Baze podataka i Access 68

5. UPITI
Upiti (Query, Queries) predstavljaju modan alat koji pruža pogled na podatke u bazi podataka
ili daje odgovore na specifična pitanja u vezi tih podataka. Na primer, ukoliko je potrebno
izlistati, tj. pogledati samo imena i prezimena svih čitalaca i grad u kojem žive, ali ne i ostale
podatke, mogude je kreirati upit koji prikazuje samo ova tri podatka. Ili, ukoliko je potrebno
pogledati imena i prezimena samo onih čitalaca koji žive, recimo, u Lazarevcu, onda bi se
upit ograničio samo na njih. Upiti se pišu posebnim upitnim jezikom koji se naziva SQL. Upiti
se mogu kreirati na osnovu tabela ili drugih upita. U svakom trenutku, upiti pružaju svež
pogled na podatke u bazi podataka.
Access-ov upit je pitanje koje se postavlja u vezi sa podacima koji se nalaze u tabelama baze
podataka. Postavljanje pitanja u vezi sa tim podacima omogudavaju alatke za sastavljanje
upita (Query Tools). Upit može da bude jednostavno pitanje o podacima koji su svi u jednoj
tabeli, ili složeno pitanje koje se odnosi na podatke razmeštene u više tabela. Na postavljeno
pitanje Access prikazuje samo podatke koji su traženi (ako ih ima).
Vrste upita
Access podržava šest vrsta upita:
Select je najcešda vrsta upita. Upiti za izdvajanje podataka pronalaze i izdvajaju
podatke iz jedne ili više tabela i prikazuje ih u dinamičkom skupu čiji se sadržaj može
pregledati, analizirati i ažurirati.
Total je posebna verzija upita za izdvajanje podataka. Zbirni upiti omogudavaju
izračunavanje suma ili zbirnih vrednosti u upitima za izdvajanje podataka. Po
zadavanju ove vrste upita Access dodaje red Total u okno QBE (Query By Example).
Action upiti omogudavaju pravljenje nove tabele (Make Tables) ili ažuriranje
podataka u postojedim tabelama. Kada se unose izmene u upit za izdvajanje
podataka, te izmene se mogu praviti samo u jednom po jednom zapisu. Za razliku od
toga akcioni upiti omogudavaju ažuriranje više zapisa u istoj operaciji.
Crosstab - ovi upiti prikazuju zbirne podatke u tabelarnom obliku poput programa za
tabelarne proračune, s tim što su zaglavlja redova i kolona zasnovana na poljima iz
tabele. Pojedinačne delije u rezultirajudem dinamičkom skupu su tabelarne.

Uz pomod upita možemo izdvajati podatke iz jedne ili više tabela ukoliko ih povezuju kolone
sa istim podacima. Kada se koristi više tabela istovremeno, Access prikazuje podatke iz njih u
jednom kombinovanom tabelarnom prikazu.
Omogudavaju biranje polja (mogude je zadavanje polja koja su potrebna za skup rezultata
upita) i biranje zapisa (koji ce zapisi biti izdvojeni u skup rezultata, mogude je zadati pomodu
odredjenih uslova).
Rezultati upita mogu se prikazati sortirani po odredjenom redosledu, koristiti za razne
proračune na osnovu podataka. Ponekad je potrebno da se u bazi podataka kreira nova
tabela koja ce sadržati podatke koji se dobijaju kao rezultat upita. Ova vrsta upita pravi novu
tabelu na osnovu podataka iz dinamičkog skupa.

Autor: msc. Velja Milanovid, prof.

pa Close. Baze podataka i Access 69 Dinamički skup. tj. Donji prozor sastoji se od nekoliko redova korisnih za sastavljanje upita: Field . Upite dalje možemo koristiti za pravljenje dijagrama. U gornjem nalaze se tabele koje ste u prethodnom dijalogu izabrali.U ovom redu se prikazuju imena tabela iz kojih potiču polja Sort . Za opisani primer potrebna je tabela Citaoci. Tada de se izabrana tabela pojaviti u prostoru za kreiranje upita. Kada se izveštaj ili obrazac zasniva na upitu. Access-ovi upiti mogu da izdvajaju podatke iz široke lepeze izvora. potrebno je kreirati upit koji de prikazati imena i prezimena čitalaca i naziv grada u kojem žive. Gornjem delu prozora se može promeniti veličina. Velja Milanovid. Mogu se postavljati pitanja u vezi sa podacima koji se nalaze u dBase. u delu Other. Btrieve i Microsoft SQL Server bazama podataka. u kojima može biti potrebno ponavljanje upita sa malo izmenjenim uslovima. koristide se Query Design koji se nalazi u tab-u Create. upit de izdvojiti najsvežije podatke iz tabela. što je prikazano na slededoj slici. Kada pritisnete tater Close nadi dete se u QBE (Query By Example specijalna aplikacija u Access-u namenjena za jednostavnije kreiranje upita ) prozoru. To je veoma korisno za ad hoc upite.U ovaj red se upisuje prvi red uslova za izdvajanje zapisa Or . i u njemu se mogu premeštati tabele. prof. Sekundarni upit (podupit) može da se koristi za izmenu uslova. kliknuti na dugme Add.Ovo je prvi slededi red u koji se mogu uneti dodatni uslovi za izdvajanje zapisa Da bi obeležio koje tabele su povezane Access koristi linije. Linija koja spaja dve tabele je spoljna linija. na osnovu podataka dobijenih upitom može se napraviti dijagram. nastao kao rezultat upita može da ima upravo ona polja ili podatke koji su potrebni na izveštaju ili na obrascu. .U ovom redu se zadaje način sortiranja podataka iz upita Show .U ovaj red se upisuju ili dodaju imena polja Table . Slika 84 U pop-up prozoru Show Table potrebno je izabrati tabelu(e) nad kojom de se upit kreirati. Izabrati je. Prozor se sastoji od dva dela. Mogu se praviti dodatni upiti koji se zasnivaju na skupu zapisa koji su izdvojeni prethodim upitom. dok primarni upit i njegovi podaci ostaju nepromenjeni.Ovo polje je za potvrđivanje i odredjuje da li ce polje biti prikazano ili ne Criteria . svaki put kada se odštampa izveštaj ili otvori obrazac. koji ce se kasnije koristiti na obrascu ili izveštaju. Autor: msc. ukoliko je potreban pregledniji prikaz tabela i spojeva između njih. Paradox. Kreiranje upita Za početak. U ovom. kao i narednim primerima.

u delu Results. . pri čemu se otvara pomodni meni iz kojeg treba izabrati Datasheet View. prof. Velja Milanovid. Autor: msc. a to je klikom desnim tasterom miša na jezičak upita. Postoji i drugi način da se vidi rezultat upita. Ovo je prikazano na slededoj slici. Baze podataka i Access 70 Slika 85 Slika 86 Rezultat prethodno kreiranog upita može se pogledati klikom na opciju Run iz Design tab-a.

prof. odnosno Table. Osim dodavanja polja pojedinačno ili grupno u QBE okno mogu se umetnuti i sva polja tabele istovremeno. može se vršiti odabir više polja istovremeno. Takođe. kod uslova za numerička ili datumska polja mogu se koristiti operatori za upoređivanje. Za to se mogu koristiti tastatura ili miš. Baze podataka i Access 71 Slika 87 Da bi se dodale nove tabele potrebno je pomeriti pokazivač miša u gornje okno i pritisnuti desni taster prilikom čega de se otvoriti meni u kojem treba odabrati opciju Show table. Izbor tabele se može napraviti duplim pritiskom na njeno ime. Uslovi tekstualnog tipa unose se u polja za tekst na isti način kao i drugi podaci. ili jednostavno izabrati sva polja.. Da bi se koristili takvi uslovi. Nakon izbora tabela koje de učestvovati u upitu. . i pritiskom tastera Delete. Autor: msc. Tabela se može najjednostavnije obrisati pomodu selektovanja pritiskom na tabelu ili na neko njeno polje. potrebno je kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena samo onih čitalaca koji žive u Lazarevcu. Polja se mogu izdvajati jedno po jedno. potom iz druge. Dalje. neophodno je izabrati polja iz datih tabela i dodati ih u red Filed donjeg prozora Table Query-a. dodamo željena polja iz prve. potrebno je upisati primer vrednosti podatka koji treba da bude pronađen u tom polju.. Prethodno selektovana polja prenose se u red za izbor polja ili se biraju sa padajude liste u redovima Field. Kreiranje kriterijumskog upita Za zadavanje uslova koje slogovi moraju da ispunjavaju koristi se red Criteria. i na taj način de biti prikazani svi slogovi koji ne sadrže tu vrednost. kao što su (>)vede. Za selektovanje više polja istovremeno koriste se funkcijski tasteri Ctrl i Shift. (=)jednako. Ukoliko se upit sastoji od polja dve ili više tabele postupak je isti. Access nudi dve metode izbora svih polja: prevlačenje svih polja kao grupe ili biranjem referentne oznake za sva polja-zvezdice (*). Velja Milanovid. (<) manje. Može se koristiti i negacija Not ispred nekog teksta. Najjednostavniji način za to je odabir grupe polja i prevlačenje nadole u QBE okno.

standardni QBE prikaz upita. Baze podataka i Access 72 Slika 88 Ako tražimo čitaoce iz Lazarevca ili Beograda..Može se videti izgled odgovarajude SQL komande. prof. . Velja Milanovid. SQL View . Slika 90 Na kraju možete izabrati 5 načina prikaza upita: Design View . Datasheet View .prikazuje se sadržaj dinamičkog skupa u tabelarnom obliku. Autor: msc. Slika 89 Ako želimo da sakrijemo neko polje uradidemo dečekiranje.

polja u kojima je vrednost Unique Value Yes. dok klauzula where služi za specificiranje uslova. Ažuriranje se može izvršiti samo u slučaju da su sva polja iz samo jedne tabele ili iz tabela između kojih postoji veza 1:1. korisnici koji nemaju pravo pristupa i ODBC tabele bez primarnog ključa). upiti za zadavanje SQL komandi. klikom desnim tasterom miša na jezičak upita. U okviru select klauzule upisuju se atributi koje upit treba da prikaže. ili ako je isključena opcija AutoJoin. Svaki upit za čije kreiranje je potrebno napraviti snimak podataka ne omogudava ažuriranje (unakrsni. inner join klauzula specificira vezu između tabela. gde se otvara pomodni meni. Tabele nede automatski biti povezane ukoliko to nije učinjeno na nivou baze podataka. tj. Slika 91 Slika 92 U SQL kodu primeduju se sledede klauzule: select. u pozadini generiše SQL kod koji se izvršava i daje rezultat. from. zbirni upiti. kroz Query Design. odakle treba izabrati opciju SQL View. Prilikom projektovanja tabele možete nadi ograničenja u pogledu ažuriranja. Access nede uvek dozvoliti ažuriranje sadržaja tabela. Velja Milanovid. Autor: msc. Neke upite mogude je kreirati jedino pomodu SQL-a. SQL kod se može videti otvaranjem upita u SQL View. . SQL View Kreiranje upita na ovaj način. inner join i where. odnosno tabele i upita. Baze podataka i Access 73 PivotTable View i PivotChart View. odnosno kriterijuma. u from klauzuli specificiraju se tabele čiji atributi se koriste. izračunata polja. polja sa pravom samo za čitanje. prof. i povezujudi atribut koristedi reč ON. tj.

Tada se otvara okvir za dijalog Join Properties pruža izbor jednog od tri dugmeta za opcije koje pružaju sledede mogudnosti: Slika 93 Only Include Rows Where the joined filds from both tables are equal (uključiti iz obe tabele samo redove u kojima je sadržaj spoljnih polja jednak. prof. . Oni izdvajaju podatke iz jedne ili više međusobno povezanih tabela i omogudavaju postavljanje pitanja i dobijanje odgovora koji se tiču podataka smeštenih u tabelama baze podataka. prilikom čega de se pojaviti okvir za dijalog Edit Relationships gde je potrebno izabrati Join Type (slika). Ovo su desni spoljni spojevi. Uslovi se postavljaju u kolonama odgovarajudih polja u redu Criteria. Ako se kao prva koristi tabela. Ovo su jednakovredni ili unutrašnji spojevi. korišdenje uslova u upitima. a kao druga tabela StavlaKataloga. Access omogudava rad samo sa specifičnim delovima tabele u slučaju kada tabela sadrži veliki broj slogova (samo sa slogovima koji ispunjavaju određene uslove) uz pomod upita za izdvajanje podataka. Logički operatori u upitu Operatori su pored funkcija izraza osnovni delovi Access-ovih operacija. bide prikazani svi artikli (čak i oni kojih nema u katalogu) i samo ona stavkakataloga koja imaju odgovarajudi artikal. oni se smeštaju jedan ispod drugog ili povezuju operatorom Or. U slučaju izdvajanja slogova koji ispunjavaju bilo koji od navedenih uslova. Include ALL Record Form (ime prve tabele) and only those records from (ime druge tabele) where the joined fields are equal (obavezno je uključivanje svih zapisa iz prve tabele i samo onih zapisa iz druge tabele u kojima je sadržaj spoljnih polja jednak). Koriste se u operacijama kao što su postavljanje standardnih (default) vrednosti. Velja Milanovid. zadavanje uslova prilikom unosa vrednosti u tabele. Artikal. postavljanje izračunatih polja Autor: msc. Include ALL records form (ime druge tabele) and only those records from (ime prve tabele) where the joined fields are equal (uključiti sve zapise iz druge tabele i samo one zapise iz prve tabele u kojima je sadržaj spoljnih polja jednak). Baze podataka i Access 74 Promena vrste spoja vrši se odabirom spoljne linije i duplim pritiskom na nju. Ova opcija nalaže Access-u da iz obe tabele izdvoji sve zapise u kojima spoljna polja sadrže iste vrednosti. Za pravljenje slogova koji ispunjavaju istovremeno više uslova vezanih za različita polja potrebno je staviti ih u jedan isti red (koji ih povezuje logičkim i ).

izveštaju ili upitu. poređenje vrednosti.4.4. Time ( ) Daje tekude vreme: 12:22:34 Date ( ) Daje tekudi datum: 3. dok bi upit sa kriterijumom like Ivan* vratio i Ivana i Ivanka. ukoliko bi kriterijum za ime radnika bio specificiran sa like Ivan?. prof. Dakle.02 Finansijske funkcije (SQL) to su agregatne funkcije koje izvršavaju finansijske operacije nad skupom vrednosti koji je sadržan u određenom polju. Avg ( ) Izračunava prosek Sum ( ) Izračunava ukupan zbir Matematičke funkcije Int ( ) Daje celobrojni deo ulazne vrednosti-zaokružuje na prvu manju vrednost Fix ( ) Daje celobrojni deo negativne vrednosti Sqr ( ) Izračunava kvadratni koren ulazne vrednosti Funkcije za rad sa znakovnim nizovima-stringovima Left ( ) Daje zadati broj znakova sa pocetka niza Right ( ) Daje zadati broj znakova od kraja niza Len ( ) Daje dužinu (broj znakova) niza Lcase ( ) Pretvara slova ulaznog niza u mala Autor: msc. Velja Milanovid.02 12:22:34. Reč like se može upotrebiti u kombinaciji sa znakom „?“ ili „*“. upitima. dok znak „*“ zamenjuje niz karaktera. Korišdenje operatora nalaže Access-u da izvrši odredene operacije nad jednim ili više operanada. ali ne i Ivanka. spajanje znakovnih nizova i sastavljanje složenih relacionih izraza. obrascima i izveštajima. . Operatori omogudavaju izvršavanje računskih operacija. To polje može da se nalazi na obrascu. Baze podataka i Access 75 na obrasce i dodavanje objekata za sumarne operacije na izveštaje. Znak „?“ zamenjuje jedan karakter. U Access je ugrađeno stotine standardnih funkcija koje se koriste u tabelama. upit bi vratio rezultat Ivana. Funkcije za rad sa datumima i vremenom Now ( ) Daje tekudi datum i vreme: 3. Postoji pet operatora koji su prikazani u tabeli.

False). Null. znakovni nizovi ili datumi.*. Na primer: [StavkaKataloga]. Mogude je koristiti polja i njihov sadržaj. Velja Milanovid.And. Baze podataka i Access 76 Za postavljanje određenog uslova ili izračunavanje vrednosti određenog polja koriste se izrazi. takođe.-. . rezultat upita se može sortirati po više atributa.kao rezultat uvek daju povratnu vrednost.>. Access ih koristi u istom obliku u kom su unešeni.(Yes. True. Sadržaj jednog objekta tipa polje mogude je prikazati na više obrazaca i izveštaja koristedi istu referencu tj. Za razliku od operatora !. Jedna od njih je reč Forms (obrasci). Access-ove tabele nude više načina pristupa i prikazivanja sadržaja objekta. Izrazi se mogu sastojati iz slededih sastavnih delova: Operatori (+. [Artikal] i [StavkaKataloga].Or. konstante . obično identifikuje svojstvo određenog objekta.Not. Tačka je simbol koji se koristi u kombinaciji sa operatorima za izraze. Kada iza te reči stoji znak uzvika. Mogu da sadrže razne kombinacije operatora. bez izmene. No. Slika 94 Korišdenje logičkih operatora Operator NOT. Znak uzvika je važan simbol koji se koristi u kombinaciji sa rezervisanim rečima. Na primer. ime objekta tipa polje. mogu da budu brojevi. imena objekata. Može se koristiti i između imena tabele i imena polja ukoliko je potrebno utvrditi sadržaj nekog polja tabele.<. Autor: msc. funkcija i konstanti. funkcije .=. literali . prof.to su vrednosti koje se unose u izraz. mogude sortirati u opadajudem (descending) ili rastudem (acsending) redosledu po zadatom atributu. mogu se koristiti ugrađene Access . Oni mogu biti jednostavni ili složeni.[ SifraArtikla] Sortiranje upita Upite je.Like. imena objekata-predstavljaju postojede objekte. i svaki objekat tipa polje koristiti više puta. Access prepoznaje da je sledede ime objekta ime obrasca koji želite da referencirate.itd) pokazuju koja de vrsta akcije biti izvršena nad jednim ili nad više elemenata izraza. Takođe. operator. da bi se referenciralo polje SifraArtikla na obrascu [Atrikal] potrebno je koristiti operator ! i rezervisanu reč Forms:Forms![Atrikal] .ove funkcije ili samostalno kreirane. Ovo se vrši u okviru sort polja prozora Query Design. ukoliko se polje SifraArtikla pojavljuje na dva obrasca. a redosled zavisi od redosleda specificiranja sortiranja.

Velja Milanovid. onda su oni povezani operatorom AND. Baze podataka i Access 77 Slika 95 Operator AND. Slika 98 Autor: msc. prof. Slika 96 Ako uslove upišemo u dve različite kolone QBE tabele. . Slika 97 Relacioni operatori.

Baze podataka i Access 78 Slika 99 Slika 100 Iz baze podataka izdvojiti sve kupce čije ime mesta počinje sa slovom A. B. T. Iz baze podataka izdvojiti sve čitaoce čije mesto boravka počinje na slova L. Slika 102 Autor: msc. Slika 101 Prilikom zadavanja širih uslova možemo koristiti i uglaste zagrade [ ] . a sastoji se iz tri slova ili je ID_KNJIGA između 5 i 15. prof. Velja Milanovid. Uglastiim zagradama formiramo listu. . Bilo koji znak koji se pojavljuje na listi unautar uglastih zagrada pojavide se na odgovarajudem mestu u skupu rezultata.

Baze podataka i Access 79 Parametarski upiti Parametar se u upit unosi tako što u polje criteria željeni parametar upisujemo između uglastih zagrada. obično se novom izračunatom polju dodeljuje ime koje se upisuje na početku delije Field. ta polja se upisuju u uglastim zagradama. Velja Milanovid. Slika 104 Rezultat: Slika 105 Autor: msc. prof. Slika 103 Izvođenje računskih operacija Račinske operacije u QBE tabeli možemo da izvodimo u polju Criteria ili korišdenjem izračunatih polja. Ako se u izrazu koriste neka druga polja iz QBE tabele. nakon toga se stavlja dvotačka. a potom unosi izraz koji treba da se izračuna. Izračunato polje je novo polje koje pravimo u praznoj deliji Field QBE tabele. . Računske operacije u polju Criteria predstavljaju uslove za izvršavanje upita.

u polje total svih kolona u kojima smo definisali kriterijum za izbor treba upisati izraz Where. prof. U novom redu Total QBE tabele pojavide se izraz Group By za sva polja koja smo koristili u upitu. 2. Izraz Group By treba da ostavimo za sva ona polja želimo da grupišemo ili koja de da učestvuju u zbirnom proračunu. potrbno je uraditi sledede: 1. Ako kriterijum za izbor podataka želimo da primenimo pre zbirnog obračuna. . za dobijanje rezultata uzimaju vrednosti iz više zapisa u tabeli. Da bi napravili zbirni proračun u nekom upitu. operator Where treba upisati u deliju Total onog polja po kome želimo da napravimo izbor zapisa. Baze podataka i Access 80 Zbirni proračuni Ovi proračuni. Kod onih polja po kojima radimo zbirni proračun umesto izraza Group By biramo jednu od slededih operacija: Avg: prosek Count: broj popunjenih vrednosti First: vrednost u prvom zapisu Last: vrednost u poslednjem zapisu Max: najveda vrednost Min: najmanja vrednost StdDev: standardna devijacija Sum: zbir Var: varijacija Slika 106 Ukoliko u upitu koristimo i zbirne proračune i kriterijume za izbor podataka. Aktivirati komandu Totals. Velja Milanovid. Slika 107 Autor: msc. za razliku od izračunatih polja.

prof. Velja Milanovid. . ali izraz u svakom izračunatom polju ne sme da se odnosi na neka druga izračunata polja. Slika 110 U ovom primeru je korišden izraz: UKUPNA VREDNOST: [Cena]*1. Baze podataka i Access 81 Slika 108 Ukoliko u upit koristimo i zbirne proračune i izračunata polja.18 koji se može pisati u posebnom okviru Expression Builder ili u polju QBE. u polja total svih kolona u kojima smo definisali izračunata polja ( a ne želimo grupisanje ) treba upisati izraz Expression. Ako pišemo u polju izraz zumiramo tako što aktiviramo desni klik na polje pa onda Zoom. Slika 111 Autor: msc. Slika 109 Zbirne proračune možemo raditi i sa izračunatim poljima.

2. U deliji Crosstab polja za koje se računa zbirna vrednost treba izabrati opciju Value. U deliji Crosstab polja koja de se pojaviti u zaglavljima redova treba izabrati opciju Row Heading. Potrebno je napraviti QBE tabelu sa svim potrebnim poljima i kriterijumima za izbor podataka. kreira se na slededi način: 1. Ako želimo da grupišemo po dodatim poljima koja nede biti prikazana u skupu rezultata. U polje Field u QBE tabeli ispred starog imena polja treba upisati novo ime i dvotačku (novo ime: staro ime) 2. Ovde možemo imati samo jedno polje koje mora imati Group By u svojoj deliji Total. . prof. Slika 113 Autor: msc. Crosstab Query . 5. Treba otvoriti prozor sa svojstvima polja kojem menjamo ime ( obeležavamo polje i biramo Properties) i u svojstvo caption upisujemo novo ime polja. Mogu se koristiti i izračunata polja. Sa kartice Design aktivirati alatku Crosstab Slika 112 U QBE tabeli pojavljuju se dva nova reda: Total i Crosstab. Velja Milanovid. Opcija Group Bz za ovo polje nije dozvoljena 6. ali barem jedno mora imati Group By u svojoj deliji Total. u delijama crosstab ovih polja treba da izaberemo Not shown.unakrsni upiti Unakrsni upiti rezultate izračunavanja prikazuju tabelarno. 4. Baze podataka i Access 82 Promena imena polja u QBE tabeli 1. a potom u deliji Total tog istog polja treba izabrati agregatnu funkciju. 3. Za zaglavlja redova možemo koristiti više polja. Za zaglavlja kolona biramo opciju Column Heading.

2. Velja Milanovid. Slika 115 Autor: msc. Baze podataka i Access 83 Upit za ažuriranje Ovaj upit omogudava promenu određenih zapisa u tabeli. Aktivirati ikonicu Update Query. U deliju Criteria upisujemo kriterijume za izbor polja koja želimo da ažuriramo. 2. 1. a u deliju Update To upisujemo novu vrednost polja ili izraz za izračunavanje vrednosti Slededi upit de povedati cene knjiga za 20% za sve čitaoce iz Lazarevca. Slika 114 Upit za izradu tabela Omogudava izradu nove tabele od grupe zapisa iz neke druge tabele. U QBE se pojavljuje novi red Update TO.Aaktiviramo opciju Make Table. kreira se na slededi način. prof. Formiramo QBE tabelu. pojavide se prozor Make Table u kojem zadajemo ime nove tabele. Kreira se na slededi način: 1. .