sat
upembohongan.Ker
anabagi
set
iapenam si
fati
tuadaur
utanurutansebagai
manaberikut
:

1-ma'
ri
fat
ulal
sif
aat
.

I
ait
uengkaut
ahuapamaknany
aenam si
fatt
ersebut
.

2-maf
hum al
sif
aat
.

I
ait
uengkauf
aham apadanbagai
manasemuasi
fati
tumenj
adi
dasardankeut
amaan.
Kemudi
anbagai
manaiasali
ngberhubung.

3-
ma'
mul
alsi
faat
.

I
ait
uengkaumengamal
kanset
iapsat
uny
adal
am kehi
dupanengkausat
uper
sat
u.

4-mat
buqal
sif
aat
.

I
ait
uengkaumener
apkansi
fatsi
fatt
etsebutkedal
am masy
arakat
.

Akantetapii kramulmusl imi nbermaksudengkaumengembal ikandi ri nyay angber jasad. 2-Khusy ukdant awadhu' (sol at) 3-Zi ki rdani l muat aui l mudanzi ki rmengi kutt ahapmanusi a. Makasi faty angenam i tui alah: ( Mar tabatma' ri fat ul.bangunket ikaiahadi rdanper kar aperkaraamal i . . rohny a. amalnya. maf hum.Apabi lasampai kepadamar t abatyangkeempati ni. - -- -- -- -- - ( Mar tabatmat buqal sif aat ) 4-i kramul musl i min 5-i khl asul anni yyah - -- -- -- -- -- - ( Tahqi qtabl i gh) 6-dakwah Di sini sukal ahsay asebut kansal ahsat usi fatpadamar tabat nyai ait u: I KRAMULMUSLI MIN I kram musl iminbukanlahsematamatabermaksudengkaumemuli akansaudar amudengan memberisal am. makat ahqi qlahkepadadi riengkauat au nyat alahkepadadiriengkaumaksudtabl igh.memi ntanasi hat .fi krahny adanzauqny akepadakedudukani asebagaiseor angmusl i m. ma' mul ) 1-Lai l ahai l laal l ah.

Makaketahui l ahbahawasif atyangenam i tuber muladengankal imahsyahadahmembawa kepadasol atmer upakanpengi kti raf anengkaukepadakal i matulhaqter sebut. I anyabukanlahsematamat alafazyangengkaul afaz kandanyakinkandi hati .Ant arahakhakkal i mah ter sebutialahpengabdianengkaut erhadapall ahdenganmelakukanapayangdisur uhdan meninggalkanapay angdilar ang.Per buat andansif atmanusi a i tuakandicet uskanolehduaperkar a.Ker anaengkaut ahubahawaseor angmuslim kedudukanny abukanpadamar tabat yangtidaksepat ut ny a.Danengkauber usahauntukmengembal ikankedudukanyang sepatutnyasebagai seor anghamba. Ter tat biqdengansendi ri nyaer tidakwahpadaamal mu. Sembahyangi tumencegahengkaudaripadasi fatsi fatmungkar .Makaapabi l aengkaumempuny aisi fatyangkeempati niakanterbitpadahatimurasakasih dansay angengkaut er hadapsaudaramuker anaagama. Ker anai tul ahengkaudi waj i bkanunt uksembahy ang. yangkemudi anny amembawakepadai l muunt ukmel engkapi segal ahakhakkal i maht auhi d t ersebut .Engkauakansedi hapabil adiajauh dariagama. Ket ahui lahjugabahawakal i mt ulsy ahadahadahakhakyangengkauperl utunai kankepadany a. Lantar anitul ahengkaudiaj aruntukmengenal idi riengkausendi ridankhusy ukdant unduk kepadarububi yyahall ahsebagai menunaikanhakkali mahtauhidtadi . Bahkanadahakhakbagi kali mahtersebuty angmestiengkautunai kan.Pert amaiadicetuskanol ehsi fatf it rahdany ang keduany adicetuskanol ehbisi kkanhawanafsu. makai tul ahdakwah. ( Nant ianasambungdal am masay angl ainsehi nggakepadai kramul musl i min) .Makaapabi laset iapkata.perbuatanyangengkau perl akukant er hadapbel iaudemimengembal ikankedudukannyasebagai seor angmuslim.