Ter

lahi
rakukeduni
aini
,mungki
nti
dakdit
unggudandiharapkan.Namuntakdi
rmut
uhan,
mahuagarakumerasai
angi
nduniai
nidanmengecapbagaimanaiaber
ti
up.

Engkausur
atkanperj
alananhi
dupakui
ni.
.penuhdenganwarnawarnakesedihan.Hi
ngga
ter
kadangakubert
anyakenapadanunt
ukapaakudi campakkankeduniaini
.

Dal
am saatsaatmanusiapunyakasi
hsayangy angmel
impahr uah.
.Akuanakkecil
yang
t
erkapaikapai
tanpaseseorangy
angmenggenggam tangankudi kalat
akut
,tanpaadayang
memuj ukkudikal
asedih,t
anpaadayangbersamaakudi kal
asuny i
.

Makahi
dupl
ahakusendi
ri
ant
anpasesi
apawal
aupunakuhadi
rdi
tengahmanusi
aramai
.

Terkadangitut
uhan, akuhany amemandangdenganpi l
ukehi dupanbahagiai
nsaninsanlai
n.
Senti
asat er
guri
sdidadakusebel ahkiri
..Rasangil
usejuky angmencengkam.Hi nggakadang
akuterdudukkesakitan.Seti
apkaliiadatang,
ter
asadar ahsel ur
uhtubuhkudari
hujungkaki
meny i
rap.Akusejuky angter
amat .Bil
aairmatajatuhdarikelopak,
akumul ai
panas.Danaku
kembalisepert
isediakala.

Kadangakumenangi
slemahsendi
ri
an.

Dankadangakuket
awadal
am menangi
s.

Akut
idakmenger
ti
.Namunakut
ahusemuai
niadal
ahkuasamu.

Akuinginucapkan,namunakut i
dakgagahuntukmengucapkan.Wahai tuhan,akuti
dakt erday
a.
Tapiakumul akuatkansemangat.Akuingi
nhidup.Danakupercayasuatuharinanti
,segala
kesedihani
niengkauakangant i
kandengankegembiraan.Akuperl
ubersabar.Danmel upakan
segalakepahit
ankepahit
andalam kehi
dupanakuwakt uit
u.Dengansemangati ni,
akut erus
hidupdanmener uskanhidup.

Akumel et
akkanharapandancitacit
apadasatuperkahwinanyangakut i
dakjangkabi
laakan
berl
aku.Namunket i
kait
uakuper cayabahawasuatuharinanti
,akanhadi
rseseorangyang
dengankasihsayangnyaakanmemel ukakudisaatakutakut.Akanmeny apuairmat
aakudi
saatakusedih.Akanmenjadit
emandi saatakukesunyi
an.

Cumany atuhan.Jagal ahna. .Jagal ahmek.har i har ihi dupaku.Kadangter bar ing akuini sakit. Tiadal agidoayangakumampupanj atkan.Dansemuakel uar gaaku.Danakusepert imeni kmatii ayangsabandat ang.t idakmengapa. suat uhar inant ipast iakan hadi rjugament ari dal am hi dupaku. Ampunkansegal asal ahdankhi l afakut erhadapmu.Hi nggaakut er lalul emah. Ki niakusudahpunber kahwi n.Ti adalagi kat akataakumampul afazkan. Danakut i daklagibert anyadanmenghar ap. Jagal ahni aunt ukaku.Akuki ni hanyadi am danmerasangi l uit usemakinharisemaki nbert apak.akuber kat a. Akuti dakmenghar apkanapaapasel ainengkaut uli skankebai kkanpadaqadhamer ekay ang akukasi hi.Makaselur uhhi dupakusemenj akkeci l .akuhi dup denganrasangil uy angsemaki nkuatmendatang.